Seurattu SDK 940/2023 saakka.

3.12.2020/935

Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2021–2022

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään oikeusministeriön, Rikosseuraamuslaitoksen, Tuomioistuinviraston, Ulosottolaitoksen, konkurssiasiamiehen toimiston, Oikeusrekisterikeskuksen, Onnettomuustutkintakeskuksen, tietosuojavaltuutetun toimiston ja sen yhteydessä olevan tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnon, lapsiasiavaltuutetun toimiston, tasa-arvovaltuutetun toimiston, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston, oikeudenkäyntiavustajalautakunnan, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin, valtion vaaliviranomaisen sekä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen maksullisista suoritteista.

Tuomioistuinten, Syyttäjälaitoksen ja oikeusapu- ja edunvalvontapiirien suoritteista perittävistä maksuista säädetään erikseen. Erikseen säädetään myös ulosottomaksuista.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista viranomaiset perivät tämän asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen maksun, ovat:

1) pyynnöstä annettava todistus, ote tai oikeaksi todistettu jäljennös muissa kuin 4 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa;

2) pyynnöstä tai hakemuksesta annettava päätös tai lupa.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Suoritteita, jotka viranomaiset hinnoittelevat valtion maksuperustelain 7 §:n mukaisesti, ovat:

1) koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijapalvelut, julkaisut, lomakkeet, tilaukseen tai pyyntöön perustuvat tutkimukset, ilmoitukset ja selvitykset sekä tuotettujen menetelmien, välineiden, tietojärjestelmien ja tietokantojen myynti tai käyttöoikeuden luovuttaminen;

2) valokopiot, tulosteet, telekopiona ja sähköisenä toimitetut asiakirjajäljennökset muissa kuin 4 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa;

3) henkilötietojen suojasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 679/2016 15 artiklassa ja rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 8 momentissa sekä rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain (214/2012) 13 §:ssä tarkoitetut tiedot, jos rekisteröity pyytää käsiteltävistä henkilötiedoista useampia jäljennöksiä;

4) vaalitietojärjestelmästä muuhun tarkoitukseen kuin vaalien toimeenpanoon annettavat tiedot;

5) palvelussuhteeseen liittyvät luettelot;

6) oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti luovutettavat tiedot;

7) Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen myymät majoituspalvelut;

8) tilojen ja autopaikkojen vuokraaminen;

9) Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstön ja vierailijoiden ateriat sekä vierailijoille tarjottavat majoituspalvelut.

Edellä 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetuista suoritteista ei peritä maksua vangin omaiselta tai muulta läheiseltä, jos laitoksessa käynti liittyy vangille tehtävän rangaistusajan käyttöä koskevan yksilöllisen suunnitelman toteutukseen.

4 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää viranomainen noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022.

Liite

Maksutaulukko
Suorite Maksu
1. Rikosrekisterilain 4 a ja 5 §:n nojalla luovutettavat tiedot
– otteella 12,00 euroa/ote
– listamuodossa 0,90 euroa/henkilö
2. Rikosrekisterilain 6 §:n 1 momentin nojalla luovutettavat tiedot 12,00 euroa/ote
3. Rikosrekisterilain 6 §:n 2 ja 4 momentin sekä 6 a §:n nojalla luovutettavat tiedot
– otteella 12,00 euroa/ote
4. Rikosrekisterilain 6 b §:n nojalla luovutettavat tiedot
– otteella 12,00 euroa/ote
5. Sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) 50 ja 51 §:n nojalla annettavat tiedot
– otteella 12,00 euroa/ote
– listamuodossa 0,90 euroa/henkilö
6. Muu Oikeusrekisterikeskuksen luovuttama todistus tai ote 22,00 euroa
7. Muu todistus tai ote 31 euroa
8. Oikeaksi todistettu jäljennös 2,50 euroa/sivu
9. Sertifiointielimen akkreditointia koskevan asian käsittely ja ratkaiseminen 62,40 euroa/tunti
10. Erivapautta koskeva päätös 260,00 euroa
11. Luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) 24 §:n 1 momentin mukainen hakemusmaksu 400,00 euroa
12. Muu päätös 12,30 euroa

Viivästysmaksu peritään valtion maksuperusteasetuksen (211/1992) 3 § 3 momentin mukaisesti.

Otteesta, jäljennöksestä tai listamuodossa luovutetusta suoritteesta peritään maksua aina vähintään 10 euroa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.