Seurattu SDK 1261/2020 saakka.

21.12.2016/1363

Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään veronkantolain (769/2016) ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 34 §:n nojalla:

1 §
Verojen kantoerät

Verot kannetaan yhdessä tai useammassa erässä. Useammassa erässä kannettavat verot kannetaan samansuuruisina erinä, jollei 2 §:ssä tarkoitetusta veron alentamisesta muuta johdu. Veron eriin jakamisesta johtuva jakojäännös sisällytetään veron ensimmäiseen erään.

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) mukainen yhteisön ja yhteisetuuden jäännösvero kannetaan yhtenä eränä.

Kiinteistövero ja muiden kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien jäännösvero kannetaan kahtena eränä, jos veron määrä on 170 euroa tai enemmän. Perintövero ja lahjavero kannetaan kahtena eränä, jos veron määrä on 500 euroa tai enemmän.

2 §
Alennetun veron kantoerien määräytyminen

Kun kahdessa erässä kannettavaa veroa on Verohallinnon, verotuksen oikaisulautakunnan tai muutoksenhakuviranomaisen päätöksellä alennettu, veron määrän alennus kohdistetaan ensisijaisesti toiseen kantoerään. (25.4.2018/268)

Muussa kuin verotusmenettelystä annetun lain mukaan toimitetun verotuksen muutoksessa veron määrän alennus kohdistetaan kuitenkin molempiin kantoeriin, jos päätös veron määrän alentamisesta on lähetetty verovelvolliselle viimeistään kaksi viikkoa ennen ensimmäisen erän eräpäivää. (25.4.2018/268)

Jäännösvero kannetaan yhdessä erässä, jos kannossa maksettava määrä on 85 euroa tai vähemmän. Perintövero ja lahjavero kannetaan yhdessä erässä, jos kannossa maksettava määrä on 250 euroa tai vähemmän.

3 §
Eräiden verojen ja maksujen eräpäivät

Kiinteistöveron eräpäivät säädetään erikseen vuosittain valtiovarainministeriön asetuksella. (25.4.2018/268)

Yhteisön ja yhteisetuuden jäännösvero on suoritettava viimeistään verovelvollisen verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden kolmantena päivänä. Muun verovelvollisen kuin yhteisön ja yhteisetuuden jäännösveron ensimmäinen erä on suoritettava viimeistään verovelvollisen verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä ja toinen erä verovelvollisen verotuksen päättymistä seuraavan neljännen kuukauden ensimmäisenä päivänä. (25.4.2018/268)

Veronkantolain (769/2016) 7 §:ssä tarkoitetut verot ja maksut sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 39 §:ssä tarkoitettu laiminlyöntimaksu erääntyvät maksettaviksi seuraavana yleisenä eräpäivänä sen jälkeen, kun veron tai maksun määräämisestä on kulunut kolme viikkoa.

Muut kuin veronkantolain 7 §:ssä tarkoitetut oma-aloitteiset verot erääntyvät maksettaviksi viimeistään kolmen viikon kuluttua veron määräämisestä.

Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 35 §:ssä tarkoitettu myöhästymismaksu erääntyy maksettavaksi veronkantolain 14 §:ssä tarkoitetulle yhteenvedolle merkitsemistä seuraavana toisena yleisenä eräpäivänä.

Veronkantolain 34 §:ssä tarkoitettu takaisin perittävä palautus erääntyy maksettavaksi seuraavana yleisenä eräpäivänä sen jälkeen, kun päätöksen tekemisestä on kulunut kolme viikkoa.

4 §
Perintöveron ja lahjaveron eräpäivät

Perintöveron tai lahjaveron ensimmäinen erä on maksettava viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä kolmen kuukauden kuluttua perintöverotuksen tai lahjaverotuksen toimittamispäivää seuraavan kuukauden alusta lukien. Toinen erä on maksettava viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä viiden kuukauden kuluttua verotuksen toimittamispäivää seuraavan kuukauden alusta lukien.

Jos veron maksamiseen on perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 56 §:n nojalla myönnetty pidennystä, ensimmäinen erä on suoritettava viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä kuuden kuukauden kuluttua perintöverotuksen tai lahjaverotuksen toimittamispäivää seuraavan kuukauden alusta lukien. Jollei perintö- ja lahjaverolain 56 §:n 4 momentista muuta johdu, jäljellä olevat erät on suoritettava vuoden välein edellisen erän eräpäivästä siten, että viimeinen erä suoritetaan viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä yhdeksän ja puolen vuoden kuluttua perintöverotuksen tai lahjaverotuksen toimittamispäivästä. Se osa perintöveroa tai lahjaveroa, jolle pidennystä ei ole myönnetty, maksetaan 1 momentin mukaisesti.

3 momentti on kumottu L:lla 26.10.2017/703.

5 §
Muutetun veron eräpäivät

Jos vero määrätään muutoksenhaun johdosta, verotusta oikaistaan, vero määrätään tai päätöstä oikaistaan taikka verotukseen tehdään muu vastaava muutos, määrättävä vero on suoritettava yhtenä eränä.

Vero on suoritettava viimeistään viiden viikon kuluttua veron määräämisestä. Veron eräpäivä saa kuitenkin olla aikaisintaan kuukauden kuluttua verovelvolliselle verovuodelta määrätyn jäännösveron viimeisen erän eräpäivästä. (25.4.2018/268)

Perintöveron tai lahjaveron eräpäivä on viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäinen päivä, joka alkaa kahden kuukauden kuluttua veron määräämisestä. Eräpäivä saa kuitenkin olla aikaisintaan 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun jälkimmäisen erän maksukuukautta seuraavan kuukauden ensimmäinen päivä. Jos veron maksamiselle on perintö- ja lahjaverolain 56 §:n nojalla myönnetty pidennystä, verotuksen uudelleen toimittamisen johdosta maksettavaksi määrätty vero suoritetaan 4 §:n 2 momentin mukaan.

Veronkantolain 7 §:ssä tarkoitetun veron ja maksun muuttuneen määrän erääntymiseen sovelletaan, mitä 3 §:n 3, 5 ja 6 momentissa säädetään.

5 a § (26.10.2017/703)
Eräpäivän siirtyminen

Jos muun veron kuin kiinteistöveron, varainsiirtoveron tai arvonlisäveron, johon sovelletaan arvonlisäverolain (1501/1993) 12 a luvussa säädettyä erityisjärjestelmää, eräpäivä ei ole pankkipäivä, eräpäivä on seuraava ensimmäinen pankkipäivä.

6 § (25.4.2018/268)
Veronpalautuksen maksaminen

Tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoitetulle yhteisölle ja 5 §:ssä tarkoitetulle yhteisetuudelle tulevan veronpalautuksen maksupäivä on verovelvollisen verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden viides päivä.

Muulle verovelvolliselle kuin yhteisölle tai yhteisetuudelle tulevan veronpalautuksen maksupäivä on verovelvollisen verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden kolmas päivä.

Veronpalautus katsotaan maksetuksi sinä päivänä, jona se veloitetaan Verohallinnon tililtä.

7 §
Maksaminen ilman kuluja

Verot voidaan maksaa ilman maksamisesta aiheutuvia lisäkustannuksia niiden luottolaitosten tai muiden maksuliikettä hoitavien yhteisöjen maksuja vastaanottaviin toimipisteisiin, joiden kanssa valtio on tehnyt tällaisen sopimuksen suoritusten vastaanottamisesta.

Ahvenanmaan maakunnassa verot voidaan maksaa Ahvenanmaan valtionvirastoon.

8 §
Maksujen siirto

Veronkantolain 22 §:n 3 momentissa tarkoitettujen maksupaikkojen on siirrettävä vastaanottamansa verovarat viivytyksettä Verohallinnon ilmoittamalle pankkitilille.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

26.10.2017/703:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017.

Tämän asetuksen 5 a §:ää sovelletaan muun verovelvollisen kuin yhteisön ja yhteisetuuden tuloverotuksessa 1 päivästä marraskuuta 2018.

25.4.2018/268:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2018.

Tämän asetuksen 3 §:n 2 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa. Verovuodelta 2017 ja sitä aikaisemmilta verovuosilta toimitettavassa verotuksessa sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Asetuksen 5 §:n 2 momenttia sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2018. Ennen 1 päivää marraskuuta 2018  5 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla määrättyyn veroon sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Asetuksen 6 §:n 1 ja 3 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran yhteisöjen ja yhteisetuuksien palautuksiin, jotka maksetaan 1 päivänä elokuuta 2018 tai sen jälkeen. Tätä aiemmin maksettaviin palautuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Asetuksen 6 §:n 2 ja 3 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran muun verovelvollisen kuin yhteisön ja yhteisetuuden verovuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa. Verovuodelta 2017 ja sitä aikaisemmilta verovuosilta toimitettavassa verotuksessa sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.