Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

20.12.2017/1048

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain (50/2013) nojalla:

1 §
Laskennallisen energiatehokkuuden vertailuluvun (E-luku) määrittäminen

Rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain (50/2013) 9 §:ssä tarkoitetun energiatodistuksen rakennuksen tai rakennuksen osan E-luku lasketaan liitteen 1 mukaisesti.

Energiatodistuksessa rakennuksen tai rakennuksen osan pinta-alana käytetään lämmitettyä nettoalaa, joka määritetään liitteen 1 kohdan 2.2.1 mukaisesti.

2 §
E-luvun laskentamenetelmä ja laskentatyökalu

Rakennuksen ja rakennuksen osan E-luku lasketaan kuukausitason laskentamenetelmällä tai dynaamisella laskentamenetelmällä. Kuukausitason laskentamenetelmää ja dynaamista laskentamenetelmää sovelletaan liitteen 1 kohdassa 2 määritetyllä tavalla.

Energiatodistuksen laatijalla tulee olla käytettävissään laskentamenetelmän edellyttämä laskentatyökalu E-luvun laskentaan.

3 §
Luokitteluasteikot ja energiatehokkuusluokkien tunnukset

Energiatodistuksessa käytetään rakennuksen tai rakennuksen osan käyttötarkoituskohtaisia energiatehokkuuden luokitteluasteikkoja ja kirjaimia A–G energiatehokkuusluokkien tunnuksina siten kuin liitteessä 2 esitetään.

Rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 17 §:ssä tarkoitetun kevennetyn menettelyn mukaisesta energiatodistuksesta käytetään myyntiä tai vuokrausta koskevassa julkisesti esille laitetussa ilmoituksessa rakennuksen energiatehokkuutta kuvaavan tunnuksen sijasta tunnusta H.

4 §
Rakennuksen ominaisuuksien ja energiansäästösuositusten selvittäminen

Energiansäästösuositusten laatimista varten energiatodistuksen laatijan tulee arvioida todistuksen kohteen rakennusosien ja teknisten järjestelmien energiatekninen kunto sekä selvittää sellaiset energiansäästömahdollisuudet, joiden avulla rakennuksen tai rakennuksen osan energiatehokkuutta voidaan parantaa kustannustehokkaasti ja huonontamatta sisäilmasto-olosuhteita.

Energiatodistukseen sisältyvien suositusten on katettava rakennuksen vaipan tai teknisten järjestelmien laajamittaisen korjauksen yhteydessä toteutettavat toimenpiteet. Suositusten on katettava myös yksittäisiä rakennusosia koskevat toimenpiteet, jotka eivät liity rakennuksen vaipan tai teknisten järjestelmien laajamittaiseen korjaukseen.

Energiansäästösuositusten tulee sisältää arvio energiansäästön määrästä ja vaikutuksesta E-lukuun. Seuraavat rakennusosat ja tekniset järjestelmät on arvioitava:

1) ulkoseinät, ulko-ovet, ikkunat, yläpohja ja alapohja sekä muut rakenteet;

2) lämmitysjärjestelmä;

3) käyttövesijärjestelmä;

4) ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmä;

5) valaistus;

6) jäähdytysjärjestelmä;

7) sähköiset erillislämmitykset;

8) muut järjestelmät, joilla on vaikutusta rakennuksen energiatehokkuuteen.

5 §
Energiatodistuksessa annettavat muut tiedot

Sen lisäksi, mitä rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 9-11 §:ssä säädetään, energiatodistuksessa saa olla tietoa rakennuksen ylläpitoon ja käyttöön liittyvistä tekijöistä, jotka vaikuttavat rakennuksen tai rakennuksen osan energia- tai ympäristöominaisuuksiin.

Energiatodistuksessa on ilmoitettava, mistä omistaja tai vuokralainen voi saada yksityiskohtaisempia tietoja rakennuksen energiatehokkuudesta ja energiansäästösuositusten kustannustehokkuudesta.

6 §
Energiatodistuslomakkeen kaava

Energiatodistus laaditaan liitteen 3 mukaiselle lomakkeelle. Energiatodistuslomakkeessa esitettävät tiedot on ilmoitettava liitteessä 4 kuvatulla tavalla.

7 §
Rakennuksen merkittävä osa

Rakennuksen osa on energiatodistuksesta annetun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla merkittävä, jos sen lämmitetty nettoala on vähintään kymmenen prosenttia koko rakennuksen lämmitetystä nettoalasta ja lämmitetty nettoala ylittää suuruudeltaan 50 neliömetriä.

8 §
Kevennetyn menettelyn mukaisen energiatodistuslomakkeen kaava

Rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 17 §:ssä tarkoitetun kevennetyn energiatodistusmenettelyn mukainen todistus on laadittava liitteen 5 mukaiselle lomakkeelle.

9 §
Energiatodistuksen tunnus myynti- ja vuokrausilmoituksessa

Rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 6 §:ssä tarkoitetussa myyntiä tai vuokrausta koskevassa julkisesti esille laitetussa ilmoituksessa on käytettävä rakennuksen tai rakennuksen osan energiatehokkuusluokkaa kuvaavana tunnuksena todistuksessa olevaa kirjainta lisättynä alaindeksillä 2018.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen, alaindeksinä on käytettävä lukua:

1) 2007, jos voimassa oleva energiatodistus on laadittu kumottujen rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) ja rakennuksen energiatodistuksesta annetun ympäristöministeriön asetuksen (765/2007) nojalla;

2) 2013, jos voimassa oleva energiatodistus on laadittu rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain ja rakennuksen energiatodistuksesta annetun ympäristöministeriön asetuksen (176/2013) nojalla, sellaisina kuin ne olivat tämän asetuksen voimaan tullessa.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Tällä asetuksella kumotaan rakennuksen energiatodistuksesta annettu ympäristöministeriön asetus (176/2013).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/31/EU (32010L0031); EUVL L 153, 18.6.2010, s.13

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.