Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

8.6.1956/348

Laki kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla kansaneläkeindeksistä 1.6.2001/456, joka tulee voimaan 1.1.2002.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Elinkustannusten noustua tai laskettua kansaneläkelain (347/56) voimaantuloa välittömästi edeltäneen vuosineljänneksen aikaisiin elinkustannuksiin verrattuna, on sanotussa laissa säädetyt markkamäärät, lukuun ottamatta 3 §:n 2 momentissa, 5 §:n 1 momentissa ja 88 §:n 2 ja 3 momentissa olevia markkamääriä, korotettava tai alennettava kalenterivuosittain elinkustannusten muutoksen osoittamassa suhteessa. (29.12.1983/1127)

Kansaneläke suoritetaan siten korotettuna tai alennettuna, kuin kulloinkin vallitsevat elinkustannukset ovat nousseet tai laskeneet eläkkeen suuruutta määrättäessä vallinneisiin elinkustannuksiin verrattuna.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua elinkustannusten muutosta laskettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon elinkustannusten nousua vuoden 1992 lokakuusta vuoden 1993 lokakuuhun. (18.12.1995/1496)

1 a § (18.12.1995/1496)

Sen estämättä, mitä edellä 1 §:ssä säädetään, korotusta ei vuosina 1996, 1997 ja 1998 tehdä kansaneläkelain 30 a §:ssä tarkoitettuun eläkkeensaajien hoitotukeen, lapsen hoitotuesta annetun lain (444/69) mukaiseen hoitotukeen eikä vammaistukilain (124/88) mukaiseen vammaistukeen.

Elinkustannusten muutosta laskettaessa ei oteta huomioon 1 momentissa tarkoitetuissa etuuksissa vuoden 1994 lokakuusta vuoden 1997 lokakuuhun tapahtunutta elinkustannusten nousua. (4.12.1998/912)

2 §

Valtioneuvoston on kansaneläkelaitoksen ehdotuksesta vahvistettava ne perusteet, joita on noudatettava toimeenpantaessa tässä laissa säädettyä korotusta ja alennusta.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.12.1983/1127:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Vuonna 1984 tämän lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetut markkamäärät korotetaan kuitenkin kaksi kertaa vuodessa tammikuussa ja heinäkuussa. Heinäkuussa niitä korotetaan 40 prosentilla elinkustannusten muutoksesta. Muu osa korotuksesta toteutetaan 1 päivänä tammikuuta 1985 suoritettavan indeksitarkastuksen yhteydessä.

HE 141/83, sosvk.miet. 17/83, svk.miet. 148/83

3.12.1993/1076:

HE 248/93, StVM 43/93

19.8.1994/762:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 105/94, StVM 18/94

18.12.1995/1496:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain (1491/95) voimaantulosäännöksen 5 ja 6 momentin perusteella maksettavia puolisolisiä ja lapsikorotuksia ei kuitenkaan koroteta tai alenneta kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain 1 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla. (5.12.1996/988)

HE 119/95, StVM 21/95, EV 121/95

5.12.1996/988:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 189/1996, StVM 29/1996, EV 174/1996

4.12.1998/912:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 141/1998, StVM 25/1998, EV 176/1998

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.