Seurattu SDK 834/2022 saakka.

14.7.1944/479

Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla Finanssivalvonnan valvontamaksusta 19.12.2008/879.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (5.11.1999/1014)

Vakuutusvalvontaviraston toiminnasta aiheutuvat menot katetaan valvonta- ja toimenpidemaksuilla. (3.11.2000/916)

Vakuutusvalvontaviraston valvonnassa olevien on suoritettava kultakin vuodelta valvontamaksu, jonka perusteet sosiaali- ja terveysministeriö määrää Vakuutusvalvontaviraston esityksestä. Sosiaali- ja terveysministeriön tulee ennen kunnallisen eläkelaitoksen maksun määräämistä varata sisäasiainministeriölle tilaisuus lausunnon antamiseen maksusta. (9.6.2000/535)

Valvontamaksun perusteet muodostuvat kiinteästä perusmaksusta ja siihen lisättävästä suhteellisesta maksusta.

Hakemusten perusteella annettavista päätöksistä ja muista tilaukseen perustuvista suoritteista peritään maksu valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisesti. (3.11.2000/916)

1 a § (5.11.1999/1014)

Valvontamaksu määrätään ryhmittäin siten, että oman ryhmänsä muodostavat:

1) henkivakuutusyhtiöt;

2) vahinkovakuutusyhtiöt;

3) työeläkevakuutusyhtiöt;

4) eläkesäätiöt ja vakuutuskassoista eläkekassat;

5) muut vakuutuskassat kuin eläkekassat;

6) työeläkekassa, esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa, maatalousyrittäjien eläkelaitos ja merimieseläkekassa;

6 a) valtion eläkerahasto ja kunnallinen eläkelaitos; (9.6.2000/535)

7) eläketurvakeskus;

8) vakuutusyhdistykset;

9) vakuutusedustuksesta annetussa laissa (570/2005) tarkoitetut asiamiehet ja vakuutusmeklarit kummatkin oman ryhmänsä; (15.7.2005/572)

9 a) työttömyyskassalaissa (603/1984) tarkoitetut työttömyyskassat; (3.11.2000/916)

9 b) työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa (555/1998) tarkoitettu työttömyysvakuutusrahasto ja koulutus- ja erorahastosta annetussa laissa (537/1990) tarkoitettu koulutus- ja erorahasto; ja (3.11.2000/916)

10) muut yhteisöt, laitokset ja elinkeinonharjoittajat, joiden valvonta ja tarkastus on lailla säädetty Vakuutusvalvontaviraston tehtäväksi.

Ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain (398/1995) 2 §:ssä tarkoitetut kolmannen maan vakuutusyhtiöt, joilla on lupa harjoittaa vakuutusliikettä Suomessa, luetaan henkivakuutusyhtiöiden ja vahinkovakuutusyhtiöiden ryhmään sen mukaan, minkä vakuutusluokan mukaista vakuutustoimintaa niillä on toimilupansa mukaan oikeus harjoittaa.

1 b § (3.11.2000/916)

Valvontamaksut määrätään Vakuutusvalvontaviraston kustannuslaskennan ja valvottavien laitosten maksuunpanovuotta edeltävän tilikauden tilinpäätöstietojen perusteella.

Valtion maksuperustelain nojalla perityt maksut otetaan huomioon valvontamaksua määrättäessä valvottavaryhmittäin vähennyksenä.

Kiinteä perusmaksu määritellään ryhmittäin. Suhteellinen maksu määräytyy kussakin ryhmässä, lukuun ottamatta ryhmiä 9, 9 a ja 9 b, laitoksen maksuunpanovuotta edeltävältä tilikaudelta kirjaamien vakuutusmaksutulon, sijoitustoiminnan nettotuoton ja vakuutusteknisen vastuuvelan perusteella siten kuin sosiaali- ja terveysministeriö Vakuutusvalvontaviraston esityksestä päättää. Ryhmässä 9 suhteellinen maksu määräytyy asiamiesyrityksessä työskentelevien asiamiesten ja vakuutusmeklariyrityksessä työskentelevien vakuutusmeklarien henkilöluvun mukaan. Ryhmässä 9 a suhteellinen maksu määräytyy jäsenmaksutulon mukaan. (15.7.2005/572)

Jos vakuutuskannan siirron tai siihen verrattavan poikkeuksellisen syyn seurauksena ei edellä mainittuja maksuperusteita jonkin laitoksen osalta voida käyttää suhteellista maksua määriteltäessä, voi asianomainen ministeriö vahvistaa laitokselle kyseisen vuoden maksun viraston esityksestä.

2 § (5.11.1999/1014)

Valvontamaksun suorituskuukausi on tammikuu. Jos Vakuutusvalvontaviraston menot poikkeuksellisesti odottamattomasta ja ennalta arvaamattomasta syystä osoittautuvat valvontamaksuilla kerättävää määrää suuremmiksi, voidaan maksua suoritusvuoden aikana tarkistaa.

Vakuutusvalvontavirasto tekee 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun esityksen suoritusvuotta edeltävän marraskuun loppuun mennessä. Esityksessä otetaan huomioon aiemmista valvontamaksuista kertynyt yli- tai alijäämä.

Virasto määrää laitoskohtaisen valvontamaksun seuraavalta talousarviovuodelta ja toimittaa valvontamaksun maksuunpanon ennen valvontamaksun suoritusvuoden alkua.

2 a § (3.11.2000/916)

2 a § on kumottu L:lla 3.11.2000/916.

3 § (16.12.1977/950)

Maksuunpannulle ja maksettavaksi erääntyneelle maksulle, jota ei ole suoritettu eräkuukauden aikana, peritään eräkuukautta seuraavan kuukauden alusta vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. (3.3.1995/327)

Maksu ja viivästyskorko ovat ilman tuomiota ja päätöstä ulosottokelpoiset. Maksun ja viivästyskoron perimisessä ulosottotoimin noudatetaan, mitä veron ulosotosta on säädetty.

Jos aikanaan suorittamatta jäänyttä maksua suoritetaan osasuorituksin, lasketaan viivästyskorko erikseen kulloinkin maksamatta olevalle määrälle.

Maksuvelvolliselta perityt varat käytetään ensin viivästyskoron ja sen jälkeen maksun suoritukseksi.

4 § (5.11.1999/1014)

Sillä, joka on tyytymätön asianomaisen ministeriön maksun perusteita koskevaan päätökseen tai itse laitokselle määrättyyn maksuun, on oikeus valittaa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen niin kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Maksu on valituksesta huolimatta suoritettava 2 §:n 1 momentissa mainitun ajan kuluessa.

Jos maksua on muutoksenhakuviranomaisen päätöksellä alennettu tai se on poistettu, on alennetulle tai poistetulle määrälle kertynyt viivästyskorko myös palautettava.

5 §

Tässä laissa säädetyn maksun määrää, mistä koskevat valitukset on korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävä kiireellisinä.

6 §

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antaa tarvittaessa sosiaaliministeriö.

7 §

Tällä lailla kumotaan vakuutuslaitosten suoritettavasta maksusta vakuutustarkastuksen kustantamiseksi 31 päivänä maaliskuuta 1921 annettu laki.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.12.1952/452:
16.12.1977/950:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1978.

Lakia sovelletaan vuodelta 1978 suoritettavaa maksua määrättäessä siten, että maksun määrääminen ja maksuunpano toimitetaan ennen saman vuoden tammikuun loppua ja maksu on suoritettava sitä seuraavan helmikuun aikana.

21.12.1984/873:

Tämä laki tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 1984.

HE 217/84, toisen vk.miet. 9/84, svk.miet. 168/84

31.12.1987/1253:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 40/87, Lakivaliok. miet. 5/87, Suuren valiok. miet. 129/87

23.12.1992/1491:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 286/92, TaVM 54/92, ETA-sopimuksen liite IX: neuvoston direktiivi (88/357/ETY), (90/618/ETY) ja (90/618/ETY)

22.12.1993/1420:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 184/93, TaVM 33/93

3.3.1995/327:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1995.

Maksuun, joka oli viivästyneenä tämän lain tullessa voimaan, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tätä lakia voidaan kuitenkin soveltaa, jos se johtaa lievempään viivästysseuraamukseen kuin aiempi laki.

HE 292/94, TaVM 58/94

17.3.1995/401:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Tällä lailla kumotaan vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 23 päivänä joulukuuta 1992 annettu laki (1491/92).

HE 348/94, TaVM 60/94, Neuvoston direktiivi 92/49/ETY; EYVL N:o L 228, 11.8.1992, s. 1, neuvoston direktiivi 92/96/ETY; EYVL N:o L 360, 9.12.1992, s. 1

19.12.1997/1204:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Työttömyyskassojen tammikuussa 1998 suoritettavan tarkastusmaksun suhteellinen osuus määrätään vuoden 1996 jäsenmaksutuloista.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 151 ja 224/1997, StVM 26/1997, EV 199/1997

29.1.1999/94:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

HE 163/1998, TaVM 29/1998, EV 202/1998

5.11.1999/1014:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1999.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tätä lakia sovelletaan myös käsiteltäessä edellisten vuosien ali- tai ylijäämää noudattaen kuitenkin sitä laitosten ryhmittelyä, joka oli vuoden 1999 maksun peruste.

HE 76/1999, TaVM 9/1999, EV 42/1999

9.6.2000/535:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.

HE 27/2000, TaVM 9/2000, EV 59/2000

3.11.2000/916:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001.

Lain 1 §:n 1 ja 4 momentti sekä 1 b §:n 1, 2 ja 4 momentti tulevat kuitenkin voimaan 15 päivänä marraskuuta 2000.

HE 151/2000, StVM 24/2000, EV 122/2000

15.7.2005/572:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2005.

HE 220/2004, TaVM 12/2005, EV 82/2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/92/EY (32002L0092); EYVL N:o L 9, 15.1.2003 s. 3

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.