Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

30.4.2019/595

Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 7 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä työjärjestyksessä säädetään oikeusministeriön johtamisesta, tulosohjauksesta, organisaatiosta, osastojen ja virkamiesten tehtävistä sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta.

Ministeriön suunnittelujärjestelmästä, maksuliikkeestä, kirjanpidosta, menojen hyväksymisestä, materiaalitoiminnoista ja sisäisestä valvonnasta määrätään oikeusministeriön kirjanpitoyksikön taloussäännössä.

2 §
Johtaminen

Ministeriössä sovelletaan tulosjohtamista, jota tukevat kannustava palkkausjärjestelmä sekä säännölliset tulos- ja kehityskeskustelut. Johtamisessa otetaan huomioon vahvistetut strategiat.

3 §
Tulosjohtaminen ja -neuvottelut

Ministeriön hallinnonalan virastojen tulosohjauksen päälinjauksista päättää ministeri kansliapäällikön ja osastopäälliköiden esityksestä.

Tulostavoitteista sovitaan ministeriön osastojen ja virastojen välisissä neuvotteluissa. Neuvotteluihin perustuvat tavoitteet vahvistaa kansliapäällikkö. Tavoitteiden julkaisemisesta säädetään erikseen.

Osastojen ja esikunnan tulostavoitteista sovitaan niiden ja kansliapäällikön välisissä neuvotteluissa.

4 §
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriössä on johtoryhmä, joka käsittelee ministeriön tai hallinnonalan kannalta periaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia kysymyksiä ja toiminnan yhteensovittamisen kannalta keskeisiä asioita.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja asioita ovat ainakin oikeuspoliittiset linjaukset, strategiat, hallinnonalan määrärahakehysehdotukset, talousarvioehdotukset, kirjanpitoyksikön tilinpäätös, keskeiset kehittämishankkeet, lainsäädäntösuunnitelma sekä Euroopan unioniin liittyvät ja kansainvälisen yhteistyön linjaukset.

Johtoryhmään kuuluvat oikeusministeri, kansliapäällikkö, osastopäälliköt sekä muut ministerin määräämät virkamiehet. Ministerin valtiosihteeri ja erityisavustajat osallistuvat johtoryhmän kokouksiin. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii oikeusministeri ja sihteerinä kansliapäällikön määräämä virkamies. (12.10.2021/881)

5 §
Osastopäällikkökokous ja sisäiset johtoryhmät

Ministeriötä tai hallinnonalaa koskevien kysymysten valmistelemiseksi ja yhteensovittamiseksi pidetään osastopäällikkökokouksia, joihin osallistuvat kansliapäällikkö, osastopäälliköt sekä muut kansliapäällikön määräämät virkamiehet. Puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö ja sihteerinä hänen määräämänsä virkamies.

Osastossa on johtoryhmä, johon kuuluvat osastopäällikön lisäksi yksiköiden päälliköt, henkilöstön edustaja sekä muut osastopäällikön määräämät virkamiehet. (18.12.2019/1381)

Kansliapäällikkö asettaa ministeriön sisäiset johto- ja ohjausryhmät. (12.10.2021/881)

2 luku

Ministeriön organisaatio

6 §
Ministeriön osastot, esikunta ja sisäinen tarkastus

Ministeriön organisaatiosta säädetään oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (543/2003) 3 §:ssä, jonka mukaan ministeriössä on demokratia- ja julkisoikeusosasto, yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto, kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto, hallinto- ja ohjausosasto sekä osastoihin kuulumaton esikunta.

Esikunta toimii kansliapäällikön alaisuudessa. Esikunnassa voi olla alivaltiosihteeri tai kehitysjohtaja, joka toimii kansliapäällikön apuna ja sijaisena sekä hoitaa muita hänelle osoitettuja tehtäviä. Alivaltiosihteeri ja kehitysjohtaja kuuluvat 4 §:ssä tarkoitettuun johtoryhmään ja osallistuvat 5 §:ssä tarkoitettuun osastopäällikkökokoukseen.

Osastot ja esikunta jakautuvat yksiköihin.

Ministeriön sisäinen tarkastus toimii esikunnassa yksikköjaon ulkopuolella ministeriön johdon alaisuudessa. (18.12.2019/1381)

7 §
Osastoihin ja esikuntaan kuuluvat yksiköt

Demokratia- ja julkisoikeus-osastoon kuuluvat demokratia ja vaalit -yksikkö, julkisoikeusyksikkö, itsehallinto ja yhdenvertaisuus -yksikkö ja EU-oikeus ja tietosuoja -yksikkö.

Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osastoon kuuluvat kansainvälinen oikeusapu -yksikkö, oikeusturvapalvelut-yksikkö, siviilioikeusyksikkö sekä yksityisoikeus ja maksukyvyttömyys –yksikkö. (18.12.2019/1381)

Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosastoon kuuluvat rikosprosessiyksikkö, rikosoikeusyksikkö ja rikoksentorjunta ja seuraamukset -yksikkö.

Hallinto- ja ohjausosastoon kuuluvat ohjausyksikkö, henkilöstöyksikkö ja tietoyksikkö sekä hallinnolliset tukitoiminnot. (14.3.2023/358)

Esikuntaan kuuluvat johdon tuki -yksikkö, viestintäyksikkö, EU- ja kansainväliset asiat -yksikkö sekä lainsäädännön kehittäminen ja laintarkastus -yksikkö.

3 luku

Osastojen tehtävät

8 §
Osastojen tehtävät

Osaston tehtävänä on toimialallaan:

1) käsitellä strategioita ja muita tärkeitä suunnitelmia;

2) huolehtia säädösvalmistelusta;

3) valmistella talousarvio-ja kehysehdotus, tulostavoitteet, tilinpäätös ja tilinpäätöskannanotto;

4) valmistella hallituksen vuosikertomus ja kirjanpitoyksikön toimintakertomus;

5) valmistella osaston ohjattavina olevien virastojen ja viranomaisten hallintosäädökset;

6) käsitellä valtiosopimukset, Euroopan unionia koskevat asiat ja kansainvälisen yhteistyön asiat;

7) antaa ministeriön lausunnot, jos ne eivät merkityksensä vuoksi kuulu ministerille;

8) laatia vastaukset eduskunnan kirjallisiin kysymyksiin;

9) hoitaa viestintää yhteistyössä ministeriön viestintäyksikön kanssa;

10) huolehtia tiedonhallinnasta, tietojärjestelmistä, tietoturvallisuudesta, kyberturvallisuudesta ja tietosuojasta yhteistyössä hallinto- ja ohjausosaston kanssa; (12.10.2021/881)

11) käsitellä laillisuusvalvonta-asiat. (12.10.2021/881)

Osastojen tulee toimia yhteistyössä useaa osastoa tai hallinnonalaa koskevien asioiden ja hankkeiden valmistelussa.

9 §
Demokratia- ja julkisoikeusosaston tehtävät

Demokratia- ja julkisoikeusosaston tehtävänä on:

1) suunnitella, toimeenpanna ja seurata perusoikeuspolitiikkaa;

2) suunnitella ja valmistella julkisoikeuden alan lainsäädännöllä toteutettavia uudistuksia;

3) edistää ja seurata vaali- ja muiden osallistumisoikeuksien toteutumista sekä kansalaisvaikuttamisen yleisiä edellytyksiä;

4) edistää yhdenvertaisuutta ja hyviä etnisiä suhteita;

5) edistää ja seurata kielellisten oikeuksien toteutumista sekä huolehtia kielilaissa (423/2003) oikeusministeriölle säädetyistä tehtävistä;

6) edistää saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa ja sovittaa yhteen saamelaisasioiden käsittelyä;

7) huolehtia EU-oikeudellisista neuvonta- ja asiantuntijatehtävistä; (12.10.2021/881)

8) valmistella Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoa koskevia asioita;

9) huolehtia vaalilaissa (714/1998), menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetussa laissa (571/1987) ja ehdokkaan vaalirahoituksesta annetussa laissa (273/2009) oikeusministeriölle säädetyistä tehtävistä;

10) huolehtia puoluelaissa (10/1969) oikeusministeriölle säädetyistä tehtävistä;

11) huolehtia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan, kieliasiain neuvottelukunnan, etnisten suhteiden neuvottelukunnan, kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan, viittomakieliasioiden neuvottelukunnan ja arviointikriteerilautakunnan asettamisesta; (12.10.2021/881)

12 kohta on kumottu A:lla 18.12.2019/1381.

13) huolehtia tietosuojavaltuutetun toimiston, lapsiasiavaltuutetun toimiston, tasa-arvovaltuutetun toimiston, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston, tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnon ja vanhusasiavaltuutetun tulosohjauksesta. (14.3.2023/358)

10 §
Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osaston tehtävät

Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osaston tehtävänä on:

1) suunnitella ja valmistella yksityisoikeuden alaa sekä riita-ja hakemusasioiden oikeudenkäyntimenettelyä ja maksukyvyttömyysoikeutta koskevia, lainsäädännöllä toteutettavia uudistuksia sekä muuta toimialan lainvalmistelua;

2) valmistella toimialansa strategista suunnittelua ja huolehtia virastojen toimintaedellytysten turvaamisesta;

3) huolehtia osaston toimialan palvelujen saatavuudesta ja oikeudellisesta jaottelusta;

4) seurata kansainvälistä oikeudellista yhteistyötä koskevien sopimusten ja säädösten soveltamista sekä huolehtia niiden perusteella ministeriölle kuuluvista tehtävistä; (12.10.2021/881)

5 kohta on kumottu A:lla 12.10.2021/881.

6) käsitellä yleistä asianajajayhdistystä koskevat asiat;

7) huolehtia oikeusapu- ja edunvalvontapiirien, kuluttajariitalautakunnan ja konkurssiasiamiehen toimiston toiminnan ja henkilöstön kehittämisestä; (18.12.2019/1381)

8) huolehtia oikeudenkäyntiavustajalautakuntaa koskevista asioista; (18.12.2019/1381)

9) valmistella tuomarinnimitykset sekä tuomarinvalintalautakunnan, tuomarinkoulutuslautakunnan, Tuomioistuinviraston johtokunnan ja kuluttajariitalautakunnan jäsenten nimitykset; (12.10.2021/881)

10) huolehtia Tuomioistuinviraston, Ulosottolaitoksen, oikeusapu- ja edunvalvontapiirien, konkurssiasiamiehen toimiston ja kuluttajariitalautakunnan tulosohjaustehtävistä; (12.10.2021/881)

11) valmistella päätökset, jotka koskevat avioitumisoikeutta tai mitättömän avioliiton toteamista päteväksi; (12.10.2021/881)

12) valmistella nimilautakunnan asiat;

13) edistää ja koordinoida talousosaamista sekä huolehtia taloudenhallinnan neuvottelukunnan ja konkurssiasiain neuvottelukunnan asettamisesta; (14.3.2023/358)

14) käsitellä muut oikeudenhoitoa koskevat asiat, jos ne eivät kuulu jonkin muun osaston toimialaan.

11 §
Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosaston tehtävät

Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosaston tehtävänä on:

1) suunnitella ja kehittää kriminaalipolitiikkaa sekä edistää yhteistoimintaa kriminaalipolitiikan alalla;

2) suunnitella ja valmistella rikosoikeuden ja rikosprosessioikeuden alan lainsäädännöllä toteutettavia uudistuksia;

3) suunnitella ja kehittää rikosseuraamusjärjestelmää;

4) suunnitella ja kehittää rikoksentorjuntaa sekä huolehtia rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristölle kuuluvista tehtävistä;

5) suunnitella ja kehittää rikoksen uhrin asemaa koskevia uudistuksia;

6) suunnitella ja kehittää korruption vastaista toimintaa;

6 a) suunnitella ja kehittää ihmiskaupan vastaista toimintaa; (12.10.2021/881)

7) huolehtia Syyttäjälaitoksen ja Rikosseuraamuslaitoksen toimintaedellytyksistä; (14.3.2023/358)

8) valmistella armahdusasiat; (14.3.2023/358)

9) huolehtia Syyttäjälaitoksen, Rikosseuraamuslaitoksen sekä Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin tulosohjaustehtävistä; (14.3.2023/358)

10) valmistella ja ratkaista Syyttäjälaitosta, Rikosseuraamuslaitosta, rikoksentorjuntaneuvostoa ja Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituuttia koskevat asiat, joiden valmistelu tai ratkaiseminen on säädetty oikeusministeriön tehtäväksi. (14.3.2023/358)

12 §
Hallinto- ja ohjausosaston tehtävät

Hallinto- ja ohjausosaston tehtävänä on:

1) suunnitella ja kehittää hallinnonalan ohjausprosesseja, tulosohjauksen valmistelua ja ohjausmenettelyä;

2) valmistella hallinnonalan määrärahakehys- ja talousarvioehdotukset, toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä kehittää raportointia, yhteistyössä hallinnonalan ohjauksesta vastaavien osastojen kanssa;

3) suunnitella ja kehittää hallinnonalan yhteistä henkilöstöhallintoa;

4) suunnitella ja kehittää hallinnonalan tietohallintoa ja digitalisaation ohjausta sekä uuden teknologian hyödyntämistä:

5) suunnitella ministeriön ja hallinnonalan yleistä toiminnan, talouden ja organisaatioiden kehittämistä;

6) huolehtia julkishallinnon tietohallintoyhteistyöstä ja yhteisten linjausten soveltamisesta hallinnonalalla;

7) hoitaa ministeriön työnantajatehtäviä, henkilöstön rekrytointia, henkilöstön kehittämistä ja muuta henkilöstöhallintoa;

8) hoitaa ministeriön sekä ministeriön toimivaltaan kuuluvat hallinnonalan virkaehtosopimus- ja virkajärjestelyasiat;

9) huolehtia ministeriön sekä hallinnonalan yhteisestä työterveyshuollosta ja työsuojelusta;

10) kehittää kirjanpitoyksikön maksuliikettä, kirjanpitoa ja muuta laskentatointa;

11) huolehtia hallinnonalan toimitilaohjauksesta ja –johtamisesta yhteistyössä tulosohjausvastuussa olevien osastojen kanssa;

12) ohjata ja kehittää ministeriön ja hallinnonalan hankintatointa;

13) määritellä palkkioiden perusteet;

13 a) valvoa oikeusministeriön myöntämiä valtionavustuksia ja huolehtia valtionavustuksia koskevasta ohjausmallista; (12.10.2021/881)

14) huolehtia arkistolain (831/1994) 7 §:n mukaisista tehtävistä, ministeriön tiedonhallinnasta sekä hallinnonalan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ohjauksesta ja kehittämisestä;

15) huolehtia Suomen säädöskokoelmasta, ministeriöiden määräyskokoelmista ja Finlex-tietopankista;

16) huolehtia ministeriön digitaalisten palveluiden kehittämisestä yhteistyössä valtioneuvoston kanslian valtioneuvoston hallintoyksikön kanssa;

17) huolehtia Euroopan rajat ylittävästä oikeusalan sähköisestä asioinnista;

18) ohjata ja edistää hallinnonalan tietoteknistä kokonaisarkkitehtuuria ja yhteisiä palveluja;

19) huolehtia hallinnonalan yhteisten tietoteknisten ja perustietotekniikan palveluiden hankinnasta;

20) huolehtia Oikeusrekisterikeskuksen tulosohjauksesta sekä Oikeusrekisterikeskuksen palvelutuotannon ja palveluiden ohjauksen kehittämisestä sekä Onnettomuustutkintakeskuksen tulosohjauksesta;

21) valmistella Oikeuskanslerinvirastoa koskevat asiat, jotka on säädetty oikeusministeriön valmisteltaviksi;

22) valmistella ja ratkaista Oikeusrekisterikeskusta koskevat asiat, jotka on säädetty oikeusministeriön valmisteltaviksi tai ratkaistaviksi;

23) valmistella ja ratkaista henkilövahinkoasiain neuvottelukuntaa koskevat asiat, jotka on säädetty oikeusministeriön ratkaistaviksi;

24) ohjata ja kehittää ministeriön ja hallinnonalan tietoturvallisuutta ja kyberturvallisuutta;

25) ohjata ja kehittää ministeriön ja hallinnonalan tietosuojaa sekä huolehtia ministeriön tietosuojavastaavan tehtävistä;

25 a) valmistella tutkintaryhmän asettamista poikkeuksellisen tapahtuman turvallisuustutkintaa varten; (18.12.2019/1381)

26) huolehtia ministeriön hallintotehtävistä, jotka eivät kuulu muulle osastolle taikka esikunnalle.

13 §
Esikunnan tehtävät

Esikunnan tehtävänä on:

1) tukea ministeriön ylintä johtoa strategisessa valmistelussa ja ministeriön johtamisjärjestelmien kehittämisessä; (18.12.2019/1381)

2) kehittää valtioneuvoston lainvalmistelua;

3) suunnitella, kehittää ja sovittaa yhteen ministeriön Euroopan unionin ja kansainvälisten asioiden hoitoa, hoitaa sellaisia horisontaalisia Euroopan unionin ja kansainvälisiä asioita, jotka eivät kuulu osastojen toimialaan, sekä huolehtia EU-rahoitukseen liittyvistä ministeriön tehtävistä; (12.10.2021/881)

4) suunnitella ja kehittää tiedolla johtamista ja tutkimustoimintaa; (14.3.2023/358)

5) suunnitella, kehittää ja sovittaa yhteen ministeriön ja hallinnonalan viestintää sekä hoitaa ministeriön viestintää ministerin ja kansliapäällikön johdolla sekä yhteistyössä osastojen kanssa;

6) tarkastaa oikeusministeriöön tarkastettaviksi toimitetut säädösehdotukset;

7) huolehtia esikunnan toimialan tiedonhallinnasta, tietojärjestelmistä, tietoturvallisuudesta, kyberturvallisuudesta ja tietosuojasta yhteistyössä hallinto- ja ohjausosaston kanssa;

8) vastata ylimmän johdon kokousten valmistelusta ja sihteeritehtävistä.

14 §
Sisäisen tarkastuksen tehtävät

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on:

1) tuottaa johdolle hallinnonalan sisäisen valvonnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä koskevaa tarkastus- ja arviointitietoa;

2) edistää ja sovittaa yhteen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyjen kehittämistä;

3) huolehtia hallinnonalan sisäisen tarkastuksen yhteensovittamisesta ja muusta sisäisen tarkastuksen yhteistyöstä; (14.3.2023/358)

4) koordinoida Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun lain (1171/2022) mukaisten ilmoitusten käsittelyprosessia oikeusministeriössä. (14.3.2023/358)

Sisäisen tarkastuksen asemasta, tehtävistä ja sisäisen tarkastuksen menettelyistä määrätään tarkemmin ohjesäännössä, jonka ministeri vahvistaa.

15 §
Osastoihin kuuluvien yksiköiden tehtävät

Osastoihin kuuluvien yksiköiden tehtävistä voidaan määrätä osastojen sisäisissä määräyksissä, jotka osastopäällikkö vahvistaa.

4 luku

Eräiden virkamiesten tehtävät

16 §
Kansliapäällikön tehtävät

Kansliapäällikön tehtävänä on sen lisäksi, mitä muualla säädetään:

1) johtaa hallinnonalan määrärahakehysten ja talousarvion valmistelua sekä seurata niiden toteutumista;

2) johtaa ja sovittaa yhteen ministeriön yhteisiä Euroopan unioniin liittyviä ja kansainvälisiä asioita ja käsitellä merkittävimmät niihin liittyvät kysymykset;

3) johtaa hallinnonalan tulosohjauksen yhteensovittamista;

4) johtaa hallinnonalan tutkimuksen yhteensovittamista;

5) johtaa ministeriön viestinnän kehittämistä ja vastata viestinnän toimintaedellytyksistä;

6) käsitellä Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituuttia koskevat tärkeät asiat.

16 a § (18.12.2019/1381)
Alivaltiosihteerin tehtävät

Alivaltiosihteeri toimii kansliapäällikön ensimmäisenä sijaisena ja johtaa kansliapäällikön antamien linjausten mukaisesti oikeusministeriön ja hallinnonalan:

1) oikeuspoliittisten erillishankkeiden ja strategisten kokonaisuuksien valmistelua ja toimeenpanoa;

2) ohjauksen ja digitaalisten toimintamallien kehittämistä, synergioita ja toimeenpanoa;

3) kansainvälisen toimintaverkoston ja yhteistyösuhteiden kehittämistä;

4) muita kuin 1–3 kohdassa tarkoitettuja ministerin ja kansliapäällikön osoittamia tehtäväkokonaisuuksia.

17 §
Osastopäällikön tehtävät

Osastopäällikön tehtävänä on:

1) johtaa ja kehittää osaston strategiatyötä, suunnittelua, tutkimusta ja muuta toimintaa, huolehtia osaston toimintaedellytyksistä ja sen tavoitteiden saavuttamisesta;

2) seurata toimialansa kehitystä ja valmistella sitä koskevia strategisia linjauksia;

3) asettaa osaston toimialaan kuuluvat hankkeet;

4) osallistua ministeriön ja hallinnonalan yhteisten toimintojen kehittämiseen;

5) johtaa osastoon kuuluvia yksiköiden päälliköitä;

6) huolehtia osaston henkilöstöstä ja sen kehittämisestä;

7) huolehtia osaston viestinnästä viestintää koskevien ohjeistusten mukaisesti;

8) tiedottaa ministerille ja kansliapäällikölle osaston toimialalla vireillä olevista tärkeistä asioista sekä osaston toimialan asioista, joilla on yleistä mielenkiintoa;

9) huolehtia ministerin ja kansliapäällikön antamista tehtävistä;

10) vahvistaa sisäinen määräys osaston työnjaosta ja asioiden käsittelystä osaston johtoryhmää, henkilöstöä ja kansliapäällikköä kuultuaan.

18 §
Lainsäädäntöjohtajan tehtävät

Esikuntaan sijoitetun lainsäädäntöjohtajan tehtävänä on: (18.12.2019/1381)

1) johtaa valtioneuvoston lainvalmistelun kehittämistä;

2) johtaa esikunnan lainsäädännön kehittäminen ja laintarkastus -yksikön työtä;

3) kehittää oikeusministeriön lainvalmistelun yhteistyötä ja laatua.

19 §
Yksikönpäällikön tehtävät

Yksikönpäällikön tehtävänä on:

1) johtaa yksikkönsä henkilöstön työtä;

2) vastata yksikkönsä tulosten saavuttamisesta;

3) huolehtia yhteistoiminnasta yksikössään;

4) osallistua ministeriön, osastonsa ja yksikkönsä toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen;

5) osallistua osaston toimialan kehittämiseen ja strategiseen suunnitteluun;

6) vastata tehtäväalansa seuraamisesta ja kehittämisestä;

7) toimia tarvittaessa osastopäällikön sijaisena;

8) hoitaa muut tehtäväalaansa kuuluvat sekä osastopäällikön määräämät tehtävät.

20 § (12.10.2021/881)
Ministerin valtiosihteeri ja erityisavustaja

Ministerin toimikaudeksi nimitetyn valtiosihteerin tehtävistä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003). Ministerin erityisavustaja suorittaa ministerin hänelle antamia tehtäviä toimimatta ministeriössä esittelijänä.

5 luku

Asioiden valmistelu

21 § (18.12.2019/1381)
Esittely ja valmistelusta määrääminen

Valtioneuvoston ja ministeriön esittelijöistä, esittelymenettelystä sekä asian valmistelun siirtämisestä ja pidättämisestä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä. (12.10.2021/881)

Sen lisäksi, mitä ministeriön esittelijöistä säädetään valtioneuvoston ohjesäännön 35 §:ssä, ministeriössä asioita esittelevät asiantuntija, erityisasiantuntija, esittelijä, EU-asiantuntija, EU-erityisasiantuntija, hallinnollinen avustaja, hankepäällikkö, henkilöstöasiantuntija, henkilöstösuunnittelija, johdon asiantuntija, johdon assistentti, johdon sihteeri, johtava asiantuntija, kansainvälisten asioiden sihteeri, kehittämispäällikkö, koulutusasiantuntija, koulutuskoordinaattori, suunnittelija, taloushallinnon asiantuntija, toimitila-asiantuntija, tutkija, verkkopäätoimittaja, viestintäasiantuntija, viestintäpäällikkö ja visuaalinen suunnittelija. (12.10.2021/881)

Lisäksi ministeriön esittelijöinä toimivat tähän tehtävään määrätyt.

22 §
Tiedottaminen ministeriön johdolle

Ministerille ja kansliapäällikölle on hyvissä ajoin ennen asian ratkaisemista tai esittelyä ilmoitettava tärkeästä tai yleisesti kiinnostavasta asiasta.

Esiteltävistä asioista on hyvissä ajoin ennen esittelyä annettava tieto osastopäällikölle sekä viestintäyksikölle.

23 §
Esittelystä tiedottaminen (18.12.2019/1381)

Tasavallan presidentin esittelyssä, valtioneuvoston yleisistunnossa, valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa tai valtiovarainministeriön raha-asiainkäsittelyssä käsiteltävä asia on tarvittaessa selostettava ministerille hyvissä ajoin ennen esittelyä.

Esittelylistaa ei saa jakaa ennen kuin ministeri on hyväksynyt esittelylistan luonnoksen. Kiireellisessä tapauksessa esittelylista voidaan kuitenkin jakaa kansliapäällikön luvalla.

24 §
Yhteistoiminta

Ministeriön sisäiset asiat valmistellaan yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Esimiesten, valmistelijoiden ja esittelijöiden tulee huolehtia, että yhteistoiminnasta annettuja säädöksiä ja määräyksiä noudatetaan asioiden valmistelussa.

6 luku

Virkamiesten ratkaisuvalta

25 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee sen ohella, mitä muualla säädetään:

1) ministeriön toimintamenomäärärahan ja hallinnonalan tuottavuusmäärärahan jakamisen;

2) ministeriön politiikkalinjaukset, hallinto- ja ohjausosaston annettua niistä lausuntonsa;

3) hallinnonalan virastojen väliset virkojen siirrot;

4) virkojen palkkauksen vaativuustasot ministeriön ja sen yhteydessä olevien virastojen ja viranomaisten virkaehtosopimuksen osalta;

5) ministeriön sisäistä hallintoa koskevat tärkeät asiat;

6) hallinnonalan sisäistä tarkastusta koskevat periaatteelliset ja tärkeät asiat;

7) henkilöstöasiat ministeriössä siten kuin jäljempänä säädetään;

8) ministeriön esikunnan tietosuoja-asiat ja oikeusministeriölle osoitetut asiakirjapyynnöt esikunnan toimialalla. (12.10.2021/881)

25 a § (18.12.2019/1381)
Esikunnan hallinnollisen esimiehen ratkaisuvalta

Esikunnan hallinnollinen esimies ratkaisee esikunnassa muut kuin kansliapäällikön ratkaisuvaltaan kuuluvat hallinnolliset asiat.

25 b § (12.10.2021/881)
Lausuntoasioiden ratkaiseminen esikunnassa

Esikunnan yksikönpäällikkö ratkaisee toimialallaan lausunnon antamisen, jollei asia merkityksensä vuoksi kuulu ministerille.

26 §
Osastopäällikön ratkaisuvalta

Osastopäällikkö ratkaisee toimialallaan:

1) virastojen tulosohjausta koskevat asiat ottaen huomioon 3 §:n säännökset;

2) jakamattomia tai yhteisiin tehtäviin osoitettuja määrärahoja koskevat asiat;

3) osaston henkilöstöä koskevat asiat siten kuin jäljempänä säädetään;

4) lausunnon antamisen tarvittaessa yhteistyössä muiden osastojen ja lainsäädäntöjohtajan kanssa, jollei asia merkityksensä vuoksi kuulu ministerille; yksikönpäällikkö voi kuitenkin ratkaista yksikön toimialalla ja lainsäädäntöjohtaja yleisesti ne lausuntoasiat, joissa oikeusministeriö ei lausu tai toteaa, ettei sillä ole lausuttavaa; (12.10.2021/881)

5) oikeusministeriölle osoitetut asiakirjapyynnöt;

6) asiantuntijan määräämisen;

7) tietosuojaa koskevat asiat siltä osin kuin ne kuuluvat oikeusministeriön ratkaistavaksi;

8) lupa- ja kanteluasiat.

27 §
Demokratia- ja julkisoikeusosaston osastopäällikön ratkaisuvalta

Demokratia- ja julkisoikeusosaston osastopäällikkö ratkaisee:

1) puoluelain (10/1969) mukaista puolueiden valvontaa koskevat asiat;

2) valtionavustusten myöntämisen osaston toimialalla;

3) kansalaisaloitelain (12/2012) mukaan oikeusministeriölle kuuluvat asiat.

28 §
Vaalijohtajan ratkaisuvalta

Vaalijohtaja ratkaisee yleisten vaalien ja valtiollisen kansanäänestyksen tekniseen toimittamiseen liittyvät asiat sekä puoluerekisteriä koskevat asiat.

29 §
Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osaston osastopäällikön ratkaisuvalta

Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osaston osastopäällikkö ratkaisee:

1) oikeusapu- ja edunvalvontapiirien sekä kuluttajariitalautakunnan koulutussuunnitelman hyväksymisen; (12.10.2021/881)

2) huomautuksen tai varoituksen antamisen osaston toimialaan kuuluvan viraston virkamiehelle, jonka ministeriö on nimittänyt;

3) Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien toimitilojen hankkimista ja ylläpitoa koskevat asiat, jos toimitilan vuotuinen vuokra ilman arvonlisäveroa on enintään 400 000 euroa; (18.12.2019/1381)

4) kansainvälistä oikeudenhoitoa koskevat asiat, jotka eivät kuulu ministerille; (14.3.2023/358)

5) valtionavustusten myöntämisen osaston toimialalla. (14.3.2023/358)

30 §
Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosaston osastopäällikön ratkaisuvalta

Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosaston osastopäällikkö ratkaisee:

1) rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelman hyväksymisen ja avustuksen myöntämisen rikoksentorjuntahankkeeseen;

2) rikoksen uhrien tukijärjestöjen avustuspäätökset; (12.10.2021/881)

3) valtionavustusten myöntämisen osaston toimialalla. (12.10.2021/881)

31 §
Hallinto- ja ohjausosaston osastopäällikön ratkaisuvalta

Hallinto- ja ohjausosaston osastopäällikkö ratkaisee:

1) oikeusministeriön kirjanpitoyksikkötehtäviä koskevat sopimukset; (12.10.2021/881)

2) Oikeusrekisterikeskuksen ja ministeriön yhteydessä olevien viranomaisten henkilöstöasiat, jotka on säädetty ministeriön ratkaistaviksi, lukuun ottamatta palkkausta, luontoisetuja ja virkajärjestelyjä koskevia asioita; (12.10.2021/881)

3) Hallinnonalan virastojen toimitilojen hankkimista tai ylläpitoa koskevat asiat sekä hankejohtajan nimeämisen näitä koskeviin hankkeisiin, jos toimitilan vuotuinen vuokra ilman arvonlisäveroa on yli 400 000 euroa, eikä asia kuulu merkityksensä vuoksi ministerille; (18.12.2019/1381)

4) hallinnonalan yhteisen tietohallintomäärärahan käyttöä koskevat asiat;

5) yleistä hallintoa koskevat asiat, jos ne ovat usealle osastolle yhteisiä ja merkitykseltään vähäisiä.

32 § (18.12.2019/1381)
Hallinto- ja ohjausosaston henkilöstöyksikön esimiehen ratkaisuvalta

Hallinto- ja ohjausosaston henkilöstöyksikön esimies ratkaisee:

1) ministeriön toimialaan kuuluvan henkilöstön palkkausta, luontoisetuja ja virkajärjestelyjä koskevat asiat siten kuin niistä erikseen säädetään tai määrätään; (12.10.2021/881)

2) ministeriön toimialaan kuuluvien tarkentavien virkaehtosopimusten hyväksymisen;

3) ministeriön erityistä tai hallinnonalan yhteistä työterveyshuoltoa koskevat asiat.

33 §
Hallinto- ja ohjausosaston ohjausyksikön esimiehen ratkaisuvalta

Hallinto- ja ohjausosaston ohjausyksikön esimies ratkaisee:

1) muut kuin 31 §:n 1 kohdassa tarkoitetut oikeusministeriön kirjanpitoyksikkötehtäviä koskevat asiat; (12.10.2021/881)

2) omaisuuden poistamista ja tileistä poistoa koskevat asiat;

3) taloushallintoa koskevat asiat, jos kysymys on hallinnonalalle tai usealle osastolle yhteinen ja merkitykseltään vähäinen;

4) ilmoitukset valtion yhteishankintajärjestelyihin liittymisestä kirjanpitoyksikön ja tarvittaessa hallinnonalan osalta. (12.10.2021/881)

34 §
Hallinto- ja ohjausosaston tietoyksikön esimiehen ratkaisuvalta

Hallinto- ja ohjausosaston tietoyksikön esimies ratkaisee:

1) ministeriön ja hallinnonalan yhteisiä tietohallinto- tai digitalisaatiotehtäviä koskevat asiat;

2) tietoturvallisuus- tai kyberturvallisuustehtäviä koskevat asiat.

7 luku

Ratkaisuvalta ministeriön henkilöstöasioissa

35 §
Virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja muuttaminen

Ministeri ratkaisee hallinto- ja ohjausosaston annettua lausuntonsa viran perustamisen ja lakkauttamisen sekä viran muuttamisen, jos viran palkkaus on vähintään vaativuustasolla 22.

Kansliapäällikkö ratkaisee muut kuin 1 momentissa tarkoitetut viran perustamista ja lakkauttamista sekä viran muuttamista koskevat asiat. (12.10.2021/881)

36 §
Nimittäminen virkaan tai virkasuhteeseen

Ministeri nimittää virkaan tai virkasuhteeseen, jos viran tai virkasuhteen palkkaus on vähintään vaativuustasolla 24, jollei asia kuulu tasavallan presidentin tai valtioneuvoston ratkaistaviin.

Kansliapäällikkö nimittää virkaan tai virkasuhteeseen, jos viran tai virkasuhteen palkkaus on vähintään vaativuustasolla 20 mutta enintään vaativuustasolla 23, jollei asia kuulu tasavallan presidentin tai valtioneuvoston ratkaistaviin.

Hallinto- ja ohjausosaston osastopäällikkö nimittää virkaan tai virkasuhteeseen, jos viran tai virkasuhteen palkkaus on enintään vaativuustasolla 19, jollei asia kuulu tasavallan presidentin tai valtioneuvoston ratkaistaviin. (12.10.2021/881)

Edellytyksenä viran tai yli yhden vuoden määräaikaisen virkasuhteen täyttämiselle on, että hallinto- ja ohjausosaston osastopäällikkö on antanut siihen luvan. (14.3.2023/358)

37 §
Määrääminen tehtävään

Ministeri määrää tehtävään, joka sisältää esimiestehtäviä. Kansliapäällikkö antaa muut tehtävämääräykset.

Tehtävään määrätään esittelystä enintään viiden vuoden määräajaksi.

38 §
Virkavapaus

Muuhun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden myöntää:

1) kansliapäällikkö, jos viran tai tehtävän palkkaus on vähintään vaativuustasolla 20, jollei asia kuulu valtioneuvoston ratkaistaviin;

2) hallinto- ja ohjausosaston osastopäällikkö, jos viran tai tehtävän palkkaus on enintään vaativuustasolla 19.

2 momentti on kumottu A:lla 12.10.2021/881.

39 § (12.10.2021/881)
Sijaisten määrääminen

Oikeusministeri määrää kansliapäällikön sijaiset kansliapäällikön esityksestä. Kansliapäällikkö määrää osastopäällikön sijaiset osastopäällikön esityksestä. Osastopäällikkö määrää yksikön päällikön sijaiset yksikön päällikön esityksestä. Kansliapäällikkö määrää esikunnan yksikön päällikön sijaiset yksikön päällikön esityksestä sekä tarkastusjohtajan sijaisen.

40 §
Eräät muut henkilöstöasiat

Kansliapäällikkö ratkaisee:

1) virkojen vaativuustasojen muutokset;

2) henkilökohtaiset palkanosat, henkilökohtaiset palkanlisät ja luontoisedut hallinto- ja ohjausosaston esityksestä omien suorien alaistensa osalta; (12.10.2021/881)

3 kohta on kumottu A:lla 18.12.2019/1381.

4) hallinto- ja ohjausosaston esittelystä asiat, jotka koskevat valtion virkamieslain (750/1994) 44 §:ssä tarkoitettuja sopimuksia palvelussuhteen ehdoista, jollei asian ratkaiseminen kuulu valtioneuvostolle;

5) ministeriön ja sen yhteydessä olevien viranomaisten virkojen virantoimituspaikat;

6) ministeriön henkilöstön sijoittamisen.

Hallinto- ja ohjausosaston osastopäällikkö ratkaisee palkkioiden perusteet. (12.10.2021/881)

Hallinto- ja ohjausosaston henkilöstöyksikön esimies ratkaisee:

1) muut kuin 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut henkilökohtaiset palkanosat, henkilökohtaiset palkanlisät ja luontoisedut;

2) virkamiesten sivutoimia koskevat asiat hallinto- ja ohjausosaston henkilöstöasioita valmistelevan virkamiehen esityksestä;

3) palkkiot;

4) siviilipalvelusopimuksia koskevat asiat;

5) sairausvakuutuslaista (1224/2004) ministeriölle aiheutuvia henkilöstöhallinnon tehtäviä koskevat asiat;

6) vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa koskevat päätökset;

7) ministeriön yhteistä henkilöstön kehittämistä, työsuojelua ja työhyvinvointia koskevat asiat.

(12.10.2021/881)
41 §
Lähiesimiehen ratkaisuvalta henkilöstöasioissa

Jollei muualla toisin säädetä, virkamiehen lähin esimies ratkaisee henkilöstöasiat, jotka koskevat:

1) virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla;

2) työtodistuksen antamista taikka todistuksen antamista irtisanoutumisesta tai virkasuhteen päättymisestä;

3) ylityömääräyksen antamista tai työaikakorvauksia;

4) työajan hyväksymistä tai kohdentamista;

5) matkamääräyksen antamista;

6) vuosilomien myöntämistä, säästämistä, siirtämistä tai lomarahan vaihtamista vapaaksi.

8 luku

Erinäiset säännökset

42 §
Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta tarkoittaa ministeriön ohjaus- ja toimintaprosesseihin sisältyviä menettelyitä, organisaatioratkaisuja ja toimintatapoja, joiden avulla voidaan saada kohtuullinen varmuus:

1) toiminnan lainmukaisuudesta;

2) ministeriön vastuulla olevien varojen ja omaisuuden turvaamisesta;

3) toiminnan tuloksellisuudesta;

4) taloutta ja tuloksellisuutta koskevien oikeiden ja riittävien tietojen tuottamisesta.

(12.10.2021/881)

Sisäisen valvonnan järjestelyistä vastaa kansliapäällikkö. Sisäisestä valvonnasta vastaa kukin toimintayksikkö omalla tehtäväalueellaan.

43 §
Talousarvioesityksen tulostavoitteet

Hallinnonalan talousarvioesityksen valmistelemisesta säädetään ja määrätään erikseen.

Ministeri hyväksyy ehdotuksen talousarvioesitykseen sisältyviksi tulostavoitteiksi.

44 §
Tilinpäätös ja tilinpäätöskannanotot

Kirjanpitoyksikön tilinpäätös ja tilinpäätöskannanotot valmistellaan kansliapäällikön johdolla.

Kirjanpitoyksiköille annettavat tilinpäätöskannanotot hyväksyy ministeri. Muut tilinpäätöskannanotot hyväksyy kansliapäällikkö.

45 §
Asiankäsittely

Asian valmistelijan tulee huolehtia, että asian käsittelyvaiheet kirjataan asiankäsittelyjärjestelmään ja että siihen liitetään valmistelu- ja päätösasiakirjat. Muiden kuin sähköiseen järjestelmään kuuluvien asioiden asiakirjat tulee jättää asianmukaisesti järjestettyinä kirjaamoon.

Jos asia on käsitelty työryhmässä, 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä vastaa työryhmän puheenjohtaja.

3 momentti on kumottu A:lla 12.10.2021/881.

46 §
Ministeriön valmius- ja suojelutoiminta

Kansliapäällikkö johtaa ministeriön ja hallinnonalan varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Osastot ja esikunta valvovat varautumista toimialallaan. (12.10.2021/881)

Oikeusministeriön valmiuspäällikkönä toimii kansliapäällikön määräämä virkamies. Valmiuspäällikön tehtävänä on ohjata ja sovittaa yhteen hallinnonalan poikkeusoloihin varautumista.

Suojeluorganisaatiosta ja suojelutoiminnasta määrätään erikseen.

47 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019.

Tällä asetuksella kumotaan oikeusministeriön työjärjestyksestä annettu oikeusministeriön asetus (833/2016).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.12.2019/1381:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

12.10.2021/881:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2021.

14.3.2023/358:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2023.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.