Seurattu SDK 361/2023 saakka.

23.1.2018/74

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus avaruustoiminnasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään avaruustoiminnasta annetun lain (63/2018) nojalla:

1 §
Luvan hakeminen

Toiminnanharjoittajan on toimitettava kirjallinen hakemus avaruustoiminnasta annetun lain (63/2018) 5 §:ssä tarkoitetun luvan myöntämiseksi (jäljempänä lupahakemus) työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään kuusi kuukautta ennen avaruusesineen suunniteltua laukaisua tai kolme kuukautta ennen kiertoradalla olevan avaruusesineen hankkimista.

2 §
Lupahakemus

Sen lisäksi, mitä avaruustoiminnasta annetun lain 5 §:ssä säädetään, toiminnanharjoittajan on luvan myöntämisen edellytysten arvioimiseksi annettava lupahakemuksessaan seuraavat tiedot:

1) toiminnanharjoittajan nimi, yritys- ja yhteisötunnus, yhteystiedot ja kotipaikka;

2) toiminnanharjoittajan virkatodistus tai kaupparekisteriote;

3) avaruustoiminnan tekniset yksityiskohdat, mukaan lukien avaruusesineen koko, paino ja käytetyt materiaalit, avaruusesineen propulsio-, energia-, ja muiden järjestelmien tekniset tiedot, hyötykuorma, suunnitellut taajuudet, suunnitellut kiertoratatiedot, kommunikaatiotapa sekä maa-asemien tekniset tiedot ja suunniteltu sijainti;

4) käytetyt standardit ja laatujärjestelmät;

5) kuvaus tavoitellusta toiminnasta, mukaan lukien toiminnan tarkoitus, tavoitteet ja kesto;

6) avaruusesineen välittämän tai tuottaman datan käyttötarkoitus ja käyttäjät tai käyttäjäryhmät sekä mittauslaitteiston suorituskyky mukaan lukien kaukokartoitusaineiston erotuskyky, paikannustarkkuus, taajuuskaistat ja laatu;

7) selvitys toiminnanharjoittajan aiemmin harjoittamasta avaruustoiminnasta tai muusta avaruustoiminnan harjoittamisen kannalta merkityksellisestä osaamisesta ja asiantuntemuksesta, mukaan lukien vastuuhenkilöiden ammatillinen pätevyys;

8) tiedot laukaisun ajasta, paikasta, laukaisuvälineestä ja laukaisuyhtiöstä sekä laukaisuyhtiön aikaisempi laukaisuhistoria;

9) avaruusesineen arvioitu toiminnallinen käyttöikä ja suunnitellut toimenpiteet toiminnallisen käyttöiän päättymisen jälkeen;

10) jäljennökset avaruustoiminnan kannalta merkityksellisistä sopimuksista tai yhteenveto niiden keskeisestä sisällöstä, mukaan lukien laukaisuyhtiön ja mahdollisen laukaisuvälittäjän kanssa tehdyt sopimukset sekä avaruustoiminnasta annetun lain 8 §:ssä tarkoitettua vakuutusta koskevat sopimukset;

11) tilinpäätös kolmelta edelliseltä tilikaudelta tai alle kolme tilikautta olemassa olleen toiminnanharjoittajan koko olemassaolon ajalta;

12) arvio toiminnan kustannuksista ja siitä, miten kustannukset katetaan;

13) selvitys toiminnanharjoittajan omistajista, joilla on vähintään 10 prosentin omistusosuus tai äänivalta;

14) jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta tai yhteisön tai säätiön säännöistä.

Toiminnanharjoittajan on lupahakemuksessaan arvioitava riskiä avaruustoiminnan aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista maan pinnalla, ilmassa ja avaruudessa sekä riskiä vaarasta yleiselle turvallisuudelle. Riskiarviossa on kuvattava avaruusesineelle sen turvallisuuden ja kestävyyden varmistamiseksi tehdyt testit ja muut toimet sekä suunnitelma häiriötilanteiden varalle. Riskien tunnistamisen ja hallinnan tulee kattaa koko avaruusesineen elinkaari.

3 §
Avaruusromu

Toiminnanharjoittajan tulee pyrkiä varmistamaan että 25 vuoden kuluessa avaruusesineen toiminnallisen käyttöajan päättymisestä avaruusesine siirtyy tai siirretään ilmakehään tai siirretään sellaiselle kiertoradalle, jossa sen ei arvioida aiheuttavan vaaraa tai haittaa muille avaruusesineille tai muulle avaruustoiminnalle.

4 §
Avaruusesineiden rekisteri

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava avaruustoiminnasta annetun lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot työ- ja elinkeinoministeriölle yhden kuukauden kuluessa laukaisusta.

5 §
Vakuutus

Avaruustoiminnasta annetun lain 8 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen tulee kattaa vähintään avaruusesineen laukaisuvaihe ja siihen liittyvät toiminnot siihen asti, kunnes avaruusesine on asettunut kiertoradalleen.

Työ- ja elinkeinoministeriö voi olla vaatimatta avaruustoiminnasta annetun lain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua vakuutusta, jos koko avaruusesineen elinkaaren ajan sen riski törmäyksestä muun, läpimitaltaan vähintään kymmenen senttimetrin kokoisen, avaruusesineen kanssa kiertoradalla on alle 1/1 000 ja jos todennäköisyys sille, että avaruusesineen tai sen osien palautumisesta tai palauttamisesta maahan aiheutuisi henkilövahinkoja, on alle 1/10 000. (6.10.2020/705)

6 §
Avaruusesineiden ja avaruustoiminnan siirtäminen

Toiminnanharjoittajan on toimitettava 2 §:n mukainen kirjallinen hakemus avaruustoiminnasta annetun lain 11 §:ssä tarkoitetun siirron hyväksymiseksi työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään kolme kuukautta ennen siirtoa.

7 §
Tiedonantovelvollisuus

Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava työ- ja elinkeinoministeriölle, jos

1) avaruusesineen laukaisun aika tai paikka, laukaisuväline tai laukaisuyhtiö vaihtuu;

2) avaruusesineen lähettäminen epäonnistuu;

3) kiertoradalla oleva avaruusesine ei ole enää toiminnassa tai yhteys avaruusesineeseen muutoin on pysyvästi menetetty;

4) avaruustoiminnan tarkoitus muuttuu;

5) toiminnanharjoittajan tekninen asiantuntemus tai osaaminen harjoittaa avaruustoimintaa olennaisesti muuttuu tai heikkenee;

6) toiminnanharjoittajan taloudelliset edellytykset harjoittaa avaruustoimintaa olennaisesti muuttuvat tai heikkenevät; tai

7) Viestintäviraston myöntämää radiolupaa muutetaan tai se peruutetaan.

8 §
Vuosiraportti

Toiminnanharjoittajan tulee vuosittain antamassaan raportissa kuvata erityisesti avaruustoiminnan tila, avaruusesineen toimivuus ja toimintahäiriöt, törmäysvaroitukset ja törmäysuhat, mahdolliset ympäristövaikutukset ja suunnitelma toiminnan jatkamiseksi, muuttamiseksi tai päättämiseksi. Raporttiin on liitettävä toiminnanharjoittajan viimeisin hyväksytty tilinpäätös.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä tammikuuta 2018.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

6.10.2020/705:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2020.

A 705/2020 tuli voimaan julkaisupäivänä 21.10.2020.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.