Seurattu SDK 926/2022 saakka.

3.12.1895/37A

Asetus uuden ulosottolain voimaanpanemisesta ja siitä mitä sen johdosta on vaarin otettava

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu Ulosottokaarella 15.6.2007/705, joka on voimassa 1.1.2008 alkaen.

Me NIKOLAI Toinen, Jumalan Armosta, koko Wenäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas y.m., y.m., y.m. Teemme tiettäväksi: Suomenmaan Valtiosäätyjen alamaisesta esityksestä ja sittenkuin uusi ulosottolaki Suuriruhtinaanmaalle tänä päivänä on annettu, tahdomme Me mainitun lain voimaanpanemisesta ja siitä mitä sen johdosta on vaarinotettava täten armossa säätää niinkuin seuraa:

1 §

Se ulosottolaki, joka nyt on hyväksytty ja noudatettavaksi otettu, niin myöskin tämän asetuksen säännökset käyvät voimaan 1 p:nä tammikuuta 1897; kuitenkin ovat ne asiat, jotka mainittuna aikana jo ovat vireillä, käsiteltävät vanhemman lain mukaan, ellei tässä jäljempänä toisin määrätä.

2 §

Uuden lain kautta kumotaan ulosottokaari 1734 vuoden lakia sekä, paitsi uudessa laissa ja tässä jäljempänä 25 §:ssä tehtyjä poikkeuksia, kaikki muutkin säännökset, jotka selittävät tahi muuttavat sanotun kaaren sisällystä taikka jotakin lisäävät.

Uuden lain määräykset eivät kuitenkaan koske sitä, mitä on erittäin säädetty ulosottoasioista niitä vastaan, jotka kuuluvat Suomenmaahan sijoitettuun Venäjän sotaväkeen.

3 §

1734 vuoden lain oikeudenkäymiskaaresta kumotaan:

8 luvun 2 §:ssä olevat määräykset hovioikeuden toimista ulosottoasioissa;

12 luvun 3 ja 4 §:n säännökset ulosmittaamisoikeudesta sekä tuomion täytäntöönpanosta takaisinsaantiasioista; ja

mitä 30 luvun 1 ja 19 § sisältävät muutoksen hakemisesta hovioikeuden päätökseen sellaisissa asioissa, joista uudessa laissa puhutaan.

4 §

Kaikki muut yleisessä siviililaissa annetut, uudet lain säännösten kanssa ristiriidassa olevat määräykset kumotaan myöskin, ellei tässä jäljempänä toisin säädetä.

5 §

Milloin vanhan lain ulosottokaareen tahi erityiseen asetukseen viitataan, on vastaavaa uuden lain tahi tämän asetuksen määräystä käytettävä.

6 §

Ellei velanhaku-asiata, joka uuden lain voimaan tullessa on vireillä Keisarin ja Suuriruhtinaan käskynhaltijan luona, yön ja vuoden kuluessa sen jälkeen hänen luonaan ajeta perille niinkuin uuden lain 2 luvun 11 §:ssä sanotaan; olkoon voimassa mitä siinä on säädetty.

7 §

Jos kiinteä omaisuus on ulosottotoimin myytävä, eikä ensimmäisen huutokaupan päivää ole määrätty ennen kuin uusi laki käy voimaan; niin on vaikka ulosmittaus onkin tehty vanhemman lain mukaisesti, uuden lain määräyksiä noudatettava omaisuutta myytäessä ja täytäntöönpanoa loppuun saatettaessa; älköön kuitenkaan uuden lain säännöksiä alimman hyväksyttävän tarjouksen määräämisestä sovellettako, milloin ulosmitatulle sekä yhdelle tai useammalle muulle kiinteistölle yhteisen kiinnityksen haltijalla ei ole parempaa oikeutta kuin mikä on mainittuna loppusäännöksessä tänä päivänä annetussa asetuksessa, joka sisältää muutoksia muutamiin 9 p. marraskuuta 1868 kiinteän omaisuuden kiinnityksestä annetun asetuksen pykäliin.

8 §

Uuden lain päästyä voimaan älköön velalliselle missään tapauksessa määrättäkö velkavankeutta tahi velvollisuutta velan suorittamiseen työllä, älköönkä hänen palkkansa tahi eläkkeensä pidätystä myönnettäkö. Älköön myöskään, ennen annetun päätöksen nojalla, velallista pidettäkö velkavankeudessa tahi työssä. Uuden lain voimaan käydessä rauetkoon ennen myönnetty palkanpidätys, ellei täytäntöönpano jo silloin ole alkanut.

9 §

Milloin yleisen siviililain mukaan jokin oikeussuhde on jätetty sen varaan, että [Keisarin ja Suuriruhtinaan käskynhaltijalle] pannaan takaus, taikka saaminen annetaan ilmi tahi haetaan ulos, taikka toisen vaatimusta moititaan, olkoon ulosotonhaltijasta voimassa, mitä näiden tapausten varalta Keisarin ja Suuriruhtinaan käskynhaltijasta sanotaan.

10 § (18.5.1973/392)

Yleistä keskuusliikettä varten rakennetun yksityisen rautatien laillistuksesta ja kiinnittämisestä 15 päivänä huhtikuuta 1889 annetun lain säännöksiä sellaisen rautatien ulosmittauksesta ja myymisestä, siihen kiinnitetyn velan siirtämisestä ostajan vastattavaksi sekä kauppahinnan maksamisesta ja tallettamisesta on edelleen noudatettava.

Milloin kiinteätä omaisuutta on jonkin lainkohdan mukaan pidettävä takavarikossa, omaisuus pannaan myymis- tai hukkaamiskiellon alaiseksi niin kuin ulosottolain 7 luvun 3 §:n 1 momentissa on säädetty. Jos on tarjona vaara, että omaisuus huolimattoman hoidon tai muun syyn takia tuntuvasti huononee, sitä hoitamaan voidaan määrätä toimitsija niin kuin ulosottolain 4 luvun 25 §:n 2 momentissa on säädetty.

11 § (31.12.1987/1233)

11 § on kumottu L:lla 31.12.1987/1233.

12–13 §

12–13 § on kumottu L:lla velkakirjalain voimaanpanosta 31.7.1947/624.

14–15 §

14–15 § on kumottu L:lla 18.5.1973/392.

16–20 §

16–20 § on kumottu L:lla velkakirjalain voimaanpanosta 31.7.1947/624.

21–25 §

21–25 § on kumottu L:lla 18.5.1973/392.

26–27 §

26–27 § on kumottu L:lla verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 29.6.1961/367.

28–31 §

28–31 § on kumottu L:lla 18.5.1973/392.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

31.7.1947/624:
29.6.1961/367:
18.5.1973/392:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1974. Milloin muualla laissa on viitattu nyt kumottuihin säännöksiin, sovelletaan vastaavia, edellä 10 §:ssä taikka ulosottolaissa, kauppakaaressa tai takausmiehen edesvastausvelvollisuuden tarkemmasta määräämisestä annetussa asetuksessa olevia säännöksiä, jotka on lisätty mainittuihin lakeihin niiden muuttamisesta tänään annetuilla laeilla (389/73, 390/73 ja 391/73).

31.12.1987/1233:

HE 157/87, toisen lvk.miet. 7/87, Svk.miet. 167/87

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.