Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

30.12.2020/1197

Valtioneuvoston asetus kiertotalouden ja kestävän vihreän kasvun edistämiseen myönnettävästä avustuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtion varoista myönnettävästä valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 3 momentin mukaisena erityisavustuksena myönnettävästä valtionavustuksesta kiertotalouden ja kestävän vihreän kasvun edistämistä tukeviin ilmastonmuutoksen hillintään ja muihin ympäristönsuojeluun liittyviin investointihankkeisiin.

Taloudelliseen toimintaan myönnettävästä avustuksesta säädetään lisäksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 651/2014, jäljempänä yleinen ryhmäpoikkeusasetus.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) unionin normilla yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 102 kohdassa tarkoitettua normia;

2) pienillä ja keskisuurilla yrityksillä yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja yrityksiä;

3) suurella yrityksellä yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 24 kohdassa tarkoitettua yritystä;

4) vaikeuksissa olevalla yrityksellä yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitettua yritystä;

5) töiden alkamisella yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 23 kohdassa tarkoitettuja tilanteita.

3 §
Valtionapuviranomainen

Valtionapuviranomaisena tämän asetuksen nojalla myönnettävässä avustuksessa toimii Innovaatiorahoituskeskus Business Finland.

4 §
Avustuksen käyttötarkoitus

Avustusta voidaan myöntää ryhmäpoikkeusasetuksen:

1) 36 artiklan mukaisiin investointihankkeisiin yritysten unionin normit ylittävään ympäristönsuojeluun tai ympäristönsuojelun tason parantamiseen unionin normien puuttuessa; sekä

2) 47 artiklan mukaisiin jätteen kierrätystä ja uudelleenkäyttöä koskeviin investointihankkeisiin.

Edellytyksenä on lisäksi, että 1 momentissa tarkoitettu hanke liittyy:

1) digitaalisten ratkaisujen rakentamista koskeviin investointihankkeisiin;

2) teolliseen rakentamiseen liittyviin investointeihin;

3) liiketoimintaekosysteemien edellyttämiin investointihankkeisiin.

5 §
Avustuksen saajat

Avustusta voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle toimintaa harjoittavalle yritykselle.

Avustusta voidaan myöntää 1 momentissa tarkoitetuille tuen saajille myös yhteisesti, jos se on hankkeen toteuttamisen kannalta perusteltua.

6 §
Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandilta ennen hankkeen aloittamista.

Investointihankkeen aloittamiseksi katsotaan käyttöomaisuuden hankkiminen, tuella rahoitettavan rakentamis-, muutos- tai parannustyön aloittaminen sekä sitovan investointipäätöksen tekeminen.

7 §
Hakemuksen sisältö

Avustuksen hakijan on esitettävä asian ratkaisemista varten tarvittavat tiedot. Hakemuksessa on oltava ainakin seuraavat tiedot

1) yrityksen nimi ja koko, yhteystiedot ja kotipaikka sekä yritys- ja yhteisötunnus, sekä selvitys nimenkirjoitusoikeudesta;

2) kuvaus hankkeesta, hankkeen 4 §:n mukainen käyttötarkoitus sekä hankkeen tavoitteet, toteuttamistapa ja hankkeen alkamis- ja päättymispäivä;

3) hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma;

4) haettavan avustuksen määrä;

5) arvio hankkeen kiertotalousvaikutuksista, ilmastovaikutuksista, innovaatio- ja ympäristövaikutuksista sekä työllisyysvaikutuksista;

6) arvio avustuksen vaikutuksista hankkeen toteuttamiseen;

7) muut kuin 1–6 kohdassa tarkoitetut avustuksen myöntäjän edellyttämät asian ratkaisemista varten tarvittavat tiedot.

8 §
Avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset

Avustuksen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja arviointiin hankkeen tavoitellusta vaikutuksesta 4 §:n mukaisiin avustuksen käyttötarkoituksiin, kustannustehokkuudesta, laadusta ja toteuttamiskelpoisuudesta.

Avustus voidaan myöntää, jos avustuksen hakijalla arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan taloudelliseen toimintaan.

Avustusta ei kuitenkaan voida myöntää yritykselle, joka ei ole noudattanut yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan 4 kohdan a) alakohdassa tarkoitettua tuen takaisinperintämääräystä tai jos tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi.

Avustusta ei voida myöntää myöskään vaikeuksissa olevalle yritykselle. Poikkeuksena ovat yritykset, jotka eivät olleet vaikeuksissa 31 päivänä joulukuuta 2019, mutta joista tuli vaikeuksissa olevia yrityksiä 1 päivän tammikuuta 2020 ja 30 päivän kesäkuuta 2021 välisenä aikana.

9 §
Hyväksyttävät kustannukset

Jollei yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 36 tai 47 artiklassa toisin säädetä, investointihankkeessa avustusta voidaan myöntää sellaisiin kohtuullisiin ja hankkeen kannalta tarpeellisiin kustannuksiin, jotka aiheutuvat:

1) koneiden tai laitteiden taikka aineettomien oikeuksien hankinnasta;

2) rakennuksen, rakennelman-, tai rakenteen rakentamisessa, korjaamisessa tai laajentamisessa tarvittavien aineiden tai tarvikkeiden hankkimisesta taikka niihin kiinteästi liittyvien laitteiden hankkimisesta, suunnittelusta tai työpalkoista;

3) tietoverkkojen tai muiden vastaavien verkkojen suunnittelusta, rakentamisesta tai laitehankinnoista taikka verkkojen rakentamiseksi tai käyttämiseksi välttämättömien käyttöoikeuksien hankinnasta;

4) investoinnin käyttöön otosta tai sen edellyttämästä käyttöhenkilökunnan koulutuksesta.

10 §
Avustuksen enimmäismäärä

Avustuksen enimmäismäärä pienelle yritykselle on 55 prosenttia, keskisuurelle yritykselle 45 prosenttia ja suurelle yritykselle 35 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

Myönnetty yksittäinen avustus saa olla enintään 15 miljoonaa euroa yhden yrityksen ja hankkeen osalta.

11 §
Avustuksen maksaminen

Avustus maksetaan jälkikäteen hakemuksen perusteella toteutuneiden, maksettujen ja hyväksyttävien kustannusten perusteella yhdessä tai avustuspäätöksen mukaisessa useammassa erässä.

Maksatushakemukseen on liitettävä maksamisen edellyttämät tarpeelliset tiedot.

Investoinnin tulee olla kokonaan toteutettu ennen viimeisen erän maksamista.

Viimeisen erän maksamisen edellytyksenä on hankkeen hyväksytty loppuraportti hankkeen tuloksista ja hyödyntämismahdollisuuksista sekä varojen käytöstä.

Avustusta ei kuitenkaan voida maksaa yritykselle, joka ei ole noudattanut yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan 4 kohdan a) alakohdassa tarkoitettua tuen takaisinperintämääräystä tai jos tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi.

12 §
Kannustava vaikutus

Investointituella on oltava kannustava vaikutus tuensaajaan. Tuella katsotaan olevan kannustava vaikutus, jos hakija on jättänyt kirjallisen tukihakemuksen valtiontukiviranomaiselle ennen hanketta tai toimintaa koskevien töiden alkamista. Kannustavaa vaikutusta arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 6 artiklassa tarkoitetut seikat.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.