Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

22.12.2020/1105

Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tartuntatautilain (1227/2016) 54 §:n nojalla:

1 § (29.12.2022/1367)
Rokotusten järjestäminen

Hyvinvointialueen on järjestettävä tartuntatautilain (1227/2016) 45 §:n mukaisesti yleiset vapaaehtoiset rokotukset, joiden tarkoituksena on suojata covid-19-taudilta. Valtio huolehtii rokotuksista tartuntatautilain 10 §:ssä tarkoitetuissa valtion laitoksissa.

Työterveyshuoltolaissa (1383/2001) tarkoitetulla työterveyshuollolla on oikeus osallistua covid-19-rokotusten toimeenpanoon tartuntatautilain 49 §:n mukaisesti. Hyvinvointialueen on selvitettävä alueellaan toimivien työterveyshuollon palveluntuottajien mahdollisuus osallistua covid-19-rokotusten toimeenpanoon, jos se on tarpeen rokotusten viivytyksettömän tarjoamisen varmistamiseksi. Julkisen terveydenhuollon toimintayksiköiden ja sosiaalihuollon toimintayksiköiden on järjestettävä covid-19-rokotus potilailleen ja asiak-kailleen sekä näitä hoitavalle tai huoltavalle henkilökunnalle. Edellä tarkoitetut rokotukset on sovitettava yhteen hyvinvointialueen toteuttaman rokotustoiminnan kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen on huolehdittava rokotteiden toimittamisesta ja asiantuntijatuesta hyvinvointialueille.

Rokotukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

2 § (22.12.2021/1211)
Käytettävät rokotteet ja rokotusten tarjoaminen

Covid-19-taudilta suojaamiseen käytetään lääketieteellisen näytön ja hyväksytyn käyttöaiheen perusteella Euroopan unionin myyntilupajärjestelmän mukaisesti myyntiluvan saaneita SARS-CoV-2 -rokotteita.

Rokotuksia tarjotaan kuusi kuukautta täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille. (19.1.2023/67)

2 a § (16.4.2021/307)

2 a § oli väliaikaisesti voimassa 19.4.2021–31.5.2021 A:lla 307/2021.

3 § (16.4.2021/307)
Rokottaminen

Lääkäri vastaa rokotustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Rokotuksen pistoksena saa antaa vain lääkäri tai asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut hammaslääkäri, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö.

Rokotuksen saa antaa myös 1 momentissa tarkoitettuun terveydenhuollon ammattiin opiskeleva lääkärin tai asianmukaisen rokotuskoulutuksen saaneen hammaslääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön johdon ja valvonnan alaisena, jos hän täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 3, 3 a, 3 b tai 3 d §:ssä säädetyt edellytykset tehtävässä toimimiseen ja on saanut asianmukaisen rokotuskoulutuksen.

Rokotuksen saa antaa myös riittävän lääkehoidon osaamisen ja asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut laboratoriohoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja ja lähihoitajan tutkintoa edeltäneen koulutuksen suorittanut perushoitaja 2 momentissa tarkoitetun terveydenhuollon ammattihenkilön välittömän johdon ja valvonnan alaisena. (22.12.2021/1211)

4 §
Rokotusta koskevien tietojen merkitseminen rokotusrekisteriin

Annetut rokotukset on merkittävä sähköiseen potilastietojärjestelmään. Potilastietojärjestelmään merkitään potilaan tunnistetietojen lisäksi rokotuspäivämäärä, rokotteen nimi, eränumero, pistoskohta, rokotustapa ja rokottaja.

Tiedot on välitettävä ajantasaisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään valtakunnalliseen rokotusrekisteriin.

Rokotetulle on tarvittaessa annettava todistus annetusta rokotuksesta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä joulukuuta 2020.

Valtion, kunnan, julkisen terveydenhuollon toimintayksikön ja sosiaalihuollon toimintayksikön on järjestettävä rokotukset, kun 2 §:ssä tarkoitetut rokotteet ovat käytettävissä rokottamiseen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

16.4.2021/307:

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä huhtikuuta 2021. Asetuksen 2 a § on voimassa 31 päivään toukokuuta 2021.

16.4.2021/308:

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä huhtikuuta 2021.

5.8.2021/749:

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä elokuuta 2021.

16.12.2021/1119:

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä joulukuuta 2021.

22.12.2021/1211:

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä joulukuuta 2021.

29.12.2022/1367:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

19.1.2023/67:

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 2023.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.