Seurattu SDK 1261/2020 saakka.

6.8.1943/663

Valtioneuvoston päätös leimaverolain soveltamisesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä päätös on kumottu VNa:lla 27.12.2001/1460.

Valtioneuvosto on tänä päivänä annetun leimaverolain 102 §:n nojalla antanut seuraavat tarkemmat määräykset sanotun lain soveltamisesta:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 § (16.12.1993/1166)

Kun viranomaisten toimituskirjoista, yksityisten välikirjoista ja muista asiakirjoista, paitsi arvopaperien myynnistä ja vaihdoista laadituista laskelmista, suoritetaan leimaveroa, on leimaverolain 69 §:n 1 momentissa tarkoitettu maksukuitti tai leimapainanne kiinnitettävä tai leimattava toimituskirjan ensimmäiselle sivulle tai, jos ensimmäisellä sivulla ei ole tilaa, takasivulle.

2 §

Jos viranomainen, jolle annetaan asiakirja, josta on suoritettava leimaveroa, tätä tarkastaessaan havaitsee, että siitä ei ole suoritettu leimaveroa säädettyä määrää, asiakirjan antajaa on kehotettava suorittamaan puuttuva määrä uhalla, että asiakirjaa ei muutoin oteta vastaan. (16.12.1993/1166)

Sellaisesta viranomaisen määräyksestä saa valittaa siinä järjestyksessä, kuin leimaverolaissa säädetään.

3 § (16.12.1993/1166)

Jos oikeus tai viranomainen on vastaanottanut asiakirjan taikka toimituskirja on sieltä annettu, sitä ei saa jättää huomioon ottamatta, vaikka myöhemmin huomataan, että siitä on suoritettu leimaveroa puutteellisesti tai väärin, vaan asianomainen virkamies vastaa, että leimaveron suorittamisvelvollisuus täytetään.

2 luku

Eräät leimaverolain 10 §:ssä mainitut toimituskirjat

4 § (23.1.1992/42)

Avoimesta kirjeestä tai muusta asiakirjasta, jolla annetaan arvonimi todellisen viran sitä seuraamatta, on suoritettava leimaveroa seuraavin määrin:

1) jos asianomainen ei ole päätoimisessa virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon mk

2) jos asianomainen on päätoimisessa virka- tai työsuhteessa taikka :

muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon mk

(16.12.1993/1166)

Edellä 2 sarakkeessa mainituin määrin on leimaveroa suoritettava myös asiakirjasta, jolla arvonimi annetaan valtion, kunnan tai kirkon palveluksesta eläkkeelle siirtyneelle henkilölle. (16.12.1993/1166)

Kun annetaan sellainen arvonimi, jota ei ole 1 momentissa mainittu, määrää valtioneuvosto, paljonko sitä koskevasta asiakirjasta on leimaveroa suoritettava.

5 § (16.12.1993/1166)

Avoimesta kirjeestä, jolla ulkoasiainhallinnossa palvelevalle annetaan, vastaavan viran sitä seuraamatta, jokin jäljempänä mainituista arvonimistä käytettäväksi sinä aikana, jonka asianomainen on ulkoasiainhallinnon palveluksessa, on suoritettava leimaveroa seuraavin määrin:

6 § (25.12.1971/792)

6 § on kumottu P:llä 25.11.1971/792.

7 § (16.12.1993/1166)

7 § on kumottu P:llä 16.12.1993/1166.

8 § (25.12.1971/792)

8 § on kumottu P:llä 25.11.1971/792.

9–10 §

9–10 § on kumottu P:llä 28.6.1979/593.

11 § (16.12.1993/1166)

11 § on kumottu P:llä 16.12.1993/1166.

3 luku (25.11.1971/792)

(25.11.1971/792)

3 luku on kumottu P:llä 25.11.1971/792.

4 luku

Arvopaperien myynti ja vaihto

14 § (10.12.1992/1249)

Ilman arvopaperipörssin välitystä tapahtuneesta arvopapereiden myynnistä tai vaihdosta laadittavaan laskelmaan on merkittävä sopimuksentekijöiden, ja jos arvopaperi on luovutettu huutokaupalla tai muuten kolmannen henkilön välityksellä, huutokaupantoimittajan tai välittäjän nimi ja osoite, samoin kuin luovutuksen aika, luovutuksen kohde sekä arvopapereita myytäessä kauppahinta ja vaihdettaessa niiden vaihtoarvo siten määriteltynä kuin leimaverolain 56 §:ssä säädetään.

Laskelma on sen laatijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitettava.

15 § (10.12.1992/1249)

Ilman arvopaperipörssin välitystä tapahtuneesta arvopaperien myynnistä tai vaihdosta on kirjoitettava kaksi laskelmaa tai, jos laskelman laatii huutokaupantoimittaja taikka muu välittäjä, kolme samansisältöistä kappaletta, joista yksi jää laskelman laatijalle. Kun laskelma on sopimuksentekijän kirjoitettava, on toinen kappale viimeistään kolmantena päivänä sopimuksenteosta toimitettava toiselle sopimuksentekijälle. Jos laskelman laatii huutokaupantoimittaja tai muu välittäjä, on hänen mainitussa ajassa toimitettava yksi kappale laskelmaa kumpaisellekin sopimuksentekijälle.

16 § (10.12.1992/1249)

Arvopaperikauppiaat käyttävät lomakevihkoksi sidottuja leimaverolaskelmalomakkeita. Lomakkeiden eri kappaleet on numeroitava samalla numerolla. Vihkoon jäävään kappaleeseen on merkittävä myös 19 §:ssä tarkoitetun päiväkirjan mukainen luovutuksen järjestysnumero.

Verohallitus voi, milloin on erityisiä syitä, hakemuksesta myöntää poikkeuksia 1 momentin määräyksistä.

17 § (16.12.1993/1166)

Leimaveron suorittamisen todentava maksukuitti tai leimapainanne kiinnitetään tai leimataan leimaverolaskelmalomakkeen laatijalle jäävään kappaleeseen ja toisen sopimuspuolen sekä huutokaupantoimittajan tai muun välittäjän kappaleeseen tehdään merkintä suoritetun leimaveron määrästä.

18 § (30.11.1978/910)

Jos se, jonka leimaverolain 85 §:n 1 momentin mukaan tulee laatia laskelma ja toimittaa kappale siitä sopimuksentekijälle, ei tätä velvollisuuttaan täytä, on sopimuksentekijän, joka vastaa veron suorittamisesta, neljäntoista päivän kuluessa myynti- tai vaihtosopimuksen tekemisestä laadittava ja toiselle sopimuksentekijälle toimitettava laskelma.

19 § (10.12.1992/1249)

Arvopaperikauppiaan pidettävän päiväkirjan sivujen tulee olla numeroidut. Sivun sarakkeisiin on merkittävä jokaisesta arvopaperien kaupasta ja vaihdosta järjestysnumero, arvopaperien nimellisarvot sekä ne tiedot, jotka 14 §:n 1 momentin mukaan on laskelmaan merkittävä, niin myös onko arvopaperit luovutettu arvopaperipörssin välityksellä tai ilman sitä.

Lomakevihko sekä saadut laskelmien kaksoiskappaleet on arvopaperikauppiaan säilytettävä kaksi vuotta.

20 § (30.11.1978/910)

Jokaisesta 16 §:n 1 momentissa tarkoitetusta arvopaperikauppiaan laatimasta laskelmasta on jäljennös kuukausittain toimitettava Helsingin verovirastoon, jollei verohallitus joistakin jäljennöksistä toisin määrää.

21 § (27.12.1984/960)

21 § on kumottu L:lla 27.12.1984/960.

22 § (10.12.1992/1249)

Verotoimisto valvoo leimaveroa koskevien säännösten noudattamista ilman arvopaperipörssin välitystä tapahtuneissa arvopaperien myynneissä ja vaihdoissa. Kun laskelma leimaverolain 87 §:n mukaan näytetään verotoimistolle, on laskelmaan merkittävä todistus sen näyttämisestä.

23 § (30.12.1981/1053)

23 § on kumottu P:llä 30.12.1981/1053.

5 luku (10.12.1992/1249)

(10.12.1992/1249)

5 luku on kumottu P:llä 10.12.1992/1249

6 luku (25.11.1971/792)

(25.11.1971/792)

6 luku on kumottu P:llä 25.11.1971/792

7 luku (16.12.1983/961)

(16.12.1983/961)

7 luku on kumottu P:llä 16.12.1983/961.

8 luku

Erinäisiä säännöksiä

34 §

Kun lainhuutoa haetaan, on oikeuden pöytäkirjaan merkittävä, mikä määrä kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirjasta, paitsi lahjakirjasta ja testamentista, on suoritettu leimaveroa taikka millä perusteella asiakirjasta ei ole suoritettu leimaveroa. (16.12.1993/1166)

Samanlaiset merkinnät on myös tehtävä alusrekisteriin, kun aluksen tai sen osuuden luovutus ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi.

Kun 1 ja 2 momentissa mainituissa tapauksissa tahi lääninhallituksen päätöksestä tehdään leimaveroa koskeva valitus, on leimaveron suorittamista koskeva ote tai lyhennysote oikeuden pöytäkirjasta tai alusrekisteristä taikka lääninhallituksen päätös liitettävä valitukseen.

Jos joku muissa tapauksissa tahtoo valittaa viranomaisen toimenpiteestä leimaveron suorittamista koskevassa asiassa, tulee viranomaisen, pyynnöstä, antaa asiasta päätös, pöytäkirjanote tai todistus, joka niinikään on pantava valituskirjan oheen.

35 § (16.12.1993/1166)

35 § on kumottu P:llä 16.12.1993/1166.

36 § (30.12.1980/1026)

36 § on kumottu P:llä 30.12.1980/1026.

37–41 §

37–41 § on kumottu P:llä 16.12.1993/1166.

42 § (16.12.1993/1166)

Lääninveroviraston kantaman leimaveron tulouttamisesta on säädetty erikseen.

43 § (30.11.1978/910)

Valtiovarainministeriö antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita leimaverolain soveltamisesta.

Verohallitus vahvistaa tarvittavat lomakkeet. (16.12.1993/1166)

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

25.12.1971/792:
24.2.1977/215:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1977.

30.11.1978/910:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

15.3.1979/315:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1979.

28.6.1979/593:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1979, kuitenkin niin, että 14 §:n 2 momenttia ja 17 §:ää sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 1979 lukien.

30.12.1980/1026:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981.

30.12.1981/1053:
16.12.1983/961:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

2.2.1984/131:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1984.

27.12.1984/960:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985.

30.12.1987/1211:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

21.4.1988/364:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1988.

11.8.1988/733:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1988.

28.12.1988/1289:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

15.6.1989/569:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989.

31.10.1991/1299:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1991.

Tämän päätöksen voimaantulon jälkeen asiakirja voidaan varustaa ainoastaan tässä päätöksessä mainitun määräisillä leimamerkeillä.

20.12.1991/1556:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

10.12.1992/1249:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

16.12.1993/1166:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Viranomaisen, jolla on pysyvä leimamerkkikassa, on tehtävä tilitys asianomaiselle lääninverovirastolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1994.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.