Seurattu SDK 834/2022 saakka.

7.6.2018/434

Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) nojalla:

1 § (12.11.2020/762)
Perustason ammattipätevyyskoulutus ja siihen sisältyvä teoriakoe

Perustason ammattipätevyyskoulutus sisältää tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin liitteen I jaksossa 1 säädetyt kuljetusmuotoja yhteisesti koskevat ja suoritettavaa kuljetusmuotoa erikseen koskevat määritellyt oppiaineet. Koulutuksen päätteeksi on suoritettava opetusta vastaava teoriakoe. Koulutuksessa on annettava tarkoituksenmukaisessa suhteessa käytännön ja teorian opetusta perustason ammattipätevyyden edellyttämän osaamisen saavuttamiseksi.

Perustason ammattipätevyyskoulutukseen on sisällytettävä vähintään 20 tuntia ja nopeutetussa perustason ammattipätevyyskoulutuksessa vähintään 14 tuntia opetusta turvallisen, taloudellisen ja ympäristöystävällisen ajotavan edistämiseksi sekä liikenteen riskitekijöiden tunnistamisen kehittämiseksi, vaaratilanteiden välttämiseksi ja onnettomuustilanteissa toimimiseksi ja niiden seurausten lieventämiseksi. Opetuksesta vähintään seitsemän tuntia on toteutettava käytännön harjoituksina. Jos perustason ammattipätevyys laajennetaan kuljetusmuodosta toiseen, edellä mainittua opetusta on annettava vähintään seitsemän tuntia ja se on toteutettava käytännön harjoituksina. Tässä momentissa tarkoitettuja käytännön harjoituksia ei voida lukea liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 31 §:ssä säädettyihin ajo-opetuksen vähimmäismääriin.

Liikenne- ja viestintäviraston tai muun liikenteen palveluista annetun lain 193 §:n mukaisen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän koulutuskeskuksen on annettava opiskelijalle todistus säädetyn koulutuksen suorittamisesta. Todistus annetaan Liikenne- ja viestintäviraston lomakkeella tai muun liikenteen palveluista annetun lain 193 §:n mukaisen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä lomakkeella. Liikenne- ja viestintäviraston vastuulla järjestettyyn teoriakokeeseen ilmoittauduttaessa on esitettävä viraston lomakkeella annettu todistus.

2 § (12.11.2020/762)
Ajo-opetuksen toteutus perustason ammattipätevyyskoulutuksessa

Perustason ammattipätevyyskoulutuksen ajo-opetuksesta enintään kahdeksan tuntia ja nopeutetussa koulutuksessa enintään neljä tuntia saadaan antaa simulaattorilla tai erityisellä harjoitteluradalla.

Opettajan on oltava mukana ajoneuvossa annettaessa ajo-opetusta liikenteessä. Opettajan paikkaan ajoneuvossa sovelletaan, mitä vastaavan luokan ajokorttia varten annettavasta ajo-opetuksesta säädetään. Jos oppilaalla ei ole ajo-opetuksessa käytettävän ajoneuvon ajo-oikeutta, ajo-opetukseen sovelletaan, mitä vastaavan luokan ajo-opetuksesta ajokorttia varten säädetään.

Ajo-opetusta simulaattorissa annettaessa opettaja voi samanaikaisesti valvoa useampaa ammattipätevyyskoulutusta suorittavaa. Jos opettaja ei ole simulaattoria ajo-opetukseen käytettäessä samassa tilassa koulutettavan kanssa, opetus on annettava sellaisen teknisen käyttöyhteyden avulla, jolla koulutettavan henkilöllisyys voidaan todeta luotettavasti ja joka mahdollistaa reaaliaikaisen vuorovaikutuksen opettajan ja koulutettavan välillä koko oppitunnin ajan.

Erityisellä harjoitteluradalla ajo-opetusta annettaessa opettaja voi samanaikaisesti valvoa useampaa ammattipätevyyskoulutusta suorittavaa, jos näillä on kuljetettavan ajoneuvon ajo-oikeus. Koulutettavalla on oltava laitteet, jotka mahdollistavat reaaliaikaisen vuorovaikutuksen opettajan ja koulutettavan välillä, jos opettaja ei ole mukana ajoneuvossa. Jos koulutettavalla ei ole ajoneuvon ajo-oikeutta, opettajan on oltava mukana ajoneuvossa.

2 a § (12.11.2020/762)
Perustason ammattipätevyyskoe

Perustason ammattipätevyyskoe muodostuu teoriakokeesta ja käytännön kokeesta. Teoriakokeen ja käytännön kokeen saa suorittaa eri päivinä. Muussa koulutuksessa kuin liikenteen palveluista annetun lain 33 §:n 1 momentissa tarkoitetussa ammatillisessa koulutuksessa yksittäinen koe tulee suorittaa kerralla. Yksittäinen koe voidaan tauottaa perustason ammattipätevyyskokeen järjestämissuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Ammattipätevyyskoe suoritetaan suomeksi tai ruotsiksi. Kokeessa ei saa käyttää tulkkia.

Perustason ammattipätevyyskokeen teoriakokeen tulee koostua vähintään kahdesta osasta, joista toinen voi sisältää monivalintatehtäviä tai suoraan vastattavia kysymyksiä tai näiden yhdistelmän. Teoriakokeen toisen osan tulee muodostua tilanteiden tarkastelu -tehtävistä, joissa voi olla kirjalliseen tapahtumainkuvaukseen sekä kuviin ja videoihin pohjautuvia kysymyksiä. Teoriakokeen kesto on neljä tuntia. Teoriakoe voidaan jakaa kahteen jaksoon. Jos teoriakoe jaetaan kahteen jaksoon, tulee ensimmäisen jakson tehtävien olla palautettuna ennen jakson päättymistä. Teoriakokeen tehtävien määrä ja vaikeustaso tulee mitoittaa teoriakokeen kestoa vastaavasti ja esittää kokeen järjestämissuunnitelmassa. Teoriakokeen suorittamiseen voi saada 60 minuuttia pidemmän vastausajan, jos kokeen suorittajalla on lukihäiriö tai muu terveydellinen peruste pidennettyyn vastausaikaan. Kokeen suorittajan on tällöin esitettävä kokeeseen ilmoittautuessaan kirjallinen terveydenhuollon ammattihenkilön tai erityisopettajan allekirjoittama lausunto lukihäiriöstä tai terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto muusta terveydellisestä perusteesta, joka vaikuttaa teoriakokeen suorittamiseen.

Perustason ammattipätevyyskokeen teoriakokeen saa järjestää kirjallisesti tai sähköisesti siten kuin kokeen järjestämissuunnitelmassa ja siihen saadussa Liikenne- ja viestintäviraston tai muun liikenteen palveluista annetun lain 193 §:n mukaisen toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnässä ja ehdoissa on yksilöity. Kirjalliseen kokeeseen osallistuvan henkilöllisyys tulee todentaa. Sähköiseen kokeeseen osallistuvan tulee tehdä vahva sähköinen tunnistautuminen kokeeseen saapuessaan.

Perustason ammattipätevyyskokeen käytännön kokeen osuudesta enintään 30 minuuttia voidaan suorittaa simulaattorilla tai ajoharjoitteluradalla.

Teoriakoe on voimassa vuoden sen hyväksytystä suorittamisesta. Käytännön kokeen yksittäinen osa on voimassa vuoden sen hyväksytystä suorittamisesta.

Liikenne- ja viestintäviraston tai muun liikenteen palveluista annetun lain 193 §:n mukaisen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän perustason ammattipätevyyskokeen järjestäjän on annettava perustason ammattipätevyyskokeen suorittajalle päätös Liikenne- ja viestintäviraston lomakkeella tai muun edellä tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä lomakkeella kokeen tai sen osan suorittamisesta.

3 § (23.7.2020/588)
Muun koulutuksen hyväksilukeminen ammattipätevyyskoulutuksessa

Perustason ammattipätevyyskoulutuksessa opetuksen määrän vähennyksenä voidaan tässä pykälässä säädetyin edellytyksin lukea hyväksi:

1) vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/68/EY edellytetty vaarallisten aineiden kuljetusta koskeva kuljettajan ajolupaa varten annettava koulutus;

2) matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 181/2011 16 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vammaisuuteen liittyvää tietoisuutta lisäävä koulutus;

3) eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2005 vaadittu eläinkuljetuksia koskeva koulutus; sekä

4) maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1071/2009 mukaisen liikenteestä vastaavan henkilön pätevyyden saavuttaminen.

Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu liikenteestä vastaavan henkilön pätevyys luetaan hyväksi linja-auton kuljettajan koulutuksessa tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin liitteen I jakson 1 kohdissa 1.3, 1.6, 2.1, 2.3, 3.1, 3.5, 3.6 ja 3.8 tarkoitetussa opetuksessa ja kuorma-auton kuljettajan koulutuksessa kohdissa 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 3.4, 3.5, 3.6 ja 3.7 tarkoitetussa opetuksessa siltä osin kuin saatu opetus kattaa yhteisiä aihepiirejä ja vastaa opetussuunnitelman mukaisia opetuksen sisältöjä. Korvattavan koulutuksen määrä on enintään 24 tuntia 280 tunnin koulutuksessa ja 12 tuntia 140 tunnin nopeutetussa koulutuksessa. Koulutuksen hyväksilukemista hakevan on esitettävä koulutuksesta todistus.

Ammattipätevyyden jatkokoulutuksessa voidaan lukea hyväksi 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu vaarallisten aineiden kuljetusta koskeva koulutus. Jatkokoulutuksessa hyväksi luettava vaarallisten aineiden kuljetusta koskeva koulutus luetaan kahdeksi seitsemän tunnin jaksoksi, jos koulutuksen pituus on ollut 14 tuntia tai enemmän. Jos koulutuksen pituus on alle 14 tuntia, koulutus luetaan yhdeksi jaksoksi.

Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymä koulutuskeskus ilmoittaa ehdotuksensa hyväksilukemisesta Liikenne- ja viestintävirastolle, joka päättää asiasta. Puolustusvoimien tai opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymä koulutuskeskus päättää hyväksilukemisesta ja ilmoittaa hyväksilukemisesta Liikenne- ja viestintävirastolle.

4 § (23.7.2020/588)
Jatkokoulutuksen sisältö ja toteutus

Jatkokoulutus voidaan toteuttaa teoriaopetuksena, ajo-opetuksena, käytännön harjoituksina tai niiden yhdistelmänä. Koulutus on annettava vähintään seitsemän tunnin jaksoissa ja tällainen jakso voidaan jakaa kahdelle peräkkäiselle päivälle. Jatkokoulutukseen on aina sisällytettävä vähintään seitsemän tuntia opetusta turvallisen, taloudellisen ja ympäristöystävällisen ajotavan edistämiseksi sekä liikenteen riskitekijöiden tunnistamisen kehittämiseksi, vaaratilanteiden välttämiseksi ja onnettomuustilanteissa toimimiseksi ja niiden seurausten lieventämiseksi.

Simulaattorilla annettavaan ajo-opetuksen toteutukseen sovelletaan, mitä 2 §:n 5 momentissa säädetään simulaattorilla annettavasta ajo-opetuksesta perustason ammattipätevyyskoulutuksessa.

Jatkokoulutus on saatava sen ammattipätevyyden voimassaolojakson aikana, jonka jatkamiseksi jatkokoulutus suoritetaan tai, jos ammattipätevyyden voimassaolo on lakannut, ammattipätevyyskortin tai ajokorttimerkinnän hakemista edeltävän viiden vuoden aikana. Jos perustason ammattipätevyys laajennetaan toiseen kuljetusmuotoon, uusi määräaika jatkokoulutusvelvollisuudelle alkaa uuden pätevyyden saavuttamisesta.

Koulutuskeskuksen on annettava todistus jatkokoulutuksen suorittamisesta kahden viikon kuluessa jatkokoulutuksen päättymisestä. Jos koulutus annetaan jaksoissa, todistus jakson suorittamisesta on annettava sanotussa määräajassa kunkin jakson jälkeen.

5 § (12.11.2020/762)
Ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa olevan toimiminen kuljettajana

Liikenteen palveluista annetun lain 33 §:ssä tarkoitetussa ammatillisessa koulutuksessa olevan on pidettävä hyväksymisasiakirja ajaessaan mukana ja vaadittaessa esitettävä se poliisille tai muulle liikenteen valvojalle. Ajon keskeyttämiseen sovelletaan, mitä liikenteen palveluista annetun lain 39 §:n 4 momentissa säädetään.

Jos hyväksymisasiakirjan saaneen opiskelijan opiskeluoikeus ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) nojalla peruutetaan tai pidätetään, opinnot keskeytetään väliaikaisesti taikka opiskelija erotetaan määräaikaisesti tai opiskelija katsotaan eronneeksi, hyväksymisasiakirjan voimassaolo lakkaa. Koulutuskeskuksen on viipymättä ilmoitettava asiasta liikenneasioiden rekisterin pitäjälle ja hyväksymisasiakirjan saajalle. Hyväksymisasiakirjan saajan on palautettava asiakirja koulutuskeskukselle.

6 § (12.11.2020/762)
Kuljettajan ammattipätevyyskortin tai ajokortin ammattipätevyysmerkinnän hakeminen

Jos kuljettajan ammattipätevyyskorttia tai ajokortin ammattipätevyysmerkintää haetaan perustason ammattipätevyyskoulutuksen ja siihen sisältyvän teoriakokeen tai perustason ammattipätevyyskokeen suorittamisen perusteella, hakemukseen on liitettävä:

1) hakijan valokuva, joka täyttää ajokortin valokuvalle asetetut vaatimukset, jos hakija ei käytä viranomaisen rekisteriin tallennettua vaatimukset täyttävää valokuvaa;

2) hakijan nimikirjoitusnäyte, joka täyttää ajokortin nimikirjoitusnäytteelle asetetut vaatimukset, jos hakija ei käytä viranomaisen rekisteriin tallennettua vaatimukset täyttävää nimikirjoitusnäytettä;

3) jollei tietoa ammattipätevyydestä ole jo tallennettu liikenneasioiden rekisteriin, todistus:

a) perustason ammattipätevyyskoulutuksen ja siihen sisältyvän teoriakokeen suorittamisesta hyväksytysti;

b) perustason ammattipätevyyskokeen suorittamisesta hyväksytysti;

c) ammatillisen tutkinnon suorittamisesta; todistuksessa tulee olla merkintä ammattipätevyyden suorittamisesta;

d) kuljetusalan perustason ammattipätevyys -tutkinnon osan suorittamisesta; tai

e) Puolustusvoimissa suoritetusta ammattipätevyydestä; ja

4) kopio ajokortista, jos ajokortti on myönnetty muualla kuin Suomessa.

Jos kuljettajan ammattipätevyyskorttia haetaan jatkokoulutuksen suorittamisen perusteella, hakemukseen on liitettävä 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitettu selvitys. Tieto jatkokoulutuksen suorittamisesta saadaan ammattipätevyyskorttia tai ajokortin ammattipätevyysmerkintää haettaessa liikenneasioiden rekisteristä koulutuksen antajan sinne tekemästä ilmoituksesta. Jos ammattipätevyyskorttia tai ajokortin ammattipätevyysmerkintää haetaan jatkokoulutuksen suorittamisen perusteella kuuden kuukauden sisällä ennen hakijalla olevaan ammattipätevyyskorttiin tai ajokorttiin merkityn ammattipätevyysjakson päättymistä, ammattipätevyys jatkuu edellisen ammattipätevyysjakson päättymisestä.

Ammattipätevyyden merkitsemistä ajokorttiin voidaan hakea vain, jos hakijalla ei ole samaa merkintää sisältävää kuljettajan ammattipätevyyskorttia.

7 § (12.11.2020/762)
Ammattipätevyyttä osoittava merkintä

Ammattipätevyyden osoittava merkintä sisältää tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön yhdenmukaistetun koodin 95 ja päivämäärän, johon asti ammattipätevyys on voimassa. Merkintä tehdään kuljettajan ammattipätevyyskorttiin tai ajokorttiin ammattipätevyyttä vastaavasta ajokorttiluokasta tai -luokista tehdyn merkinnän viereen.

Jos jatkokoulutus on annettu jaksoissa, liikenteen palveluista annetun lain 39 §:n 2 momentissa säädetty ammattipätevyyttä osoittavan merkinnän voimassaoloaika luetaan viimeisen jakson suorittamisesta annetusta todistuksesta. Jos ammattipätevyyskorttia tai merkintää ajokorttiin haetaan jatkokoulutuksen suorittamisen perusteella edellä 6 §:n 2 momentissa tarkoitetussa määräajassa, ammattipätevyyden osoittavan merkinnän voimassaoloaika alkaa edellisen merkinnän päivämäärästä.

8 § (12.11.2020/762)
Ammattipätevyyskortin luovuttaminen, kortin hävittäminen ja väliaikainen asiakirja

Ammattipätevyyskorttia ei luovuteta, jos kuljettaja on ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa taikka jos hänellä on ennestään merkintä samasta ammattipätevyyden voimassaolojaksosta ajokortissaan. Jos ammattipätevyyskorttia hakevalla on ennestään samaa ammattipätevyyden voimassaolojaksoa koskeva merkintä ajokortissaan, hänen on ennen ammattipätevyyskortin luovuttamista haettava uutta ajokorttia, jossa ei ole merkintää ammattipätevyydestä.

Kun ammattipätevyyskortti luovutetaan, aikaisemman ammattipätevyyskortin myöntämispäätös raukeaa ja kortin voimassaolo päättyy. Jos ammattipätevyyskortti postitetaan hakijalle, hakijan on hävitettävä aiempi ammattipätevyyskortti lähetyksessä olevan ohjeistuksen mukaisesti. Jos ammattipätevyyskorttia ei postiteta, se on noudettava vuoden kuluessa kortin myöntämisestä. Aiempi ammattipätevyyskortti on luovutettava kortin myöntäjälle samalla kuin uusi kortti luovutetaan.

Jos ammattipätevyyskorttia ei ole noudettu 2 momentissa tarkoitetussa määräajassa, myöntämistä koskeva päätös raukeaa ja Liikenne- ja viestintävirasto hävittää sille luovutetun, Suomessa myönnetyn ammattipätevyyskortin.

Liikenteen palveluista annetun lain 40 §:n 2 momentissa tarkoitettu väliaikainen asiakirja annetaan Liikenne- ja viestintäviraston lomakkeella ja se on voimassa enintään yhden kuukauden. Asiakirjan luovuttamiseen sovelletaan, mitä edellä 1 ja 2 momentissa säädetään.

9 §
Korvaava ammattipätevyyskortti

Jos ammattipätevyyskortti on annettu muussa EU- tai ETA-valtiossa, korvaavan ammattipätevyyskortin myöntämisen edellytyksenä on, että kuljettajalla on oikeus koulutuksen suorittamiseen Suomessa, hänellä on täällä voimassa oleva ajo-oikeus ja hänen ammattipätevyytensä on voimassa. Korttia myönnettäessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä ammattipätevyyskortin hakemisesta ja luovuttamisesta säädetään.

Korvaava kortti annetaan määräajaksi, joka päättyy samaan aikaan alkuperäisen ammattipätevyyskortin voimassaoloajan kanssa, jos edellytykset kortin uudistamiseksi eivät täyty.

9 a § (23.7.2020/588)
Ammattipätevyyden osoittaminen kuljettajatodistuksella

Kolmannen maan kansalainen, joka on työsuhteessa ETA-valtioon sijoittautuneeseen yritykseen tai jota ETA-valtioon sijoittautunut yritys käyttää kuljettajana, voi osoittaa ammattipätevyytensä liikenteen palveluista annetun lain 41 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla kuljettajatodistuksella, jonka kohtaan ”Huomautuksia” kuljettajatodistuksen myöntänyt jäsenvaltio on merkinnyt unionin koodin 95.

Myöntäessään kuljettajatodistuksen liikenteen palveluista annetun lain 5 §:n 4 momentin nojalla, Liikenne- ja viestintäviraston on merkittävä unionin koodi 95 kuljettajatodistuksen kohtaan ”Huomautuksia”, jos asianomainen kuljettaja on täyttänyt tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivissä säädetyt ammattipätevyys- ja koulutusvaatimukset.

10 § (12.11.2020/762)
Opettajaa ja opetuksesta vastaavaa johtajaa koskevat vaatimukset

Opettajalla on liikenteen palveluista annetun lain 36 §:n 2 momentissa tarkoitetut pedagogiset tiedot, jos hänellä on liikenneopettajalupa, opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 22 §:ssä säädetyt opettajan pedagogiset opinnot tai muu riittävä pedagoginen pätevyys. Jatkokoulutuksessa voidaan hyväksyä myös annettavaan koulutukseen soveltuva muu pedagoginen pätevyys tai muuten saavutettu perehtyneisyys oppimiseen ja ohjaukseen. Liikenteen palveluista annetun lain 36 §:n 2 momentissa tarkoitettu riittävä alan tuntemus on opettajalla, jolla on opetustehtävän edellyttämät tiedot ja ammattitaito sekä perehtyneisyys kuljetusalan säädöksiin, määräyksiin ja käytäntöihin.

Perustason ammattipätevyyskoulutuksen ajo-opetusta antavalla opettajalla on oltava liikenneopettajalupa, joka oikeuttaa ryhmän 2 opetukseen. Puolustusvoimissa annettavassa koulutuksessa hyväksytään myös Puolustusvoimien liikenneopettajakelpoisuus ja -lupa. Liikenneopettajaluvan lisäksi ajo-opetusta antavalla opettajalla on oltava voimassa oleva opetuksen mukainen kuorma- tai linja-autonkuljettajan ammattipätevyys sekä:

1) suoritettuna liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon kuljetusalan ammattipätevyyskouluttajana toimimista koskeva tutkinnon osa;

2) vähintään yhden vuoden kokemus C-, CE- tai D-luokkaan kuuluvan ajoneuvon päätoimisena kuljettajana; tai

3) kuljetusalan, linja-autonkuljettajan, yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tai puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto taikka kuljetuspalvelujen osaamisalalla suoritettu logistiikan perustutkinto.

Perustason ammattipätevyyskoulutuksessa opetuksesta vastaavan johtajan vaatimuksiin sovelletaan, mitä 2 momentissa säädetään ajo-opetusta antavan opettajan vaatimuksista. Jatkokoulutuksessa opetuksesta vastaavalla johtajalla on oltava 1 momentissa tarkoitettu tehtävään soveltuva kelpoisuus.

11 § (23.7.2020/588)
Opetusvälineitä ja -menetelmiä sekä oppitunnin kestoa koskevat vaatimukset

Opetus- ja havaintovälineiden on mahdollistettava koulutusohjelman mukaiset kuormaamiseen ja muuhun toimintaan liittyvät harjoitukset sekä muut tiedollisen ja taidollisen osaamisen opetusaiheet.

Perustason ammattipätevyyskoulutuksen ajo-opetuksessa käytettävän ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän on täytettävä ajokorttia varten annettavassa ajo-opetuksessa käytettävän ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän vaatimukset. Ajoneuvossa tai ajoneuvoyhdistelmän vetoautossa ei kuitenkaan vaadita erillisiä hallintalaitteita opettajaa varten, jos oppilaalla on kyseisen ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeus. Ajo-opetuksessa käytettävän simulaattorin tai muun opetusvälineen on vastattava niitä vaatimuksia, jotka koskevat ajo-opetuksessa käytettävän ajoneuvon luokkaa vastaavassa ajokortin ajo-opetuksessa käytettäviä opetusvälineitä.

Koulutuksessa käytettävien opetusmenetelmien on mahdollistettava koulutuksen toteuttaminen opetussuunnitelman, koulutuksen toteutukseen liittyvien ehtojen sekä opetusta ja sen antamista sekä toiminnan yleistä järjestämistä ja valvontaa koskevien vaatimusten mukaisesti.

Opetusta voidaan antaa tieto- ja viestintätekniikan välineiden avulla, jos koulutettavan henkilöllisyys voidaan todeta luotettavasti. Käytännön harjoituksia ei saa toteuttaa tieto- ja viestintätekniikan välineiden avulla. Jatkokoulutuksessa verkko-opetuksen enimmäismäärä on 12 tuntia.

Perustason ammattipätevyyskoulutuksessa ja jatkokoulutuksessa tarkoitettu tunti ajo-opetusta on kestoltaan vähintään 50 minuuttia. Tunti muuta opetusta on kestoltaan vähintään 45 minuuttia.

11 a § (12.11.2020/762)
Perustason ammattipätevyyskokeen simulaattorivaatimukset

Suoritettaessa ammattipätevyyttä perustason ammattipätevyyskokeella ajokokeessa käytettävän simulaattorin tulee olla korkeatasoinen ja simulaattorissa on oltava laaja näkymä sekä suoritettavan ajokorttiluokan ajoneuvon hallintalaitteita vastaavat hallintalaitteet. Simulaattorin istuimen ja ohjausmekanismin on oltava säädettävissä käyttäjäkohtaisesti. Simulaattorinäkymän on vastattava kyseisen ajokorttiluokan ajoneuvosta olevaa näkymää. Simulaattorissa on oltava mallinnettuna kuorma- tai linja-auton hallintaan liittyviä sellaisia hallintalaitteita, joita kyseisissä ajoneuvoissa yleisesti on.

Simulaattorissa käytettävä ohjelmisto ei saa ohjata koesuoritusta. Simulaattorin on annettava suorituksesta yksityiskohtaisesti perusteltu arviointi. Jos simulaattori ohjeistaa suorittajaa, on ohjeistuksen kielen oltava suorittajan valittavissa ja sen on oltava suomi tai ruotsi. Simulaattorilla suoritettavaa kokeen osaa voidaan valvoa etävalvontana.

Simulaattorilla annettavat koeosuudet on mainittava kokeen järjestämissuunnitelmassa. Simulaattorikokeessa käytettävän liikenneympäristön on vastattava suomalaista liikenneympäristöä tieliikennettä koskevien säännösten osalta. Kun simulaattorilla halutaan testata keliolosuhteiden vaikutusta kokeen suorittajan ajosuoritukseen, on sää- ja keliolosuhteiden oltava säädettävissä niin, että kokeen suorittajan kokemat olosuhteet ovat mahdollisimman lähellä todellisia olosuhteita.

12 § (12.11.2020/762)
Koulutuskeskuksen hyväksymistä koskeva hakemus ja jatkokoulutuksen koulutusohjelman hyväksyminen

Koulutuskeskuksen hyväksymistä koskevaan hakemukseen on liitettävä:

1) perustason ammattipätevyyskoulutuksen järjestämiseen lupaa haettaessa kopio liikenteen palveluista annetun lain 35 §:n 2 momentissa tarkoitetusta järjestämisluvasta tai mainitussa momentissa tarkoitetusta autokoululuvasta taikka selvitys mainitussa momentissa tarkoitetusta jatkokoulutuksen järjestäjästä;

2) pelkästään jatkokoulutukseen lupaa haettaessa kopio kauppa- tai yhdistysrekisteristä taikka yhtiöjärjestys tai sitä vastaava yhtiösopimus tai muun yhteisön säännöt sekä selvitys edellytyksistä hakemuksessa tarkoitetun koulutuksen järjestämiseen;

3) selvitys siitä, että koulutuskeskuksessa on opetuksesta vastaava johtaja sekä selvitys opetuksesta vastaavan johtajan kelpoisuudesta ja 10 §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttymisestä;

4) selvitys opettajien kelpoisuudesta ja 10 §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttymisestä;

5) koulutusohjelma, josta ilmenevät opetussuunnitelma ja käytettävät opetusmenetelmät;

6) selvitys opetuksessa käytettävästä ajoneuvokannasta sekä muista opetusvälineistä ja niiden soveltuvuudesta koulutukseen;

7) selvitys koulutuksen järjestämispaikoista ja opiskelijamääristä.

Jos perustason ammattipätevyyskoulutuksen järjestämiseen oikeutettu hakee lupaa pelkästään jatkokoulutuksen antamiseen, hakemukseen on 1 momentin 2 kohdassa säädetystä poiketen liitettävä mainitun momentin 1 kohdassa tarkoitettu selvitys.

Liikenne- ja viestintävirasto voi hyväksyä myös eri hakemuksesta 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun jatkokoulutuksen koulutusohjelman. Koulutusohjelman hyväksymistä voi hakea myös muu kuin koulutuskeskus tai sellaiseksi hakeva. Jatkokoulutusta annettaessa on noudatettava Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymää jatkokoulutuksen koulutusohjelmaa.

Koulutuskeskuksen ja 3 momentissa tarkoitetun koulutusohjelman hyväksymiseen voidaan liittää koulutuksen toteutusta koskevia ehtoja. Koulutusohjelman hyväksyminen on voimassa viisi vuotta.

Koulutuskeskuksessa on ylläpidettävä luetteloa opettajista ja opetuksesta vastaavasta johtajasta.

12 a § (12.11.2020/762)
Perustason ammattipätevyyskokeen järjestämistä koskeva hakemus ja sen hyväksyminen

Perustason ammattipätevyyskokeen järjestämistä koskevaan hakemukseen on liitettävä:

1) kopio kauppa- tai yhdistysrekisteristä taikka yhtiöjärjestys tai sitä vastaava yhtiösopimus tai muun yhteisön säännöt sekä selvitys edellytyksistä hakemuksessa tarkoitetun kokeen järjestämiseen;

2) selvitys kokeen arvioijien ja vastaavan johtajan 13 a §:ssä säädettyjen pätevyyksien täyttymisestä;

3) kokeen järjestämissuunnitelma, jossa on eritelty kokeen muodostavien osien toteuttamistavat kestoineen ja kokeen arviointiperusteet;

4) selvitys kokeessa käytettävistä ajoneuvoista sekä muista välineistä ja niiden soveltuvuudesta kokeen suorittamiseen, ja

5) selvitys kokeen järjestämispaikoista.

Kokeen järjestämistä koskevan hakemuksen hyväksymiseen voidaan liittää kokeen toteutusta koskevia ehtoja. Kokeen järjestäjän on ylläpidettävä luetteloa arvioijista ja kokeesta vastaavasta johtajasta.

13 § (12.11.2020/762)
Teoriakokeen arvioijaa koskevat vaatimukset perustason ammattipätevyyskoulutuksessa

Perustason ammattipätevyyskoulutukseen sisältyvän teoriakokeen arvioijalla on oltava riittävä koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu osaaminen ja ammattitaito sekä koulutusvaatimusten ja kuljetusalan lainsäädännön ja käytäntöjen tuntemus. Ammatillisen tutkinnon osana suoritettavan perustason ammattipätevyyskoulutukseen sisältyvän teoriakokeen arvioijalla on oltava ammatillisen koulutuksen arvioijilta edellytettävä, arvioitavaan tutkinnon osaan riittävä ammattitaito ja osaaminen sekä riittävä perehtyneisyys arviointiin. Ammatillisen tutkinnon osana suoritettavaan perustason ammattipätevyyskoulutukseen sisältyvän teoriakokeen arvioijien osalta noudatetaan, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 54 §:n 3 momentissa säädetään.

13 a § (12.11.2020/762)
Perustason ammattipätevyyskokeen arvioijaa ja kokeesta vastaavaa johtajaa koskevat pätevyysvaatimukset sekä kokeen arviointi

Perustason ammattipätevyyskokeen arvioijia on oltava vähintään kaksi. Vähintään yhdellä arvioijista on oltava kokeesta vastaavan johtajan pätevyys. Kokeesta vastaavalla johtajalla on oltava voimassa oleva kuorma- tai linja-autonkuljettajan ammattipätevyys, suoritettuna opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 22 §:ssä säädetyt opettajan pedagogiset opinnot, voimassa oleva liikenneopettajalupa ja suoritettuna liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon kuljetusalan ammattipätevyyskouluttajana toimimista koskeva tutkinnon osa ja:

1) vähintään yhden vuoden kokemus C-, CE- tai D-luokkaan kuuluvan ajoneuvon päätoimisena kuljettajana toimimisesta; tai

2) kuljetusalan, linja-autonkuljettajan, yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tai puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 6 §:n 1 momentin nojalla annetussa opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa tarkoitettu kuljetuspalvelujen osaamisalalla suoritettu logistiikan perustutkinto taikka palvelukuljetusten osaamisalalla, tavarakuljetusten osaamisalalla, metsäteollisuuden kuljetusten osaamis-alalla tai henkilökuljetusten osaamisalalla suoritettu kuljetusalan ammattitutkinto.

Perustason ammattipätevyyskokeen arvioijalla on oltava kokeessa käytettävän ajoneuvon ajo-oikeus sekä riittävä koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu osaaminen ja ammattitaito sekä koevaatimusten ja kuljetusalan lainsäädännön ja käytäntöjen tuntemus. Kokeen arvioijan on tehtävä kokeen arviointi ja annettava suorittajalle päätös kokeen suorittamisesta ilman aiheetonta viivytystä kokeen tai kokeen osan suorittamisesta.

Puolustusvoimissa suoritettavassa perustason ammattipätevyyskokeessa on oltava vähintään yksi arvioija, jolla on 2 momentin mukainen pätevyys, ja kokeesta vastaava johtaja, joka täyttää 10 §:ssä säädetyt perustason ammattipätevyyskoulutuksen opetuksesta vastaavaa johtajaa koskevat vaatimukset.

14 § (12.11.2020/762)
Rekisteriin tehtävät ilmoitukset ja merkinnät

Koulutuskeskuksen ja perustason ammattipätevyyskokeen järjestäjän on ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle:

1) perustason ammattipätevyyskokeen ja jatkokoulutuksen järjestämisen ajankohdasta ja paikasta sekä käytettävästä koulutusohjelmasta tai järjestettävästä kokeesta tai sen osasta;

2) jatkokoulutuksen tai sen jakson suorittamisesta annetusta todistuksesta sekä annetun opetuksen määrästä ja siihen sisältyneestä 1 §:n 2 momentissa tarkoitetusta opetuksesta;

3) henkilön ilmoittautumisesta perustason ammattipätevyyskoulutukseen;

4) perustason ammattipätevyyskoulutuksen suorittamisesta ja koulutuksessa annetun opetuksen määrästä;

5) 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun todistuksen antamisesta, jos todistuksen on antanut Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymä perustason ammattipätevyyskoulutusta antava koulutuskeskus.

Tiedot merkitään liikenneasioiden rekisteriin. Ilmoitukset on tehtävä viipymättä ja noudattaen lisäksi, mitä ilmoituksen tekemisestä on koulutuskeskuksen tai kokeen järjestäjän hyväksymisen yhteydessä tai palveluntuottajan kanssa sovittu. Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä viimeistään 10 vuorokautta ennen koulutuksen tai kokeen ensimmäisen osan alkamista ja 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus kahden viikon kuluessa opetuksen antamisesta.

15 § (23.7.2020/588)
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.

Opettajana perustason ammattipätevyyskoulutuksen ajo-opetuksessa opetus- ja kulttuuriministeriön tai Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymässä koulutuskeskuksessa voi toimia liikenneopettaja, joka on ennen 10 päivää syyskuuta 2008 toiminut:

1) CE- tai D-luokan ajo-oikeutta varten annettavassa ajo-opetuksessa autokoulussa tai opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämisluvalla järjestetyssä ammatillisessa koulutuksessa vähintään yhden vuoden ajan, taikka

2) C-luokan ajo-oikeutta varten annettavassa ajo-opetuksessa opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämisluvalla järjestetyssä ammatillisessa koulutuksessa vähintään yhden vuoden tai autokoulussa vähintään kahden vuoden ajan.

Opettajana puolustusvoimissa järjestettävässä perustason ammattipätevyyskoulutuksen ajo-opetuksessa voi toimia 2 momentissa tarkoitettu opettaja tai opettaja, joka ennen 10 päivää syyskuuta 2008 on toiminut puolustusvoimien raskaan kaluston ajokorttia varten annettavassa kuljettajakoulutuksessa vähintään yhden vuoden ajan.

Mitä tämän pykälän 2 ja 3 momentissa säädetään opettajan kelpoisuudesta, koskee myös opetuksesta vastaavana johtajana toimimista perustason ammattipätevyyskoulutuksessa.

Tämän pykälän 2 ja 3 momentissa tarkoitetulta opettajalta ja 4 momentissa tarkoitetulta opetuksesta vastaavalta johtajalta ei vaadita perustason ammattipätevyyskoulutuksen suorittamista erikseen. Kelpoisuutensa voimassa pitämiseksi hänen on suoritettava tieliikenteen kuljettajan ammattipätevyyteen liittyvä jatkokoulutus, siten kuin siitä liikenteen palveluista annetussa laissa säädetään.

Jos linja-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10 päivää syyskuuta 2008 tai kuorma-auton ajo-oikeus ennen 10 päivää syyskuuta 2009, kuljettajalta ei vaadita kuljetusmuotoa vastaavan perustason ammattipätevyyskoulutuksen suorittamista. Osoituksena ensimmäisen jatkokoulutuksen suorittamisesta hyväksytään myös todistus perustason ammattipätevyyskoulutuksen ja siihen sisältyvän kokeen suorittamisesta.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

23.7.2020/588:

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä heinäkuuta 2020.

12.11.2020/762:

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä marraskuuta 2020.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.