Seurattu SDK 318/2022 saakka.

29.12.1922/334

Asetus uskonnonvapauslain täytäntöönpanosta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu L:lla 6.6.2003, joka on voimassa 1.8.2003 alkaen. Asetuksen 7-9 §:ää sovelletaan kuitenkin 31.12.2003 asti.

Opetusministerin esittelystä säädetään 10 päivänä marraskuuta 1922 annetun uskonnonvapauslain täytäntöönpanosta seuraavaa:

1 luku

Yleisiä määräyksiä

1 § (16.7.1999/808)

Uskonnonvapauslain (267/1922) 5 §:n 2 ja 3 momentissa säädetty eroamisilmoitus on eroavan itsensä tehtävä asianomaisen uskontokunnan edustajalle tai maistraatille ja varmennettava ilmoitus nimikirjoituksellaan.

2 § (16.7.1999/808)

Vastaanotettuaan uskontokunnasta eroamista koskevan ilmoituksen maistraatin, jonka toimialueella henkilöllä on kotikunta tai väestökirjanpitokunta, on talletettava tieto eroamisesta väestötietojärjestelmään sekä toimitettava tieto eroamisesta asianomaiselle uskontokunnalle tai sen seurakunnalle viipymättä sen jälkeen, kun eroaminen on uskonnonvapauslain mukaan tullut asianomaista henkilöä sitovaksi.

Jos eroamisilmoitus on jätetty muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle maistraatille, on ilmoituksen vastaanottaneen maistraatin viipymättä toimitettava ilmoitus tälle maistraatille. Uskonnonvapauslain 5 §:n 3 momentissa tarkoitettu kuukauden määräaika alkaa kulua siitä päivästä, kun henkilö on jättänyt ilmoituksen maistraatille.

3 § (16.7.1999/808)

Kun henkilö liittyy uskontokuntaan, hänen on annettava samalla kirjallinen vakuutus, ettei hän ole minkään uskonnonvapauslaissa tarkoitetun uskontokunnan jäsen.

4 § (16.7.1999/808)

Uskontokunnan tai sen asianomaisen seurakunnan on ilmoitettava väestötietolaissa (507/1993) tarkoitettuun väestötietojärjestelmään henkilön liittymisestä ja eroamisesta välittömästi sen jälkeen, kun asianomaiselle uskontokunnalle tai sen seurakunnalle tehty liittymis- tai eroamisilmoitus on uskonnonvapauslain tai sen nojalla annettujen säännösten mukaan tullut asianomaista henkilöä sitovaksi. Ilmoituksen tulee sisältää henkilön täydellinen nimi, syntymäaika tai henkilötunnus ja liittymis- tai eroamispäivä. Ilmoitus väestötietojärjestelmään voidaan tehdä kirjallisesti taikka tietoliikenneyhteyksin tai muutoin konekielisesti.

5 § (23.12.1970/915)

Uskonnonvapauslain 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu suostumus on viisitoista vuotta täyttäneen itsensä henkilökohtaisesti annettava joko kirjallisesti tai kahden todistajan läsnäollessa suullisesti.

Uskonnonvapauslain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus uskontokunnasta eroamisesta tai siihen liittymisestä sekä vanhempien tai sen heistä, joka lasta kasvattaa, taikka holhoojan suostumus on annettava henkilökohtaisesti joko kirjallisesti tai kahden todistajan läsnäollessa suullisesti.

6 §

Uskonnonvapauslain 8 §:ssa mainittu vaatimus on edusmiehen henkilökohtaisesti tai kirjallisesti tehtävä asianomaisen oppilaitoksen johtajalle, ja on kummassakin tapauksessa samalla esitettavä joko asianomaisen uskonnollisen yhdyskunnan viranomaisen antama todistus siitä, mihin uskontokuntaan oppilas kuuluu, tahi sivilirekisteriviranomaisen todistus siitä, ettei oppilas kuulu mihinkään uskontokuntaan.

7 § (30.10.1998/784)

Lääninhallitus myöntää luvan sellaisen hautausmaan perustamiseen, joka ei kuulu evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnalle, sekä yksityisen hautasijan perustamiseen. Hakemukseen on liitettävä selvitys alueen omistusoikeudesta ja muu tarpeellinen selvitys.

Hautausmaan perustamisesta evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntaa varten säädetään erikseen.

Lääninhallitus myöntää luvan krematorion perustamiseen. Hakemukseen on liitettävä selvitys paikan omistusoikeudesta, krematorion ohjesääntö ja muu tarpeellinen selvitys.

8 §

Lupa evankelisluterilaiseen kirkkoon kuulumattoman henkilön hautaamisesta evankelisluterilaisen seurakunnan hautausmaahan on anottava kirkkoherralta, ja on samalla esitettävä asianomaisen uskonnollisen yhdyskunnan tai siihen kuuluvan seurakunnan asianomaisen viranomaisen taikka sivilirekisteriviranomaisen antama hautauslupa.

Taksan, jonka mukaan maksu edellisessä momentissa mainitun henkilön hautasijasta on suoritettava, määrää kirkonkokous tai kirkkovaltuusmiehet, niinkuin siitä kirkkolaissa on säädetty.

9 §

Milloin uskonnonvapauslain 10 §:n 3 momentissa mainitulle hautakirjoitukselle tai kuvalle on ennakolta hankittu kirkkoneuvoston hyväksyminen, älköön sitä sittemmin enää poistettako.

10 §

Jos aviopuolisoista, jotka yhteisesti omistavat kiinteistöä, ainoastaan toinen on evankelisluterilaisen tai kreikkalaiskatolisen kirkon jäsen, olkoon se aviopuolisoista, joka on kirkon jäsen, velvollinen omalta osaltaan suorittamaan uskonnonvapauslain 12 §:ssä mainitut kirkolliset verot.

2 luku

Uskonnollisen yhdyskunnan perustaminen ja oikeudellinen asema

11 §

Uskonnonvapauslain 13 §:n 2 momentissa mainittuun ilmoitukseen on, sen lisäksi mitä sanotussa lainkohdassa säädetään, liitettävä asianomaisten viranomaisten antamat todistukset, joista käy ilmi saman lain 15 §:ssä mainittujen henkilöiden pätevyys.

12 § (18.6.1993/590)

Väestörekisterikeskus pitää uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriä noudattaen soveltuvin osin, mitä yhdistyslaissa (503/89) rekisteriin merkitsemisestä säädetään.

Opetusministeriö päättää uuden uskonnollisen yhdyskunnan ja rekisteröidyn yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muutosten rekisteriin merkitsemisestä. Väestörekisterikeskus päättää muiden uskonnollisia yhdyskuntia koskevien tietojen rekisteriin merkitsemisestä.

Opetusministeriö ilmoittaa 2 momentin nojalla tekemistään päätöksistä viipymättä väestörekisterikeskukselle rekisteriin tehtäviä merkintöjä varten.

Väestörekisterikeskus ilmoittaa opetusministeriölle ja uskonnolliselle yhdyskunnalle tai sen seurakunnalle välittömästi, kun yhdyskunta, seurakunta tai yhdyskuntajärjestyksen muutos on merkitty rekisteriin.

13 §

Selvitys uskonnollisen yhdyskunnan uskontunnustuksesta ja julkisen uskonnonharjoituksen muodosta sekä hyväksytty yhdyskuntajärjestys, niin myös niitä koskevat muutokset ovat tarpeellisiksi katsotuilta osiltaan julkaistavat asetuskokoelmassa.

14 § (16.7.1999/808)

14 § on kumottu A:lla 16.7.1999/808.

15 §

Kirkon piirustukset ovat, ennenkuin sen rakentamiseen tai sen ulkomuotoa tai sisustusta oleellisesti muuttavaan korjaukseen ryhdytään, jätettävät opetusministeriön hyväksyttäviksi ja vahvistettaviksi.

Evankelisluterilaisen seurakunnan kirkon uudestaanrakentamisesta tahi sisustamisesta on erikseen säädetty.

16 §

Anomukseen, joka uskonnonvapauslain 29 §:ssä mainitussa tarkoituksessa jätetään maaherralle, liitettäköön anojaa koskeva ote yhdyskunnan jäsenluettelosta.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

5.12.1968/659:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1969.

3.10.1969/614:
23.12.1970/915:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1971.

18.6.1993/590:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.

30.10.1998/784:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevat lupahakemukset siirretään toimivaltaisen lääninhallituksen käsiteltäviksi.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

16.7.1999/808:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.