Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

25.6.2020/525

Valtioneuvoston asetus kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kuntalain (410/2015) 112 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1368/2019:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan kunnan tilinpäätöksen, kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laadintaan sekä tilikauden aikaiseen taloustietojen raportointiin. Taseyksiköiden ja taloudellisen toiminnan laskelmat laaditaan tämän asetuksen mukaisia kaavoja käyttäen.

2 §
Tuloslaskelma

Tuloslaskelma on laadittava seuraavan kaavan mukaisesti:

Toimintatuotot

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot

Valmistus omaan käyttöön

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Muut toimintakulut

Toimintakate

Verotulot

Valtionosuudet

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

Vuosikate

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

Tilikauden tulos

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

3 §
Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma on laadittava seuraavan kaavan mukaisesti:

Toiminnan rahavirta

Vuosikate

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät

Investointien rahavirta

Investointimenot

Rahoitusosuudet investointimenoihin

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäys

Antolainasaamisten vähennys

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset

Vaihto-omaisuuden muutos

Saamisten muutos

Korottomien velkojen muutos

Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen muutos

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12.

Rahavarat 1.1.

4 §
Tase

Tase on laadittava seuraavan kaavan mukaisesti:

VASTAAVAA

A PYSYVÄT VASTAAVAT
I Aineettomat hyödykkeet
1. Aineettomat oikeudet
2. Muut pitkävaikutteiset menot
3. Ennakkomaksut
II Aineelliset hyödykkeet
1. Maa- ja vesialueet
2. Rakennukset
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet
4. Koneet ja kalusto
5. Muut aineelliset hyödykkeet
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
III Sijoitukset
1. Osakkeet ja osuudet
2. Joukkovelkakirjalainasaamiset
3. Muut lainasaamiset
4. Muut saamiset
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT
1. Valtion toimeksiannot
2. Lahjoitusrahastojen varat
3. Muut toimeksiantojen varat
C VAIHTUVAT VASTAAVAT
I Vaihto-omaisuus
1. Aineet ja tarvikkeet
2. Keskeneräiset tuotteet
3. Valmiit tuotteet
4. Muu vaihto-omaisuus
5. Ennakkomaksut
II Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
1. Myyntisaamiset
2. Lainasaamiset
3. Muut saamiset
4. Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
1. Myyntisaamiset
2. Lainasaamiset
3. Muut saamiset
4. Siirtosaamiset
III Rahoitusarvopaperit
1. Osakkeet ja osuudet
2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin
3. Joukkovelkakirjalainasaamiset
4. Muut arvopaperit
IV Rahat ja pankkisaamiset

VASTATTAVAA

A OMA PÄÄOMA
I Peruspääoma
II Arvonkorotusrahasto
III Muut omat rahastot
IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
1. Poistoero
2. Vapaaehtoiset varaukset
C PAKOLLISET VARAUKSET
1. Eläkevaraukset
2. Muut pakolliset varaukset
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
1. Valtion toimeksiannot
2. Lahjoitusrahastojen pääomat
3. Muut toimeksiantojen pääomat
E VIERAS PÄÄOMA
I Pitkäaikainen
1. Joukkovelkakirjalainat
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
3. Lainat julkisyhteisöiltä
4. Lainat muilta luotonantajilta
5. Saadut ennakot
6. Ostovelat
7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat
8. Siirtovelat
II Lyhytaikainen
1. Joukkovelkakirjalainat
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
3. Lainat julkisyhteisöiltä
4. Lainat muilta luotonantajilta
5. Saadut ennakot
6. Ostovelat
7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat
8. Siirtovelat
5 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevina liitetietoina on esitettävä tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät.

6 §
Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevina liitetietoina on esitettävä:

1) perustelu, jos tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa on muutettu, sekä muutoksen vaikutukset;

2) oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin;

3) selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa;

4) aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

7 §
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Tuloslaskelmaa koskevina liitetietoina on esitettävä:

1) toimintatuotot kunnan määritteleminä tehtäväkokonaisuuksina;

2) verotulot eriteltyinä;

3) valtionosuudet eriteltyinä;

4) palvelujen ostot eriteltyinä asiakaspalvelujen ostoihin ja muiden palvelujen ostoihin;

5) valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseksi annetut tuet valtuustoryhmittäin eriteltyinä;

6) selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista;

7) selvitys olennaisista tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista;

8) selvitys satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä eristä sekä olennaisista muihin toimintatuottoihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitoista ja olennaisista muihin toimintakuluihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappioista;

9) yhteismäärät muihin rahoitustuottoihin sisältyvistä olennaisista tuotoista, jotka on saatu osuuksista muissa yhteisöissä;

10) erittely poistoeron muutoksista.

8 §
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevina liitetietoina on esitettävä:

1) lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet kuluiksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset, jos tällaisia menoja on aktivoitu;

2) arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät;

3) tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti;

4) omistuksia muissa yhteisöissä koskevat seuraavat tiedot:

a) tytäryhteisöistä, mukaan lukien yhdistykset ja säätiöt, joissa kunnalla on määräämisvalta, nimi, yritys- ja yhteisötunnus, kunnan ja kuntakonsernin omistusosuus tytäryhteisöstä ja kuntakonsernin osuus sen omasta ja vieraasta pääomasta sekä voitosta tai tappiosta viimeksi laaditussa tilinpäätöksessä;

b) kuntayhtymistä, joissa kunta on jäsenenä, kuntayhtymän nimi, yritys- ja yhteisötunnus, kunnan omistusosuus kuntayhtymästä ja kunnan osuus sen omasta ja vieraasta pääomasta sekä yli- tai alijäämästä viimeksi laaditussa tilinpäätöksessä;

c) osakkuusyhteisöistä sekä muista omistusyhteysyhteisöistä nimi, yritys- ja yhteisötunnus, kunnan ja kuntakonsernin omistusosuus ja kuntakonsernin osuus yhteisön omasta ja vieraasta pääomasta sekä voitosta tai tappiosta viimeksi laaditussa tilinpäätöksessä,

5) erikseen pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä, sekä osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöiltä;

6) siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät.

9 §
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Taseen vastattavia koskevina liitetietoina on esitettävä:

1) tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana;

2) erittely poistoerosta;

3) tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua;

4) erittely liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista;

5) erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä, jos se on tarpeen tase-erien selventämiseksi;

6) erikseen pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä, sekä osakkuus- ja muille omistusyhteysyhteisöille;

7) maksuvalmiuden kannalta merkittävä sekkitililimiitti ja siitä käyttämättä oleva määrä;

8) erittely Muut velat -erän jakautumisesta liittymismaksuihin ja muihin velkoihin, jos liittymismaksuja ei ole merkitty taseeseen erillisenä eränä;

9) siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät.

10 §
Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevina liitetietoina on esitettävä:

1) eriteltyinä velat, joista kunta on antanut vakuudeksi omaisuuttaan omasta puolestaan tai samaan konserniin kuuluvien puolesta, sekä annettu vakuus;

2) kunnan muutoin kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla puolestaan antamien vakuuksien yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain eriteltynä;

3) kunnan antamat vakuudet ja vastuusitoumukset sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta;

4) vuokravastuut;

5) muut kuin 1–4 kohdassa tarkoitetut kunnan antamat vakuudet ja vastuusitoumukset;

6) muut kuin 1–5 kohdassa tarkoitetut kuntaa koskevat taseen ulkopuoliset järjestelyt.

11 §
Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevina liitetietoina on esitettävä:

1) henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain tai muuta kunnan määrittelemää ryhmittelyä käyttäen;

2) taseeseen aktivoidut henkilöstömenot;

3) luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt luottamushenkilömaksut;

4) tilintarkastusyhteisölle suoritetut palkkiot eriteltyinä;

5) tiedot kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista, jos ne ovat olennaisia eikä niitä ole toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin.

12 §
Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsauksen on sisällettävä kunnan ja liikelaitosten sekä taseyksiköiden tuloslaskelmat ja taseet. Lisäksi puolivuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä ennuste koko vuoden tuotoista ja kuluista.

Puolivuosikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa (1336/1997) säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

13 §
Neljännesvuosikatsaus

Neljännesvuosikatsauksen on sisällettävä kunnan ja liikelaitosten sekä taseyksiköiden tuloslaskelmat ja taseet. Lisäksi neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.

Neljännesvuosikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

14 §
Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma on laadittava seuraavan kaavan mukaisesti:

Toimintatuotot

Toimintakulut

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)

Toimintakate

Verotulot

Valtionosuudet

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

Vuosikate

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

Omistuksen eliminointierot

Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Tilikauden tulos

Tilinpäätössiirrot

Tilikauden verot

Laskennalliset verot

Vähemmistöosuudet

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

15 §
Konsernin rahoituslaskelma

Konsernin rahoituslaskelma on laadittava seuraavan kaavan mukaisesti:

Toiminnan rahavirta

Vuosikate

Satunnaiset erät

Tilikauden verot

Tulorahoituksen korjauserät

Investointien rahavirta

Investointimenot

Rahoitusosuudet investointimenoihin

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäys

Antolainasaamisten vähennys

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset

Vaihto-omaisuuden muutos

Saamisten muutos

Korottomien velkojen muutos

Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen muutos

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12.

Rahavarat 1.1.

16 §
Konsernitase

Konsernitase on laadittava seuraavan kaavan mukaan:

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

Muut pitkävaikutteiset menot

Ennakkomaksut

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

Rakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset hyödykkeet

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Sijoitukset

Osakkuusyhteisöosuudet

Muut osakkeet ja osuudet

Joukkovelkakirjalainasaamiset

Muut lainasaamiset

Muut saamiset

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Valtion toimeksiannot

Lahjoitusrahastojen varat

Muut toimeksiantojen varat

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet

Keskeneräiset tuotteet

Valmiit tuotteet

Muu vaihto-omaisuus

Ennakkomaksut

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

Lainasaamiset

Laskennalliset verosaamiset

Muut saamiset

Siirtosaamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

Lainasaamiset

Laskennalliset verosaamiset

Muut saamiset

Siirtosaamiset

Rahoitusarvopaperit

Osakkeet ja osuudet

Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin

Joukkovelkakirjalainasaamiset

Muut arvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma

Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat

Arvonkorotusrahasto

Muut omat rahastot

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

VÄHEMMISTÖOSUUDET

PAKOLLISET VARAUKSET

Eläkevaraukset

Muut pakolliset varaukset

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Valtion toimeksiannot

Lahjoitusrahastojen pääomat

Muut toimeksiantojen pääomat

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Joukkovelkakirjalainat

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

Lainat julkisyhteisöiltä

Lainat muilta luotonantajilta

Saadut ennakot

Ostovelat

Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat

Siirtovelat

Laskennalliset verovelat

Lyhytaikainen

Joukkovelkakirjalainat

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

Lainat julkisyhteisöiltä

Lainat muilta luotonantajilta

Saadut ennakot

Ostovelat

Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat

Siirtovelat

Laskennalliset verovelat

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

17 §
Lyhennetty konsernitase

Konsernitase voidaan esittää myös lyhennettynä. Toimeksiantojen varat, vaihto-omaisuus, rahoitusarvopaperit ja toimeksiantojen pääomat esitetään tällöin yhdellä rivillä. Saamiset jaotellaan lyhytaikaisiin ja pitkäaikaisiin saamisiin. Vieras pääoma jaotellaan pitkäaikaiseen korolliseen ja korottomaan vieraaseen pääomaan sekä lyhytaikaiseen korolliseen ja korottomaan vieraaseen pääomaan.

18 §
Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevina liitetietoina on esitettävä:

1) konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet;

2) konsernitilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot;

3) selvitys konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteissa ja -menetelmissä tapahtuneista muutoksista sekä muutosten vaikutuksesta konsernin tulokseen ja taloudelliseen asemaan;

4) perusteltu selostus, jos konsernitilinpäätöksen laatimisessa ei ole noudatettu samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin kunnan tilinpäätöksessä;

5) selostus sellaisista muutoksista konsernin rakenteessa, jotka merkittävällä tavalla vaikuttavat konsernitaseen vertailukelpoisuuteen edelliseltä tilikaudelta laaditun konsernitilinpäätöksen kanssa;

6) konserniaktiivojen ja -passiivojen olennaiset muutokset edellisestä tilikaudesta ja selvitys niiden käsittelystä.

19 §
Konsernitilinpäätöksen muut liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen tuloslaskelmaa, konsernitaseen vastaavia ja vastattavia sekä vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevina liitetietoina on esitettävä:

1) toimintatuotot kunnan määritteleminä tehtäväkokonaisuuksina;

2) selvitys tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä;

3) selvitys satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä eristä sekä olennaisista muihin toimintatuottoihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitoista ja olennaisista muihin toimintakuluihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappioista;

4) arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät;

5) määrältään olennaiset liittymismaksut, jos konserniyhteisöt ovat aktivoineet kiinteistöihin kohdistuvia ei palautettavia liittymismaksuja pysyvien vastaavien tase-erään Maa- ja vesialueet, jos niitä ei ole esitetty taseessa omana eränään;

6) siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät;

7) tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana;

8) erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä, jos se on tarpeen tase-erien selventämiseksi;

9) erittely Muut velat -erän jakautumisesta liittymismaksuihin ja muihin velkoihin, jos liittymismaksuja ei ole merkitty taseeseen erillisenä eränä;

10) siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät;

11) velat, joista konsernitilinpäätökseen yhdisteltävä yhteisö ja säätiö on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuuttaan, eriteltyinä vakuuslajeittain kultakin taseen vastattavissa esitettävän vieraan pääoman erältä;

12) vakuuksista, jotka konsernitilinpäätökseen yhdisteltävä yhteisö ja säätiö ovat muuten kuin 11 kohdassa tarkoitetulla tavalla antaneet puolestaan, yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain eriteltynä;

13) yhteenlaskettu arvo konsernitilinpäätökseen yhdisteltävän yhteisön ja säätiön antamista muista kuin 11 ja 12 kohdassa tarkoitetuista vakuuksista lajeittain eriteltynä;

14) vuokravastuut;

15) muut kuin 11–14 kohdassa tarkoitetut konsernitilinpäätökseen yhdisteltävän yhteisön ja säätiön antamat vastuusitoumukset;

16) muut kuin 11–15 kohdassa tarkoitetut konsernitilinpäätökseen yhdisteltävää yhteisöä ja säätiötä koskevat taseen ulkopuoliset järjestelyt;

17) laskennallisten verovelkojen ja -saamisten määrät, jos on käytetty lyhennettyä tasekaavaa.

20 §
Liikelaitoksen tuloslaskelma

Liikelaitoksen tuloslaskelma on laadittava 2 §:stä poiketen seuraavan kaavan mukaisesti:

Liikevaihto

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

Valmistus omaan käyttöön

Liiketoiminnan muut tuotot

Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

Palvelujen ostot

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

Arvonalentumiset

Liiketoiminnan muut kulut

Liikeylijäämä (-alijäämä)

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut

Muille maksetut korkokulut

Korvaus peruspääomasta

Muut rahoituskulut

Ylijäämä (Alijäämä) ennen satunnaisia eriä

Satunnaiset tuotot ja kulut

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

Ylijäämä (Alijäämä) ennen varauksia

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)

Tuloverot

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

21 §
Liikelaitoksen rahoituslaskelma

Liikelaitoksen rahoituslaskelma on laadittava 3 §:stä poiketen seuraavan kaavan mukaisesti:

Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä (-alijäämä)

Poistot ja arvonalentumiset

Rahoitustuotot ja -kulut

Satunnaiset erät

Tuloverot

Tulorahoituksen korjauserät

Investointien rahavirta

Investointimenot

Rahoitusosuudet investointimenoihin

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäys

Antolainasaamisten vähennys

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset

Vaihto-omaisuuden muutos

Saamisten muutos

Korottomien velkojen muutos

Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen muutos

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12.

Rahavarat 1.1.

22 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran kunnan vuoden 2021 tilinpäätökseen sekä vuoden 2021 puolivuosi- ja neljännesvuosikatsauksiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.