Seurattu SDK 132/2023 saakka.

31.10.1896/37

Ulosottoasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu VNa:lla ulosottoasetuksen kumoamisesta 23.11.2006/1019, joka on voimassa 1.1.2007 alkaen.

3 p:nä Joulukuuta 1895 annetun ulosottolain nojalla on annettu seuraavat määräykset:

1–1 c §

1–1 c § on kumottu A:lla 3.7.2003/681.

1 d § (20.12.1985/1017)

1 d § on kumottu A:lla 20.12.1985/1017.

1 e § (8.2.1985/162)

1 e § on kumottu A:lla 8.2.1985/162.

2 § (3.7.2003/681)

2 § on kumottu A:lla 3.7.2003/681.

3 § (15.11.1996/854)

Palkan, eläkkeen, elinkeinotulon tai muun ulosmittauskelpoisen toimeentuloetuuden ulosmittauksen johdosta annetuista maksukielloista ulosottomiehen on pidettävä rekisteriä.

Ulosottomiehen tulee valvoa maksukieltojen noudattamista.

4 § (15.11.1996/854)

Oikeusministeriö voi myöntää hakijalle luvan hakea ulosottoa siten, että ulosottohakemuksessa tarvittavat tiedot toimitetaan ulosottomiehelle automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen. Ulosottomiehen tilitykset ja ilmoitukset hakijalle voidaan tehdä automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen. Perimiskuitin sijasta hakijalle voidaan toimittaa erillinen tilityserittely.

5 § (15.11.1996/854)

5 § on kumottu A:lla 15.11.1996/854.

6–7 §

6–7 § on kumottu A:lla 3.7.2003/681.

7 a–8 §

7 a § on kumottu A:lla 8.2.1985/162.

9 § (15.11.1996/854)

Ulosottoasiain hoito on järjestettävä velalliskohtaisena siten, että yksi ulosottomies ja yksi avustava ulosottomies voivat toimeenpanna samaa velallista koskevat asiat.

10 § (15.11.1996/854)

Edellä 9 §:ssä tarkoitettu velalliskohtainen työnjako on järjestettävä siten, että se perustuu joko velallisen nimen mukaiseen aakkoselliseen jakoon tai alueelliseen jakoon.

2 momentti on kumottu A:lla 3.7.2003/681.

11–13 §

11–13 § on kumottu A:lla 3.7.2003/681.

13 a § (14.12.1973/906)

Ulosmittauksesta taikka takavarikon tai hukkaamiskiellon toimeenpanosta on ilmoitettava, kun toimenpide koskee

1) rekisteröityä alusta tai osuutta siihen, alusrekisterilaissa (512/93) säädetylle rekisteriviranomaiselle, (1.10.1993/852)

2) ilma-alusta ilmailuhallitukselle,

3) linja- tai kuorma-autoa, kuorma-autoon kytkettäväksi hyväksyttyä perävaunua, erikoisautoa, traktoria tai moottorityökonetta Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikölle, tai

4) patenttia tai tavaramerkki- tai mallioikeutta, patentti- ja rekisterihallitukselle.

(4.12.1992/1258)

Ilmoituksessa on mainittava ulosmitatun esineen tai oikeuden rekisterinumero ja muut sitä korkevat tarpeelliset tiedot, velallisen ja velkojan nimi ja kotipaikka, kenen antama ja milloin annettu se asiakirja on, johon täytäntöönpano perustuu, saatavan määrä sekä päivä, jona ulosmittaus on toimitettu taikka takavarikko tai kielto toimeenpantu.

Omaisuuden myymisestä ulosottotoimin sekä ulosmittauksen, takavarikon tai kiellon kumoamisesta tai peruuttamisesta ulosottomiehen tulee niin ikään tehdä ilmoitus 1 momentissa mainitulle viranomaiselle. Jos myytyyn omaisuuteen on vahvistettu kiinnitys, ilmoituksessa on mainittava huutokaupassa pysytetyt sekä rauenneet kiinnitykset.

13 b § (5.12.1996/959)

Kiinteistön pakkohuutokaupan toimittajan on seitsemän päivän kuluessa kauppakirjan antamisesta ilmoitettava kaupasta sille maanmittaustoimistolle, jonka alueella kiinteistö sijaitsee. Sama koskee määräalan kauppaa. Ilmoituksen tekemisessä noudatetaan, mitä kaupanvahvistaja-asetuksen (958/1996) 7 §:n 1 ja 3 momentissa säädetään.

Maanmittaustoimiston on toimitettava kauppaa koskevat tiedot eri viranomaisille noudattaen mitä kaupanvahvistaja-asetuksen 13 §:n 1 momentissa säädetään.

14 § (8.2.1985/162)

14 § on kumottu A:lla 8.2.1985/162.

15 §

Toimitsija, jonka ulosottomies ulosottolain 4 luvun 24 §:n 1 tai 2 momentin tai 25 §:n 2 momentin, 5 luvun 1 §:n 2 momentin tai 4 §:n tai 7 luvun 7 §:n mukaan on määrännyt hoitamaan tai myymään omaisuutta taikka kantamaan tuloa, on velvollinen esittämään selvityksen toimenpiteistään sekä tilittämään varat siten kuin ulosottomies tarkemmin määrää. (15.11.1996/854)

2 momentti on kumottu A:lla 15.11.1996/854.

Jos vuokra, hyyry tahi vero suoritetaan tavaroissa, pitää ulosottomiehen toimittaa ne myytäväksi sillä tavoin kuin ulosottolain 5 luvun 6 §:ssä säädetään; ja on toimitsija semmoisessa tapauksessa velvollinen hyvään aikaan sitä ennen ulöskantamansa tavarat ulosottomiehelle toimittamaan. Jos kuitenkin toimitsija katsoo velalliselle edullisemmaksi että jokin tavara, halpaan arvoonsa tahi muuhun laatuunsa nähden, myydään ilman huutokauppaa, niin myyköön sen kohdastaan.

16–18 §

16–18 § on kumottu A:lla 15.11.1996/854.

19 § (5.12.1996/959)

19 § on kumottu A:lla 5.12.1996/959.

20 § (14.12.1973/906)

Huutokaupassa pidettävään pöytäkirjaan on merkittävä myytävä omaisuus, siitä tehty korkein tarjous ja tarjouksen tekijä sekä maksettu kauppasumma.

Jos myytävänä on kiinteistö, alus tai osuus siihen tai sen lastina olevaa tavaraa, ilma-alus, linja-auto, kuorma-auto tai perävaunu, on ennen huutoa tapahtuvassa tai ulosottolain 5 luvun 11 ja 19 §:n mukaisesti erikseen pidettävässä velkojain keskustelussa esitetyt vaatimukset ja väitteet sekä niiden johdosta annetut vastaukset merkittävä pöytäkirjaan. Mainitun luvun 11 tai 25 §:n mukaan laadittu velkojainluettelo on liitettävä huutokauppapöytäkirjaan.

Milloin muun kuin 2 momentissa mainitun omaisuuden huutokaupassa velkoja, jonka saatavasta myytävää omaisuutta ei ole ulosmitattu, on vaatinut suoritusta kauppasummasta päältä päin tai paremmalla etuoikeudella kuin minkä ulosmittaus tuottaa, on vaatimus ja siihen annettu vastaus sekä alin tarjous, jolla omaisuus saadaan myydä, merkittävä pöytäkirjaan. Jos osamaksulla myyty esine on ulosmitattu, on myyjän ja ostajan välillä toimitetusta tilityksestä laadittu pöytäkirja liitettävä huutokauppapöytäkirjaan.

Erityisessä toimituksessa, jossa jaetaan 2 momentissa mainitun omaisuuden myymisestä kertyneet varat, samoin kuin ulosottolain 6 luvun 4 tai 5 §:n mukaan muuten erikseen pidettävässä jakotoimituksessa on tehdyt vaatimukset ja väitteet sekä niihin annetut vastaukset niin ikään pöytäkirjaan merkittävä.

21 § (14.12.1973/906)

Ulosmitatun kiinteän omaisuuden, aluksen tai sen lastina olevan tavaran, ilma-aluksen, linja-auton, kuorma-auton tai perävaunun myymistä varten laadittu velkojain luettelo on, sitten kun toimitusmies on sen ulosottolain 5 luvun 11 §:n 2 momentin tai 25 §:n 2 momentin mukaisesti allekirjoittanut, hänen valvontansa alaisena asetettava velallisen ja velkojain sekä huutokauppayleisön nähtäväksi.

Toimitusmies määrää ajan, jonka velkojainluettelo on nähtävänä. Mainittu aika on merkittävä huutokauppapöytäkirjaan.

22 §

Kiinteän omaisuuden säästyneeseen tuloon, jonka arvo ulosottolain 5 luvun 28 §:n 2 momentin mukaan on otettava lukuun alinta hyväksyttävää tarjousta määrättäissä, älköön luettako kiinteistöstä ulosmittauksen jälkeen tulleita ja huutokauppatilaisuudessa vielä jäljellä olevia tuotteita, jotka saman luvun 39 §:n 2 momentin mukaan ovat myytävät heti, kun itse kiinteistö on myyty.

23 §

Jos ulosottolain 4 luvun 23 §:ssä ja 5 luvun 17 §:ssä mainituista asiakirjoista näkyy, että ulosmitattu kiinteistö on vastaava tulosta tahi muusta edusta, joka on jollekulle elinkaudeksi myönnetty vissillä raha- tahi tavaramäärällä kiinteistöstä suoritetavaksi, ja jos uloshaetulla saamisella on etuus semmoisen elinkoron oikeuden edellä, olkoon se, jonka toimitettava kiinteistön huutokauppa on, velvollinen hankkimaan selvitystä oikeudenomaajan iästä sekä, jos elinkorko on määrätty tavaroissa suoritettavaksi, arvioimaan ne rahassa voimassa olevan keskiverohinnan tahi muun kohtuullisen perusteen mukaan.

24 § (8.2.1985/162)

24 § on kumottu A:lla 8.2.1985/162.

25 § (20.12.1985/1017)

25 § on kumottu A:lla 20.12.1985/1017.

26 § (15.11.1996/854)

26 § on kumottu A:lla 15.11.1996/854.

27 § (3.7.2003/681)

27 § on kumottu A:lla 3.7.2003/681.

28 § (15.11.1996/854)

28 § on kumottu A:lla 15.11.1996/854.

29 § (3.7.2003/681)

29 § on kumottu A:lla 3.7.2003/681.

30 § (19.12.1986/950)

Ulosottomiehen on ulosoton hakijan pyynnöstä annettava velalliselle tiedoksi konkurssisäännön 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu maksukehotus.

31 § (22.11.2001/1074)

Ulosottolain 4 luvun 5 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla ulosmittauksesta on erotettava työvälineeseen rinnastettava esine, jonka arvo ei todennäköisesti ole suurempi kuin 2 500 euroa. Erityisestä syystä ulosmittauksesta saa erottaa tätä arvokkaamman työvälineeseen rinnastettavan esineen, jos sen arvo ei todennäköisesti ole suurempi kuin 4 200 euroa.

32 § (3.7.2003/681)

32 § on kumottu A:lla 3.7.2003/681.

33 § (8.2.1985/162)

Avustavan ulosottomiehen tulee viivytyksettä ja viimeistään perimistä seuraavana valtion virastojen aukiolopäivänä tallettaa kertyneet varat ulosottomiehen virkavarain postisiirtotilille tai toimittaa ne ulosottomiehelle.

Avustavan ulosottomiehen on tehtävä tilitys perimistään varoista ulosottomiehelle tämän määräämänä aikana, kuitenkin vähintään kerran viikossa. Tilitykseen on liitettävä tarvittavat tositteet. Vähintään kerran viikossa tilitetään myös ne täytäntöönpanotehtävät, joissa täytäntöönpanoa on kohdannut este.

34 § (8.2.1985/162)

Ulosottomiehen on viipymättä talletettava hänelle kertyneet varat virkavarain postisiirtotililleen.

2 momentti on kumottu A:lla 3.7.2003/681.

Jollei kertyneitä varoja voida ulosottolain 6 luvun 24 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tilittää velkojalle ja kun näitä varoja on kertynyt ulosottomiehen virkavarain tilille yhteensä yli 8 400 euroa, ulosottomiehen tulee neljän viikon kuluttua mainitun rahamäärän kertymisestä tallettaa nämä varat oikeusministeriön määräämällä tavalla erilliselle virkavarain tilille. Mainitun rahamäärän kertymisen jälkeen ulosottomiehen on viipymättä ilmoitettava velkojalle kirjallisesti päivämäärä, jolloin varat talletetaan erikseen, sekä mitä velkojan on täytettävä saadakseen nostaa varat. Jos velkojan tulee saada antamansa saamistodiste takaisin, ulosottomiehen on siitä hänelle vastaavasti ilmoitettava. (22.11.2001/1074)

Mitä 3 momentissa säädetään, koskee myös rahana annettuja vakuuksia. (15.11.1996/854)

35 § (29.10.1999/996)

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset ja ohjeet ulosottomiehen vastaanottamien rahavarojen maksuliikkeen järjestämisestä ja kirjanpidosta.

36 § (3.7.2003/681)

36 § on kumottu A:lla 3.7.2003/681.

37 § (22.11.2001/1074)

1 momentti on kumottu A:lla 3.7.2003/680.

Ulosottolain 6 luvun 25 §:ssä tarkoitettu ulosottoasiassa maksettu vähäinen liikasuoritus saadaan jättää palauttamatta maksajalle, jos se on pienempi kuin 7 euroa.

Jos ulosottolain 6 luvun 25 §:n 2 momentissa tarkoitetut varat, joita ei voida tilittää velkojalle tai muulle varojen nostamiseen oikeutetulle, ovat pienemmät kuin 7 euroa, varat tuloutetaan valtiolle.

38 § (22.11.2001/1074)

Milloin yrityskiinnityksen kohteena olevasta omaisuudesta on sitä rahaksimuutettaessa saatu enemmän kuin 16 800 euroa, sen jälkeen kun rahaksimuuttokulut on vähennetty, rahaksimuutosta on kuulutettava virallisessa lehdessä siten kuin ulosottolain 6 luvun 15 a §:ssä säädetään.

39 § (3.7.2003/680)

39 § on kumottu A:lla 3.7.2003/680.

40 § (3.7.2003/681)

40 § on kumottu A:lla 3.7.2003/681.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

14.12.1973/906:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1974.

14.1.1982/45:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1982.

19.11.1982/825:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1982.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

8.2.1985/162:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päviänä toukokuuta 1985.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

20.12.1985/1017:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

19.12.1986/950:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

29.4.1988/383:

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä toukokuuta 1988.

23.12.1988/1132:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1989.

20.12.1991/1637:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1992.

14.2.1992/161:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

4.12.1992/1258:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

30.12.1992/1590:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

1.10.1993/852:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1993.

13.10.1995/1176:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1995.

15.11.1996/854:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin

5.12.1996/959:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

25.4.1997/379:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1997.

29.10.1999/996:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1999.

22.11.2001/1074:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

3.7.2003/680:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan 31 päivänä lokakuuta 1896 annetun ulosottoasetuksen (37/1896) 37 §:n 1 momentti ja 39 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1074/2001.

Ensimmäinen 10 §:ssä tarkoitettu määräaikaisilmoitus annetaan vuoden 2005 maaliskuun ensimmäisen päivän tilanteen mukaan.

Asetusta sovelletaan noudattaen soveltuvin osin, mitä ulosottolain muuttamisesta annetun lain (679/2003) siirtymäsäännöksissä säädetään.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

3.7.2003/681:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2004.

Asetusta sovelletaan noudattaen soveltuvin osin, mitä ulosottolain muuttamisesta annetun lain (679/2003) siirtymäsäännöksissä säädetään.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.