Seurattu SDK 886/2021 saakka.

22.12.2020/1105

Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tartuntatautilain (1227/2016) 54 §:n nojalla:

1 §
Rokotusten järjestäminen

Kunnan on järjestettävä tartuntatautilain (1227/2016) 45 §:n mukaisesti yleiset vapaaehtoiset rokotukset, joiden tarkoituksena on suojata covid-19-taudilta. Valtio huolehtii rokotuksista tartuntatautilain 10 §:ssä tarkoitetuissa valtion laitoksissa.

Työterveyshuoltolaissa (1383/2001) tarkoitetulla työterveyshuollolla on oikeus osallistua rokotusten toimeenpanoon tartuntatautilain 49 §:n mukaisesti. Julkisen terveydenhuollon toimintayksiköiden ja sosiaalihuollon toimintayksiköiden on järjestettävä rokotus potilailleen ja asiakkailleen sekä näitä hoitavalle tai huoltavalle henkilökunnalle. Rokotukset on sovitettava yhteen kunnan toteuttaman rokotustoiminnan kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen on huolehdittava rokotteiden toimittamisesta ja asiantuntijatuesta kunnille.

Rokotukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

2 §
Käytettävät rokotteet ja rokottamisjärjestys

Covid-19-taudilta suojaamiseen käytetään lääketieteellisen näytön ja hyväksytyn käyttöaiheen perusteella Euroopan unionin myyntilupajärjestelmän mukaisesti myyntiluvan saaneita SARS-CoV-2 -rokotteita.

Rokotukset annetaan eri väestöryhmille seuraavassa järjestyksessä:

1) covid-19-tautiin sairastuneiden tai perustellusti sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden tutkimiseen, välittömään hoitoon tai huolenpitoon liittyvä tai muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä sosiaalihuollon iäkkäille henkilöille tarkoitetun asumispalvelun ja laitoshoidon toimintayksikön henkilöstö ja asukkaat;

2) 70 vuotta täyttäneet ja vanhemmat henkilöt;

3) henkilöt, joilla on vakavalle covid-19-taudille altistavia sairauksia;

4) muut kuin 1–3 kohdassa tarkoitetut henkilöt ikäryhmittäin siten, että ensin rokotetaan 60–69-vuotiaat, sen jälkeen 50–59-vuotiaat, sitten 40–49-vuotiaat, sitten 30–39-vuotiaat, sitten 16–29-vuotiaat ja lopuksi 12–15-vuotiaat. (5.8.2021/749)

Vuoden 2021 kuntavaaleissa toimivat vaalilain (714/1998) 15 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen vaalitoimikuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet sekä 17 §:ssä tarkoitetut kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat rinnastetaan rokottamisjärjestyksessä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun väestöryhmään. (16.4.2021/308)

3 § (16.4.2021/307)
Rokottaminen

Lääkäri vastaa rokotustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Rokotuksen pistoksena saa antaa vain lääkäri tai asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut hammaslääkäri, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö.

Rokotuksen saa antaa myös 1 momentissa tarkoitettuun terveydenhuollon ammattiin opiskeleva lääkärin tai asianmukaisen rokotuskoulutuksen saaneen hammaslääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön johdon ja valvonnan alaisena, jos hän täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 3, 3 a, 3 b tai 3 d §:ssä säädetyt edellytykset tehtävässä toimimiseen ja on saanut asianmukaisen rokotuskoulutuksen.

4 §
Rokotusta koskevien tietojen merkitseminen rokotusrekisteriin

Annetut rokotukset on merkittävä sähköiseen potilastietojärjestelmään. Potilastietojärjestelmään merkitään potilaan tunnistetietojen lisäksi rokotuspäivämäärä, rokotteen nimi, eränumero, pistoskohta, rokotustapa ja rokottaja.

Tiedot on välitettävä ajantasaisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään valtakunnalliseen rokotusrekisteriin.

Rokotetulle on tarvittaessa annettava todistus annetusta rokotuksesta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä joulukuuta 2020.

Valtion, kunnan, julkisen terveydenhuollon toimintayksikön ja sosiaalihuollon toimintayksikön on järjestettävä rokotukset, kun 2 §:ssä tarkoitetut rokotteet ovat käytettävissä rokottamiseen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

16.4.2021/307:

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä huhtikuuta 2021. Asetuksen 2 a § on voimassa 31 päivään toukokuuta 2021.

16.4.2021/308:

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä huhtikuuta 2021.

5.8.2021/749:

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä elokuuta 2021.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.