Seurattu SDK 476/2022 saakka.

3.12.1948/850

Asetus tapaturmavakuutuslain täytäntöönpanosta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2016 alkaen. Ks. Työtapaturma- ja ammattitautiL 459/2015 282 §.

Sosiaaliministerin esittelystä säädetään 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) ja 12 päivänä toukokuuta 1939 annetun ammattitautilain (139/39) nojalla:

Vakuutuslaitokset
1 § (21.10.1983/801)

1 § on kumottu A:lla 21.10.1983/801.

2 § (30.12.1996/1314)

2 § on kumottu A:lla 30.12.1996/1314.

3 § (23.8.2002/723)

3 § on kumottu L:lla 23.8.2002/723.

Tapaturmakorvausten järjestely
4 § (30.12.1996/1314)

4 § on kumottu A:lla 30.12.1996/1314.

5 § (23.8.2002/723)

5 § on kumottu L:lla 23.8.2002/723.

6 § (30.12.2003/1373)

6 § on kumottu L:lla 30.12.2003/1373.

7–8 §

7–8 § on kumottu L:lla 23.8.2002/723.

9 § (30.12.1996/1314)

9 § on kumottu A:lla 30.12.1996/1314.

10–15 §

10–15 § on kumottu L:lla 23.8.2002/723.

16 § (30.12.1999/1330)

16 § on kumottu A:lla 30.12.1999/1330.

17 § (23.8.2002/723)

17 § on kumottu L:lla 23.8.2002/723.

Työnantajan velvollisuudet
18–22 §

18–22 § on kumottu L:lla 23.8.2002/723.

Erinäiset säännökset
23 §

Mitä tässä asetuksessa on säädetty työtapaturmasta, on soveltuvin kohdin voimassa myös ammattitaudista.

24 § (30.12.1996/1314)

Niitä asioita varten, joissa Tapaturmavakuutuslaitosten liitto suorittaa tapaturmavakuutuslain 10 ja 11 §:n nojalla korvauksen työssä sattuneen tapaturman johdosta, jokaisessa kunnassa on oltava tarpeellinen määrä tapaturma-asiamiehiä.

Ministeriö antaa tarkempia määräyksiä asiamiehistä ja heidän tehtävistään Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ja valtiokonttorin ehdotuksesta.

25 § (23.8.2002/723)

25 § on kumottu L:lla 23.8.2002/723.

26 §

Tarkempia määräyksiä tapaturmavakuutuslain täytäntöönpanosta valtion töissä antaa valtioneuvosto.

27 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1949.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.12.1981/917:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

21.10.1983/801:
30.12.1996/1314:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

30.12.1999/1330:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

23.8.2002/723:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

Tällä lailla kumotaan

1) tapaturmavakuutuslain täytäntöönpanosta 3 päivänä joulukuuta 1948 annetun asetuksen (850/1948) 3, 5, 7, 8, 10–15, 17–22 ja 25 §, sellaisina kuin niistä ovat 3, 5, 11 ja 25 § asetuksessa 1314/1996, 7 ja 17 § osaksi asetuksessa 917/1981, 12 § viimeksi mainitussa asetuksessa, 13 § mainituissa asetuksissa 917/1981 ja 1314/1996 sekä 18, 19 ja 22 § osaksi mainitussa asetuksessa 1314/1996;

2) Tapaturmavakuutuslaitosten liiton säännöistä 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun asetuksen (1312/1996) 2 ja 4 §; sekä

3) viimeksi mainittuna päivänä tapaturma-asiain korvauslautakunnan säännöistä annetun asetuksen (1313/1996) 1 §.

Tätä lakia sovelletaan myös tapaturmiin, jotka ovat sattuneet ja ammattitauteihin, jotka ovat ilmenneet ennen tämän lain voimaantuloa.

HE 42/2002, StVM 13/2002, EV 88/2002

30.12.2003/1373:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Tämän lain 38 §:ää ja 53 g §:n 4 momenttia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa syntyneeseen saatavaan. Tällaisen saatavan vanhentumisaikaa laskettaessa otetaan huomioon myös ennen lain voimaantuloa kulunut aika. Vakuutusmaksun erääntymisaikaa vastaa tällöin tämän lain voimaan tullessa voimassa olevan 35 a §:n mukainen määräaika. Kysymyksessä oleva saatava vanhentuu kuitenkin tämän lain nojalla aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta, jollei se tätä ennen vanhentuisi tämän lain voimaan tullessa voimassa olevien säännösten mukaan.

Tätä lakia sovellettaessa 35 a §:ssä säädettyä rahamäärää pidetään vuoden 1971 yleistä palkkatasoa vastaavana.

Tällä lailla kumotaan tapaturmavakuutuslain täytäntöönpanosta 3 päivänä joulukuuta 1948 annetun asetuksen (850/1948) 6 §.

HE 159/2003, StVM 31/2003, EV 133/2003

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.