Seurattu SDK 476/2022 saakka.

9.6.1960/287

Laki julkisesta notaarista (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 6.6.2014/420, joka on voimassa 1.1.2015 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (22.12.2009/1390)

Julkisia notaareita ovat maistraatin päällikkö ja hänen määräämänsä maistraatin virkamies. Julkiseksi notaariksi määrättävän tulee täyttää 2 §:ssä säädetyt kelpoisuusvaatimukset. Jos maistraatissa on useampia julkisia notaareita, heidän tehtävänsä määräytyvät työjärjestyksen mukaan.

Maistraatissa voi olla julkisen notaarin virka. Virka voi olla yhdistetty sellaiseen virkaan, jonka kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto.

Ahvenanmaan maakunnassa julkisia notaareita ovat Ahvenanmaan valtionviraston määräämät, 2 §:ssä säädetyt kelpoisuusvaatimukset täyttävät Ahvenanmaan valtionviraston virkamiehet sekä maakunnansyyttäjä ja maakunnanvouti.

2 § (22.12.2009/1390)

Julkisen notaarin kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto.

3 § (21.5.1999/629)

Julkisen notaarin on rehellisesti, huolellisesti ja puolueettomasti hoidettava tehtävänsä.

4 §

Julkinen notaari on velvollinen pyynnöstä:

1) toimittamaan protesteja vekselilain ja shekkilain nojalla;

2) antamaan esitetyn selvityksen tai tiedossaan olevien seikkojen perusteella täysivaraisuustodistuksia, todistamaan oikeaksi allekirjoituksia ja jäljennöksiä asiakirjoista sekä antamaan todistuksia notaarille esitettyjen asiakirjojen sisällyksestä;

3) ottamaan pöytäkirjaan selityksiä oikeudellisista ja taloudellisista suhteista sekä antamaan myös kolmannelle pöytäkirjasta jäljennöksiä, jollei viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetusta laista (621/1999) muuta johdu; (21.5.1999/629)

4) todistamaan, että viranomaisella tai henkilöllä on oikeus ryhtyä määrätynlaiseen virkatoimeen tahi että joku on määrätyssä virka-asemassa tai omaa määrätyn pätevyyden taikka on oikeudellisesti pätevä edustamaan toista;

5) olemaan todistajana läsnä talletuslokeron tai muun säilytyspaikan sulkemisessa taikka avaamisessa sekä sinetin asettamisessa tai sen poistamisessa; sekä

6) valvomaan arvontoja, toimittamaan obligaatioiden, osakkeiden tai muiden arvopapereiden arvontoja ja, milloin sopivasti käy päinsä, suorittamaan muitakin samanlaatuisia toimia.

Julkisen notaarin on lisäksi suoritettava ne muut tehtävät, jotka on erikseen laissa tai asetuksessa julkisen notaarin velvollisuudeksi säädetty.

Julkisella notaarilla on oikeus suorittaa notaarin tehtäviä myös virka-alueensa ulkopuolella. Protestin toimittamisesta on kuitenkin voimassa, mitä siitä on vekselilaissa ja shekkilaissa säädetty.

Julkisen notaarin antaman todistuksen tulee olla vahvistettu leimalla tai sinetillä.

5 §

Julkinen notaari ei saa ryhtyä toimenpiteeseen, joka kuuluu erityiselle viranomaiselle tai laitokselle, taikka jos asia on laadultaan sellainen, että julkisen notaarin toimenpidettä siinä ei voida pitää asianmukaisena. Notaari ei saa myöskään yhtyä toimenpiteeseen asiassa, jossa hän on osallisena, tai milloin erityinen seikka on olemassa, joka on omiaan horjuttamaan luottamusta hänen puolueettomuuteensa.

6 §

Julkisen notaarin toimituksista on, sen lisäksi mitä 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa on säädetty, pidettävä pöytäkirjaa, jos niin pyydetään tai milloin asian laatu sitä vaatii tahi muualla laissa on niin säädetty. Muista toimituksista, lukuun ottamatta allekirjoitusten ja jäljennösten oikeaksi todistamista, on tehtävä merkintä ajanluvunmukaiseen asialuetteloon.

7 §

Ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston päälliköllä tai hänen määräämällään sanotun ministeriön virkamiehellä on myös oikeus ulkomaan viranomaista varten antaa tässä laissa tarkoitettuja todistuksia. Todistukset on vahvistettava ministeriön leimalla.

Julkisesta notaarista Suomen ulkomaanedustuksessa sekä eräiden viranomaisten velvollisuudesta julkisen notaarin ohella suorittaa määrättyjä tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä on säädetty erikseen.

8 §

Tarkemmat määräykset tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1961, ja sillä kumotaan muualla laissa tai asetuksessa olevat säännökset siltä osin kuin niissä on määrätty, että julkisen notaarin toimituksessa on todistajan oltava läsnä. Julkisesta notaarista julkisena kaupanvahvistajalla on kuitenkin voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.

Ennen tämän lain voimaantuloa on suoritettava ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen julkisen notaarin tehtävien hoidon järjestämiseksi tämän lain mukaisesti.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

16.12.1977/956:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1978.

6.8.1982/604:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1982.

HE 65/82, toisen lvk.miet. 6/82, SuVM 92/82

18.12.1992/1420:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

Maistraatissa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat julkiselle notaarille kuuluvat asiat siirretään käsiteltäviksi asianomaisessa rekisteritoimistossa.

HE 131/92, LaVM 10/92

22.11.1996/885:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996.

Maistraatin virkamies, joka on nimitetty ennen tämän lain voimaantuloa henkikirjoittajan virkaan, voi sen estämättä, mitä 1 ja 2 §:ssä säädetään, toimia julkisena notaarina.

HE 182/1996, LaVM 12/1996, EV 153/1996

21.5.1999/629:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

HE 30/1998, HaVM 31/1998, EV 303/1998

22.12.2009/1390:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 161/2009, HaVM 18/2009, EV 205/2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.