Seurattu SDK 939/2023 saakka.

10.2.2017/93

Laki tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan tutkintoihin ja perusopetuksen ja lukion oppimääriin, joista säädetään seuraavissa laeissa ja niiden nojalla annetuissa asetuksissa:

1) perusopetuslaki (628/1998);

2) lukiolaki (714/2018);

3) ammatillisesta koulutuksesta annettu laki (531/2017);

4) tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annettu laki (1215/2020);

5) ammattikorkeakoululaki (932/2014);

6) yliopistolaki (558/2009);

7) Maanpuolustuskorkeakoulusta annettu laki (1121/2008);

8) Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annettu laki (1316/2006);

9) Poliisiammattikorkeakoulusta annettu laki (1164/2013);

10) Pelastusopistosta annettu laki (607/2006).

(30.12.2020/1230)

Tätä lakia sovelletaan myös sellaisiin tutkintoihin rinnastettaviin tai muutoin laajoihin osaamiskokonaisuuksiin, joiden osaamistavoitteista säädetään laissa tai säädetään tai määrätään lain nojalla, jos ne ovat kelpoisuus- tai pätevyysvaatimuksena ammatissa tai tehtävässä toimimiseen tai muutoin liittyvät osaamisen kehittämiseen tai ammattitaidon parantamiseen.

2 §
Vaativuustasoihin jaottelu

Tässä laissa tarkoitetut tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat osaamiskokonaisuudet jaotellaan niiden edellyttämän osaamisen perusteella kahdeksaan vaativuustasoon (tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehys).

Tarkempia säännöksiä 1 §:ssä tarkoitettujen tutkintojen, oppimäärien ja muiden laajojen osaamiskokonaisuuksien sijoittumisesta eri vaativuustasoille annetaan valtioneuvoston asetuksella.

3 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017.

HE 204/2016, SiVM 20/2016, EV 252/2016

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

11.8.2017/542:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

HE 39/2017, SiVM 7/2017, EV 86/2017

30.12.2020/1230:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2022.

HE 173/2020, SiVM 15/2020, EV 218/2020

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.