Seurattu SDK 846/2023 saakka.

29.6.1961/367

Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 15.6.2007/706, joka on voimassa 1.1.2008 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Verot ja julkiset maksut saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä.

Muu julkisoikeudellinen tai siihen rinnastettava rahasaaminen saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä, kun siitä on laissa tai asetuksessa erityinen säännös.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua veroa, maksua ja rahasaamista sanotaan tässä laissa saamiseksi.

2 § (27.6.2003/683)

Jollei tässä laissa toisin säädetä, saamista koskevassa ulosotossa noudatetaan soveltuvin osin, mitä ulosottolaissa (37/1895) säädetään.

3 § (27.6.2003/683)

Saamisen ulosottoa haetaan ulosottolain 3 luvussa säädetyllä tavalla. Hakemukseen ei tarvitse liittää maksuvelvollisuuden perusteena olevaa asiakirjaa, mutta se on yksilöitävä ja sitä koskevat tiedot on ilmoitettava hakemuksessa. Ulosottomiehen pyynnöstä hakija on velvollinen toimittamaan mainitun asiakirjan.

Raha- tai luottolaitos, perimisliike tai muu asiamies ei voi veron ulosottoasiassa esiintyä velkojan toimeksiannosta hakijana.

4 §

Hakija ei ole velvollinen edeltäkäsin maksamaan ulosotosta aiheutuvia kuluja. Ulosottomiehellä on kuitenkin oikeus hakijalta vaatia ennakolta varoja pakkohuutokaupassa tarvittavien asiakirjojen hankkimista ja sen kuuluttamista varten.

Ulosottolain 4 luvun 6 §:n mukaan ulosmittaamatta jätettävä palkan tai eläkkeen osa lasketaan siitä määrästä, joka on jäänyt jäljelle, kun laissa säädetty pidätys veron ennakkoperintää varten on toimitettu.

5 § (14.12.1984/868)

5 § on kumottu L:lla 14.12.1984/868.

6 §

Mikäli saamisen ulosottoa ei asianomaisen viranomaisen päätöksellä kielletä tai keskeytetä taikka maksuvelvollinen näytä saaneensa maksuajan pitennystä, täytäntöönpano on loppuun saatettava siitä riippumatta, onko saamisen määrääminen tai maksuunpano saanut lainvoimaa vai ei, jollei laissa ole toisin säädetty.

Kiinteistö, kiinnityksestä kiinteään omaisuuteen 9 päivänä marraskuuta 1868 annetun asetuksen 2 §:ssä mainittu toisen maalla oleva laitos hallintaoikeuksineen maahan, oikeus määräalan erottamiseen ja velallisen asuntonaan käyttämän huoneiston hallintaan oikeuttava asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osake saadaan kuitenkin myydä vasta sitten, kun saamisen määrääminen tai maksuunpano on lainvoimainen.

Verotusmenettelystä annetussa laissa (1558/95) ja arvonlisäverolaissa (1501/93) tarkoitettujen verojen ja maksujen ulosotossa sovelletaan 2 momentissa säädettyjä rajoituksia, jos veroon tai maksuun on haettu muutosta oikaisuvaatimuksella tai valituksella ja jos oikaisuvaatimus tai valitus on tehty 60 päivän kuluessa veron tai maksun eräpäivästä. Jos vero tai maksu kannetaan useassa erässä, edellä tarkoitetut ajat lasketaan ensimmäisen kantoerän eräpäivästä. (18.12.1995/1567)

Rajoitukset ovat voimassa kunnes muutoksenhaun johdosta annettu päätös on saanut lainvoiman. Veromuistutusta tai oikaisua koskevan päätöksen osalta rajoitukset ovat voimassa, jos päätökseen on haettu muutosta valituksella 60 päivän kuluessa veromuistutusta koskevan päätöksen antamispäivästä tai siitä päivästä, jona verovelvollinen on saanut oikaisua koskevasta päätöksestä tiedon. Ulosoton hakijan tekemä muutoksenhaku ei estä täytäntöönpanon loppuunsaattamista. (20.12.1991/1633)

7 § (27.11.1987/899)

Ulosottohakemuksen tekemisestä ja sen perusteena olevasta asiakirjasta, perimisasian siirtämisestä ulosottomieheltä toiselle ja virka-avusta ulosottomiesten kesken, ulosotossa kertyneiden varojen tilittämisestä, määräajasta, jonka kuluessa periminen on toimeenpantava ja tilitys tehtävä, sekä perimisasiain kirjanpidosta, valvonnasta ja tarkastuksista säädetään asetuksella.

8 §

Joka katsoo, että vero, leimaveroa lukuun ottamatta, tai muu saaminen on määrätty tahi maksuunpantu lakia virheellisesti soveltaen taikka että asiaa käsiteltäessä on tapahtunut erehdys tai menettelyvirhe, jonka voidaan otaksua vaikuttaneen asian ratkaisuun, saa siitä tehdä perustevalituksen.

Milloin perustevalituksesta on muualla erikseen säädetty, on niitä säännöksiä noudatettava. Muussa tapauksessa on perustevalitus tehtävä sille viranomaiselle, jolle saamisen määräämisestä tai maksuunpanosta on säännönmukaisesti valitettava. Jollei sellaista viranomaista ole säädetty, on perustevalitus tehtävä sille lääninoikeudelle, jonka tuomiopiirissä saaminen on määrätty tai maksuunpantu. (10.3.1989/265)

Milloin saaminen on ilmeisesti kahdesti tai väärän henkilön suoritettavaksi määrätty tai maksuunpantu, asia voidaan saattaa asianomaisen viranomaisen käsiteltäväksi myös siten, että ulosottomies maksuvelvollisen pyynnöstä ilmoittaa asian mainitulle viranomaiselle.

Lääninoikeuden päätöksestä sen 2 ja 3 momentin nojalla käsittelemässä perustevalitusasiassa saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle tai päätöksen tehneelle lääninoikeudelle. (2.8.1994/716)

9 §

Viranomainen, joka käsittelee saamisen määräämistä tai maksuunpanoa koskevaa säännönmukaista valitusta tai perustevalitusta taikka verotusta tai ennakkoperintää koskevaa oikaisuvaatimusta, voi kieltää saamisen ulosottamisen tai määrätä sen keskeytettäväksi, jollei valitus tai oikaisuvaatimus ole ilmeisen aiheeton. Kiellon tai keskeyttämisen ehdoksi voidaan määrätä, että hakemuksen esittäjän on asetettava ulosottomiehelle vakuus saamisen maksamisesta, jos saamisen perintä tai ulosottaminen muutoin saattaisi vaarantua. Jos täytäntöönpano määrätään keskeytettäväksi, asiassa toimitettu ulosmittaus on peruutettava, milloin muutoksenhakemusta tai oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen niin määrää. Muilta osin täytäntöönpanon kieltämisestä ja keskeyttämisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä ulosottolain 9 luvun 14 §:ssä, 15 §:n 1 momentissa, 16 §:n 2 momentissa ja 18 §:ssä säädetään. Sen estämättä, mitä edellä säädetään, muutoksenhakemusta tai oikaisuvaatimusta käsittelevän viranomaisen on kiellettävä saamisen ulosottaminen tai määrättävä se keskeytettäväksi, jos hakemuksen esittäjä haluaa asettaa vakuuden saatavan maksamisesta. (6.11.1998/793)

Milloin se, jonka omaisuutta on ulosmitattu, tahtoo valituksensa tai oikaisuvaatimuksensa perusteella hakea täytäntöönpanon keskeytystä, hänen tulee ilmoittaa siitä heti tai viimeistään 8 päivänä ulosmittauksen jälkeen ulosottomiehelle, jonka on keskeytettävä täytäntöönpano toistaiseksi. (14.1.1983/47)

Hakemus täytäntöönpanon keskeyttämisestä on tehtävä kirjallisesti. Se osoitetaan ulosottomiehelle ja siihen on liitettävä todistus siitä, että saamisen määräämistä tai maksuunpanoa koskeva valitus taikka velallisen verotusta tai ennakkoperintää koskevaan oikaisuvaatimukseen perustuva oikaisu on vireillä, taikka valituskirjelmä ja ne asiakirjat, joihin valittaja viittaa perusteinaan. Ulosottomiehen on liitettävä hakemukseen maksuitta virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös ulosmittauspöytäkirjasta. (20.12.1991/1633)

Keskeytyshakemus liitteineen on viimeistään 20 päivänä ulosmittauksen jälkeen toimitettava ulosottomiehelle, jonka tulee viipymättä lähettää asiakirjat sille viranomaiselle, jolle valituksen tai oikaisuvaatimuksen tutkiminen kuuluu. (14.1.1983/47)

Kun ulosmittaus on toimitettu, toimitusmiehen tulee ulosottolain 10 luvun 11 §:ssä säädetyn valitusosoituksen ohella antaa osoitus siitä, mitä perustevalituksen ja keskeytyshakemuksen tekemisessä on noudatettava sekä mikä seuraamus on säädetty laiminlyömisestä. (1.11.1996/813)

10 §

Milloin maksuvelvollinen on ilmoittanut hakevansa täytäntöönpanon keskeytystä, mutta hakemusta ei toimiteta ulosottomiehelle 9 §:n 4 momentissa säädetyssä ajassa, täytäntöönpanoa on heti jatkettava, jollei siihen ole muuta estettä. Jos keskeytyshakemus jätetään määräajassa tai jos ulosottomies on tehnyt 8 §:n 3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen, täytäntöönpano on keskeytyneenä, kunnes päätös keskeytyshakemuksen tai ulosottomiehen ilmoituksen johdosta on annettu.

Määräys ulosoton kieltämisestä tai keskeyttämisestä on voimassa, jollei 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu viranomainen toisin määrää, kunnes valitus tai perustevalitus on lainvoiman saaneella päätöksellä ratkaistu. Verotusta tai ennakkoperintää koskevan oikaisun yhteydessä annettu määräys on voimassa, jos oikaisupäätökseen on haettu muutosta valituksella 6 §:n 4 momentissa mainitussa ajassa. Ulosoton hakijan tekemä muutoksenhaku ei estä täytäntöönpanon loppuunsaattamista. Kun päätöksen antamisesta on kulunut kolme kuukautta, täytäntöönpano on muulloinkin loppuunsaatettava, jollei maksuvelvollinen näytä, että hän on hakenut päätökseen määräajassa muutosta tai että hänellä on vielä tätä määräaikaa jäljellä. (20.12.1991/1633)

Keskeytyshakemuksen johdosta annettuun päätökseen ei saa hakea muutosta.

Valitusta tai perustevalitusta käsittelevä viranomainen saa määrätä puheenjohtajansa, jäsenensä taikka esittelijänsä käsittelemään ja ratkaisemaan ulosoton kieltämistä tai keskeyttämistä koskevia hakemuksia. Jos asian käsittely kuuluu verotuksen oikaisulautakunnalle, ulosoton kieltämisestä tai keskeyttämisestä voi päättää myös asianomainen lääninverovirasto. Lääninverovirasto ratkaisee hakemuksen, jos se liittyy oikaisuvaatimukseen, jonka ratkaiseminen kuuluu lääninverovirastolle. (18.12.1995/1567)

11 §

Vero, leimaveroa lukuun ottamatta, ja muu tässä laissa tarkoitettu saaminen on maksuvelvolliselta perittävä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta lukien, jona saaminen on määrätty tai maksuunpantu, uhalla, että oikeus maksun saamiseen on menetetty. Ennakkoperintälain (418/59) nojalla kannossa määrätty ennakko saadaan kuitenkin periä saman ajan kuluessa kuin ne verot ja maksut, joiden suoritukseksi ennakko on verotusmenettelystä annetun lain mukaan käytettävä. (18.12.1995/1567)

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, saaminen saadaan periä sen panttina lain tai sopimuksen nojalla olevasta omaisuudesta.

Jos 1 momentissa mainitun ajan kuluessa on saamisen perimiseksi toimitettu ulosmittaus tai se on valvottu konkurssissa tahi vuosihaasteessa taikka kiinteistön pakkohuutokaupan yhteydessä, sanotun ajan umpeen kuluminen ei estä maksun saamista ulosmitatuista tai konkurssiin luovutetuista varoista taikka niistä varoista, joista vuosihaasteessa ilmoitetut saamiset on suoritettava.

12 §

Tämän lain 8 §:ssä tarkoitettuja valituksia ei saa tehdä enää sen jälkeen kun oikeus maksun saamiseen on 11 §:n 1 momentin mukaan menetetty. Milloin saaminen kuitenkin on perittävissä 11 §:n 2 ja 3 momentissa mainituista varoista, perustevalitus saadaan vielä tehdä 30 päivässä valvontapäivästä lukien ja, jos ulosmittaus on toimitettu, sanottu valitus sekä hakemus täytäntöönpanon keskeyttämisestä voidaan vielä jättää 9 §:ssä säädetyssä järjestyksessä.

Tulliverotuksesta ja tavaran maahantuonnista tapahtuneen liikevaihtoveron kantamisen johdosta tehtävästä perustevalituksesta on säädetty erikseen. (10.12.1971/839)

13 § (14.12.1984/868)

13 § on kumottu L:lla 14.12.1984/868.

14 §

Asetuksella voidaan säätää, että määrätynlaisten laitosten perimät 1 §:n 2 momentissa tarkoitetut maksut saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä ainoastaan, mikäli ministeriö asetuskokoelmassa julkaistavalla päätöksellä kullekin laitokselle erikseen myöntää tällaisen oikeuden.

15 §

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

16 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1961, ja sillä kumotaan ulosottolain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 26 ja 27 §, viimeksi mainittu sellaisena kuin se on 17 päivänä maaliskuuta 1944 annetussa laissa (185/44), sekä verojen ja maksujen vanhentumisesta 26 päivänä toukokuuta 1925 annettu laki (226/25). Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetty oikeus ulosottaa tiettyjä saamisia ilman tuomiota tai päätöstä jää edelleen voimaan. Sanottu oikeus voidaan määrätä lakkaamaan samassa järjestyksessä kuin missä se on myönnetty.

Lääninhallituksen ulosottolain 1 luvun 5 §:n 2 momentin nojalla sellaisena kuin sanottu momentti on ollut voimassa ennen 1 päivää elokuuta 1961, kunnallisia tai kirkollisia veroja ja maksuja perimään määräämien erityisten ulosottomiesten ulosottotoimituksissa on kuitenkin noudatettava aikaisemman lain säännöksiä.

Jos ulosmittaus on toimitettu ennen tämän lain voimaantuloa, on perustevalituksen ja täytäntöönpanon keskeyttämisen osalta muulloinkin noudatettava ulosmittauksen tapahtuessa voimassa olleita säännöksiä.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

10.12.1971/839:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1972.

14.1.1983/47:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1983.

Jos verotusta koskevaan päätökseen on haettu muutosta valittamalla ennen tämän lain voimaantuloa, ovat 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut myyntirajoitukset kuitenkin voimassa, kunnes asiassa on annettu lainvoimainen päätös.

HE 214/82, toisen lvk.miet 17/82, svk.miet 250/82

14.12.1984/868:

HE 161/84, lvk.miet 6/84, svk.miet 128/84

27.11.1987/899:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

HE 36/87, toisen lvk.miet 2/87, svk.miet 42/87

10.3.1989/265:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1989.

HE 65/88, toisen lvk.miet 12/88, svk.miet 157/88

20.12.1991/1633:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1992.

HE 50/91, lvk.miet. 3/91

2.8.1994/716:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

HE 143/93, LaVM 11/94

18.12.1995/1567:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 131/95, VaVM 37/95, EV 124/95

1.11.1996/813:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996.

HE 92/1996, LaVM 10/1996, EV 123/1996

6.11.1998/793:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1998.

Tätä lakia sovelletaan oikaisuvaatimuksiin, säännönmukaisiin valituksiin ja perustevalituksiin, jotka tulevat vireille tämän lain voimaantulon jälkeen, samoin kuin niihin lain voimaan tullessa vireillä oleviin asioihin, joissa lain voimaantulon jälkeen haetaan täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä taikka esitetään sitä koskeva uusi pyyntö.

HE 78/1998, VaVM 29/1998, EV 101/1998

27.6.2003/683:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2004.

Lakia sovelletaan noudattaen soveltuvin osin, mitä ulosottolain muuttamisesta annetun lain (679/2003) voimaantulo- ja siirtymäsäännöksissä säädetään.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 216/2001, LaVM 34/2002, EV 305/2002

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.