Seurattu SDK 132/2023 saakka.

19.6.1953/263

Laki räjähdysvaarallisista aineista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 3.6.2005/390, joka on voimassa 1.7.2005 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Yleisen turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi voidaan sen lisäksi, mitä elinkeinonharjoittamisesta annetuissa säännöksissä on asiasta säädetty, asetuksella säätää räjähdysaineiden, palavien nesteiden ja kaasujen ynnä muiden niihin verrattavien räjähdysvaarallisten tai itsestään syttyvien aineiden ja tuotteiden sekä räjähdysvaarallisia aineita määrätyissä olosuhteissa muodostavien tuotteiden valmistuksesta, maahantuonnista, hallussapidosta, myynnistä tai muusta luovutuksesta, kuljetuksesta ja käytöstä sekä laadusta. Samoin voidaan asetuksella säätää näiden aineiden tai tuotteiden valmistus-, varastointi- ja käyttölaitteista ja niiden maahantuonnista, myynnistä ja muusta luovutuksesta, käytöstä, tarkastamisesta, asentamisesta ja huoltamisesta. Asetuksella voidaan säätää myös öljyvahingon vaaran ehkäisemiseksi tarpeellisista toimenpiteistä siten kuin maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain (378/74) 1 a §:ssä on säädetty. (21.1.1983/89)

Räjähdystarvikkeista säädettäessä on otettava huomioon räjähdystarvikkeista ja niiden valmistuksesta aiheutuvien terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäiseminen. (15.11.1991/1351)

Räjähdystarvikkeiden maahantuonti on sallittu ainoastaan siihen annetulla luvalla. Niiden maastaviennistä on voimassa, mitä sotatarvikkeiden maastaviennistä on säädetty. (21.1.1983/89)

1 a § (16.11.2001/990)

Sellaisia muovailtavia räjähteitä, joita tarkoitetaan muovailtavien räjähteiden merkitsemisestä tunnistamista varten tehdyssä yleissopimuksessa, ei saa tuoda maahan, valmistaa, pitää hallussa eikä luovuttaa, ellei niihin ole lisätty merkkiainetta sopimuksessa tarkoitetulla tavalla. Tarkemmat säännökset merkkiaineen lisäämistä muovailtaviin räjähteisiin koskevista räjähdysaineteknisistä vaatimuksista annetaan kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella.

Muovailtavien räjähteiden maahantuontia, valmistamista, hallussapitoa ja luovuttamista koskeva kielto ei koske muovailtavia räjähteitä, joita tarvitaan pieniä määriä:

1) uusien tai muunneltujen räjähteiden tutkimukseen, kehittämiseen tai testaukseen;

2) räjähteiden havaitsemisen harjoittelua varten tai räjähteiden havaitsemiseen tarkoitettujen laitteiden kehittämistä ja kokeilua varten; sekä

3) rikosteknisiin tutkimuksiin, rikostutkintamenetelmien kehittämiseen ja muihin oikeuslääketieteellisiin tarkoituksiin.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, muovailtavia räjähteitä voi tuoda Suomeen, vaikka niitä ei ole merkitty sopimuksen mukaisesti, jos räjähteiden vastaanottajana on puolustusvoimat, poliisi tai rajavartiolaitos.

Yleissopimuksessa tarkoitettujen muovailtavien räjähteiden maastaviennistä on voimassa, mitä puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetussa laissa (242/1990) säädetään.

2 §

Asetuksella voidaan määrätä, että 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimintaa saadaan elinkeinona harjoittaa ainoastaan siihen annetulla luvalla ja hyväksytyn johdon vastuulla.

Annetun luvan ja vastaavaa johtoa koskevan hyväksymisen voi luvan tai hyväksymisen antanut viranomainen peruuttaa, milloin syytä siihen harkitaan olevan.

Jos lupa peruutetaan eikä asianomainen kohtuullisen, sitä varten myönnetyn ajan kuluessa ole luovuttanut hallussaan olevia luvan tarkoittamia aineita ja tuotteita toiselle elinkeinonharjoittajalle, jolla on oikeus pitää niitä hallussaan, lankeavat ne arvioinnin mukaan suoritettavaa korvausta vastaan valtiolle. Ellei niitä katsota voitavan käyttää valtion tarpeisiin, myytäköön ne paikallisen poliisiviranomaisen toimesta omistajan lukuun julkisella huutokaupalla.

Kun lupa peruutetaan, voidaan samalla asianomaisen hallussa olevat aineet ja tuotteet, joita lupa tarkoittaa, ottaa poliisiviranomaisen haltuun, kunnes niiden osalta on menetelty, niinkuin 3 momentissa on säädetty.

3 §

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen ylin johto ja ohjaus kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriölle. Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvovat turvatekniikan keskus ja ne muut valvontaviranomaiset, joille sanottu tehtävä asetuksella annetaan. Kunnassa valvontatehtävää hoitaa palopäällikkö. (21.8.1995/1074)

2 momentti on kumottu L:lla 21.8.1995/1074.

Työsuojeluviranomaisille työntekijäin suojelemiseksi kuuluvasta valvonnasta on erikseen säädetty. (15.11.1991/1351)

4 § (12.7.1993/672)

Valvontaviranomaisella on oikeus saada tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvontaa varten tarvittavat tiedot aineen, tuotteen tai laitteen omistajalta, sellaiselta toiminnanharjoittajalta, joka valmistaa, tuo maahan, vie maasta, varastoi, luovuttaa, pitää hallussa tai käyttää tässä laissa tarkoitettuja aineita, tuotteita tai laitteita, sekä muulta henkilöltä, jota tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten velvoitteet koskevat.

Valvontaviranomaisella on oikeus päästä tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvontaa varten alueelle, huoneistoon ja muuhun sellaiseen tilaan, jonne pääsy on tässä laissa tarkoitetun valvonnan kannalta tarpeen, tehdä siellä tarkastuksia ja ryhtyä muihin valvonnan edellyttämiin toimenpiteisiin. Sanottu oikeus koskee myös asuinhuoneistoja silloin, kun on kysymys välittömän vaaratilanteen ehkäisemisestä.

Valvontaviranomaisella on oikeus saada tässä laissa tarkoitetuista aineista ja tuotteista sekä näiden valmistus-, varastointi- ja käyttölaitteista valvonnan kannalta tarpeellisia näytteitä.

4 a § (21.8.1995/1074)

Turvatekniikan keskus voi tilapäisesti kieltää tässä laissa tarkoitetun aineen tai tuotteen taikka näiden valmistus-, varastointi- ja käyttölaitteen valmistuksen, pitämisen kaupan, myynnin ja muun luovuttamisen sekä käytön, jos on aihetta olettaa, että niistä aiheutuu ilmeinen henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahinkojen vaara.

Todetessaan, ettei aine tai tuote taikka näiden valmistus-, varastointi- tai käyttölaite täytä tässä laissa tai sen nojalla asetettuja vaatimuksia, voi turvatekniikan keskus:

1) pysyvästi kieltää sen valmistuksen, pitämisen kaupan, myynnin ja muun luovuttamisen sekä käytön;

2) velvoittaa tekemään sellaisia muutoksia siihen tai sen valmistukseen, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annetut vaatimukset, sekä osoittamaan tämän; sekä

3) velvoittaa myyjän, valmistajan tai maahantuojan ilmoittamaan siihen liittyvästä vaarasta ja sen haltijoiden oikeudesta; tarvittaessa turvatekniikan keskus voi antaa myyjän, valmistajan tai maahantuojan kustannuksella itse tällaisen ilmoituksen.

Jos 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja muutoksia ja kieltoja ei voida pitää riittävinä, turvatekniikan keskus voi:

1) määrätä myyjän, valmistajan, maahantuojan tai käyttäjän poistamaan markkinoilta tai käytöstä, tekemään vaarattomaksi tai hävittämään hallussaan olevan aineen tai tuotteen; taikka

2) määrätä aineen tai tuotteen valmistus-, varastointi- tai käyttölaitteen poistettavaksi markkinoilta tai käytöstä.

Jos 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja muutoksia ja kieltoja ei voida pitää riittävinä eikä 3 momentissa mainittuja toimenpiteitä tarkoituksenmukaisina, voi turvatekniikan keskus määrätä, miten aineen tai tuotteen taikka sen valmistus-, varastointi- tai käyttölaitteen suhteen on muuten meneteltävä.

4 b § (22.1.1999/58)

Turvatekniikan keskuksen tulee kieltää palo- ja räjähdysvaarallisia aineita käsittelevän tai varastoivan tuotantolaitoksen, laitoksen, varaston tai niiden osan käyttö tai peruuttaa toiminnan harjoittamista koskeva lupa osittain tai kokonaan, jos toiminnanharjoittajan toteuttamissa toimenpiteissä suuronnettomuuksien estämiseksi ja rajoittamiseksi on todettu olevan vakavia puutteita.

Turvatekniikan keskus voi kieltää palo- ja räjähdysvaarallisia aineita käsittelevän tai varastoivan tuotantolaitoksen, laitoksen, varaston tai niiden osan käytön, jos toiminnanharjoittaja ei ole asetetussa määräajassa toimittanut vaadittavaa ilmoitusta tai selvityksiä taikka muita tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämiä tietoja toimenpiteistään suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi.

5 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun elinkeinon harjoittaja on velvollinen antamaan valvontaviranomaiselle tämän lain ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot. Samoin voidaan määrätä, että elinkeinon harjoittaja on velvollinen pitämään tuotanto-, varasto- ja myyntikirjanpitoa.

6 § (21.8.1995/1074)

6 § on kumottu L:lla 21.8.1995/1074.

7 §

Tämän lain nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä säädetyistä tai määrätyistä kunnan viranomaisten tarkastuksista, katsastuksista ja muista virkatoimista (suoritteista) perittävistä maksuista päättää kunta. Perittävän maksun suuruuden tulee vastata enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvien keskimääräisten kokonaiskustannusten määrää. (12.7.1993/672)

Milloin valvontaviranomaisen on välttämätöntä suorittaa aineen tai tuotteen laatua ja ominaisuuksia koskevia tutkimuksia, on tutkimuksista aiheutuvat menot aineen tai tuotteen omistajan tai haltijan kustannettava.

8 §

Arvioimisen, josta säädetään 2 §:ssä, toimittaa kaksi siihen määrättävää esteetöntä, asiantuntevaa henkilöä poliisiviranomaisen läsnä ollessa. Aineen tai tuotteen omistaja tahi haltija on todisteellisesti kutsuttava arvioimistilaisuuteen, mutta hänen poissaolonsa ei estä arvioinnin toimittamista.

9 § (21.5.1999/623)

9 § on kumottu L:lla 21.5.1999/623.

10 §

Poliisiviranomaisten tulee tarvittaessa antaa virka-apua tämän lain noudattamisen valvontaa koskevissa asioissa.

2–3 momentit on kumottu L:lla 30.4.1987/463.

11 § (24.5.2002/417)

Rangaistus väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle säädetään rikoslain (39/1889) 16 luvun 8 §:ssä.

Rangaistus vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tehdystä räjähderikoksesta säädetään rikoslain 44 luvun 11 §:ssä.

Rangaistus räjähdysvaarallisen aineen tai tuotteen varomattomasta käsittelystä säädetään rikoslain 44 luvun 12 §:ssä.

12 § (24.5.2002/417)

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta tämän lain tai sen nojalla annetun säännöksen tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti

1) valmistaa, tuo maahan, pitää myynnissä, luovuttaa, asentaa, huoltaa, tarkastaa tai käyttää räjähdysvaarallisten aineiden tai tuotteiden valmistus-, varastointi- tai käyttölaitteita,

2) laiminlyö 4 tai 5 §:n mukaisen velvollisuutensa antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja tai 5 §:n mukaisen kirjanpitovelvollisuutensa tai

3) laiminlyö onnettomuuksien tai niistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi säädetyn tai määrätyn ilmoitusvelvollisuutensa taikka selvityksen laatimisen ja siitä tiedottamisen,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, räjähdesäännösten rikkomisesta sakkoon.

13 §

Jos se, jolla on oikeus harjoittaa 1 §:ssä mainittujen aineiden tai tuotteiden valmistusta tahi myyntiä taikka joka on saanut oikeuden pitää niitä varastossa tai tuoda maahan, tuomitaan rangaistukseen tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten rikkomisesta, voidaan hänet, jollei rikkomus ole vähäinen, rangaistuksen ohella julistaa määräajaksi menettäneeksi sanotun oikeutensa. Samoin voidaan 2 §:n 1 momentin tarkoittama vastaava johtaja tai 1 §:ssä tarkoitetun laitteen tarkastamista, asentamista taikka huoltamista suorittava henkilö, milloin hänet tuomitaan rangaistukseen tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten rikkomisesta, julistaa, jos rikkomus on laadultaan sellainen, määräajaksi tällaiseen toimeen kelvottomaksi. (21.1.1983/89)

Milloin 1 momentissa säädetty seuraamus on tuomittu, oikeuden on, päätöksen saatua lainvoiman, ilmoitettava siitä kauppa- ja teollisuusministeriölle ja luvan tai hyväksymisen antaneelle viranomaiselle.

14 § (21.8.1995/1074)

Valvontaviranomainen voi tehostaa tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Palopäällikön asettaman uhkasakon määrää maksettavaksi lääninhallitus. Uhkasakosta ja teettämisuhasta on muutoin voimassa, mitä uhkasakkolaissa (1113/90) säädetään.

Teettäen suoritetun toimenpiteen kustannukset maksetaan ennakkoon valtion varoista. Kustannukset saadaan periä laiminlyöjältä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

15 § (12.7.1993/672)

15 § on kumottu L:lla 12.7.1993/672.

16 §

Tätä lakia ei sovelleta räjähdysvaarallisia aineita sisältävien lääkkeiden valmistukseen silloin, kun se tapahtuu asianomaisella luvalla apteekkitavaratehtaissa ja apteekeissa.

Sen lisäksi, mitä väkijuomien valmistuksesta, maahantuonnista, hallussapidosta, myynnistä ja kuljetuksesta on säädetty, on etanolin ja sitä sisältävien nesteseosten valmistuksessa, varastossapidossa ja kuljetuksessa noudatettava tämän lain nojalla annettuja turvallisuusmääräyksiä.

Ampumatarpeiden valmistuksesta, maahantuonnista, kaupasta, hankinnasta ja hallussapidosta on voimassa, mitä niistä on erikseen säädetty tai vastedes säädetään.

Asetuksella voidaan määrätä, ettei tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ole osittain tai ollenkaan sovellettava puolustuslaitoksen osalta eikä muissakaan erityisissä tapauksissa, mikäli se katsotaan mahdolliseksi vaarantamatta tällä lailla tarkoitettua yleisen turvallisuuden ylläpitämistä sekä hengen ja omaisuuden suojelemista.

17 §

Ennen tämän lain voimaan tulemista hyväksyttyjä tai aikaisemmin voimassa olleiden määräysten nojalla toimivia, 1 §:ssä tarkoitettuja aineita tai tuotteita valmistavia tehtaita ja näiden aineiden ja tuotteiden myymälöitä ja varastoja saadaan aikaisemmin hyväksytyssä muodossa ja laajuudessa käyttää tarkoitukseensa, vaikkeivät ne täyttäisikään tämän lain ja sen nojalla annettujen määräysten vaatimuksia.

Kauppa- ja teollisuusministeriöllä on valta määrätä 1 momentissa tarkoitettujen tehtaiden, myymälöiden ja varastojen käyttämiselle määräaika, jos se hengen tai omaisuuden suojelemiseksi on välttämätöntä tai jos toiminnan katsotaan vaarantavan yleistä turvallisuutta. Samoin voi kauppa- ja teollisuusministeriö määrätä, että tehtaalle tai varastolle on, sen laadusta ja laajuudesta riippuen, valittava vastaava johtaja.

18 §

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

Asetuksella säädettävistä 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuista asioista voidaan antaa tarkempia määräyksiä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä. (15.11.1991/1351)

Turvatekniikan keskus voi antaa tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten soveltamista yhtenäistäviä teknisiä ja turvallisuuteen liittyviä ohjeita. (21.8.1995/1074)

19 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1954.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.1.1983/89:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1983.

HE 76/82, l-tvk.miet. 15/82, svk.miet. 150/82

30.4.1987/463:

HE 14/85, lvk.miet. 9/86, svk.miet. 230/86

15.11.1991/1351:

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1991.

HE 76/91, tvk.miet. 11/91

12.7.1993/672:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993.

HE 72/93, TaVM 19/93

21.8.1995/1074:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

HE 39/95, TaVM 10/95

22.1.1999/58:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1999.

HE 221/1998, TaVM 26/1998, EV 187/1998

21.5.1999/623:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

HE 30/1998, HaVM 31/1998, EV 303/1998

26.10.2001/893:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 80/2000, LaVM 14/2001, EV 94/2001

16.11.2001/990:

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (L 990/2001 tuli voimaan A:n 62/2002 mukaisesti 3.2.2002.)

Ennen tämän lain voimaantuloa valmistettuja ja maahantuotuja muovailtavia räjähteitä saa käyttää, pitää hallussa ja luovuttaa kolmen vuoden ajan lain voimaantulosta, vaikka niihin ei ole lisätty merkkiainetta sopimuksen määräysten mukaisesti.

Puolustusvoimien, poliisin ja rajavartiolaitoksen hallussa olevaa muovailtavaa räjähdysainetta saa kuitenkin käyttää, pitää hallussa ja luovuttaa 15 vuoden ajan lain voimaantulosta, vaikka siihen ei ole lisätty 1 a §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla merkkiainetta. Muovailtavaa räjähdysainetta, joka on yleissopimuksessa tarkoitetun, asianmukaisesti sallitun sotilaallisen laitteen olennaisena osana, saadaan käyttää tämän jälkeenkin siihen merkkiainetta lisäämättä, jos laite on ollut edellä mainitun viranomaisen hallussa tämän lain tullessa voimaan tai se valmistetaan kolmen vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

HE 95/2001, UaVM 9/2001, EV 126/2001

24.5.2002/417:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

HE 17/2001, LaVM 5/2002, EV 35/2002

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.