Seurattu SDK 926/2022 saakka.

17.5.1947/404

Rajavyöhykeasetus (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut. Ks. RajavartioL 578/2005.

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 17 päivänä toukokuuta 1947 annetun rajavyöhykelain (403/47) nojalla:

1 §

Rajavyöhykkeeseen kuuluvat, jollei sisäasiainministeriö toisin määrää, maarajalla kolmen ja merirajalla neljän kilometrin leveältä osalta valtakunnan rajan rajaviivasta lukien seuraavat kunnat:

Kymen läänistä: Kotka, Vehkalahti, Virolahti, Miehikkälä, Ylämaa, Lappeenranta, Joutseno, Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala, Saari ja Uukuniemi;

Pohjois-Karjalan läänistä: Kesälahti, Kitee, Tohmajärvi, Värtsilä, Tuupovaara, Ilomantsi ja Lieksa;

Oulun läänistä: Kuhmo, Suomussalmi ja Kuusamo; sekä

Lapin läänistä: Salla, Savukoski ja Sodankylä sekä Inarin kunta valtakunnan rajalla olevasta Sodankylän ja Inarin kuntien yhtymäkohdasta lukien Suomen, Venäjän ja Norjan valtakuntien rajojen yhtymäkohtaan saakka.

(14.5.1993/439)

Rajavyöhykkeen takaraja merkitään maa-alueella kieltotauluilla yleisten teiden ja kulkuväylien kohdalla ja asutuskeskuksissa sekä vesialueella poijuilla tai mauilla sopivilla merkeillä.

2 §

Rajavyöhykkeellä, ovat voimassa rajavyöhykelain ja tämän asetuksen säännökset.

3 § (14.5.1993/439)

Rajavyöhykelain ja tämän asetuksen säännösten noudattamista valvovat rajavartio- ja poliisiviranomaiset.

4 § (14.5.1993/439)

Jokaisen tulee noudattaa niitä määräyksiä, käskyjä ja kieltoja, joita rajavartio- ja poliisiviranomaiset toimivaltansa rajoissa antavat rajavyöhykelain ja tämän asetuksen säännösten noudattamiseksi.

5 § (19.10.1984/713)

Liikkumis- ja oleskeluluvan (rajavyöhykelupa) myöntää asianomaisen raja- tai merivartioston komentaja. Luvan saamiseksi hakijan on esitettävä hyväksyttävä syy ja selvitettävä henkilöllisyytensä. (14.5.1993/439)

Rajavyöhykelupaan on merkittävä sen kelpoisuusalue. Kelpoisuusalue voidaan merkitä yhteen vartiostoon kuuluvaa rajavyöhykettä laajemmaksi vain henkilölle, jonka asunto ja koti on rajavyöhykkeellä. (14.5.1993/439)

Liikkumis- ja oleskelulupa annetaan määräajaksi. Rajavyöhykkeellä vakinaisesti asuvalle se voidaan kuitenkin antaa toistaiseksi.

5 a § (25.3.1960/165)

Lentämisestä rajavyöhykkeellä noudatettakoon, mitä lentämisestä valtakunnan alueella on erikseen säädetty.

6 §

Henkilö, jolla on maahantuloon tai ulkomaanmatkaan oikeuttava voimassa oleva passi, saa liikkumis- ja oleskelulupaa hankkimatta maahan saapuessaan tai maasta poistuessaan matkaansa keskeyttämättä matkustaa rajavyöhykkeen läpi.

Rajavyöhykkeellä on kauttakulku ilman liikkumis- ja oleskelulupaa sallittu sisäasiainministeriön määräämissä kohdissa ja sen asettamin ehdoin.

7 § (14.5.1993/439)

Rajavyöhykelupa on rajavyöhykkeellä liikuttaessa pidettävä mukana ja vaadittaessa esitettävä rajavartio- ja poliisiviranomaiselle.

Jos lupa on turmeltunut, se on rajavartio- tai poliisiviranomaisen vaatimuksesta määräajassa uusittava.

8 §

Liikkumis- ja oleskeluluvan luovuttaminen toiselle sekä muulle henkilölle annetun liikkumis- ja oleskeluluvan vastaanottaminen käyttöä varten on kielletty.

9 § (19.10.1984/713)

Luvan myöntänyt viranomainen voi peruuttaa liikkumis- ja oleskeluluvan tai jäljempänä 10 §:ssä tarkoitetun luvan, milloin siihen on perusteltu syy.

Se, jonka rajavyöhykelupa on peruutettu tai jonka rajvartio- tai poliisiviranomainen katsoo syyllistyneen rikoslain 42 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun rikokseen tai rikkoneen rajavyöhykelain tai tämän asetuksen säännöksiä, voidaan määrätä heti poistumaan rajavyöhykkeeltä. (14.5.1993/439)

10 §

Erityisluvan ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden sekä räjähdysaineiden samoin kuin luvan valokuvauskoneiden ja -tarvikkeiden ulkona hallussapitämiseen ja käyttämiseen rajavyöhykkeellä myöntää asianomaisen raja- tai merivartioston komentaja. Luvasta ja sen hakemisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 5 ja 7 §:ssä on säädetään rajavyöhykeluvasta. Erityislupa annetaan määräajaksi. (14.5.1993/439)

Lupaa ei vaadita matkatavaroihin kuuluvan, päällykseen suljetun edellä tarkoitetun esineen kuljettamista varten rajavyöhykkeen läpi.

Lupa on pidettävä mukana hallussapidettäessä ja käytettäessä ulkosalla rajavyöhykkeellä luvan edellyttämää esinettä.

Luvan voi peruuttaa luvan myöntänyt rajavartioviranomainen, kun siihen on aihetta. (14.5.1993/439)

10 a § (21.12.1990/1334)

Rajavyöhykelain 4 a §:ssä tarkoitetun luvan myöntää hakemuksesta sisäasiainministeriön rajavartio-osasto.

Lupahakemukseen on liitettävä vähintään mittakaavaan 1:20 000 laadittu karttapiirros tien tai rakennuksen sijaintipaikasta ja sen ympäristöstä vähintään 500 metrin säteellä sekä selvitys hankkeen laadusta ja tarkoituksesta.

11 §

Rakennusten rajan puoleiset ikkunat on sisävaloja käytettäessä pidettävä pimennettyinä, jos valot voivat näkyä rajan toiselle puolelle.

Valojen käyttö pimeän aikana ulkona rajan välittömässä läheisyydessä on kielletty.

Avotulen pito ulkona 500 metriä lähempänä rajaa on kielletty.

Rajavartioviranomaisella on oikeus paikallisista oloista riippuen sallia helpotuksia tämän pykälän määräyksistä.

12 §

Metsänhakkuusta sekä metsän ja uusien viljelyksien raivauksista 500 metriä lähempänä rajaa, maanviljelys- ja muusta työstä rajan välittömässä läheisyydessä sekä puutavaran uitosta, aluksen tai veneen käytöstä ja kalastamisesta rajaan rajoittuvilla vesialueilla on ennakolta ilmoitettava lähimmälle rajavartioviranomaiselle, jolla on oikeus työn suoritusaikaan ja -tapaan sekä vesialueella liikkumiseen nähden antaa ohjeita ja rajoittavia määräyksiä sen lisäksi, mitä näissä suhteissa muutoin on säädetty tai sovittu Suomen ja sen naapurivaltioiden kesken.

13 §

Kotieläinten laiduntaminen ilman jatkuvaa paimentamista niissä kohdissa, joissa raja-aitaa ei ole rakennettu tai missä eläimet muista syistä voivat päästä vieraan valtakunnan tai Suomen valtakunnasta toiselle valtiolle vuokratulle alueelle, on kielletty.

14 § (14.5.1993/439)

Jollei asianomainen noudata rajavyöhykelain ja tämän asetuksen nojalla annetun lupapäätöksen ehtoja taikka mitä hänen velvollisuudekseen muutoin on tämän asetuksen nojalla määrätty, voidaan ehdot tai velvoitteet paikallisen rajavartioviranomaisen toimesta toteuttaa asianomaisen kustannuksella. Kustannukset voidaan asianomaiselta ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

15 § (14.5.1993/439)

Liikenneministeriön sekä muun viranomaisen on hankittava rajavartiolaitoksen esikunnan lausunto tien suunnan määräämisen osalta, ennen kuin se vahvistaa yleisistä teistä annetun lain (243/54) 25 §:ssä tarkoitetun tiesuunnitelman sellaisen tien rakentamisesta, joka kulkee rajavyöhykkeellä.

16 § (14.5.1993/439)

Raja- tai merivartioston komentajan tämän asetuksen nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla sisäasiainministeriöön siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

17 §

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa sisäasiainministeriö.

18 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1947.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

13.1.1956/43:

Tämä asetus tulee voimaan sinä päivänä, jona Porkkalan alue luovutetaan Suomen täysivaltaiseen hallintaan.

25.3.1960/165:
19.10.1984/713:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985.

Liikkumis- ja oleskelulupa, joka on annettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on voimassa vuoden 1985 loppuun, jollei lupaa 9 §:n nojalla sitä ennen peruuteta.

22.12.1989/1279:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Lääninoikeudessa tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevat valitukset, jotka asetuksen voimaantulon jälkeen kuuluvat lääninhallituksen toimivaltaan, siirretään käsiteltäviksi asianomaisessa lääninhallituksessa.

21.12.1990/1334:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

14.5.1993/439:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1993.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.