Seurattu SDK 834/2023 saakka.

8.5.2020/355

Laki hyljetuotteiden kaupasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain tarkoitus

Tällä lailla pannaan täytäntöön:

1) hyljetuotteiden kaupasta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1007/2009;

2) yksityiskohtaisista säännöistä hyljetuotteiden kaupasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1007/2009 panemiseksi täytäntöön annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1850.

2 §
Viranomaiset

Suomen riistakeskus toimii 1 §:n 2 kohdassa mainitun komission täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena.

Edellä 1 §:ssä mainittujen asetusten noudattamista valvovat poliisi ja Tulli.

3 §
Valvonta ja tarkastukset

Poliisilla ja Tullilla on oikeus salassapitoa koskevien säännösten estämättä saada maksutta tässä laissa tarkoitettua valvontaa, seurantaa ja raportointia varten välttämättömät myynti-, osto-, kirjanpito-, varastointi-, kuljetus- ja muut asiakirjat sekä muut tarpeelliset tiedot hyljetuotteiden käsittelyä, kauppaa, maahantuontia ja maastavientiä, varastointia, jalostusta, kuljetusta ja muuta niihin verrattavaa toimintaa harjoittavilta sekä toisiltaan ja Suomen riistakeskukselta.

Poliisilla ja Tullilla on oikeus tarkastaa tuotantorakennukset ja -laitokset, jalostuslaitokset, varastot sekä niitä vastaavat tilat, jotka liittyvät hyljetuotteiden kauppaan. Tarkastusta ei kuitenkaan saa tehdä pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävissä tiloissa.

Tarkastuksessa on noudatettava, mitä hallintolain (434/2003) 39 §:ssä säädetään.

4 §
Hyljetuotteiden markkinoillesaattamisrikkomus ja viittaukset rikoslakiin

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta 1 §:n 1 kohdassa mainitun asetuksen 3 artiklan 1, 1 a tai 2 kohdan tai 1 §:n 2 kohdassa mainitun asetuksen 2 artiklan vastaisesti saattaa markkinoille hyljetuotteita, on tuomittava hyljetuotteiden markkinoillesaattamisrikkomuksesta sakkoon.

Rangaistus luonnonsuojelurikoksesta säädetään rikoslain (39/1889) 48 luvun 5 §:ssä.

Rangaistus säännöstelyrikoksesta säädetään rikoslain 46 luvun 1–3 §:ssä.

5 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2020.

Tällä lailla kumotaan hyljetuotteiden kaupasta annettu laki (904/2014).

HE 103/2019, MmVM 2/2020, EV 19/2020

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.