Seurattu SDK 132/2023 saakka.

29.12.2016/1385

Valtioneuvoston asetus luotsauksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään luotsauslain (940/2003) nojalla:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella annetaan luotsauslaissa (940/2003) tarkoitetut tarkemmat säännökset luotsin ohjauskirjasta, linjaluotsinkirjasta, erivapaudesta ja luotsaustutkinnon järjestäjää koskevista erityisvaatimuksista.

2 §
Luotsin ohjauskirjan myöntäminen

Sen lisäksi, mitä luotsauslain 12 §:ssä säädetään, luotsin ohjauskirjan myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on mainitun pykälän 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja harjoittelumatkoja erityyppisillä aluksilla ohjauskirjaan merkittävällä väylällä:

1) vähintään 25 matkaa väylän molempiin suuntiin; tai

2) vähintään viisi matkaa väylän molempiin suuntiin tai luotsin ohjauskirjaan merkittävään suuntaan, jos hakija on jo aiemmin saanut ohjauskirjan jollekin toiselle väylälle.

Luotsattavaksi väyläksi määritellyllä, harvoin liikennöidyllä väylällä, jolla viimeisen kalenterivuoden aikana on ollut vähemmän kuin 20 luotsausta, voidaan enintään puolet harjoittelumatkoista korvata laivasimulaattorissa suoritetuilla harjoittelumatkoilla.

Harjoittelumatkoista ja laivasimulaattorissa suoritetuista harjoittelumatkoista on esitettävä varmennettu kirjallinen selvitys.

Harjoittelumatkat ja luotsaustutkinto on suoritettava koeluotsausta edeltävien 12 kuukauden aikana.

Luotsauslain 12 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun merikapteeninkirjan esittämistä ei vaadita silloin, kun luotsille on aikaisemmin myönnetty ohjauskirja jollekin väylälle ja hän hakee ohjauskirjaa jollekin toiselle väylälle.

3 §
Luotsin ohjauskirjan uudistaminen

Luotsin ohjauskirja voidaan uudistaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan, jos luotsauslain 12 §:n 2 momentissa säädetyt uudistamisen edellytykset täyttyvät.

Väylätuntemuksen säilyttämisen osoittamiseksi hakijan on esitettävä kirjallinen selvitys luotsaus- tai harjoittelumatkoista tai laivasimulaattorissa suoritetuista harjoittelumatkoista hakemuksen kohteena olevalla väylällä seuraavasti:

1) luotsaus- tai harjoittelumatkoja vuosittain vähintään kaksi väylän molempiin suuntiin tai luotsin ohjauskirjaan merkittävään suuntaan;

2) vuosittain yksi luotsausmatka ja yksi laivasimulaattorissa suoritettu harjoittelumatka väylän molempiin suuntiin tai luotsin ohjauskirjaan merkittävään suuntaan; tai

3) viimeisten kahden vuoden aikana vähintään 10 luotsausmatkaa väylän molempiin suuntiin.

Lisäksi hakijan on esitettävä todistus luotsauslain 11 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun kirjallisen kokeen ja 3 kohdassa tarkoitetun laivasimulaattorissa tehtävän kokeen suorittamisesta.

Jos hakijan laivasimulaattorissa tehdystä kokeesta on kulunut yli viisi vuotta, hakijan on ammattitaitonsa ylläpitämiseksi suoritettava laivasimulaattorissa tehtävän kokeen sijasta harjoittelu laivasimulaattorissa. Harjoittelun tulee koostua uusittavista väylistä laaditusta koosteesta ja sisältää erikoistilanteiden harjoittelua. Harjoittelusta on esitettävä varmennettu kirjallinen selvitys.

Silloin kun hakija esittää kirjallisen selvityksen siitä, että hän on vuosittain suorittanut vähintään kahdeksan luotsausta hakemuksen kohteena olevalla väylällä ohjauskirjaan merkittävään suuntaan, ohjauskirjan uudistamiseksi riittää, että hakija esittää todistuksen luotsauslain 11 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun kirjallisen kokeen suorittamisesta.

Silloin kun väylätuntemuksen säilyttämisen osoittamiseksi tehtyjä luotsaus- tai harjoittelumatkoja on vähemmän kuin 2 momentissa säädetään, luotsin ohjauskirjan uudistaminen edellyttää 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen viiden harjoittelumatkan lisäksi, että hakija esittää todistuksen luotsauslain 11 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun kirjallisen kokeen suorittamisesta ja luotsauslain 11 b §:ssä tarkoitetun koeluotsauksen suorittamisesta.

Luotsin ohjauskirjan uudistamisen edellytyksenä olevan terveyttä ja kuntoa koskevan vaatimuksen osoittamiseksi hakijan on esitettävä voimassa oleva merimieslääkärintodistus.

4 §
Luotsin ohjauskirjaan merkittävät tiedot

Luotsin ohjauskirjaan merkitään ne väylät, joihin hakijalla on luotsausoikeus, sekä ohjauskirjan voimassaoloaika.

5 §
Linjaluotsinkirjan myöntäminen

Sen lisäksi, mitä luotsauslain 14 §:ssä säädetään, linjaluotsinkirjan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija esittää selvityksen siitä, että hänellä on mainitun pykälän 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettua navigointikokemusta seuraavasti:

1) lastialuksen linjaluotsinkirjaa varten:

a) vähintään 10 matkaa väylän molempiin suuntiin tai hakemuksen kohteena olevaan suuntaan viimeisten 12 kuukauden aikana; tai

b) vähintään viisi matkaa väylän molempiin suuntiin tai hakemuksen kohteena olevaan suuntaan viimeisten 12 kuukauden aikana, jos hakijalla on voimassa oleva linjaluotsinkirja kyseiselle väylälle toiseen alukseen.

2) matkustaja-aluksen linjaluotsinkirjaa varten:

a) vähintään 30 matkaa väylän molempiin suuntiin tai hakemuksen kohteena olevaan suuntaan viimeisten 12 kuukauden aikana; tai

b) vähintään 15 matkaa väylän molempiin suuntiin tai hakemuksen kohteena olevaan suuntaan viimeisten 12 kuukauden aikana, jos hakijalla on voimassa oleva linjaluotsinkirja kyseiselle väylälle toiseen alukseen.

3) luotsauslain 14 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun säiliöaluksen linjaluotsinkirjaa varten vähintään 12 matkaa väylän molempiin suuntiin tai hakemuksen kohteen olevaan suuntaan viimeisten 12 kuukauden aikana.

Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista harjoittelumatkoista voidaan enintään puolet korvata simulaattoriharjoittelulla alustyypillä, joka vastaa hakemuksen kohteena olevaa alusta.

Harjoittelumatkoista ja simulaattoriharjoittelusta on esitettävä varmennettu kirjallinen selvitys.

Harjoittelumatkat ja luotsaustutkinto on suoritettava koeluotsausta edeltävien 12 kuukauden aikana.

6 §
Linjaluotsinkirjan uudistaminen

Linjaluotsinkirja voidaan uudistaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan, jos luotsauslain 14 §:n 5 momentissa säädetyt uudistamisen edellytykset täyttyvät.

Väylätuntemuksen säilyttämisen osoittamiseksi hakijan on esitettävä kirjallinen selvitys osallistumisestaan hakemuksen kohteena olevan tai luotsauslain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetun vastaavan aluksen navigointiin päällikkönä tai perämiehenä hakemuksen kohteena olevalla väylällä tai laivasimulaattorissa suoritetuista harjoittelumatkoistaseuraavasti:

1) luotsauslain 14 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun kokonsa puolesta luotsinkäyttövelvollisen aluksen linjaluotsinkirjan uudistamista haettaessa vuosittain vähintään kaksi matkaa väylän molempiin suuntiin tai linjaluotsinkirjaan merkittävään suuntaan tai yksi matka ja yksi harjoittelukerta laivasimulaattorissa hakemuksen kohteena olevaa alusta vastaavalla alustyypillä väylän molempiin suuntiin tai linjaluotsinkirjaan merkittävään suuntaan;

2) luotsauslain 14 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun säiliöaluksen linjaluotsinkirjan uudistamista haettaessa vuosittain vähintään neljä matkaa väylän molempiin suuntiin tai linjaluotsinkirjaan merkittävään suuntaan.

Hakijan on 2 momentissa tarkoitetun navigointikokemusta koskevan selvityksen lisäksi esitettävä todistus luotsauslain 11 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun kirjallisen kokeen ja 3 kohdassa tarkoitetun laivasimulaattorissa tehtävän kokeen suorittamisesta.

Silloin kun 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu hakija esittää kirjallisen selvityksen siitä, että hänellä on navigointikokemusta vuosittain vähintään kahdeksalta matkalta väylän molempiin suuntiin tai linjaluotsinkirjaan merkittävään suuntaan, ohjauskirjan uudistamiseksi riittää, että hakija esittää todistuksen luotsauslain 11 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun kirjallisen kokeen suorittamisesta.

Jos hakijan laivasimulaattorissa tehdystä kokeesta on kulunut yli viisi vuotta, hakijan on ammattitaitonsa ylläpitämiseksi suoritettava harjoittelu laivasimulaattorissa. Harjoittelun tulee koostua uusittavista väylistä laaditusta koosteesta ja sisältää erikoistilanteiden harjoittelua. Harjoittelusta on esitettävä varmennettu kirjallinen selvitys.

Silloin kun väylätuntemuksen säilyttämisen osoittamiseksi tehtyjä matkoja on vähemmän kuin 2 momentissa säädetään, linjaluotsinkirjan uudistaminen edellyttää 5 §:n 1 momentin 1 kohdan b alakohdan tai 2 kohdan b alakohdan mukaisten harjoittelumatkojen lisäksi, että hakija esittää todistuksen luotsauslain 11 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun kirjallisen kokeen suorittamisesta ja luotsauslain 11 b §:ssä tarkoitetun koeluotsauksen suorittamisesta.

7 §
Linjaluotsinkirjaan merkittävät tiedot

Linjaluotsinkirjaan merkitään ne alukset ja väylät, joita linjaluotsinkirja koskee, sekä linjaluotsinkirjan voimassaoloaika.

8 §
Erivapauden uudistaminen

Luotsauslain 16 §:ssä tarkoitettu erivapaus voidaan uudistaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan, jos luotsauslain 16 §:n 5 momentissa säädetyt uudistamisen edellytykset täyttyvät.

Väylätuntemuksen säilyttämisen osoittamiseksi hakijan on esitettävä kirjallinen selvitys osallistumisestaan luotsauslain 16 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetun aluksen navigointiin päällikkönä tai perämiehenä hakemuksen kohteena olevalla väylällä tai väylillä jollakin rajatulla vesialueella. Lisäksi hakijan on esitettävä todistus luotsauslain 11 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun kirjallisen kokeen suorittamisesta.

Edellä 2 momentissa tarkoitettua navigointikokemusta hakijalla on viimeisen viiden vuoden aikana oltava vähintään kuusi kuukautta.

Erivapauden uudistamisen edellytyksenä on lisäksi, että hakija esittää selvityksen luotsauslain 16 §:n 3 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten täyttämisestä.

9 §
Erivapauteen merkittävät tiedot

Erivapauspäätökseen merkitään alus ja väylät, joita erivapaus koskee, erivapauden saanut päällikkö tai perämies, erivapautta koskevat, luotsauslain 16 §:n 4 momentissa tarkoitetut ehdot sekä päätöksen voimassaoloaika.

10 §
Luotsaustutkintojen järjestäjää koskevat erityisvaatimukset

Sen lisäksi, mitä luotsauslain 11 d §:n 1 momentissa säädetään, oppilaitoksen tai ammattikorkeakoulun on täyttääkseen luotsaustutkintojen järjestäjää koskevat erityisvaatimukset osoitettava luotsauslain 11 c §:n 2 momentin mukaisessa arvioinnissa, että:

1) luotsaustutkinnoista vastaavalla henkilöllä ja luotsaustutkintoja vastaan ottavalla henkilöstöllä on merenkulkijoiden koulutukseen soveltuva opettajankoulutus ja kokemusta luotsaustutkintoihin liittyvästä koulutuksesta tai suoritettu luotsin ohjauskirjaa tai linjaluotsinkirjaa koskeva tutkinto;

2) luotsauslain 11 d §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu laivasimulaattori täyttää kyseisessä lainkohdassa säädettyjen vaatimusten lisäksi STCW-yleissopimuksen vaatimukset, jotka koskevat simulaattorien teknisiä ominaisuuksia ja suorituskykyä ja simulaattorilla on asiantunteva käyttäjä;

3) luotsauslain 11 d §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa laivasimulaattorissa on ajantasaiset luotsattavat väylät ja alusmallit, jotka vastaavat kyseisillä väylillä liikennöiviä aluksia sekä menettelyt laivasimulaattorin päivittämiseksi välittömästi, jos luotsattaviin väyliin tai luotsipaikkoihin tehdään muutoksia;

4) tutkinnon järjestäjällä on julkisesti saatavilla luotsaustutkinnon osa-alueiden hinnat ja hinnoittelun perusteet sekä selvitys menettelyistä ja aikarajoista, jotka koskevat hintojen muutoksista päättämistä ja ilmoittamista.

10 a § (23.6.2021/581)

10 a § oli väliaikaisesti voimassa 1.7.2021–31.12.2021 A:lla 581/2021.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan luotsauksesta annettu valtioneuvoston asetus (246/2011).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

4.2.2021/121:

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 2021 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2021.

23.6.2021/581:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.