Seurattu SDK 695/2020 saakka.

17.5.1947/403

Rajavyöhykelaki (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu RajavartioL:lla 15.7.2005/578.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

1 §

Rajarauhan sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden voimassa pitämiseksi ja tehostamiseksi raja-alueella voidaan valtakunnan samoin kuin valtakunnasta toiselle valtiolle vuokratun alueen rajalle jäljempänä 11 §:ssä säädetyin rajoituksin asetuksella muodostaa erityinen rajavyöhyke. Rajavyöhykkeen leveys on maarajan kohdalla kolme ja merirajan kohdalla neljä kilometriä, mutta sisäasiainministeriö voi paikallisista olosuhteista riippuen määrätä sen kapeammaksikin.

Rajavyöhykkeen takaraja on merkittävä maastoon yleisten teiden ja kulkuväylien kohdalla. Asutuskeskuksissa ja vesialueella se merkitään tarpeellisissa kohdin.

Rakentamista viisisataa metriä lähemmäksi rajaa on voimassa, mitä 4 a §:ssä säädetään. (21.12.1990/1331)

2 §

Tässä laissa säädetyt rajoitukset voidaan asetuksella saattaa voimaan joko koko rajavyöhykkeellä tai jossakin sen osassa.

3 §

Rajavyöhykkeellä on rajaviivaan rajoittuvalla rajakaistalla, sellaisena kuin se on määrättynä Suomen ja sen naapurivaltioiden välillä tehdyissä, valtakunnan ja valtakunnasta toiselle valtiolle vuokrattujen alueiden rajoja koskevissa sopimuksissa, liikkuminen ja oleskelu samoin kuin kaikenlaisen työn suorittaminen kielletty, ellei Suomen ja asianomaisen naapurivaltion kesken ole toisin sovittu. Mikäli ei rajakaistasta ole sopimuksin sovittu, on rajakaistana tämän lain mielessä pidettävä rajankäyntipöytäkirjoissa kutakin rajaosuutta varten vahvistettujen raja-aukkojen tai hakkuulinjojen levyisiä kaistoja.

Ensimmäisessä momentissa säädetty kielto ei kuitenkaan koske rajavartiopalveluun kuuluvaa eikä rajavartioviranomaisten valvonnan alaisena tapahtuvaa virka- ja palvelustehtävien suorittamista rajakaistalla.

Rajan ylittämisestä määrätyillä ylikulkupaikoilla on erikseen säädetty.

4 §

Rajan koskemattomuuden tai rajarauhan loukkaaminen rajaan tai vieraan valtakunnan alueeseen tai siellä oleviin henkilöihin kohdistuvilla teoilla on kielletty. Asetuksella säädetään, mitä muuta toimintaa ja käyttäytymistä on pidettävä rajarauhaa vaarantavana ja sen vuoksi kiellettynä.

4 a § (21.12.1990/1331)

Valtakunnan rajalle vievien teiden sekä rakennusten rakentamiseen viisisataa metriä lähemmäksi rajaa muuhun kuin valtion tarpeeseen tarvitaan sisäasiainministeriön lupa.

Luvatta rakennettu rakennus voidaan sisäasiainministeriön päätöksellä määrätä purettavaksi, jos se vaikeuttaa huomattavasti rajavartiotoimintaa, sekä purkaa asianomaisen kustannuksella, jollei asianomainen itse kehoituksen saatuaan sitä tee. Sisäasiainministeriöllä on oikeus myös kieltää luvatta rakennetun rakennuksen käyttäminen.

5 §

Liikkuminen ja oleskelu rajavyöhykkeellä ilman rajavartioviranomaisen lupaa on 15 vuotta täyttäneeltä henkilöltä kielletty. (14.5.1993/438)

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei kuitenkaan koske valtioneuvoston eikä eduskunnan jäsentä eikä valtion virkamiestä, joka virkatehtävänsä vuoksi liikkuu tai oleskelee rajavyöhykkeellä.

Liikkumis- ja oleskelulupa voidaan peruuttaa, kun siihen on aihetta.

6 §

Ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, räjähdysaineiden sekä valokuvauskoneiden ja -tarvikkeiden ulkosalla hallussapitäminen ja käyttäminen rajavyöhykkeellä ilman rajavartioviranomaisen erityislupaa on kielletty. Lupaa ei kuitenkaan vaadita viran puolesta hallussapidettäviä ampuma-aseita ja -tarvikkeita, räjähdysaineita eikä valokuvauskoneita ja -tarvikkeita varten. (14.5.1993/438)

Lupapäätökseen voidaan panna ehtoja siitä, mitä luvan saajan on lupaa käyttäessään noudatettava.

Annettu lupa voidaan peruuttaa, kun siihen on aihetta.

Yleisestä tai määrättyä rajavyöhykkeen osaa koskevasta tässä pykälässä tarkoitettujen lupien peruuttamisesta säädetään asetuksella.

7 §

Maan omistaja on velvollinen sallimaan raja-aidan rakentamisen rajakaistan reunaan.

8 §

Viranomaisella, jonka tehtävänä on valvoa tämän lain säännösten sekä sen nojalla annettujen määräysten noudattamista, on oikeus keskeyttää ja estää tämän lain mukaan kielletty toiminta.

9 §

Jos henkilö, jolla tämän lain mukaan tulee olla liikkumis- ja oleskelulupa, tavataan ilman sellaista lupaa rajavyöhykkeellä, voidaan hänet omalla kustannuksellaan kuljettaa sieltä pois ja sitä varten pidättää.

10 § (24.6.1976/533)

Joka rikkoo tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, rajavyöhykelain rikkomisesta sakkoon. (24.7.1998/592)

Rangaistus valtionrajarikoksesta säädetään rikoslain 17 luvun 7 §:ssä. (24.7.1998/592)

3 momentti on kumottu L:lla 26.10.2001/893.

11 §

Mitä edellä on säädetty, älköön sovellettako Suomen ja Ruotsin eikä Suomen ja Norjan väliseen rajaan.

12 §

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

13 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1947.

Liikkumis- ja oleskelulupa, joka on annettu ennen tämän lain voimaantuloa, jää edelleenkin voimaan siten kuin luvassa on määrätty, mutta ovat sellaiseenkin lupaan nähden muutoin voimassa tämän lain ja sen nojalla annetut säännökset.

Kolmen vuoden aikana tämän lain voimaantulosta lukien voidaan asetuksella rajoittaa tai kieltää matkustaminen ilman poliisiviranomaisen lupaa kuntaan, joka rajoittuu valtakunnan rajaan. Sellaiseen lupaan nähden on soveltuvin kohdin voimassa, mitä tässä laissa on säädetty liikkumis- ja oleskeluluvasta.

Jokainen viisitoista vuotta täyttänyt henkilö, joka liikkuu tai oleskelee alueella, jonne matkustaminen on tehty 3 momentissa tarkoitetusta luvasta riippuvaksi, on velvollinen vaadittaessa todistamaan henkilöllisyytensä siten kuin asetuksella määrätään.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

24.6.1976/533:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1976.

21.12.1990/1331:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

HE 156/90, l-tvk.miet. 24/90, svk.miet. 138/90

14.5.1993/438:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1993.

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetty liikkumis- ja oleskelulupa sekä erityislupa ovat voimassa enintään yhden vuoden tämän lain voimaantulosta.

HE 18/93, HaVM 8/93

24.7.1998/592:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 6/1997, HE 117/1997, LaVM 3/1998, SuVM 2/1998, EV 60/1998

26.10.2001/893:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 80/2000, LaVM 14/2001, EV 94/2001

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.