Seurattu SDK 59/2022 saakka.

14.9.1962/479

Vientitakuulaki (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Teollisuustuotteiden, turkisten, turvetuotteiden ja elävien eläinten viennin sekä ulkomaille suuntautuvien investointien yhteydessä syntyvän tappionvaaran varalta voidaan myöntää valtion vientitakuu sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. (28.7.1989/737)

Tässä laissa tarkoitettuna vientinä pidetään myös vuokrausta sekä valmistus- ja patenttioikeuden siirtoa ulkomaille ja suunnittelu-, asennus-, rakennus- tai muun työn suorittamista ulkomaiselle tilaajalle. (22.12.1983/1106)

2 § (29.8.1969/532)

Valtion vientitakuu viennin yhteydessä mahdollisesti syntyvän tappion korvaamiseksi voidaan myöntää

1) sen varalta, että tilaaja hankkijasta riippumattomasta syystä ei suorita sopimuksenmukaista maksua tai muutoin laiminlyö sopimusten mukaisten sitoumustensa täyttämisen;

2) sen varalta, että tavaran kuljetuksen yhteydessä sattuu arvaamaton tapahtuma, josta viejälle aiheutuu tappiota ja jota ei voida kattaa vakuutuksella;

3) viennin yhteydessä ulkomailla suoritettavan varastoimisen tai muiden ulkomailla suoritettavien markkinoimistoimenpiteiden yhteydessä syntyvän tappionvaaran varalta;

4) luoton vakuudeksi pankille tai muulle luotonantajalle taikka vastavakuudeksi luoton takaajalle, milloin luotto on myönnetty viejälle viennin tai 3 kohdassa tarkoitetun markkinoimistoimenpiteen rahoittamista varten, taikka vientituotteen ostamista varten ulkomaiselle tilaajalle tai muulle velalliselle, taikka 8 kohdassa tarkoitetuksi vakuudeksi tilaajalle tai mainitussa kohdassa tarkoitetun vakuuden vastavakuudeksi vakuuden antajalle; (11.12.1997/1118)

4 a) pankille, joka vahvistaa tai muulla tavalla kattaa tilaajan puolesta avatun remburssin tai tilaajan puolesta annetun muun vastuusitoumuksen. (11.12.1997/1118)

5) sen varalta, että ulkomailla rajoitetaan tuontia tai maksuvälineiden siirtoa tahi ryhdytään muuhun vastaavaan, viejälle vahinkoa tuottavaan toimenpiteeseen;

6) sen varalta, että ulkomailla julistetaan yleinen moratorio tai yleisissä taloudellisissa olosuhteissa tapahtuu huomattavaa häiriötä;

7) sen varalta, että valmistuskustannusten kohoamisesta kustannustason noustessa aiheutuu vioustessa aiheutuu viejälle tappiota; sekä

8) sen varalta, että viejän puolesta ulkomaisen tilaajan hyväksi annettu vakuus otetaan käyttöön. (22.12.1983/1106)

2 momentti on kumottu L:lla 8.6.1990/505.

Edellä 1 momentin 1–6 ja 8 kohdassa tarkoitetun tappion varalta voidaan solmia vastatakuusopimuksia ulkomaisen vientitakuulaitoksen kanssa. (22.12.1983/1106)

2 a § (20.3.1992/241)

Vientitakuutoiminnalla on pyrittävä edistämään kaupankäyntiä, joka viennin laadun ja markkinaolosuhteet huomioon ottaen ei sisällä tavallisuudesta poikkeavia maksu- tai muita ehtoja.

Tämän lain tarkoittamia valtion vientitakuita voidaan myöntää valtioneuvoston erityisistä syistä antaman valtuuden nojalla silloinkin, kun vientiin, sen rahoittamiseen tai viennin kohdemaahan sisältyvä riski on niin suuri, ettei vientitakuuta takuukeskuksen normaalin riskinharkinnan puitteissa voida myöntää, tai kun vientitakuu myönnetään riskinharkinnan kannalta tavallisuudesta poikkeavilla ehdoilla.

2 b § (29.8.1969/532)

Ulkomaille suuntautuviin investointeihin, joiden voidaan katsoa edistävän Suomen ja asianomaisen sijoitusmaan taloudellista kehitystä, liittyvän tappionvaaran varalta voidaan myöntää valtion vientitakuu:

1) sijoitetun omaisuuden takavarikoinnin, pakkolunastuksen tai muiden näihin verrattavien sijoitusmaan viranomaisten toimenpiteiden varalta;

2) sen varalta, että sijoitusmaan taloudellisissa oloissa tapahtuu huomattavaa häiriötä;

3) sen varalta, että sijoitusmaan viranomaiset rajoittavat sijoitetun pääoman tai sen tuoton siirtämistä sijoitusmaasta.

(28.7.1989/737)

Investoinnilla tarkoitetaan tässä laissa rahavarojen, tuotantolaitteiden tai -menetelmien tahi näihin rinnastettavien taloudellisten etuuksien luovuttamista joko sijoittajan omaan tai muuhun yritykseen sijoitusmaassa.

3 § (4.1.1974/22)

Vientitakuu voi kattaa viennin yhteydessä syntyvän tappionvaaran kokonaisuudessaan tai osittain. Vientitakuu voidaan antaa omavelkaisena takauksena, täytetakauksena tai muuna vastuusitoumuksena. (11.12.1997/1118)

Tämän lain nojalla myönnettyjen takuiden yhteenlaskettu takuuvastuu saa nousta enintään 47 000 miljoonaan markkaan. Edellä 2 a §:n 2 momentissa tarkoitettujen takuiden takuuvastuu saa kuitenkin nousta enintään 4 000 miljoonaan markkaan. (11.12.1997/1118)

Edellä 2 momentissa mainittua enimmäistakuuvastuuta laskettaessa otetaan muiden kuin 2 §:n 7 kohdassa tarkoitettujen takuiden osalta huomioon voimaan tulleiden vientitakuiden aiheuttama takuuvastuu taatun pääoman osalta, ilman muita pääoman lisäksi mahdollisesti korvattaviksi tulevia eriä, kokonaan ja sitovien takuutarjousten aiheuttamasta, taatun pääoman osalle tulevasta takuuvastuusta vastaavasti puolet. Lain 2 §:n 7 kohdassa tarkoitettujen takuiden osalta otetaan takuuvastuuta laskettaessa huomioon ennakoitavissa olevasta kustannustason noususta aiheutuva, voimassa olevia takuita koskeva arvioitu korvausvastuu.

Tässä pykälässä tarkoitetun vientitakuulaitoksen kirjanpidollisen takuuvastuun määrittelemistä varten muunnetaan sopimusvaluutta Suomen markoiksi käyttäen Suomen Pankin takuuta myönnettäessä asianomaiselle valuutalle ilmoittamaa kurssia tai ittamaa kurssia tai ellei tällaista ole, viimeksi ennen takuun myöntämistä Suomen Pankin kyseiselle valuutalle ilmoittamaa kurssia.

4 § (18.6.1998/447)

Tämän lain täytäntöönpano ja soveltaminen on valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa (443/1998) tarkoitetun yhtiön tehtävänä.

4 a § (3.2.1989/112)

4 a § on kumottu L:lla 3.2.1989/112.

5–8 §

5–8 § on kumottu L:lla 3.2.1989/112.

9 §

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1963. Toimenpiteisiin vientitakuulaitoksen perustamiseksi ja sen toiminnan aloittamiseksi voidaan kuitenkin ryhtyä jo ennen lain voimaantuloa.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.8.1969/532:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1969.

4.1.1974/22:
22.12.1983/1106:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

HE 58/83, vvvk.miet. 51/83, svk.miet. 116/83

3.2.1989/112:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1989. Lain 2 §:n 1 momentin 4 kohta tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989.

HE 201/88, vvvk.miet. 77/88, svk.miet. 199/88

28.7.1989/737:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1989.

HE 52/89, vvvk.miet. 20/89, svk.miet. 64/89

8.6.1990/505:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

HE 21/90, vvvk.miet. 8/90, svk.miet. 31/90

20.3.1992/241:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

HE 228/91, tvk.miet. 2/92

10.12.1993/1141:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 260/93, TaVM 41/93

11.12.1997/1118:

Tämä laki tulee voimaan 17 päivänä joulukuuta 1997.

HE 213/1997, TaVM 28/1997, EV 182/1997

18.6.1998/447:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. (L 447/1998 tuli A:n 818/1998 mukaisesti voimaan 1.1.1999.)

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 35/1998, TaVM 12/1998, PeVL 11/1998, EV 53/1998

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.