Seurattu SDK 125/2023 saakka.

8.12.2016/1045

Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 11 §:ssä tarkoitetusta joukkorahoituksensaajan tiedonantovelvollisuudesta.

2 §
Joukkorahoitusta koskevan perustietoasiakirjan saatavilla pito ja ajantasaisuus

Joukkorahoituksen saajan on pidettävä joukkorahoitusta koskevat keskeiset tiedot sisältävä asiakirja (perustietoasiakirja) sijoittajien saatavilla koko tarjouksen voimassaoloajan.

Perustietoasiakirjaan sisältyvien tietojen on oltava ajan tasalla. Jos tiedoissa tapahtuu muutoksia tarjouksen voimassaoloaikana, tulee perustietoasiakirja päivittää ilman aiheetonta viivytystä.

2 luku

Joukkorahoituksen perustietoasiakirjan esitystapa, kieli ja enimmäispituus

3 §
Esitystapa

Perustietoasiakirjan on oltava sisältönsä ja esitystapansa puolesta selkeä, helppolukuinen ja ymmärrettävä.

Perustietoasiakirjan tiedot on esitettävä siinä järjestyksessä kuin niistä säädetään 3 luvussa.

4 §
Kieli

Perustietoasiakirja on laadittava suomeksi tai ruotsiksi.

5 §
Enimmäispituus

Perustietoasiakirja saa olla enintään kuuden A4-kokoisen sivun pituinen, jollei joukkorahoituksen saajan tai tarjouksen erityispiirteistä muuta johdu.

3 luku

Joukkorahoituksen perustietoasiakirjan sisältö

6 §
Perustiedot

Perustietoasiakirjan ensimmäisen sivun yläosassa on oltava asiakirjan nimenä: Joukkorahoituksen saajan ja sijoituskohteen perustiedot.

Asiakirjan nimen alapuolella on oltava seuraava selittävä teksti: Tämä asiakirja sisältää perustiedot joukkorahoituksen saajasta ja sijoituskohteesta. Tämä perustietoasiakirja ei ole markkinointiaineistoa, vaan joukkorahoituksen saajan on lain nojalla annettava tiedot. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta ymmärtäisit, mihin sijoitat ja mitä riskejä sijoitukseen liittyy.

Ensimmäiseltä sivulta on käytävä ilmi:

1) joukkorahoituksen saajan nimi;

2) tarjottava sijoituskohde;

3) kerättävien varojen määrä;

4) kerättävien varojen käyttötarkoitus;

5) joukkorahoituksen välittäjän nimi.

7 §
Riskit

Perustietoasiakirjan ensimmäisellä sivulla on lueteltava joukkorahoituksen saajan liiketoimintaan ja sijoituskohteeseen liittyvät keskeiset riskit.

Perustietoasiakirjaan on otettava seuraavista maininnoista ne, joissa tarkoitetut riskit liittyvät tarjottavana olevaan sijoitukseen:

1) voit menettää sijoittamasi pääoman osittain tai kokonaan;

2) et välttämättä saa sijoituksellesi lainkaan tuottoa;

3) et ehkä pysty myymään sijoituskohdetta haluamanasi hetkenä tai ollenkaan;

4) sijoituskohteen luovutettavuutta on rajoitettu;

5) joukkorahoituksen saajalla ei ole vakiintunutta liiketoimintaa;

6) et voi käyttää äänivaltaa joukkorahoituksen saajassa;

7) joukkorahoituksen saaja on hakeutunut yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) mukaiseen saneerausmenettelyyn.

8 §
Tiedot joukkorahoituksen saajasta

Perustietoasiakirjaan on sisällytettävä seuraavat tiedot joukkorahoituksen saajasta:

1) toiminimi, yhteisötunnus ja yhteystiedot;

2) oikeudellinen muoto, kotipaikka ja rekisteröimispäivä;

3) hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja;

4) suurimmat omistajat ja niiden omistus- ja ääniosuudet;

5) kuuluminen konserniin;

6) liiketoiminnan kuvaus;

7) taloudellisen tilanteen kuvaus;

8) merkittävät viimeaikaiset tapahtumat;

9) lisätiedot kerättävien varojen käyttötarkoituksesta.

Edellä 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettuun taloudellisen tilanteen kuvaukseen on sisällytettävä tiedot joukkorahoituksen saajan tuloksesta, varoista, veloista ja vastuista.

9 §
Tiedot sijoituskohteesta ja tarjoamisesta

Perustietoasiakirjaan on sisällytettävä seuraavat tiedot sijoituskohteena olevasta rahoitusvälineestä tai muusta kuin arvopaperimarkkinalaissa (746/2012) tarkoitetusta arvopaperista ja sen tarjoamisesta:

1) sijoituskohteen tuottamat keskeiset oikeudet ja rajoitukset sekä ominaisuudet (siirtokelpoisuus, osakkeiden tuottama äänivalta sekä sijoituskohteen ollessa laina sen oletettu tuotto ja mahdollinen vakuudellisuus);

2) tarjottavien sijoituskohteiden kokonaismäärä;

3) merkintähinta;

4) sijoittajalta veloitettavat kulut;

5) merkintä- ja maksuehdot;

6) merkintöjen hyväksyminen ja sijoituskohteiden toimittaminen sijoittajille;

7) muut tarjouksen erityiset ehdot;

8) asiakasvarojen hallinnointia koskevat tiedot;

9) sijoituskohteen verokohtelu lyhyesti.

10 §
Tiedot takaajasta ja vakuudesta

Jos sijoituskohteella on takaaja tai vakuus, perustietoasiakirjaan on sisällytettävä tiedot takaajasta tai vakuudesta:

1) takaajan tai vakuuden antajan nimi;

2) yhteystiedot;

3) takauksen tai vakuuden luonne;

4) muut takaajasta tai vakuuden antajasta selvitetyt seikat.

11 §
Muut perustietoasiakirjassa annettavat tiedot

Perustietoasiakirjaan on sisällyttävä seuraava maininta: Nämä joukkorahoituksen saajan ja sijoituskohteen perustiedot ovat ajan tasalla, ja maininnan jälkeen päivämäärä, jolloin perustietoasiakirja on julkaistu.

Perustietoasiakirjassa on kerrottava, mistä ja miten saa veloituksetta lisätietoa sekä joukkorahoituksen saajasta että joukkorahoituksen välittäjästä ja sen oman tiedonantovelvollisuutensa nojalla antamista tiedoista.

12 §
Viittaukset muihin tietolähteisiin

Perustietoasiakirjassa saa olla viittauksia muihin lähteisiin, joista sijoittajat saavat lisätietoa, mutta sijoittajalle annettavien oikeiden ja riittävien tietojen on sisällyttävä perustietoasiakirjaan.

Joukkorahoituksen saajan on pidettävä sijoittajien saatavilla viimeisin tilinpäätöksensä, yhtiöjärjestyksensä tai muu sitä vastaava asiakirja ja kaupparekisteriotteensa tai niitä vastaavat englanninkieliset asiakirjat.

13 §
Poikkeaminen perustietoasiakirjan sisältöä koskevista vaatimuksista

Poiketen siitä, mitä edellä tässä asetuksessa säädetään, jos tarjouksen arvo on alle 2 000 euroa, joukkorahoituksen saajan ei tarvitse julkaista siitä kuin 6 ja 7 §:ssä, 9 §:n 1–7 kohdassa ja 10 §:ssä tarkoitetut tiedot.

Joukkorahoituksen saaja saa 3 luvussa tarkoitetun tiedon asemesta esittää muun vastaavan tiedon, jos se on joukkorahoituksen saajan, sen harjoittaman liiketoiminnan tai sijoituskohteen erityispiirteiden vuoksi tarpeen eikä poikkeaminen vaaranna sijoittajansuojaa. Joukkorahoituksen saajan on ilmoitettava sijoittajille, mistä tiedonantovaatimuksesta on poikettu ja esitettävä poikkeamiselle perustelut.

4 luku

Voimaantulo

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2016.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.