Seurattu SDK 132/2023 saakka.

8.4.1938/154

Väestölaskentalaki (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 1.12.2017/815, joka on voimassa 15.12.2017 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (13.12.1939/468)

Koko maata käsittävä väestölaskenta ja siihen liittyvä asunto- ja kiinteistölaskenta on säännöllisesti joka kymmenes vuosi toimeenpantava. Ensimmäisen kerran on sellainen suoritettava aikana, joka asetuksella määrätään.

2 §

Laskennan aiheuttamat kustannukset suorittaa valtio.

Kaupungit, kauppalat ja maalaiskunnat ovat velvolliset hankkimaan laskentaa varten tarvittavat huoneistot ja kustantamaan niiden lämmityksen, valaistuksen ja siivouksen sekä suorittamaan tarvittavien kansliatarpeiden aiheuttamat menot.

3 §

Jokainen yksityinen henkilö, kuolinpesä, yhtiö, osuuskunta, yhdistys, seura, säätiö, valtion, kunnan ja seurakunnan virasto tai laitos, rakennuksen tai kiinteistön tai sen osan omistaja tai haltija on laskennan suorittamista varten velvollinen antamaan itsestään sekä omistamastaan tai hallitsemastaan rakennuksesta, kiinteistöstä tai niiden osasta laskennassa käytettävien kyselykaavakkeiden edellyttämät tiedot.

4 § (26.3.1971/234)

Laskentaa varten annettuja tietoja sisältäviä asiakirjoja, karttoja, piirroksia, kuvia, filmejä, magneettinauhoja, reikäkortteja ja muuta niihin verrattavaa aineistoa saa käyttää vain sellaisten tilastojen ja muiden tutkimusten laatimiseen, joista ei koidu vahinkoa tai muuta haittaa ilmoitusvelvolliselle. Aineiston käyttämisen on tapahduttava laskennan suorittajan valvonnassa.

Edellä 1 momentissa säädetty ei koske tietoja rakennusten karttakoordinaateista. Näiden tietojen käytöstä säädetään asetuksella.

5 § (26.3.1971/234)

Yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain (83/51) säännöksiä ei ole sovellettava laskentaa varten annettuja tietoja sisältävään aineistoon.

6 § (26.3.1971/234)

Jokainen laskennan toimittamiseen osallistuva tai laskentaa varten annettuja tietoja muutoin käsittelevä on velvollinen pitämään salassa, mitä hän laskentaa varten annetuista tiedoista tai aineistosta on saanut tietää ilmoitusvelvollisesta tai tämän olosuhteista.

7 § (21.4.1995/634)

Rangaistus 6 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

8 § (26.3.1971/234)

Tarkemmat määräykset tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

13.12.1939/468:
26.3.1971/234:
8.9.1989/806:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 58/88, Lakivaliok. miet. 7/89, Suuren valiok. miet. 84/89

21.4.1995/634:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

HE 94/93, LaVM 22/94, SuVM 10/94

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.