Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

23.4.2020/285

Valtioneuvoston asetus ulosottotoimen hallinnosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ulosottokaaren (705/2007) sekä julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 3 ja 4 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 6 §:n 3 ja 4 momentti laissa 693/2016:

1 §
Ulosottolaitoksen laajan täytäntöönpanon alueet

Ulosottolaitoksen laajan täytäntöönpanon alueet ovat:

1) Etelä-Suomen alue, joka käsittää Uudenmaan maakunnan;

2) Länsi-Suomen alue, joka käsittää Varsinais-Suomen, Ahvenanmaan, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat;

3) Sisä-Suomen alue, joka käsittää Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakunnat;

4) Itä-Suomen alue, joka käsittää Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat;

5) Pohjois-Suomen alue, joka käsittää Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnat.

2 §
Johtavan hallintovoudin ja hallintovoudin kelpoisuusvaatimukset

Johtavan hallintovoudin ja hallintovoudin virkojen kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen muu ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys ulosottotoimeen ja hallintotehtäviin. Johtavalla hallintovoudilla on lisäksi oltava tehtävän hoitamisessa tarvittava johtamistaito.

3 §
Ulosottoylitarkastajan kelpoisuusvaatimukset

Ulosottoylitarkastajaksi voidaan nimittää henkilö, joka on suorittanut ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon ja jolla on käytännön kokemusta virkaan kuuluvissa tehtävissä tai joka muissa tehtävissä on saavuttanut viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämän taidon.

4 §
Ulosottotarkastajan kelpoisuusvaatimukset

Ulosottotarkastajaksi voidaan nimittää henkilö, joka on suorittanut virkaan soveltuvan ammatillisen tutkinnon taikka ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon ja jolla on käytännön kokemusta virkaan kuuluvissa tehtävissä tai joka muissa tehtävissä on saavuttanut viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämän taidon.

5 §
Virkaan nimittäminen ja virkamieheksi virkasuhteeseen nimittäminen

Johtava kihlakunnanvouti nimittää virkaan ja määräaikaiseen virkasuhteeseen alaisensa ulosottomiehet kihlakunnanvouteja lukuun ottamatta.

6 §
Kihlakunnanvoudin kielitaitoa koskevat erityiset kelpoisuusvaatimukset

Siitä poiketen, mitä julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa säädetään, on ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena Ulosottolaitoksen Etelä-Suomen laajan täytäntöönpanon toimintayksikössä kolmeen, Länsi-Suomen laajan täytäntöönpanon toimintayksikössä kahteen ja perustäytäntöönpanon toimintayksikössä yhteen kihlakunnanvoudin virkaan.

Maakunnanvoudin kielitaitoa koskevista vaatimuksista säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 6 luvussa.

7 §
Ulosottoylitarkastajan ja muun virkamiehen kielitaito

Ulosottolaitoksessa on huolehdittava siitä, että myös sen henkilöstön kielitaito, jolta ei edellytetä korkeakoulututkintoa, vastaa kullakin toimialueella tai tehtävässä olevia tarpeita.

Siitä poiketen, mitä julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 6 §:n 1 momentissa säädetään, on ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena Ulosottolaitoksen kahdeksaantoista ulosottoylitarkastajan virkaan.

Ulosottolaitoksen kahteenkymmeneenviiteen virkaan, joissa ei ole säädettynä kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkintoa, on kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Ulosottolaitoksen Ahvenanmaan toimipaikassa käytettävästä kielestä ja henkilöstön kielitaidosta säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain 6 luvussa.

8 §
Virkamerkki

Ulosottomiehelle annetaan Ulosottolaitoksen vahvistama virkamerkki. Virkamerkki on pidettävä virantoimituksessa mukana ja vaadittaessa esitettävä.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020.

Tällä asetuksella kumotaan ulosottotoimen hallinnosta annettu valtioneuvoston asetus (1321/2007).

Tämän asetuksen voimaan tullessa kihlakunnanulosottomiehen virassa oleva virkamies voidaan siirtää ulosottoylitarkastajan virkaan ja määräaikaisessa kihlakunnanulosottomiehen virkasuhteessa oleva virkamies ulosottoylitarkastajan määräaikaiseen virkasuhteeseen, vaikka he eivät täyttäisi tässä asetuksessa ulosottoylitarkastajalle säädettyjä kelpoisuus- ja kielitaitovaatimuksia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.