Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

9.5.2019/610

Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetuista merkittävistä julkisista tehtävistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) 1 luvun 4 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 573/2019:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017), jäljempänä rahanpesulaki, 1 luvun 4 §:n 11 kohdassa tarkoitetuista merkittävistä julkisista tehtävistä, joissa toimivaa tai toiminutta henkilöä on pidettävä poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä.

2 §
Valtionpäämies, hallituksen päämies, ministeri, vara- tai apulaisministeri

Rahanpesulain 1 luvun 4 §:n 11 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja valtionpäämiehen, hallituksen päämiehen, ministerin taikka vara- tai apulaisministerin tehtäviä ovat:

1) tasavallan presidentin, pääministerin ja perustuslain 5 luvussa tarkoitetun ministerin tehtävät;

2) valtiosihteerin tehtävät;

3) Ahvenanmaan maakunnan hallituksen jäsenen tehtävät ja Ahvenanmaan maaherran tehtävät.

3 §
Parlamentin jäsen

Rahanpesulain 1 luvun 4 §:n 11 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja parlamentin jäsenen tehtäviä ovat:

1) kansanedustajan tehtävät;

2) Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsenen tehtävät;

3) Euroopan parlamentin jäsenen tehtävät.

4 §
Poliittisen puolueen johtoelimen jäsen

Rahanpesulain 1 luvun 4 §:n 11 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla poliittisella puolueella tarkoitetaan puoluerekisteriin puoluelain (10/1969) 2 §:n nojalla merkittyä puoluetta.

Poliittisen puolueen johtoelimen jäsenen tehtäviä ovat puolueen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen tehtävät.

Poliittisen puolueen johtoelimeen kuuluvan jäsenen tehtäviä ovat myös 2 momentissa tarkoitetun henkilön varajäsenen tehtävät.

5 §
Ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsen

Rahanpesulain 1 luvun 4 §:n 11 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta, jäsenen tehtäviä ovat:

1) korkeimman oikeuden presidentin, oikeusneuvoksen ja sotilasasioissa sotilasjäsenen tehtävät;

2) korkeimman hallinto-oikeuden presidentin, oikeusneuvoksen, ympäristöasiantuntijaneuvoksen ja yli-insinöörineuvoksen tehtävät;

3) työtuomioistuimen presidentin, työtuomioistuinneuvoksen ja asiantuntijajäsenen tehtävät;

4) vakuutusoikeuden ylituomarin, vakuutusoikeustuomarin, ylilääkärin, muun lääkärijäsenen ja asiantuntijajäsenen tehtävät;

5) asessorin tehtävät työtuomioistuimessa ja vakuutusoikeudessa.

Ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenen tehtäviä ovat myös 1 momentissa tarkoitetun henkilön varajäsenen tehtävät.

6 §
Tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsen

Rahanpesulain 1 luvun 4 §:n 11 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja tilintarkastustuomioistuimen ja Valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenen tehtäviä ovat Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan tehtävät.

7 §
Keskuspankin johtokunnan jäsen

Rahanpesulain 1 luvun 4 §:n 11 kohdan f alakohdassa tarkoitettuja keskuspankin johtokunnan jäsenen tehtäviä ovat Suomen Pankin johtokunnan jäsenen tehtävät.

8 §
Suurlähettiläs ja asianhoitaja

Rahanpesulain 1 luvun 4 §:n 11 kohdan g alakohdassa tarkoitettuja suurlähettilään tehtäviä ovat suurlähetystöä, pysyvää edustustoa, erityisedustustoa tai pääkonsulaattia johtavan edustuston päällikön tehtävät.

Rahanpesulain 1 luvun 4 §:n 11 kohdan g alakohdassa tarkoitettuja asianhoitajan tehtäviä ovat suurlähettilään sijaisena toimivan, diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen (SopS 4/1970) 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun väliaikaisen asiainhoitajan tehtävät.

9 §
Puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluva upseeri

Rahanpesulain 1 luvun 4 §:n 11 kohdan h alakohdassa tarkoitettuja puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvan upseerin tehtäviä ovat puolustusvoimain komentajan, Pääesikunnan päällikön, kenraalin ja amiraalin tehtävät.

10 §
Valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsen

Rahanpesulain 1 luvun 4 §:n 11 kohdan i alakohdassa tarkoitettuja valtion kokonaan omistamia yrityksiä ovat sellaiset yhtiöt, joista Suomen valtio omistaa suoraan tai välillisesti yhteensä 100 prosenttia.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun valtion kokonaan omistaman yhtiön hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenen tehtäviä ovat yhtiön hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja hallintoneuvoston jäsenen tehtävät.

Valtion kokonaan omistaman yhtiön hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenen tehtäviä ovat myös 2 momentissa tarkoitetun henkilön varajäsenen ja varatoimitusjohtajan tehtävät.

11 §
Kansainvälisen yhteisön johtaja, varajohtaja ja hallituksen jäsen

Rahanpesulain 1 luvun 4 §:n 11 kohdan j alakohdassa tarkoitettuja kansainvälisiä yhteisöjä ovat organisaatiot:

1) jotka on perustettu valtioiden välillä tehdyillä valtiosopimuksilla;

2) jotka voidaan tunnustaa niissä valtioissa, joissa ne toimivat;

3) joita ei kohdella valtioissa institutionaalisina yksikköinä, joilla on taloudellisia intressejä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja kansainvälisiä yhteisöjä ovat:

1) Yhdistyneet kansakunnat ja siihen liittyvät erityisjärjestöt;

2) kansainväliset alueelliset yhteisöt;

3) kansainväliset sotilaalliset yhteisöt;

4) kansainväliset taloudellista yhteistyötä edistävät yhteisöt.

Edellä tässä pykälässä tarkoitetun kansainvälisen yhteisön johtajan, varajohtajan tai hallituksen jäsenen tehtäviä ovat kansainvälisen yhteisön pääsihteerin, yleissihteerin, puheenjohtajan, hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen tehtävät.

Kansainvälisen yhteisön johtajan, varajohtajan tai hallituksen jäsenen tehtäviä ovat myös 3 momentissa tarkoitetun henkilön varajäsenen tehtävät.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2019.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/843 (32018L0843); EUVL L 156, 19.6.2018, s. 43

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.