Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

29.12.2016/1544

Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen toiminnasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) nojalla:

1 luku

Metsäkeskuksen johtokunta

1 §
Metsäkeskuksen johtokunnan asettaminen ja tarkempi kokoonpano

Suomen metsäkeskuksen johtokunnassa on maa- ja metsätalousministeriön edustajan ja henkilöstön edustajan lisäksi oltava metsänomistajien ja puuta jalostavan teollisuuden edustus.

2 §
Johtokunnan jäsenten kelpoisuus

Johtokunnan jäseneksi ei saa nimittää henkilöä, jonka muu tehtävä tai asema voi olla ristiriidassa metsäkeskuksen julkisten hallintotehtävien kanssa.

3 §
Eron myöntäminen sekä johtokunnan täydentäminen

Eron johtokunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle myöntää pyynnöstä maa- ja metsätalousministeriö. Muulle johtokunnan jäsenelle eron myöntää pyynnöstä johtokunta.

Jos johtokunnan jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, nimitetään hänen tilalleen uusi jäsen johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi samassa järjestyksessä kuin alkuperäinen jäsen on nimitetty.

Jos johtokunnan jäsen vaihtuu, aiemman jäsenen henkilökohtainen varajäsen on myös vaihdettava 2 momentin mukaisessa järjestyksessä.

4 §
Johtokunnan eräät tehtävät

Johtokunnan on tuotava maa- ja metsätalousministeriön kanssa käytävään tulossopimusneuvotteluun esitys metsäkeskukselle osoitettujen varojen kohdentamisesta.

5 §
Johtokunnan järjestäytyminen ja päätösvaltaisuus

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai, tämän ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtaja kutsuu koolle johtokunnan vähintään neljännesvuosittain.

Johtokunnan kokous voidaan järjestää myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Johtokunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut, tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

6 §
Johtokunnan toiminta

Jos johtokunta asettaa jaostoja, jaoston puheenjohtajalla on johtokunnan niin päättäessä läsnäolo- ja puheoikeus, kun johtokunta käsittelee jaoston valmistelemia asioita.

Johtokunnan puheenjohtajan on varmistettava, että aiempaan metsäkeskuksen liiketoimintayksikköön liittyviä asioita esiteltäessä, käsiteltäessä ja niistä päätettäessä aiemman liiketoimintayksikön harjoittaman liiketoiminnan kanssa kilpailevan yhteisön tai muun organisaation sellainen toimihenkilö tai luottamushenkilö, joka voi toiminnassaan hyödyntää liiketoimintayksikön liikesalaisuudeksi katsottavaa tietoa, ei osallistu johtokunnan kokoukseen eikä hänelle toimiteta asiaan liittyvää materiaalia.

Johtokunnan puheenjohtajan ja sihteerin on varmistettava, että johtokunnan kokousten aineisto ja pöytäkirjat toimitetaan viivytyksettä maa- ja metsätalousministeriöön.

2 luku

Maakunnalliset metsäneuvostot

7 §
Maakunnallisten metsäneuvostojen toiminta-alueet ja nimet

Metsäkeskuksen on sisällytettävä työjärjestykseen maakunnallisten metsäneuvostojen toiminta-alueet ja nimet. Metsäneuvostojen toiminta-alueet on rajattava siten, että ne noudattavat maakuntajakoja. Metsäneuvostot on muodostettava tarkoituksenmukaisiksi siten, että niiden toiminta edistää alueellista yhteistyötä. Toiminta-alueiden on myös oltava tarkoituksenmukaisia metsiin perustuvien elinkeinojen edistämisen kannalta.

8 §
Maakunnallisen metsäneuvoston asettaminen ja muut menettelyt

Maakunnallisessa metsäneuvostossa on oltava jäseniä, joilla on metsäneuvoston toiminta-alueen metsiin perustuvien elinkeinojen paikallistuntemusta. Lisäksi metsäneuvostojen jäseniä nimitettäessä tulee ottaa huomioon jäsenten asiantuntemus metsien taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen liittyvissä asiakokonaisuuksissa.

Maakunnallisen metsäneuvoston jäsen voi halutessaan ilmoittaa kirjallisesti irtisanoutumisestaan metsäneuvoston jäsenyydestä. Ilmoitus on toimitettava metsäneuvoston sihteerille.

Jos metsäneuvoston jäsen eroaa 2 momentin mukaisesti, päättyy samalla myös hänen henkilökohtaisen varajäsenensä jäsenyys metsäneuvostossa. Jäsenen tai varajäsenen erotessa metsäkeskus harkitsee, pyydetäänkö eronneen tilalle uusia jäsenesityksiä vai jatkaako metsäneuvosto suppeammalla kokoonpanolla.

9 §
Maakunnallisen metsäneuvoston järjestäytyminen ja toiminta

Maakunnallinen metsäneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai, tämän ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta. Maakunnallisen metsäneuvoston ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle metsäkeskus.

Maakunnallinen metsäneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Maakunnallisen metsäneuvoston päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut, tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Maakunnallisen metsäneuvoston kokous voidaan järjestää myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Metsäkeskuksen edustaja esittelee maakunnallisessa metsäneuvostossa käsiteltävät asiat. Metsäkeskuksen on varattava riittävä resurssi metsäneuvostojen työskentelyyn.

3 luku

Metsäkeskuksen toimet

10 §
Toimien haku- ja täyttömenettely

Metsäkeskuksen toimen, jossa voidaan käyttää julkista valtaa, täyttämisessä on noudatettava, mitä valtion viran haku- ja täyttämismenettelyä koskevissa säännöksissä säädetään. Toimen, jossa ei käytetä julkista valtaa, avoinnaolosta on ilmoitettava asianmukaisella tavalla.

11 §
Toimien täyttäminen ja todistukset

Johtaja voi valtuuttaa metsäjohtajan tai rahoitus- ja tarkastuspäällikön täyttämään esittelijän ja tarkastajan toimet. Muiden toimien osalta johtaja voi valtuuttaa työnjohdollisessa esimiesasemassa olevan toimihenkilön tai hallinnollisista asioista vastuussa olevan johtavan toimihenkilön täyttämään tietyt toimet.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa johtajalle todistuksen irtisanoutumisesta ja palvelussuhteen päättymisestä.

12 §
Sijaisuudet

Johtajan on määrättävä metsäjohtajan sijaiseksi yksi tai useampi rahoitus- ja tarkastuspäällikkö. Määräyksessä on todettava sijaisuusjärjestys.

Jos sekä johtaja että metsäjohtaja ovat estyneitä hoitamaan tehtäviään, metsäjohtajan ensimmäiseksi sijaiseksi sijaisuusjärjestyksen mukaisesti määrätty rahoitus- ja tarkastuspäällikkö toimii johtajan sijaisena. Mahdollisessa kyseisen rahoitus- ja tarkastuspäällikön esteellisyystilanteessa toimitaan 1 momentissa tarkoitetun sijaisuusjärjestyksen mukaan.

Rahoitus- ja tarkastuspäällikön sijaiseksi on määrättävä toinen rahoitus- ja tarkastuspäällikkö.

4 luku

Julkisen vallan käyttö

13 §
Tehtävien hoidon järjestäminen

Metsäkeskuksen toimien, joissa voidaan käyttää julkista valtaa, toimenkuvissa on määriteltävä henkilölle sallitut työyhdistelmät hänen julkisen vallan käyttöä koskevissa tehtävissään ja muissa tehtävissään.

Metsäkeskuksen toimien toimenkuvat on vahvistettava siten, että sama toimihenkilö ei tarkasta tai valvo sellaista hallinnollista asiakokonaisuutta, johon liittyvän asian esittely ratkaisua varten sisältyy hänen tehtäviinsä.

Julkisen vallan käyttöä sisältävän toimen toimenkuvaan ei voi sisältyä metsänomistajan tai muun asianosaisen metsätalouteen liittyvää avustamista. Metsätaloutta ja lainsäädäntöä koskeva yleinen neuvonta, siten kuin hallintolain (434/2003) 8 §:ssä säädetään, voi kuitenkin sisältyä tässä tarkoitetun toimihenkilön toimenkuvaan. Myös metsätaloutta ja lainsäädäntöä koskeva yleinen koulutus voi sisältyä toimihenkilön toimenkuvaan.

14 §
Julkista valtaa käyttävien toimihenkilöiden määrääminen

Johtaja määrää, ketkä toimihenkilöt voivat hänen, metsäjohtajan ja rahoitus- ja tarkastuspäälliköiden lisäksi käyttää julkista valtaa tehtäviensä hoitamisessa. Määräyksessä on yksilöitävä, onko toimihenkilö esittelijän vai tarkastajan asemassa. Määräys on pidettävä ajan tasalla, yleisön nähtävillä sekä sähköisesti toimitettavissa ja siitä on pyynnöstä annettava jäljennös.

Johtaja antaa toimihenkilölle määräyksen esittely- tai tarkastusoikeudesta.

15 §
Asioiden ratkaiseminen

Julkisen vallan käyttöön liittyvien asioiden ratkaisemisesta esittelystä säädetään Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) 14 §:ssä. Myös johtokunnan päätettäviksi säädetyt asiat ratkaistaan esittelystä. Esittelystä muissa asioissa määrätään metsäkeskuksen työjärjestyksessä.

Julkista valtaa sisältävien asioiden päätökset allekirjoittaa asian ratkaisija ja varmentaa esittelijä. Päätökset voidaan allekirjoittaa koneellisesti milloin tästä on erikseen säädetty.

Lähetteet, ilmoitukset ja niihin verrattavat kirjeet allekirjoittaa 2 momentissa tarkoitettu asian esittelijä.

5 luku

Kirjanpito, raportointi ja tilintarkastus

16 §
Tilikausi ja tilinpäätös

Metsäkeskuksen tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta laadittavaan tilinpäätökseen sisällytetään kirjanpitolain (1336/1997) edellyttämät tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus, jonka liitteenä tulee olla sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma.

Metsäkeskuksen, jos sillä on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräysvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa yhteisössä, on laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen, mikäli tämä on tarpeen oikean ja riittävän tiedon saamiseksi.

17 §
Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja vahvistaminen sekä raportointi

Metsäkeskuksen johtaja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja johtokunta vahvistaa metsäkeskuksen tilinpäätöksen.

Vahvistettu ja tarkastettu tilinpäätös ja tilikausikohtainen tuloksellisuusraportti ja henkilöstötilinpäätös on toimitettava tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 30 päivään mennessä maa- ja metsätalousministeriölle.

Tuloksellisuusraportin tulee sisältää kuvaus metsäkeskukselle myönnettyjen siirtomenojen vaikuttavuudesta ja niillä rahoitetun toiminnan toiminnallisesta tuloksellisuudesta sekä sille myönnettyjen sijoitusmenojen vaikuttavuudesta, taloudellisuudesta ja kannattavuudesta. Tuloksellisuutta koskevien tietojen tulee sisältää myös vertailut vahvistettuihin tulostavoitteisiin.

Henkilöstötilinpäätöksen tulee sisältää ne tiedot, jotka maa- ja metsätalousministeriö katsoo tarpeellisiksi metsäkeskuksen valvonnan kannalta.

18 §
Tilintarkastuskertomuksen sisältö

Metsäkeskuksen tilintarkastuskertomuksessa on sen lisäksi, mitä tilintarkastuslain (1141/2015) 3 luvun 5 §:n 1 momentissa säädetään, oltava lausunto:

1) siitä, onko metsäkeskuksen hallintoa ja taloutta hoidettu säännösten ja määräysten mukaisesti;

2) siitä, onko tilinpäätös laadittu sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti;

3) siitä, antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta ja taloudesta;

4) siitä, ovatko varojen käytöstä toimintakertomuksessa annetut tiedot oikeita;

5) kestävän metsätalouden rahoituslainsäädännön mukaisten varojen ja hirvieläinten metsälle aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettujen varojen osalta siitä, onko nämä varat pidetty erillään metsäkeskuksen muista varoista ja siitä, että varoja on maksettu ja tilitetty asianmukaisesti;

6) siitä, onko valtionapua tai siihen verrattavia varoja käytetty voimassaolevan lainsäädännön ja valtionapua koskevan päätöksen mukaisesti;

7) siitä, onko riskienhallinta ja sisäinen valvonta järjestetty ja toteutettu asianmukaisesti ja riittävällä tasolla;

8) siitä, onko lähipiirisidonnaisuutta koskeva selvitys tehty ja arviointi sen asianmukaisuudesta; sekä

9) tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Tilintarkastajan on toimitettava tilintarkastuskertomus myös maa- ja metsätalousministeriöön.

19 §
Tilintarkastajan muistutukset ja ilmoitukset

Jos tilintarkastaja havaitsee, että metsäkeskuksen taloutta ja hallintoa on hoidettu vastoin säännöksiä ja määräyksiä tai asianomainen vastuuvelvollinen on muuten syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus, tilintarkastajan tulee esittää siitä tilintarkastuskertomuksessa muistutus. Jos muistutus kohdistuu johtokunnan toimintaan, on tilintarkastajan saatettava asia maa- ja metsätalousministeriön tietoon, joka päättää asian vaatimista toimenpiteistä.

Jos tilintarkastaja kesken tilikauden havaitsee merkittävää huomautettavaa metsäkeskuksen hallinnossa ja taloudessa, on tilintarkastajan viipymättä ilmoitettava asiasta metsäkeskuksen johtajalle, johtokunnalle sekä maa- ja metsätalousministeriölle.

20 §
Tilintarkastajan riippumattomuus

Tilintarkastuslain 4 luvun 6 §:ssä säädetyn lisäksi tilintarkastuksen suorittava tarkastaja on esteellinen, jos hän on:

1) metsäkeskuksen johtokunnan jäsen tai varajäsen taikka sanotun organisaation palveluksessa oleva henkilö;

2) sellaisen yhteisön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, toimitusjohtaja tai vastaavassa asemassa oleva, jossa metsäkeskuksella on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräysvalta, taikka se, jonka tehtävänä on yhteisön kirjanpidon tai varojen hoito taikka hoidon valvonta;

3) metsäkeskuksen johtokunnan jäseneen tai varajäseneen, johtajaan tai tämän sijaiseen taikka metsäkeskuksen kirjanpidosta tai varojen hoidosta vastaavaan henkilöön hallintolain 28 §:n 2 momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö;

4) sellaisen rahalaitoksen palveluksessa oleva, johon metsäkeskuksella on vakinainen asiakassuhde;

5) metsänhoitoyhdistyksen hallituksen jäsen tai sanotun yhdistyksen palveluksessa oleva henkilö;

6) metsäkeskuksen aiemman liiketoimintayksikön kanssa kilpailevan yhteisön tai muun organisaation palveluksessa;

7) muussa sellaisessa asemassa, joka saattaa vaarantaa hänen riippumattomuutensa.

21 §
Velvollisuus avustaa tilintarkastajaa

Tilintarkastuslain 3 luvun 9 §:ssä säädetty velvollisuus avustaa tilintarkastajaa koskee metsäkeskuksen johtajaa, metsäjohtajaa ja hallintojohtajaa.

6 luku

Metsäkeskuksen tehtävien järjestäminen

22 §
Johtajan tehtävät

Johtajan on huolehdittava alueellisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja maakuntien liittojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Johtajan on huolehdittava metsiin perustuvien elinkeinojen edistämisestä yhteistyössä alueellisten ja maakunnallisten elinkeinotoimintaa edistävien ja harjoittavien organisaatioiden ja toimielinten kanssa.

Johtaja määrää tarvittavan toimihenkilöedustuksen metsäkeskuksen yhteistyötahojen toimielimiin.

23 §
Haasteen tiedoksianto

Haasteen tai muun tiedoksiannon katsotaan tulleen metsäkeskuksen tietoon, kun se on annettu tiedoksi metsäkeskuksen johtajalle, metsäjohtajalle, rahoitus- ja tarkastuspäällikölle tai hallintojohtajalle.

Jos haaste tai muu tiedoksianto toimitetaan tiedoksi metsäjohtajalle, rahoitus- ja tarkastuspäällikölle tai hallintojohtajalle, on asiasta viipymättä tiedotettava johtajalle.

24 §
Palkkiot ja korvaukset

Johtokunnan ja sen jaostojen jäsenille maksetaan palkkiota kokoukseen osallistumisesta valtiovarainministeriön kokouspalkkioita koskevan kulloinkin voimassa olevan suosituksen mukaisesti. Kokoukseen osallistumisesta ei makseta muuta palkkiota.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin palkkioihin ei sisälly korvausta mahdollisista ansionmenetyksistä.

Maa- ja metsätalousministeriö määrää lisäksi metsäkeskuksen johtokunnan, sen jaostojen ja maakunnallisten metsäneuvostojen jäsenten ja varajäsenten päivärahan ja matkakustannusten korvausten perusteet.

7 luku

Voimaantulo

25 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan Suomen metsäkeskuksen toiminnasta annettu valtioneuvoston asetus (1448/2014).

Tilintarkastuslain 3 luvun 9 §:ssä säädetty velvollisuus avustaa tilintarkastajaa koskee metsäkeskuksen aiemman liiketoimintayksikön liiketoimintajohtajaa siltä osin, kuin avustustarve kohdistuu siihen ajanjaksoon, jolloin hän toimi liiketoimintajohtajana.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.