Seurattu SDK 361/2023 saakka.

14.12.2017/933

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään työturvallisuuslain (738/2002), työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 §:n 4 momentin sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 48 §:n 3 momentin nojalla:

1 § (29.10.2020/747)
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan työhön, jossa työntekijät altistuvat tai voivat altistua biologisille tekijöille tai terävien instrumenttien aiheuttamalle vaaralle.

Tämän asetuksen eri pykälien soveltamisesta säädetään 7 a §:ssä.

Työntekijöiden terveydentilan seurannasta säädetään työterveyshuoltolaissa (1383/2001). Muuntogeenisten organismien luokittelusta säädetään geenitekniikkalaissa (377/1995).

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) biologisilla tekijöillä mikro-organismeja mukaan lukien ne, joita on muunneltu geneettisesti, soluviljelmiä ja ihmisessä eläviä loisia, jotka voivat aiheuttaa jonkin tulehduksen, allergian tai myrkytysoireen, sekä mikro-organismien aineenvaihduntatuotteita, hajoamistuotteita sekä niiden rakenneosia;

2) mikro-organismilla solumaista tai muuta kuin solumaista mikrobiologista rakennetta, joka kykenee lisääntymään tai siirtämään perimää;

3) soluviljelmällä monisoluisista organismeista peräisin olevien solujen kasvattamista elatusalustalla;

4) terävällä instrumentilla terveydenhuoltoalalla käytettäviä lääketieteellisiä esineitä ja instrumentteja, jotka voivat aiheuttaa viillon, piston, vamman tai infektion.

3 §
Biologisten tekijöiden jakaminen ryhmiin

Biologiset tekijät jaetaan neljään ryhmään niiden aiheuttaman vaaran mukaan seuraavasti:

1) 1 ryhmään kuuluva biologinen tekijä ei todennäköisesti aiheuta sairautta ihmiselle eikä vaaraa työntekijän terveydelle;

2) 2 ryhmään kuuluva biologinen tekijä voi aiheuttaa ihmiselle sairauden, joka on hoidettavissa, johon on yleensä käytettävissä tehokas ehkäisykeino ja joka ei todennäköisesti leviä väestöön, mutta voi aiheuttaa työntekijän terveydelle vaaran;

3) 3 ryhmään kuuluva biologinen tekijä voi aiheuttaa ihmiselle vakavan sairauden, joka on hoidettavissa, johon on yleensä käytettävissä tehokas ehkäisykeino ja joka voi levitä väestöön ja aiheuttaa työntekijän terveydelle vakavan vaaran;

4) 4 ryhmään kuuluva biologinen tekijä aiheuttaa ihmiselle vakavan sairauden, johon ei yleensä ole tehokasta hoitoa eikä ehkäisykeinoa ja jonka todennäköisyys leviämisestä väestöön on suuri ja jonka aiheuttama vaara työntekijän terveydelle on vakava.

4 §
Biologisen tekijän luokittelu

Jos terveydelle vaarallista tai mahdollisesti vaarallista biologista tekijää ei ole luokiteltu työturvallisuuslain (738/2002) 40 §:n 3 momentin nojalla annetuissa säännöksissä, työnantajan on luokiteltava biologinen tekijä tämän asetuksen 3 §:n mukaisesti. Jos työnantaja ei tiedä, mihin ryhmään biologinen tekijä pitäisi luokitella, työnantajan on luokiteltava biologinen tekijä mahdollisista ryhmistä korkeimpaan ryhmään.

5 §
Biologisen tekijän korvaaminen

Työnantajan on korvattava vaarallinen biologinen tekijä mahdollisuuksien mukaan sellaisella biologisella tekijällä, joka ei ole käyttöolosuhteissa vaarallinen tai joka on terveydelle vähemmän vaarallinen.

6 § (29.10.2020/747)
Vaarojen selvittäminen ja arviointi

Työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava työssä esiintyvien biologisten tekijöiden aiheuttamat vaarat ja arvioitava niiden merkitys työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle.

Työssä, jossa työntekijät voivat altistua useille biologisille tekijöille, vaara on arvioitava kaikkien biologisten tekijöiden yhdessä aiheuttaman vaaran perusteella.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu selvitys ja arviointi on pidettävä ajan tasalla ja tarkistettava erityisesti, kun olosuhteissa tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa työntekijöiden altistumiseen biologisille tekijöille.

Työnantajan on säilytettävä 1 momentissa tarkoitettu selvitys ja arviointi ja sen perustana olevat tiedot sekä pyynnöstä annettava ne työsuojeluviranomaiselle.

7 §
Vaarojen arvioinnissa huomioon otettavat seikat

Työnantajan on otettava vaarojen arvioinnissa huomioon erityisesti:

1) terveydelle vaarallisten tai mahdollisesti vaarallisten biologisten tekijöiden 3 §:n mukainen luokittelu;

2) altistumisen todennäköisyys, luonne, määrä ja kesto;

3) vaaroille erityisen alttiit työntekijät;

4) työsuojeluviranomaisen biologisten tekijöiden valvomiseksi antamat ohjeet ja suositukset;

5) tiedot työn mahdollisesti aiheuttamista allergia- tai myrkytysoireista ja sairauksista.

7 a § (29.10.2020/747)
Eri pykälien soveltaminen suhteessa vaarojen arviointiin

Jos 6 §:ssä tarkoitetun arvioinnin tulokset osoittavat, että työssä altistutaan tai voidaan altistua vain 3 §:n 1 kohdassa tarkoitetulle biologiselle tekijälle eikä tunnistettavaa vaaraa terveydelle ole, 5, 8–11, 11 a, 12, 13, 13 a ja 14–17 §:ää ei sovelleta.

Jos 6 §:ssä tarkoitetun arvioinnin tulokset osoittavat, ettei työhön kuulu tarkoituksellista työskentelyä biologisilla tekijöillä tai niiden käyttöä, mutta työ voi johtaa biologisille tekijöille altistumiseen, sovelletaan 5, 8–11, 11 a, 12, 13, 13 a, 14 ja 15 §:ää, jollei 6 §:ssä tarkoitettu vaarojen arviointi osoita sitä tarpeettomaksi.

Edellä 2 momentissa tarkoitettua työtä voi esiintyä ainakin seuraavilla toimialoilla ja tehtävissä:

1) elintarviketeollisuus;

2) maatalous;

3) metsätalous;

4) työ, jossa joudutaan kosketuksiin eläinten tai eläinperäisten tuotteiden kanssa;

5) sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työ;

6) muissa kliinisissä, eläinlääketieteellisissä ja diagnostisissa laboratorioissa kuin diagnostisissa mikrobiologisissa laboratorioissa tehtävä työ;

7) puhtaanapito- ja siivoustyö;

8) jätteiden käsittely;

9) jätevedenpuhdistamoissa tehtävä työ;

10) tutkimustyö.

8 §
Biologisille tekijöille altistumisen ehkäiseminen tai vähentäminen

Työnantajan on poistettava biologisista tekijöistä aiheutuvat vaara- ja haittatekijät tai, jos niitä ei voida poistaa, vähennettävä niille altistuminen mahdollisimman vähäiseksi.

Työnantajan on altistumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi:

1) rajoitettava altistuvien ja mahdollisesti altistuvien työntekijöiden määrä mahdollisimman vähäiseksi;

2) suunniteltava työmenetelmät ja tekniset torjuntatoimenpiteet sellaisiksi, että biologisten tekijöiden leviäminen vältetään tai pidetään mahdollisimman vähäisenä;

3) annettava työntekijöiden käyttöön henkilökohtaiset suojavälineet;

4) suoritettava sellaiset työhygieeniset toimenpiteet, joilla vahingossa tapahtuva biologisen tekijän leviäminen, tarttuminen tai vapautuminen voidaan estää;

5) käytettävä tarvittaessa liitteessä I kuvattua tartuntavaaraa osoittavaa merkkiä ja muita varoitusmerkkejä;

6) laadittava suunnitelma biologisiin tekijöihin liittyvien onnettomuuksien ehkäisemiseksi;

7) tarkkailtava, kun se on tarpeellista ja teknisesti mahdollista, työssä käytettyjen biologisten tekijöiden esiintymistä varsinaisen, fyysisesti eristetyn työtilan ulkopuolella;

8) varmistettava biologisia tekijöitä sisältävien jätteiden turvallinen kerääminen, varastointi ja hävittäminen mukaan lukien turvallisten ja tunnistettavien säiliöiden käyttö;

9) varmistettava työpaikan sisällä tapahtuvaan biologisten tekijöiden turvalliseen käsittelyyn ja kuljettamiseen liittyvät toimintatavat.

9 §
Työntekijöille annettava opetus ja ohjaus

Työnantajan on annettava opetusta ja ohjausta erityisesti:

1) altistumisen mahdollisista terveysvaaroista sekä toimenpiteistä altistumisen ehkäisemiseksi;

2) hygieenisistä vaatimuksista;

3) suojavälineiden ja suojavaatetuksen käytöstä;

4) siitä, mitä työntekijöiden on vaaratilanteissa tehtävä ja miten vaaratilanteet voidaan estää;

5) toimenpiteistä, joihin tämän asetuksen soveltaminen antaa aihetta.

10 §
Henkilökohtainen suojautuminen

Työnantajan on varmistettava, että:

1) työntekijät eivät syö tai juo työskentelyalueilla, joilla altistutaan biologisille tekijöille;

2) työntekijöiden käyttöön annetaan suojavaatetus tai muu erityisvaatetus;

3) työntekijöiden käytössä on pesutilat sekä tarvittaessa silmänpesulaitteet ja antiseptiset ihonpuhdistusaineet;

4) työntekijöillä on tarpeelliset suojavälineet ja että suojavälineet:

a) varastoidaan asianmukaisesti selvästi määritellyssä paikassa;

b) tarkastetaan ja puhdistetaan käytön jälkeen ja, jos mahdollista, ennen jokaista käyttöä; sekä

c) korjataan, jos niissä havaitaan puutteita tai, jos korjaus ei ole mahdollista, vaihdetaan ne uusiin;

5) työntekijöille annetaan ohjeet ihmis- ja eläinperäisten näytteiden ottamista, käsittelyä ja niillä työskentelyä koskevista menettelytavoista.

Biologisilla tekijöillä mahdollisesti kontaminoituneet työvaatteet ja suojavälineet, mukaan lukien 2 kohdassa tarkoitettu suojavaatetus ja erityisvaatetus, on riisuttava työskentelyalueelta poistuttaessa ja säilytettävä erillään muusta vaatetuksesta.

Työnantajan on varmistettava, että 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut vaatteet puhdistetaan asianmukaisesti tai tarvittaessa hävitetään.

11 §
Tiedottaminen työntekijöille erityistapauksissa

Työnantajan on laadittava työpaikalle kirjalliset ohjeet menettelytavoista 3 ja 4 ryhmään kuuluvien biologisten tekijöiden käsittelyyn sekä vakavien vaaratilanteiden ja onnettomuuksien varalle.

Työnantajan on ilmoitettava viivytyksettä työntekijöille tai heidän edustajilleen vaaratilanteista tai onnettomuuksista, joihin on voinut liittyä biologisen tekijän leviäminen ja jotka voivat aiheuttaa vakavan tartunnan tai vakavan sairauden.

Työnantajan on ilmoitettava viivytyksettä työntekijöille tai heidän edustajilleen yrityksessä tai laitoksessa sattuneesta vakavasta vaaratilanteesta tai onnettomuudesta, sen syistä ja korjaavista toimenpiteistä.

11 a § (29.10.2020/747)
Altistuneiden työntekijöiden luetteloon merkittävät tiedot

Työturvallisuuslain 40 a §:ssä tarkoitettuun luetteloon biologisille tekijöille altistuneista työntekijöistä on merkittävä:

1) altistuneen työntekijän nimi ja ammatti;

2) työpaikan toimiala ja tehdyn työn laatu;

3) tiedot altistumista aiheuttaneesta biologisesta tekijästä siltä osin, kun se on tiedossa;

4) kuvaus siitä, miten ja milloin altistuminen tapahtui.

12 §
Rokotukset ja estolääkkeet

Työnantajan on tarjottava kustannuksellaan työntekijöille, jotka voivat altistua työssä biologiselle tekijälle, jolle he eivät ole ennestään immuuneja, estolääkitys tai rokotus, jos sellainen on olemassa.

13 §
Ilmoitus työsuojeluviranomaiselle

Työnantajan on tehtävä työsuojeluviranomaiselle kirjallinen ennakkoilmoitus, kun työssä ensimmäistä kertaa käsitellään ryhmään 2, 3 tai 4 kuuluvia biologisia tekijöitä.

Työnantajan on tehtävä ilmoitus myös, kun ensimmäistä kertaa käytetään sellaista uutta ryhmään 4 kuuluvaa biologista tekijää ja sellaista uutta ryhmään 3 kuuluvaa biologista tekijää, jonka työnantaja itse väliaikaisesti luokittelee tähän ryhmään kuuluvaksi. Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 päivää ennen työn aloittamista. Uusi ilmoitus on tehtävä aina olosuhteiden olennaisesti muuttuessa.

Ryhmään 4 kuuluvien biologisten tekijöiden diagnostisointipalvelutoimintaa tarjoavilta laboratorioilta vaaditaan ainoastaan ilmoitus aikomuksesta käsitellä biologisia tekijöitä.

Ilmoituksessa ja ennakkoilmoituksessa on mainittava:

1) yrityksen tai laitoksen nimi ja osoite;

2) työsuojelusta vastaavan henkilön nimi ja pätevyys;

3) 6 §:ssä tarkoitetun arvioinnin tulokset;

4) biologisten tekijöiden lajit;

5) suunnitellut suojelu- ja ehkäisytoimenpiteet.

13 a § (29.10.2020/747)
Vaarojen arvioinnin perusteella annettavat tiedot työsuojeluviranomaiselle ja työntekijöille

Jos 6 §:ssä tarkoitetun arvioinnin tulokset osoittavat vaaraa työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle, työnantajan on pyydettäessä annettava työsuojeluviranomaisen käyttöön tiedot:

1) arvioinnin tuloksista;

2) toiminnasta, jonka yhteydessä työntekijät ovat altistuneet tai voineet altistua biologisille tekijöille;

3) altistuneiden työntekijöiden lukumäärästä;

4) työsuojelusta vastuussa olevan henkilön nimestä ja pätevyydestä;

5) suoritetuista suojelu- ja ehkäisytoimenpiteistä mukaan lukien työtavat ja -menetelmät; sekä

6) suunnitelmista, joita on laadittu vakavien vaaratilanteiden ja onnettomuuksien varalle työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta 3 tai 4 ryhmään kuuluville biologisille tekijöille.

Työnantajan on annettava työntekijöille tai heidän edustajilleen heidän pyynnöstään 1 momentissa tarkoitetut tiedot.

14 §
Toimenpiteet terveydenhuoltoalan terävien instrumenttien aiheuttamien biologisten tekijöiden vaarojen poistamiseksi tai vähentämiseksi

Terävien instrumenttien tarpeeton käyttö on kielletty. Työnantajan on käytettävä instrumentteja, joissa on sisäänrakennettuja turvallisuusteknisiä suojamekanismeja. Työnantajan on kiellettävä neulojen laittaminen käytön jälkeen takaisin neulansuojukseen, jos tapaturman vaaraa ei voida tehokkaasti vähentää käyttämällä apuna sopivaa laitetta, työkalua tai muuta apuvälinettä.

Työpaikalla on oltava käytössä turvalliset terävien instrumenttien ja saastuneen jätteen hävittämismenettelyt. Kertakäyttöisten terävien instrumenttien hävittämistä varten on oltava selvästi merkityt ja teknisesti turvalliset säiliöt. Säiliöt on sijoitettava mahdollisimman lähelle tiloja, joissa instrumentteja käsitellään.

15 §
Toimenpiteet terävien instrumenttien aiheuttamien biologisten tekijöiden tapaturmien tai vaaratilanteiden estämiseksi

Työpaikalla on oltava käytössä kaikkien työntekijöiden tietoon saatetut menettelytavat terävän instrumentin aiheuttaman tapaturman varalta. Työantajan on selvitettävä tapaturman tai vaaratilanteen syyt ja vallinneet olosuhteet, kirjattava, mitä on tapahtunut, ja ryhdyttävä tapauksen edellyttämiin toimenpiteisiin vastaavan vaaratilanteen tai tapaturman estämiseksi.

Työnantajan on otettava huomioon ensiapuvalmiuden suunnittelussa ja järjestämisessä estolääkitys, mahdollinen rokotus, lääketieteelliset testit sekä terveystarkastukset, joista päättää laillistettu lääkäri lääketieteellisin perustein.

Työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajalle tapaturmasta tai vaaratilanteesta, johon liittyy terävä instrumentti, joka voi aiheuttaa veriteitse tarttuvan infektion.

16 §
Muut terveys- ja eläinlääkintäpalveluyksiköt kuin diagnostiset laboratoriot

Työnantajan on tehdessään 6 §:n mukaista vaarojen arviointia muissa terveys- ja eläinlääkintäpalveluyksiköissä kuin diagnostisissa laboratorioissa kiinnitettävä erityistä huomiota:

1) mahdollisuuteen, että ihmisessä tai eläimessä tai näistä otetuissa näytteissä on biologisia tekijöitä;

2) vaaroihin, joita aiheuttavat ihmisissä tai elämissä tai näistä otetuista näytteissä olevat tai epäiltävissä olevat biologiset tekijät;

3) työn luonteesta johtuviin vaaroihin.

Työnantajan on käsiteltävä ja hävitettävä kontaminoitunut jäte turvallisesti. Työnantajan on puhdistettava ja desinfioitava ne paikat, joissa on käsitelty kontaminoitunutta jätettä.

Työnantajan on suoritettava tarpeelliset liitteen II sarakkeessa A tarkoitetut toimenpiteet tartuntavaaran vähentämiseksi mahdollisimman pieneksi, jos eristystiloissa on ryhmään 3 tai 4 kuuluvan biologisen tekijän tartuttamia ihmisiä tai eläimiä taikka ihmisiä tai eläimiä, joiden epäillään saaneen tällaisen tartunnan.

17 §
Erityistoimenpiteet laboratorioissa ja eläintiloilla

Biologisille tekijöille määritellään eristystaso vaaran suuruuden mukaan. Laboratorioissa ja niiden eläintiloilla, joissa pidetään eläimiä, jotka on tartutettu tarkoituksella 2, 3 tai 4 ryhmään kuuluvilla biologisilla tekijöillä tai jotka ovat tai joiden epäillään olevan sellaisten tekijöiden kantajia, on määriteltävä:

1) tutkimus-, kehitys-, opetus- tai diagnostisointityöhön liittyvässä 2, 3 tai 4 ryhmään kuuluvien biologisten tekijöiden käsittelyssä eristystoimenpiteet liitteen II mukaisesti tartuntavaaran vähentämiseksi mahdollisimman pieneksi;

2) vaarojen arvioinnin mukaiset toimenpiteet liitteen II mukaisesti sen jälkeen, kun fyysinen eristystaso biologisille tekijöille on määritelty.

Toimenpiteitä, joihin liittyy biologisten tekijöiden käsittelyä, saa tehdä:

1) vain työskentelyalueilla, joiden eristystaso ryhmän 2 biologiselle tekijälle on vähintään 2;

2) vain työskentelyalueilla, joiden eristystaso ryhmän 3 biologiselle tekijälle on vähintään 3;

3) vain työskentelyalueilla, joiden eristystaso ryhmän 4 biologiselle tekijälle on vähintään 4.

Laboratorioissa, joissa käsitellään näytteitä, joista ei tiedetä, onko niissä ihmiselle sairautta aiheuttavia biologisia tekijöitä, ja joissa ei ole tarkoituksena käyttää biologisia tekijöitä sellaisenaan, on käytettävä vähintään eristystasoa 2.

Eristystasoja 3 ja 4 on käytettävä, jos se on tarpeen eikä alempi eristystaso työsuojeluviranomaisen mukaan ole riittävä.

18 §
Eristystoimenpiteet teollisissa prosesseissa

Ryhmään 2, 3 tai 4 kuuluvia biologisia tekijöitä käyttävien teollisten prosessien osalta on 17 §:n 2 momentissa säädettyjä eristystoimenpiteitä sovellettava myös teollisiin prosesseihin liitteen III mukaisesti.

Ryhmään 2, 3 tai 4 kuuluvia biologisia tekijöitä käyttävien teollisten prosessien osalta kaikki sellaiset tässä pykälässä tarkoitetut tehtävät, joissa ei ole voitu arvioida biologista tekijää lopullisesti mutta joiden osalta odotettavissa olevaan käyttöön voi liittyä työntekijöille vakava terveysvaara, ovat sallittuja vain työpaikoilla, joissa eristys vastaa vähintään liitteessä III tarkoitettua eristystasoa 3.

Ryhmään 2, 3 tai 4 kuuluvien biologisten tekijöiden käyttöön liittyvien vaarojen arvioinnin mukaisesti työsuojeluviranomainen voi päättää sopivista toimenpiteistä, joita on sovellettava näihin ryhmiin kuuluvien biologisten tekijöiden käyttöön.

19 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. Tällä asetuksella kumotaan työntekijöiden suojelemisesta työhön liittyvältä biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta annettu valtioneuvoston päätös (1155/1993) ja terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla annettu valtioneuvoston asetus (317/2013).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/54/EY (3200L0054); EUVL L 262, 17.10.2000, s. 21, Neuvoston direktiivi 2010/32/EU (32010L0032); EUVL L 134, 1.6.2010, s. 66

ERISTYSMENETELMIÄ JA ERISTYSTASOJA KOSKEVIA SEIKKOJA

Johdanto

Tässä liitteessä olevia menetelmiä on sovellettava toiminnan laadun, työntekijöille aiheutuvaa vaaraa koskevan arvioinnin ja kysymyksessä olevan biologisen tekijän luonteen mukaisesti.

Taulukossa suositellaan-ilmaisu tarkoittaa, että toimenpiteitä olisi periaatteessa sovellettava, ellei vaarojen selvittämisen ja arvioinnin tuloksista muuta johdu.

A. EristystoimenpiteetB. Eristystasot 
234
Työpaikka    
1.Työpaikka on eristettävä kaikesta muusta toiminnasta samassa rakennuksessaEiSuositellaanKyllä
2.Työpaikka on voitava sulkea ilmatiiviisti niin, että kaasu-desinfiointi voidaan suorittaaEiSuositellaanKyllä
Tilat    
3.Infektoitunutta materiaalia - mukaan lukien eläimet - on käsiteltävä suojakaapissa, eristetyssä tilassa tai muutoin sopivasti eristettynäMilloin se on tarpeellistaKyllä, mikäli tartunta voi tapahtua ilmateitseKyllä
Laitteet    
4.Työpaikan tulo- ja poistoilma on suodatettava käyttäen HEPA1-suodatinta tai vastaavaaEiKyllä, poistoilmaKyllä, poisto- ja tuloilma
5.Työpaikalla on pidettävä alipaineEiSuositellaanKyllä
6.Vettä läpäisemättömät ja helposti puhdistettavat pinnatKyllä, työtasot ja lattiaKyllä, työtasot, lattiat ja muut riskien arvioinnissa määritetyt pinnatKyllä, työtasot, seinät, lattia ja katto
7.Happoja, emäksiä, liuottimia ja desinfiointiaineita kestävät pinnatSuositellaanKylläKyllä
Työjärjestelyt 
8.Pääsy sallittu vain nimetyille työntekijöilleSuositellaanKylläKyllä, ilma-sulun2 kautta
9.Tehokas vektorien, kuten jyrsijöiden ja hyönteisten, valvontaSuositellaanKylläKyllä
10.Desinfiointimenettelystä erilliset ohjeetKylläKylläKyllä
11.Biologisen tekijän turvallinen säilytysKylläKylläKyllä, varma säilytys
12.Työntekijöiden on käytävä suihkussa ennen eristysalueelta poistumistaEiSuositellaanSuositellaan
Jätteet 
13.Validoitu inaktivointiprosessi eläinten ruhojen turvallista hävittämistä vartenSuositellaanKyllä, laitoksessa tai muuallaKyllä, laitoksessa
Muut toimenpiteet 
14.Laboratoriossa oltava omat laitteetEiSuositellaanKyllä
15.Tarkkailuikkuna tai vastaava, jotta sisällä olijat voidaan nähdäSuositellaanSuositellaanKyllä

1) HEPA: HEPA-suodatin (suurtehosuodatin)

2) Ilmasulku: pääsy ainoastaan ilmasulun kautta, joka on laboratoriosta eristetty kammio. Ilmasulun puhdas puoli on erotettava valvotusta alueesta vaatteidenvaihto- tai suihkutiloilla ja mieluiten ovilla, joita ei voi avata samanaikaisesti.

TEOLLISTEN PROSESSIEN ERISTYS

Johdanto

Taulukossa suositellaan-ilmaisu tarkoittaa, että toimenpiteitä olisi periaatteessa sovellettava, ellei tämän asetuksen 6 §:n vaarojen arvioinnin tuloksista muuta johdu.

Ryhmän 1 biologiset tekijät

Työskenneltäessä ryhmän 1 biologisilla tekijöillä – mukaan lukien elävät tai heikennetyt rokotteet – on noudatettava hyvän työsuojelun ja hyvän työhygienian periaatteita.

Ryhmien 2, 3 ja 4 biologiset tekijät

Saattaa olla tarkoituksenmukaista valita ja yhdistellä alla olevien eri ryhmien eristysvaatimuksia kuhunkin eri prosessiin tai prosessin osaan liittyvän riskien arvioinnin perusteella.

A. Eristystoimenpiteet B. Eristystasot 
  234
Yleistä    
1.Elinkykyisiä organismeja on käsiteltävä järjestelmässä, joka fyysisesti erottaa prosessin ympäristöstäKylläKylläKyllä
2.Suljetun järjestelmän poistokaasut on käsiteltäväpäästön minimoimiseksipäästön estämiseksipäästön estämiseksi
3.Näytteenotto, aineen lisääminen suljettuun järjestelmään sekä elävien organismien siirtäminen toiseen suljettuun järjestelmään on suoritettava siten, ettäpäästö on mahdollisimman pienipäästö estetäänpäästö estetään
4.Viljelynesteitä ei saa poistaa suljetusta järjestelmästä ennen kuin elinkykyiset organismit oninaktivoitu validoidulla kemiallisella tai fysikaalisella menetelmälläinaktivoitu validoidulla kemiallisella tai fysikaalisella menetelmälläinaktivoitu validoidulla kemiallisella tai fysikaalisella menetelmällä
5.Sulkujen on oltava siten suunniteltuja, ettäpäästö on mahdollisimman pienipäästö estetäänpäästö estetään
6.Valvotun alueen on oltava siten suunniteltu, että se kattaa koko suljetun järjestelmän vuodotEiSuositellaanKyllä
7.Valvotun alueen on oltava suljettavissa ilmatiiviisti niin, että kaasudesinfiointi voidaan suorittaaEiSuositellaanKyllä
Tilat    
8.Henkilökunnalle on järjestettävä pesu- ja dekontaminaatiomahdollisuusKylläKylläKyllä
Laitteet    
9.Valvotun alueen tulo- ja poistoilma on HEPA1-suodatettavaEiSuositellaanKyllä
10.Valvotun alueen ilmanpaine on pidettävä ympäristön ilmanpainetta alhaisempanaEiSuositellaanKyllä
11.Valvotulla alueella on oltava riittävä ilmanvaihto ilman saastumisen minimoimiseksiSuositellaanSuositellaanKyllä
Työjärjestelyt    
12.Suljettujen järjestelmien2 on sijaittava valvotulla alueellaSuositellaanSuositellaanKyllä, tarkoituksellisesti rakennettuna
13.Tartuntavaaraa osoittavien merkkien on oltava näkyvilläSuositellaanKylläKyllä
14.Pääsy on sallittu vain nimetylle henkilökunnalleSuositellaanKylläKyllä, ilma-sulun3 kautta
15.Työntekijöiden on käytävä suihkussa ennen valvotulta alueelta poistumistaEiSuositellaanKyllä
16.Työntekijöiden on käytettävä suojavaatteitaKyllä, työvaatteetKylläKyllä, täydellinen vaihto
Jätteet    
17.Pesualtaiden ja suihkujen poistovedet on kerättävä ja inaktivoitava ennen poislaskemistaEiSuositellaanKyllä
18.Poistoveden käsittely ennen lopullista poislaskemistaInaktivoitu validoidulla kemiallisella tai fysikaalisella menetelmälläInaktivoitu validoidulla kemiallisella tai fysikaalisella menetelmälläInaktivoitu validoidulla kemiallisella tai fysikaalisella menetelmällä

1) HEPA: HEPA-suodatin (suurtehosuodatin)

2) Suljettu järjestelmä: Järjestelmä, joka fyysisesti erottaa prosessin ympäristöstä (esim. kasvatusaltaat, säiliöt jne.)

3) Ilmasulku: Pääsy ainoastaan ilmasulun kautta, joka on laboratoriosta eristetty kammio. Ilmasulun puhdas puoli on erotettava valvotusta alueesta vaatteidenvaihto- tai suihkutiloilla ja mieluiten ovilla, joita ei voi avata samanaikaisesti.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.10.2020/747:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2020.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/54/EY (3200L0054); EYVL L 262, 17.10.2000, s. 21, Komission direktiivi (EU) 2019/1833 (32019L1833); EUVL L 279, 31.10.2019, s. 54

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.