Seurattu SDK 968/2022 saakka.

31.5.1940/262

Laki nuorista rikoksentekijöistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä 24.6.2010/633, joka on voimassa 1.1.2011 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Nuorella rikoksentekijällä tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, joka tehdessään rangaistavan teon on ollut viisitoista mutta ei kahtakymmentäyhtä vuotta täyttänyt.

2–5 §

2–5 § on kumottu L:lla 23.3.1990/303.

6 § (13.6.2003/535)

Nuorelle rikoksentekijälle tämän kahdeksaatoista vuotta nuorempana tekemästä rikoksesta tuomittavan rangaistuksen määrään sovelletaan, mitä rikoslain (39/1889) 6 luvun 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa sekä 2 ja 4 momentissa säädetään.

7 § (14.6.2001/522)

7 § on kumottu L:lla 14.6.2001/522.

8 § (14.6.2001/522)

Ehdolliseen vankeusrangaistukseen tuomitun valvonnan tarkoituksena on estää tuomittua tekemästä uutta rikosta ja tukea häntä hänen pyrkiessään elämään nuhteettomasti.

9 § (16.2.2001/140)

Ehdollisesti tuomittujen nuorten rikoksentekijöiden valvonnan järjestäminen ja johto kuuluu rikosseuraamusvirastolle.

10 § (16.2.2001/140)

Kun ehdollisesti tuomitun nuoren rikoksentekijän on oltava valvonnan alaisena, on kriminaalihuoltolaitoksen määrättävä tuomitun valvojaksi kriminaalihuoltolaitoksen virkamies tai siihen sopivaksi katsomansa muu henkilö.

11 §

Valvonnanalaisen on ilmoitettava valvojalle asuin- ja työpaikkaansa, saavuttava valvojan kutsusta tämän luo sekä vastattava viipymättä valvojan tiedusteluihin eikä hän saa valvojan suostumuksetta vaihtaa asuin- tai työpaikkaa, ja hänen on muutettava toisen asuin- tai työpaikkaan, milloin valvoja katsoo tärkeiden syiden sitä vaativan, sekä muutenkin noudatettava valvojan antamia neuvoja ja ohjeita.

12 § (16.2.2001/140)

Jos ehdollisesti tuomittu on vähintään kuusi kuukautta kestäneenä valvonta-aikana käyttäytynyt hyvin ja muutenkin on perusteltua aihetta otaksua, ettei valvonnan jatkaminen ole tarpeen, voi rikosseuraamusvirasto valvojan esityksestä lakkauttaa valvonnan.

13 § (14.6.2001/522)

13 § on kumottu L:lla 14.6.2001/522.

14–16 §

14–16 § on kumottu L:lla 23.9.2005/785.

17 § (19.4.1991/701)

17 § on kumottu L:lla 19.4.1991/701.

18–19 §

18–19 § on kumottu L:lla 19.7.1974/618.

20 § (23.9.2005/785)

20 § on kumottu L:lla 23.9.2005/785.

21–22 §

21–22 § on kumottu L:lla 19.4.1991/701.

23 §

Käsitellessään asiaa, joka koskee nuorta rikoksentekijää, virallisen syyttäjän, yleisen oikeuden ja vankilaoikeuden on koetettava tarkoin perehtyä, paitsi tehtyyn rikokseen ja sen vaikuttimiin, nuoren rikoksentekijän henkilöllisyyteen, hänen aikaisempiin elämänvaiheisiinsa ja niihin oloihin, joissa hän on elänyt.

2 momentti on kumottu L:lla 5.4.2002/263.

24 § (21.12.1973/939)

Asiat, jotka yksinomaan tai pääasiassa koskevat nuoria rikoksentekijöitä, on useampiosastoisessa raastuvanoikeudessa yleensä käsiteltävä samalla tai samoilla osastoilla sen mukaan kuin oikeusministeriö tarkemmin määrää. Oikeusministeriö vahvistaa tarvittaessa kutakin raastuvanoikeutta varten ne perusteet, joita on noudatettava jaettaessa nuoria rikoksentekijöitä koskevia asioita eri osastojen käsiteltäväksi.

25 § (19.7.1974/618)

25 § on kumottu L:lla 19.7.1974/618.

26–27 §

26–27 § on kumottu L:lla 23.9.2005/785.

28 § (16.2.2001/140)

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan valtioneuvoston asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1942, ja on sitä sovellettava myös sellaisiin nuoriin rikoksentekijöihin, jotka lain tultua voimaan joutuvat syytteeseen tai tuomittavaksi ennen sen voimaantuloa tehdyistä rikoksista.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.12.1953/494:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1954, ja sitä on sovellettava sellaiseenkin rikoksentekijään, joka on tehnyt rikoksen ennen sanottua päivää.

Vankilaoikeuden on viipymättä tämän lain 17 §:n mukaisesti tarkistettava niiden rikoksentekijäin rangaistus- tai koeaika, joiden rangaistusaika nuorisovankilaan määräämisen johdosta on pitentynyt ja jotka tämän lain voimaan tullessa ovat rangaistustaan kärsimässä tai ehdonalaisessa vapaudessa.

10.1.1969/3:
21.12.1973/939:
19.7.1974/618:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1975. Mitä 15 §:n 1 momentissa ja 15 a §:ssä on säädetty vankeusrangaistuksesta, koskee myös ennen lain voimaan tuloa tuomittua kuritushuonerangaistusta.

13.2.1976/137:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivän huhtikuuta 1976.

25.3.1983/323:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

23.3.1990/303:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

HE 79/89, lvk.miet. 17/89, svk.miet. 2/90

20.4.1990/350:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1990.

HE 23/90, lvk.miet. 3/90, svk.miet. 22/90

19.4.1991/701:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1991.

HE 40/90, lvk.miet. 15/90, Svk.miet. 314/90

21.4.1995/584:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

HE 94/93, LaVM 22/94, SuVM 10/94

16.2.2001/140:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

HE 136/2000, LaVM 13/2000, EV 212/2000

14.6.2001/522:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.

HE 177/2000, LaVM 8/2001, EV 46/2001

5.4.2002/263:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002.

HE 82/2001, LaVM 22/2001, EV 182/2001

13.6.2003/535:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

HE 44/2002, LaVM 28/2002, EV 261/2002

23.9.2005/785:

HE 262/2004, LaVM 9/2005, EV 97/2005

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.