Seurattu SDK 818/2021 saakka.

21.12.2016/1356

Valtioneuvoston asetus arvonlisäverosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään arvonlisäverolain (1501/1993) nojalla:

Kansainväliseen kauppaan liittyvät verottomuudet
1 §

Arvonlisäverolain (1501/1993) 72 §:ssä tarkoitettu määrä on selvitettävä tullauspäätöksellä ja siihen liittyvillä asiakirjoilla.

2 §

Arvonlisäverolain 70 b §:n 1 momentissa tarkoitetun ostajan kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on varmistettava passista ja oleskelu- tai työluvasta taikka muista asiakirjoista, jotka selvittävät kotipaikan tai vakinaisen asuinpaikan luotettavasti.

Arvonlisäverolain 70 b §:n 1 momentissa tarkoitetuksi selvitykseksi siitä, että ostaja on vienyt tavarat momentissa tarkoitetulla tavoin Yhteisön ulkopuolelle, katsotaan myynnistä laadittu tosite, jonka on vahvistanut:

1) se tullitoimipaikka, jonka kautta tavarat poistuvat Yhteisöstä; tai

2) matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista annetun lain (250/2015) mukaisen toimiluvan saanut elinkeinonharjoittaja.

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa tositteessa on oltava seuraavat tiedot ainakin suomen tai ruotsin kielellä:

1) ostajan nimi, passin numero ja kotipaikka sekä vakinainen asuinpaikka, jos se on eri kuin kotipaikka;

2) myyjän nimi, osoite sekä yritys- ja yhteisötunnus;

3) tavaroiden määrä ja laji;

4) tavaroiden toimituspäivä, jollei se ole sama kuin tositteen antamispäivä;

5) tavaroista maksettu hinta;

6) suoritettavan veron määrä euroissa verokannoittain tai veron peruste verokannoittain;

7) ostajalle palautettava määrä tai, jos se ei ole tiedossa, palautuksen vähimmäis- ja enimmäismäärä;

8) pakkauksien lukumäärä.

Jos kassakuitti tai muu maksutosite ei sisällä kaikkia 3 momentissa tarkoitettuja tietoja, myynnistä tulee laatia erillinen tosite. Tässä tositteessa ei tarvitse toistaa maksutositteessa olevia tietoja. Näiden tositteiden on oltava joko kiinteästi toisiinsa liitettyjä tai erillisessä tositteessa on oltava yksiselitteinen viittaus maksutositteeseen.

Myyjän on muissa kuin 6 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa luovuttaessaan tavarat ostajalle sinetöitävä ne siten, että niiden yhteys myyjäliikkeeseen sekä käyttämättömyys on todettavissa tavaroita vietäessä Yhteisön ulkopuolelle.

Kun myynti tapahtuu lentoaseman ulkomaanliikenteen lähtöhallissa, selvitykseksi siitä, että ostaja vie tavarat Yhteisön ulkopuolelle, katsotaan myös ostajan esittämä ulkomaanlennon tarkastuskortti. Myyjän on tällöin laadittava myynnistä tosite, jossa on oltava seuraavat tiedot:

1) ostajan nimi, passin numero ja kotipaikka sekä vakinainen asuinpaikka, jos se on eri kuin kotipaikka;

2) lennonnumero;

3) myyjän nimi ja yritys- ja yhteisötunnus;

4) tavaroiden määrä ja laji;

5) tavaroiden toimituspäivä, jollei se ole sama kuin tositteen antamispäivä;

6) tavaroista maksettu hinta.

Jos tavarat on ostettu toisesta jäsenvaltiosta ja ostaja vie ne matkatavaroissaan Suomen kautta Yhteisön ulkopuolelle, asianomainen tullitoimipaikka vahvistaa ostajan pyynnöstä leimalla, että tavarat viedään Yhteisöstä.

3 §

Arvonlisäverolain 72 d §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavaroiden ja palvelujen myyjällä on oltava diplomaattisen edustuston, muun samassa asemassa olevan edustuston, lähetetyn konsulin viraston tai Euroopan unionin tai Euroopan atomienergiayhteisön elimen sijaintivaltion asianomaisen viranomaisen antama kirjallinen vahvistus siitä, että tavaroiden ja palvelujen myynti olisi veroton tai niiden hankinta oikeuttaisi veron palautukseen, jos myynti tapahtuisi sijaintivaltiossa. Euroopan unionin tai Euroopan atomienergiayhteisön elimen ja niiden henkilökunnan hankintojen osalta vahvistuksen antaa asianomainen toimielin.

Arvonlisäverolain 72 d §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavaroiden ja palvelujen myyjällä on oltava kansainvälisen järjestön sijaintivaltion asianomaisen viranomaisen antama kirjallinen vahvistus siitä, että kansainvälisen järjestön perustamis- tai päämajasopimuksen mukaan myynti olisi veroton tai hankinta oikeuttaisi veron palautukseen, jos myynti tapahtuisi sijaintivaltiossa.

Arvonlisäverolain 72 d §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavaroiden ja palvelujen myyjällä on oltava määränpäävaltion asianomaisen viranomaisen antama kirjallinen vahvistus siitä, että myynti olisi veroton tai hankinta oikeuttaisi veron palautukseen, jos myynti tapahtuisi määränpäävaltiossa.

Ulkoasiainministeriö vahvistaa Suomessa sijaitsevan diplomaattisen edustuston, muun samassa asemassa olevan edustuston, lähetetyn konsulin viraston, kansainvälisen järjestön tai niiden henkilökunnan jäsenen pyynnöstä niiden toisessa jäsenvaltiossa tehtävää tavaroiden ja palvelujen hankintaa varten, olisivatko ne oikeutetut hankintaan sisältyvän veron palautukseen tai olisiko tavaroiden ja palvelujen myynti veroton, jos myynti tapahtuisi Suomessa. Vahvistus tehdään Verohallinnon tai, valmisteveronalaisten tavaroiden osalta, Tullin vahvistamalle lomakkeelle.

4 §

Arvonlisäverolain 72 e §:n 1 momentissa tarkoitetulla moottoriajoneuvon myyjällä on oltava ulkoasiainministeriön antama kirjallinen vahvistus siitä, että ostajalla olisi oikeus tuoda maahan verotta vastaava ajoneuvo mainitun lain 94 §:n 1 momentin 20 kohdan nojalla. Euroopan unionin elimen hankkiman moottoriajoneuvon osalta myyjällä on oltava asianomaisen toimielimen antama kirjallinen vahvistus siitä, että sillä on oikeus verottomaan hankintaan.

Erinäiset säännökset
5 §

Arvonlisäverolain 209 t §:ssä tarkoitettu asiakas on tunnistettava 2 ja 3 momentissa tarkoitetulla luotettavalla asiakirjalla.

Elinkeinonharjoittaja ja oikeushenkilö tunnistetaan kaupparekisteriotteen tai muun vastaavan julkisen rekisteriotteen perusteella. Todettavia tunnistamistietoja ovat toiminimi, yksilöivä rekisterinumero, kotipaikka ja osoite.

Elinkeinonharjoittajana toimivan sekä elinkeinonharjoittajan tai oikeushenkilön puolesta toimivan luonnollisen henkilön henkilöllisyys todetaan voimassa olevan ajokortin, poliisiviranomaisen antaman henkilökortin, passin, kuvallisen sairausvakuutuskortin tai muun vastaavan asiakirjan perusteella. Todettavia tunnistamistietoja ovat nimi, henkilötunnus ja ulkomaisen henkilön kansalaisuus. Jos ulkomaisen henkilön henkilötunnus puuttuu, todetaan hänen syntymäaikansa.

Tunnistaminen voi tapahtua myös muulla tavalla kuin 2 ja 3 momentissa tarkoitetulla asiakirjalla, jos myyjä voi luotettavasti varmistua tunnistamistietojen todenperäisyydestä.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan arvonlisäveroasetus (50/1994).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.