Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

31.3.2022/245

Valtioneuvoston asetus Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on jätetty voimaan. Ks. L 9/2023 137 §.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n 1 momentin ja 17 a §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 58/2011:

1 §
Luonnonsuojelualueiden perustamistarkoitus

Keski-Pohjanmaan maakunnan edustavien dyynien, hiekkarantojen, lehtojen, vanhojen metsien, soiden, lintukosteikkojen ja merenrantaluonnon suojelemiseksi sekä retkeilyä, opetusta ja tutkimusta varten perustetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n mukaisiksi muiksi luonnonsuojelualueiksi 2 §:ssä mainitut alueet.

2 §
Sijainti ja rajat

Luonnonsuojelualueita ovat seuraavat valtion omistamat alueet, joiden rajat on merkitty punaisella viivalla liitteissä 1–22 oleviin karttoihin:

1) Hötölamminnevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1 328,9 hehtaaria, Alajärven kaupungissa ja Perhon kunnassa (liite 1);

2) Kotkannevan – Metsolamminnevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 325,9 hehtaaria, Halsuan kunnassa ja Kokkolan kaupungissa (liite 2);

3) Linjalamminkankaan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 525,4 hehtaaria, Halsuan, Lestijärven ja Perhon kunnissa (liite 3);

4) Taskunevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 243,3 hehtaaria, Halsuan kunnassa (liite 4);

5) Etelänevan – Viitasalonnevan – Seljäsennevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 2 633,7 hehtaaria, Kannuksen kunnassa ja Kokkolan kaupungissa (liite 5);

6) Ritanevan – Vipusalonnevan – Märsynnevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 2 306,0 hehtaaria, Kannuksen ja Toholammen kunnissa sekä Kokkolan kaupungissa (liite 6);

7) Viitajärven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 154,1 hehtaaria, Kannuksen ja Toholammin kunnissa (liite 7);

8) Vionnevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 743,3 hehtaaria, Kaustisen kunnassa ja Kokkolan kaupungissa (liite 8);

9) Hanhilahden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 170,6 hehtaaria, Kokkolan kaupungissa (liite 9);

10) Kiimanevan – Ison Köyrisennevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 681,2 hehtaaria, Kokkolan kaupungissa ja Kruunupyyn kunnassa (liite 10);

11) Kåtölandetin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 111,3 hehtaaria, Kokkolan kaupungissa (liite 11);

12) Laajalahden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 158,5 hehtaaria, Kokkolan kaupungissa ja Kruunupyyn kunnassa (liite 12);

13) Lähdenevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 609,1 hehtaaria, Kokkolan kaupungissa (liite 13);

14) Vattajanniemen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1 145,1 hehtaaria, Kokkolan kaupungissa (liite 14);

15) Isonevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 692,7 hehtaaria, Lestijärven kunnassa (liite 15);

16) Lehtosenjärven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1 051,9 hehtaaria, Lestijärven kunnassa (liite 16);

17) Lestijoen yläjuoksun luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 756,2 hehtaaria, Lestijärven ja Toholammin kunnissa (liite 17);

18) Salmelan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 108,3 hehtaaria, Lestijärven kunnassa (liite 18);

19) Katajakorven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 182,6 hehtaaria, Toholammin kunnassa (liite 19);

20) Kivinevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 292,7 hehtaaria, Vetelin kunnassa (liite 20);

21) Räyringin lehtojen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 132,5 hehtaaria, Vetelin kunnassa (liite 21);

22) Viisteennevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 230,1 hehtaaria, Vetelin kunnassa (liite 22).

3 §
Rauhoitussäännökset

Tällä asetuksella perustettuihin luonnonsuojelualueisiin sovellettavista rauhoitussäännöksistä säädetään luonnonsuojelulain 17 a §:ssä.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa tarkoitetuissa rauhoitussäännöksissä säädetään, sallittua on:

1) hirven metsästys lukuun ottamatta Laajalahden luonnonsuojelualuetta sekä Halsuan ja Lestijärven kunnissa sijaitsevaa Linjalamminkankaan luonnonsuojelualueen osaa;

2) ketun metsästys sekä minkin ja supikoiran pyydystäminen ja tappaminen 20 päivästä syyskuuta 31 päivään maaliskuuta Hanhilahden, Kåtölandetin, Laajalahden, Lähdenevan, Ritanevan – Vipusalonnevan – Märsynnevan, Viitajärven ja Vionnevan luonnonsuojelualueilla;

3) metsäjäniksen, rusakon, metson ja teeren metsästys Etelänevan – Viitasalonnevan – Seljäsennevan, Hötölamminnevan, Isonevan, Kiimanevan – Ison Köyrisennevan, Kotkannevan – Metsolamminnevan, Lehtosenjärven, Lestijoen yläjuoksun, Taskunevan ja Vattajanniemen luonnonsuojelualueilla;

4) sinisorsan, tavin ja telkän metsästys Vattajanniemen luonnonsuojelualueella;

5) puolustusvoimien harjoitus- ja koulutustoiminta Vattajanniemen luonnonsuojelualueella;

6) uuden sähköjohdon rakentaminen Kåtölandetin luonnonsuojelualueelle Bergöflaganin itäosassa.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2022.

Tällä asetuksella kumotaan:

1) vanhojen metsien suojelusta annetun asetuksen (1115/1993) 2 pykälän 1 momentin 73 kohta;

2) eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta soidensuojelualueiksi annetun asetuksen (801/1985) 1 §:n 18 kohta.

Tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olevien metsästysvuokrasopimusten mukainen metsästys saa jatkua 3 §:ssä säädetyn estämättä heinäkuun 31 päivään 2022.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.