Seurattu SDK 335/2022 saakka.

8.2.2019/166

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tässä laissa säädetään kunnan «kulttuuritoiminnan» järjestämisestä sekä siihen liittyvistä tavoitteista, tehtävistä, yhteistyöstä, asukkaiden osallistumisesta, tiedon tuottamisesta ja toiminnan arvioinnista, valtionrahoituksesta sekä kehittämistehtävästä.

Kunnan «kulttuuritoiminnalla» tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää «kulttuurin» ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja «kulttuurikasvatusta» ja «kulttuuriperintöä».

2 §
Lain tavoite

Tämän lain tavoitteena on:

1) tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä «kulttuurin» ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen;

2) edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista «kulttuuriin», taiteeseen ja sivistykseen;

3) vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä «kulttuurin» ja taiteen keinoin;

4) luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle «kulttuurin» ja taiteen keinoin.

Tavoitteiden toteuttamisen lähtökohtina ovat demokratia, asukaslähtöisyys, tasa-arvo, kestävä kehitys sekä «kulttuurinen» moninaisuus ja vuoropuhelu.

3 §
Kunnan tehtävät

Kunnan tehtävänä on järjestää «kulttuuritoimintaa». Tämän tehtävän toteuttamiseksi kunnan tulee:

1) edistää «kulttuurin» ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä;

2) luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle;

3) edistää «kulttuurin» ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa;

4) tarjota mahdollisuuksia «kulttuurin» ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja «kulttuurikasvatukseen»;

5) edistää «kulttuuriperinnön» ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa;

6) edistää «kulttuuria» ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa;

7) edistää «kulttuurista» vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita «kulttuuriin» ja taiteeseen liittyviä toimia.

Kunnan tulee 1 momentin mukaisia tehtäviä ja niihin liittyviä palveluita järjestäessään ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja voimavarat sekä eri väestöryhmien tarpeet.

Kunta voi järjestää «kulttuuritoiminnan» itse taikka yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin. Kuntien «kulttuuritoiminnan» järjestämisessä tulee olla riittävää ja monipuolista asiantuntijaosaamista.

Kunnan tulee «kulttuuritoimintaa» järjestäessään ottaa huomioon toiminta, joka perustuu yleisistä kirjastoista annettuun lakiin (1492/2016), taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin (633/1998), museolakiin (729/1992), teatteri- ja orkesterilakiin (730/1992) ja vapaasta sivistystyöstä annettuun lakiin (632/1998).

4 §
Valtion viranomaisten tehtävät

Opetus- ja «kulttuuriministeriö» ja muut valtion viranomaiset luovat edellytyksiä kuntien «kulttuuritoiminnalle». Opetus- ja «kulttuuriministeriö» on «kulttuuriin» ja taiteeseen liittyvissä asioissa toimivaltainen ministeriö.

«Kulttuurin» ja taiteen edistämisen tehtäviä alueilla hoitavat Museovirasto ja Taiteen edistämiskeskus sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

5 §
Kunnan asukkaiden osallistuminen

Kunnan asukkailla tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kunnan «kulttuuritoimintaan» ja sitä koskevan päätöksenteon valmisteluun. Kunnan asukkaiden oikeudesta osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan säädetään kuntalain (410/2015) 22 §:ssä.

Kuntien «kulttuuritoiminnan» järjestämisessä on huolehdittava, että kaksikielisessä kunnassa otetaan huomioon molempien kieliryhmien tarpeet samanlaisten perusteiden mukaan. Saamelaisten kotiseutualueen kunnissa on huolehdittava, että saamenkielisen ja suomenkielisen väestöryhmän tarpeet otetaan huomioon samanlaisten perusteiden mukaan.

Toiminnan järjestämisessä on lisäksi otettava huomioon paikallisten kieliryhmien tarpeet.

6 §
Kehittämistehtävä

Opetus- ja «kulttuuriministeriö» voi osoittaa hakemuksesta kunnalle tai muulle toimijalle kehittämistehtävän, jolla luodaan edellytyksiä kuntien «kulttuuritoiminnalle». Kehittämistehtävällä tuetaan kuntien «kulttuuritoiminnan» laatua, vaikuttavuutta, henkilöstön osaamista, asukkaiden yhdenvertaisuutta ja kuntien keskinäistä yhteistoimintaa.

Kehittämistehtävä on kunnille tai muille toimijoille vapaaehtoinen. Kehittämistehtävän toteuttajalla tulee olla tehtävän hoitamisen kannalta monipuolista valtakunnallista tai alueellista «kulttuuritoiminnan» tuntemusta sekä riittävä osaaminen.

7 §
Yhteistyö

Tämän lain tavoitteiden edistämiseksi ja kunnan tehtävien toteuttamiseksi kunnassa tulee tehdä yhteistyötä kunnan eri toimialojen välillä.

Kunnan tulee paikalliset olosuhteet ja voimavarat huomioon ottaen edistää tämän lain tavoitteiden ja tehtävien mukaista toimintaa yhteistyössä muiden kuntien, viranomaisten ja maakunnan sekä «kulttuuri»- ja taidealan ja muiden toimialojen toimijoiden kanssa.

8 §
Tiedon tuottaminen ja toiminnan arviointi

Tämän lain tavoitteiden ja tehtävien toteuttamiseksi sekä kunnan «kulttuuritoiminnan» kehittämiseksi tuotetaan tietoa ja arvioidaan toimintaa.

Valtakunnallisen tiedon tuottamisen ja toiminnan arvioinnin kehittämisestä päättää opetus- ja «kulttuuriministeriö». Kunnat osallistuvat peruspalvelujen arviointiin ja tarpeen mukaan muuhun tiedon tuottamiseen.

Kunta vastaa «kulttuuritoimintaansa» koskevan tiedon tuottamisesta ja «kulttuuritoiminnan» arvioinnista. Kunnan tulee arvioida «kulttuuritoiminnan» toteutumista osana kuntastrategiansa arviointia ja seurantaa kuntalain 37 §:ssä säädetyllä tavalla sekä osana terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:ssä tarkoitettua terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Arvioinnin keskeiset tulokset tulee julkistaa.

9 §
Valtionrahoitus

Valtionosuuden myöntämisestä kuntien «kulttuuritoimen» käyttökustannuksiin säädetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetussa laissa (1704/2009).

Kunnalle sekä kunnassa toimivalle «kulttuuritoimintaa» harjoittavalle ja edistävälle yhteisölle tai säätiölle voidaan valtion talousarvioon otetun määrärahan rajoissa myöntää valtionavustusta «kulttuuritoimintaa» tai 6 §:ssä tarkoitetun kehittämistehtävän toteuttamista varten siten kuin opetus- ja «kulttuuritoimen» rahoituksesta annetussa laissa (1705/2009) säädetään. Kunnalle tai kunnan määräysvallassa olevalle yhteisölle voidaan lisäksi myöntää valtionavustusta kulttuuritoiminnassa tarvittavien tilojen perustamishankkeisiin siten kuin edellä mainitussa laissa säädetään.

10 §
Voimaantulo

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019.

Tällä lailla kumotaan kuntien kulttuuritoiminnasta annettu «laki» (728/1992).

HE 195/2018, SiVM 14/2018, EV 204/2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.