Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Seurattu SDK 353/2023 saakka.

9.5.2019/612

Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ylioppilastutkinnosta annetun lain (502/2019) nojalla:

1 §
Ylioppilastutkintolautakunta

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää Ylioppilastutkintolautakuntaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän muita jäseniä korkeakouluja, Opetushallitusta ja muita tarpeellisia sidosryhmiä kuultuaan. Lautakunta valitsee keskuudestaan tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia.

Ylioppilastutkintolautakunnan jäsenten tulee olla lukiokoulutusta ja ylioppilastutkinnosta annetun lain (502/2019) 3 §:ssä tarkoitettuja oppiaineita hyvin tuntevia henkilöitä. Lautakunta voi ottaa asiantuntijajäseniä kokeiden laatimista ja arvostelua varten.

2 §
Ylioppilastutkintolautakunnan ohjesääntö

Ylioppilastutkintolautakunta hyväksyy ohjesäännön, jossa määrätään:

1) lautakunnan työskentelystä ja kokouksiin liittyvistä menettelytavoista;

2) puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tehtävistä, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien sekä Ylioppilastutkintolautakunnan kanslian pääsihteerin ja muun henkilökunnan oikeudesta käyttää lautakunnan päätösvaltaa;

3) muista kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista tarpeellisista lautakunnan toimintaan kuuluvista asioista.

3 §
Ylioppilastutkintolautakunnan jäsenten palkkiot ja pääsihteerin palkkaus

Opetushallitus vahvistaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien sekä jäsenten ja asiantuntijajäsenten palkkiot.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa Ylioppilastutkintolautakunnan kanslian pääsihteerin palkkauksen.

4 §
Reaaliaineissa ja vieraissa kielissä järjestettävät kokeet

Reaaliaineissa järjestetään kokeet psykologiassa, filosofiassa, historiassa, yhteiskuntaopissa, fysiikassa, kemiassa, biologiassa, maantieteessä, terveystiedossa, uskonnossa ja elämänkatsomustiedossa.

Uskonnon kokeet järjestetään evankelisluterilaisessa ja ortodoksisessa uskonnossa.

Vieraissa kielissä järjestetään kokeet englannin, espanjan, italian, ranskan, saksan, venäjän, inarinsaamen, koltansaamen, pohjoissaamen, latinan ja portugalin kielissä.

5 §
Kokeiden laatiminen

Ylioppilastutkintolautakunta laatii ylioppilastutkinnon kokeiden tehtävät lukiokoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (810/2018) mukaisten nuorille tarkoitettuun lukiokoulutuksen oppimäärään kuuluvien kyseisen oppiaineen pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen oppimäärien mukaan.

Kokeissa on oppiainerajat ylittäviä tehtäviä.

6 §
Arvosanat

Kokeista annettavat arvosanat ovat laudatur, eximia cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, cum laude approbatur, lubenter approbatur, approbatur ja improbatur.

7 §
Ylioppilastutkintotodistukseen merkittävät arvosanat

Ylioppilastutkintotodistukseen merkitään arvosanat hyväksytysti suoritetuista kokeista. Jos tutkinto katsotaan suoritetuksi hylätyn arvosanan estämättä, todistukseen merkitään myös hylätty arvosana.

Jos kokelas on uusinut kokeen ennen kuin tutkintotodistus on päivätty, todistukseen merkitään annetuista arvosanoista parempi. Jos parasta suoritusta ei voida arvostelun perusteella todeta, tutkintotodistukseen merkitään viimeiseksi suoritetun kokeen arvosana.

8 §
Koesuorituksen arvostelua koskevaan oikaisumenettelyyn liittyvä todistuksen antaminen ja tuloksen ilmoittaminen

Kokelaalle annetaan ylioppilastutkintotodistus tai todistus kokeiden suorittamisesta sen estämättä, että hänen suorituksensa arvosteluun on vaadittu oikaisua. Jos arvosana oikaisumenettelyn tuloksena muuttuu, ylioppilastutkintotodistuksen tai muun todistuksen tilalle annetaan maksutta uusi todistus.

Oikaisumenettelyn tulos ilmoitetaan kokelaan ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajan lisäksi lukion rehtorille.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2019.

Asetuksen 5 §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin vasta kevään 2022 tutkintokerrasta lukien. Oppiainerajat ylittäviä tehtäviä on kevään 2022 tutkintokertaa edeltävillä tutkintokerroilla reaaliaineiden kokeissa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.