Seurattu SDK 125/2023 saakka.

23.2.1962/183

Työntekijäin eläkeasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2007 alkaen. Ks. Työntekijän eläkelain voimaanpanolaki 396/2006 2 §.

Sosiaaliministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/61) nojalla:

1 § (30.12.2004/1419)

1 § on kumottu A:lla 30.12.2004/1419.

1 a § (7.11.1969/669)

1 a § on kumottu A:lla 7.11.1969/669.

2 § (29.12.1995/1779)

2 § on kumottu A:lla 29.12.1995/1779.

3 §

Työnantaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle sen lomakkeita käyttäen:

1) työntekijäin eläkelain alaisen työsuhteen alkamisesta ja päättymisestä viipymättä, jollei eläkelaitoksen kanssa ole sovittu erityisestä tietojen ilmoittamisen määräajasta, tällöin kuitenkin niin, että kunkin kalenterivuosineljänneksen tiedot ilmoitetaan viimeistään sitä seuraavan kuukauden kuluessa;

2) työntekijäin eläkelain 1 c §:n 3 momentin perusteella vapaaehtoisesti vakuutetun ulkomaantyön alkamisesta ja päättymisestä siten kuin 1 kohdassa säädetään; samoin menetellään, jos eläkkeen perusteena oleva työansio on määrätty mainitun lain 1 c §:n 4 momentin mukaan;

3) kalenterivuoden päättyessä jatkuvat työntekijän eläkelain alaiset työsuhteet seuraavan helmikuun loppuun mennessä;

4) työntekijän kuoltua perhe-eläkkeen määräämiseksi työntekijän nimi, henkilötunnus ja muut välttämättömät työsuhdetiedot;

5) vakuutuksen päättämiseksi välttämättömät työntekijäin eläkelain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetut työntekijä- ja työsuhdetiedot kahden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä.

(30.12.2004/1419)

Työnantaja, joka hoitaa työeläkevakuutukseen liittyvät työnantajasuoritukset pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetussa laissa (658/2004) tarkoitetun palvelujärjestelmän kautta, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan eläkelaitokselle 1 momentissa tarkoitetut tiedot. (30.12.2004/1419)

Eläkelaitos on velvollinen viipymättä ilmoittamaan eläketurvakeskukselle tämän määräämällä tavalla kaikki laitoksen välityksellä toimeenpannut eläketurvajärjestelyt sekä niihin sisältyvät työsuhteet samoin kuin näissä myöhemmin tapahtuvat muutokset. Eläkelaitoksen on myös annettava eläketurvakeskukselle muita eläketurvan järjestämistä koskevia tietoja, siten kuin eläketurvakeskus tarkemmin määrää.

3 a–4 §

3 a–4 § on kumottu L:lla 9.8.2002/646.

5 § (6.5.1977/358)

5 § on kumottu A:lla 6.5.1977/358.

6 § (30.12.1965/709)

Laskettaessa ajanjaksojen pituuksia katsotaan kalenterikuukauteen sisältyvän 30 päivää. Kalenterikuukausien pituudet tasoitetaan siten, että kuukauden viimeistä päivää ja karkausvuotena myös helmikuun viimeistä edellistä päivää pidetään 30. päivänä.

2 momentti on kumottu A:lla 30.12.2004/1419.

7 § (30.12.1993/1657)

1–3 momentit on kumottu A:lla 30.12.2004/1419.

Yleisöltä tulevat palvelurahat tai vapaaehtoiset lahjat otetaan eläkkeen perusteena olevaa palkkaa laskettaessa huomioon saman suuruisina kuin viimeksi toimitetussa verotuksessa, jos muuta luotettavaa selvitystä niiden määrästä ei esitetä.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa tarkempia ohjeita eläkkeen perusteena olevan palkan laskemisesta.

8–9 a §

8–9 a § on kumottu A:lla 30.12.2004/1419.

10 § (30.12.1993/1657)

10 § on kumottu A:lla 30.12.1993/1657.

11 § (30.12.2003/1337)

Eläkehakemuslomakkeen, työkyvyttömyyseläkettä varten tarvittavan lääkärinlausunnon kaavan ja työttömyyseläkettä varten tarvittavan työvoimaviranomaisen, työttömyyskassan sekä kansaneläkelaitoksen todistuksen kaavan vahvistaa eläketurvakeskus.

12 § (30.12.2003/1337)

Jos työntekijälle oli eläketapahtumahetkellä tai viimeksi ennen eläketapahtumaa järjestetty samanaikaisesti kahden tai useamman työntekijäin eläkelain 10 d §:n 1 momentissa tarkoitetun yksityisten alojen eläkelain mukainen vähimmäisehdot täyttävä eläketurva, sanotussa lainkohdassa tarkoitetut tehtävät hoitaa työntekijän vakuuttaneista eläkelaitoksista se eläkelaitos, joka hoitaa tässä luettelossa ensiksi mainitun lain mukaista eläketurvaa:

1) työntekijäin eläkelaki;

2) merimieseläkelaki;

3) yrittäjien eläkelaki;

4) maatalousyrittäjien eläkelaki;

5) lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki;

6) taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaki.

Jos työntekijän eläketurva oli 1 momentissa mainittuna ajankohtana järjestetty kahdessa tai useammassa eläkelaitoksessa sellaisten rinnakkaisten työsuhteiden perusteella, joihin on sovellettava työntekijäin eläkelakia, 1 momentissa tarkoitetut tehtävät hoitaa se eläkelaitos, jossa eläketurva oli järjestetty pääasiallisen ansiotyön perusteella.

Jos työntekijä 1 momentissa tarkoitettuna ajankohtana sai maatalousyrittäjien eläkelain tai maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) mukaista sukupolvenvaihdoseläkettä, luopumiseläkelain (16/1974) mukaista luopumiseläkettä, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/1992) mukaista luopumiskorvausta taikka maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) mukaista luopumistukea, 1 momentissa tarkoitetut tehtävät hoitaa maatalousyrittäjien eläkelaitos.

Eläkehakemuksen ratkaistuaan toimivaltainen yksityisten alojen eläkelaitos voi siirtää eläkkeeseen liittyvät eläkelaitoksen myöhemmät tehtävät toiselle yksityisten alojen eläkelaitokselle, joka eri päätöksen perusteella jo maksaa eläkkeensaajalle 1 momentissa tarkoitetun lain mukaista eläkettä tai 3 momentissa tarkoitetun lain mukaista luopumisetuutta.

12 a § (30.12.2003/1337)

Jos työntekijälle oli viimeksi ennen eläketapahtumaa järjestetty samanaikaisesti työntekijäin eläkelain 10 d §:n 1 momentissa tarkoitetun yksityisten alojen eläkelain mukainen eläketurva ja 2 momentissa tarkoitetun julkisten alojen eläkelain mukainen eläketurva, työntekijäin eläkelain 10 d §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu viimeinen eläkelaitos on se eläkelaitos, joka on järjestänyt eläketurvan näistä ensiksi alkaneesta työ- tai virkasuhteesta taikka yrittäjätoiminnasta.

Jos 1 momentissa tarkoitetut työ- tai virkasuhteet taikka yrittäjätoiminta ovat alkaneet samanaikaisesti, viimeinen eläkelaitos on julkisten alojen eläkelaitos.

Jos työntekijä 1 momentissa tarkoitetussa tilanteessa hakee vanhuuseläkettä ja varhennettua vanhuuseläkettä samasta ajankohdasta, työntekijäin eläkelain 10 d §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu viimeinen eläkelaitos on se eläkelaitos, jonka vakuuttaman työ- tai virkasuhteen tai yrittäjätoiminnan perusteella työntekijä hakee vanhuuseläkettä varhentamattomana.

12 b § (30.12.2003/1337)

Osa-aikaeläkettä haettaessa työntekijäin eläkelain 10 d §:n 1–3 momentissa tarkoitettu viimeinen eläkelaitos on se eläkelaitos, joka on järjestänyt eläketurvan siitä työ- tai virkasuhteesta taikka yrittäjätoiminnasta, jonka perusteella osa-aikaeläke määrätään.

Kun osa-aikaeläkkeen jälkeen myönnetään työkyvyttömyyseläke, jota laskettaessa tuleva aika tai sitä vastaava ansio määräytyy työntekijän eläkelain 10 d §:n 1 momentissa tarkoitettujen yksityisten eläkelakien mukaisena, työkyvyttömyyseläkeasian käsittelee osa-aikatyön vakuuttanut eläkelaitos.

Jos osa-aikaeläkettä on maksettu samanaikaisesti työntekijäin eläkelain 10 d §:n 1 momentissa tarkoitetun yksityisten alojen eläkelain ja 2 momentissa tarkoitetun julkisten alojen eläkelain mukaisena, uutta eläkettä myönnettäessä viimeinen eläkelaitos on se osa-aikaeläkettä maksanut eläkelaitos, josta myönnettävä uusi eläke alkaa aikaisemmin. Jos uusi eläke alkaa samanaikaisesti yksityisten alojen eläkelain ja julkisten alojen eläkelain mukaisena, viimeinen eläkelaitos on julkisten alojen eläkelaitos.

12 c § (30.12.2003/1337)

Perhe-eläkettä haettaessa työntekijäin eläkelain 10 d §:n 1–3 momentissa tarkoitettu viimeinen eläkelaitos määräytyy edunjättäjän työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan perusteella soveltuvin osin työntekijäin eläkelain 10 d §:n ja tämän asetuksen 12 ja 12 a §:n mukaan. Jos jokin yksityisten tai julkisten alojen eläkelaitos työntekijäin eläkelain 10 d §:n 1–4, 6 tai 8 momentissa tarkoitettuna viimeisenä eläkelaitoksena maksoi edunjättäjälle ennen hänen kuolemaansa vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys tai osa-aikaeläkettä taikka sukupolvenvaihdoseläkettä, luopumiskorvausta tai luopumistukea, tämä eläkelaitos käsittelee ja ratkaisee myös hänen jälkeensä myönnettävää perhe-eläkettä koskevan hakemuksen ja hoitaa muut viimeiselle eläkelaitokselle kuuluvat eläkelaitoksen tehtävät.

12 d § (30.12.2003/1337)

Eläketurvakeskus voi antaa tarkempia ohjeita siitä, miten 12 ja 12 a–12 c §:n säännöksiä on sovellettava.

12 e § (30.12.2003/1337)

12 e § on kumottu A:lla 30.12.2003/1337.

12 f § (9.8.2002/646)

12 f § on kumottu L:lla 9.8.2002/646.

13 § (11.9.1992/871)

Eläke maksetaan kuukausittain eläkkeensaajan valitsemaan rahalaitokseen hänen ilmoittamalleen tilille.

14 § (14.4.1978/276)

14 § on kumottu A:lla 14.4.1978/276.

15 §

Eläkkeensaajan kuollessa lakkaa oikeus eläkkeen saamiseen kuolinpäivää seuraavan maksukauden alusta. Jos työkyvyttömyyseläke lakkautetaan työkyvyn palautumisen vuoksi tai jos eläke muusta syystä lakkautetaan tai sitä vähennetään, päättyy sen maksaminen tai suoritetaan vähennettyä eläkettä lähinnä seuraavasta mahdollisesta erääntymispäivästä.

Jos kahden edunjättäjän jälkeen lapseneläkettä saavalle lapselle myönnetään lapseneläke oman vanhemman jälkeen, lakkaa muun edunjättäjän jälkeen myönnetty lapseneläke siitä ajankohdasta, josta oman vanhemman jälkeen myönnettävä lapseneläke alkaa. (15.6.1990/542)

16 § (20.2.1970/138)

Eläketurvakeskus selvittää kalenterivuosittain, miten eläkelaitosten keskinäinen vastuu edellisen kalenterivuoden aikana maksetuista eläkkeistä jakautuu. Selvityksen perusteella eläketurvakeskus suorittaa eläkelaitokselle hyvityksen niistä eläkekustannuksista, joista muu eläkelaitos tai eläkelaitokset yhteisesti ovat vastuussa, ja perii tätä varten eläkelaitoksilta maksun.

Hyvitys ja maksu, joiden suorittamiseksi voidaan määrätä maksettavaksi ennakkoa, määräytyvät sosiaali- ja terveysministeriön eläketurvakeskuksen esityksestä vahvistamien perusteiden mukaan. Perusteissa määrätään myös, miten eläketurvakeskukselle vastuunjaon toimittamisen yhteydessä mahdollisesti muodostunut ylite tai alite otetaan huomioon.

Eläkelaitoksen on kunkin vuoden elokuun loppuun mennessä toimitettava eläketurvakeskukselle tämän vahvistamalla lomakkeella 1 momentissa tarkoitettua selvitystä varten tarvittavat tiedot. Jos eläkelaitos tämän laiminlyö, eläketurvakeskus on oikeutettu arvioimalla määrittelemään, miten eläkelaitosten keskinäinen vastuu jakautuu tämän eläkelaitoksen osalle, ja asianmukaiset tiedot saatuaan toimeenpanemaan siitä aiheutuvat korjaukset seuraavan vastuunjaon selvityksen yhteydessä.

17 § (30.12.1993/1657)

Eläkelaitosten on suoritettava eläketurvakeskukselle työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen eläketurvakeskuksen kustannusten korvaamiseksi ennakkomaksu ja lopullinen maksu, joiden suuruus ja suoritusajat määrätään sosiaali- ja terveysministeriön eläketurvakeskuksen esityksestä vahvistamissa perusteissa.

Mitä 1 momentissa on säädetty, on vastaavasti sovellettava työntekijäin eläkelain 13 a §:n 1 momentissa ja 13 b §:n 4 momentissa tarkoitettuihin eläketurvakeskuksen kuluihin.

18 § (9.8.2002/646)

18 § on kumottu L:lla 9.8.2002/646.

19–21 §

19–21 § on kumottu A:lla 25.8.2005/683.

22 §

Työntekijäin eläkelain 11 §:n 2 momentissa tarkoitetusta äänestyksestä työnantajan tulee vähintään kuukautta aikaisemmin tiedottaa työpaikalla ilmoitustaululle tai muuhun näkyvään paikkaan pantavalla ilmoituksella, jossa on mainittava työnantajan ehdotus, josta äänestys toimitetaan, sekä äänestystilaisuuden aika ja paikka.

Äänestys on, mikäli mahdollista, järjestettävä työajan ulkopuolella ja siten, että kaikki äänestämään oikeutetut voivat siihen osallistua. Työnantajan on sitä varten annettava käytettäväksi tarkoitukseen sopiva huoneisto. Jos äänestys käsittää useilla paikkakunnilla sijaitsevilla työpaikoilla työskenteleviä työntekijöitä, on jokaisella tällaisella paikkakunnalla järjestettävä eri äänestystilaisuus.

Äänestyksen toimittamisesta huolehtii toimikunta, jossa on yhtä monta työnantajan ja työntekijäin edustajaa. Työntekijäin edustajat toimikuntaan valitsee äänestämään oikeutettujen työntekijäin piiristä työntekijäin pääluottamusmies tai pääluottamusmiehet taikka, jollei sellaisia ole eivätkä äänestämään oikeutetut työntekijät voi edustajistaan sopia, eläketurvakeskus.

Äänestys on suoritettava suljetuin lipuin. Kullakin työntekijällä, jonka vakuutusmaksuun osallistumisesta on kysymys, on äänestyksessä yksi ääni. Työntekijäin katsotaan hyväksyneen työnantajan tekemän ehdotuksen, jos sen puolesta on äänestyksessä annettu enemmän kuin puolet äänistä.

Äänestyksen tuloksesta on työnantajalle ja eläketurvakeskukselle viipymättä toimitettava kirjallinen ilmoitus, jonka äänestyksestä huolehtineen toimikunnan kaikki jäsenet ovat allekirjoittaneet. Useilla paikkakunnilla toimitetuista äänestyksistä on annettava yhteinen ilmoitus.

23 §

Jos eläkelaitoksen tai eläketurvakeskuksen toimituskirja annetaan koneellisessa tietojenkäsittelyssä tai muutoin ainakin osittain painomenetelmää käyttäen aikaan saatuna asiakirjana, voidaan allekirjoitus siihen merkitä koneellisesti.

23 a § (14.4.1978/276)

Eläkelaitoksen on säilytettävä eläketurvan järjestämiseen tai eläkeasiaan liittyvät asiakirjat ja tiedot siten kuin eläketurvakeskus sosiaali- ja terveysministeriön antamien yleisohjeiden mukaan tarkemmin määrää.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot voidaan kuitenkin alkuperäisten asemesta säilyttää tallennettuina sellaisella eläketurvakeskuksen hyväksymällä menetelmällä, jolla luotettavasti säilytetään alkuperäisten asiakirjojen ja tietojen asiasisältö. Tällä tavoin tallennettuina niiden katsotaan vastaavan alkuperäisiä, jollei muuta näytetä.

24 § (9.8.2002/646)

24 § on kumottu L:lla 9.8.2002/646.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1962.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.11.1963/527:
30.12.1965/709:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1966.

Jos kuitenkin ajanjakso, jolta työntekijäin eläkelain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetut kalenterivuodet on valittava, on päättynyt tai päättyy:

1) ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan työsuhteeseen työntekijäin eläkeasetuksen 7 §:ää sellaisena kuin se on 23 päivänä helmikuuta 1962 annetussa asetuksessa (183/62); tai

2) vuonna 1966, sovelletaan työsuhteeseen muutoin työntekijäin eläkeasetuksen 7 §:n 1 momenttia sellaisena kuin se on 1 kohdassa mainitussa asetuksessa, paitsi että työansio otetaan huomioon työntekijäin eläkelain 7 §:n 3 momentin mukaisena.

Jos työntekijä on täyttänyt eläkeiän vuonna 1966, katsotaan 7 §:n 2 momenttia sovellettaessa myös niiden työssäolo- ja vuosilomapäivien lukumäärän, jotka otetaan huomioon eläkkeen perusteena olevaa palkkaa laskettaessa, jakaantuvan sanottuna vuonna aikaan ennen ja jälkeen eläkelain saavuttamista samassa suhteessa kuin työsuhteen vastaava kestoaika.

16.12.1966/641:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1967.

7.11.1969/669:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1970.

20.2.1970/138:
18.6.1971/514:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1971.

29.12.1972/939:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973.

6.5.1977/358:
14.4.1978/276:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1978, kuitenkin siten, että 3 a §:ää sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1978 lukien.

29.6.1984/513:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1984.

31.1.1985/106:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1985, kuitenkin siten, että 3 a § tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1985.

15.11.1985/871:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

28.11.1986/859:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

23.1.1987/39:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1987.

23.2.1990/208:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990.

15.6.1990/542:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

Tämän asetuksen 3 §:n 1 momentin 4 kohtaa, 8 §:n 3 momenttia, 12 a §:n 4 momenttia ja 15 §:n 2 momenttia sovelletaan, jos edunjättäjä on kuollut asetuksen tultua voimaan.

12.4.1991/655:

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä huhtikuuta 1991, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1991.

22.5.1992/447:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1992.

11.9.1992/871:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1992.

21.10.1992/955:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

23.12.1992/1470:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

22.10.1993/888:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1993.

20.10.1993/889:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

30.12.1993/1657:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Sen estämättä, mitä tämän asetuksen 9 a §:ssä säädetään, vuodelle 1994 työntekijäin eläkelain 7 §:n 7 momentissa tarkoitettu kerroin julkaistaan viimeistään 31 päivänä tammikuuta 1994.

31.12.1994/1585:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

13.10.1995/1157:

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä lokakuuta 1995 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1995.

3.11.1995/1254:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tätä asetusta sovelletaan sellaisiin eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma sattuu tämän asetuksen tultua voimaan.

18.12.1995/1506:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Sen estämättä, mitä tämän asetuksen 9 §:ssä säädetään, työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetut indeksiluvut julkaistaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1995 vuodelle 1996.

Sen estämättä, mitä tämän asetuksen 9 a §:ssä säädetään, työntekijäin eläkelain 7 a §:ssä tarkoitettu kerroin julkaistaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1995 vuodelle 1996.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

29.12.1995/1779:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

22.11.1996/883:

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä marraskuuta 1996.

5.12.1997/1083:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Asetuksen 6 §:n 2 momenttia sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 1998 tai sen jälkeen alkaneeseen työsuhteeseen. Säännöstä sovelletaan myös ennen asetuksen voimaantuloa alkaneeseen työsuhteeseen, joka jatkuu asetuksen voimaan tullessa.

13.11.1998/842:

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä marraskuuta 1998.

26.3.1999/381:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

4.5.2001/375:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Tätä lakia sovelletaan eläkehakemuksiin, jotka tulevat vireille lain tultua voimaan. Lakia ei kuitenkaan sovelleta silloin, kun eläkkeenhakija saa ennen lain voimaantuloa myönnettyä ja lain voimaan tullessa maksussa olevaa omaan työ- tai virkasuhteeseen taikka yrittäjätoimintaan perustuvaa työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentin 1–4 tai 10–13 kohdassa mainitun lain mukaista eläkettä siihen saakka, kun eläkettä maksetaan yhdenjaksoisesti tai keskeytettyä eläkettä ryhdytään maksamaan uudelleen.

Tällä lailla kumotaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun työntekijäin eläkeasetuksen (183/1962) 11, 12 ja 12 a–12 d § niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 19/2001, StVM 5/2001, EV 30/2001

9.8.2002/646:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2003.

Mitä säädetään tämän lain 8 §:n 4 momentin 7 kohdassa tarkoitetusta eläkkeestä, koskee myös tätä eläkettä vastaavaa Kansaneläkelaitoksen palveluksessa olleelle myönnettyä eläkettä ja perhe-eläkettä.

Tällä lailla kumotaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun työntekijäin eläkeasetuksen (183/1962) 3 a, 4, 12 f, 18 ja 24 §, sellaisina kuin niistä ovat 3 a § asetuksessa 1506/1995, 4 § osaksi asetuksessa 542/1990, 12 f § mainitussa asetuksessa 1506/1995 sekä asetuksissa 655/1991 ja 1657/1993 ja 18 § asetuksessa 447/1992.

HE 8/2002, StVM 10/2002, EV 86/2002

22.8.2002/721:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

30.12.2003/1337:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Tämän asetuksen 12 a §:n 3 momentti on voimassa 31 päivään joulukuuta 2004.

30.12.2004/1419:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

25.8.2005/683:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.