Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

10.11.2016/958

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla:

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) PCB:llä:

a) polykloorattuja bifenyylejä;

b) polykloorattuja terfenyylejä;

c) monometyylitetraklooridifenyylimetaania, monometyylidiklooridifenyylimetaania ja monometyylidibromidifenyylimetaania;

d) seosta, jossa on a–c kohdassa mainittuja aineita yhteensä enemmän kuin 0,005 painoprosenttia;

2) PCB-laitteistolla muuntajaa, kondensaattoria, säiliötä tai muuta laitetta tai varustetta:

a) jossa on PCB:tä;

b) jossa on ollut PCB:tä ja jota ei ole puhdistettu;

c) jonka voidaan epäillä sisältävän PCB:tä, jollei laitteiston PCB-pitoisuuden määrittämisen perusteella tai laitteiston käyttöön liittyvät olosuhteet tai muut seikat huomioon ottaen voida päätellä toisin;

3) PCB-jätteellä PCB:tä, PCB-laitteistoa tai muuta PCB:tä sisältävää esinettä tai ainetta, joka on jätelain (646/2011) 5 §:ssä tarkoitettua jätettä.

2 §
Valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset

PCB:n ja sitä sisältävän seoksen tai esineen valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoittamisesta säädetään pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/1021, jäljempänä POP-asetus, ja kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1907/2006. (18.11.2021/980)

Myös sellaisen PCB:tä sisältävän muuntajan ja vähintään 1 kvar:n kondensaattorin sekä sellaisen yli viisi kuutiodesimetriä PCB:tä sisältävän muun PCB-laitteiston, jonka käyttöä ei ole kielletty 1 momentissa mainittujen säädösten perusteella, käyttö on kielletty.

3 §
PCB-pitoisuuden ja -määrän selvittäminen

Laitteiston haltijan on tämän asetuksen noudattamiseksi selvitettävä hallussaan olevan laitteiston PCB-pitoisuus ja -määrä, jos on syytä epäillä, että kysymys on yli viisi kuutiodesimetriä PCB:tä sisältävästä laitteistosta.

Jätteen haltijan on jätettä koskevan jätelain 12 §:n 2 momentin mukaisen selvilläolo- ja tiedonantovelvollisuutensa täyttämiseksi tarvittaessa selvitettävä jätteen PCB-pitoisuus ja -määrä.

Öljytuotteiden, öljyjätteiden ja eristysnesteiden PCB-pitoisuuden määrittämiseen käytettävistä menetelmistä säädetään PCB-yhdisteiden määrittämiseen käytettävien kahden vertailumenetelmän vahvistamisesta polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/PCT) annetun neuvoston direktiivin 96/59/EY 10 artiklan a kohdan mukaisesti annetussa komission päätöksessä (2001/68/EY).

4 §
Ilmoittaminen PCB-laitteistosta

Laitteiston haltijan on valvontaa varten viivytyksettä ilmoitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hallussaan olevasta laitteistosta, jossa on yli viisi kuutiodesimetriä PCB:tä. Ilmoituksessa on annettava tiedot laitteiston sijainnista, PCB-pitoisuudesta, PCB-määrästä ja 6 §:n mukaisesti järjestetystä jätteen käsittelystä sekä käsittelyn päivämäärästä.

5 §
Erilliskeräys ja säilyttäminen

Käytöstä poistettu PCB-laitteisto ja muu PCB-jäte on kerättävä ja säilytettävä erillään muusta jätteestä 6 §:n mukaisen käsittelyn järjestämiseksi. PCB-jäte on säilytettävä erillään myös herkästi syttyvistä aineista tulipaloon liittyvän vaaran ehkäisemiseksi.

Osana muuta laitteistoa olevan PCB-laitteiston poistamisesta ensin mainitusta laitteistosta, kun tämä poistetaan käytöstä ja toimitetaan hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi, säädetään POP-asetuksessa. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromussa olevan PCB-laitteiston poistamisesta romusta, erilliskeräyksestä ja säilyttämisestä säädetään lisäksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (519/2014). Romuajoneuvoissa olevan PCB-laitteiston poistamisesta ja siihen liittyvistä muista toimista säädetään lisäksi romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetussa valtioneuvoston asetuksessa (123/2015).

6 §
PCB-jätteen käsittely

Jätteen haltijan on viivytyksettä järjestettävä PCB-jätteen käsittely joko käsittelemällä jäte itse tai luovuttamalla se sille, jolla on jätelain 29 §:n 1 momentin mukaan oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä.

PCB-jätettä saa käsitellä vain POP-asetuksessa tarkoitetuin kyseiselle jätteelle sallituin käsittelytoiminnoin.

PCB-jätteen varastoinnin ja muun käsittelyn ympäristölupaa koskevasta hakemuksesta ja lupa-asian käsittelystä säädetään ympäristönsuojelulaissa (527/2014).

7 § (18.11.2021/980)
Kirjanpito, seuranta ja tarkkailu

Toiminnanharjoittajan velvollisuudesta pitää kirjaa jätteestä, seurata ja tarkkailla järjestämäänsä jätehuoltoa ja antaa tietoa siitä sekä laatia jätteen siirtoasiakirja ja vahvistaa jätteen vastaanotto ja käsittely säädetään jätelain 118, 119–121 ja 121 a §:ssä.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan PCB:n ja PCT:n käytön rajoittamisesta annettu valtioneuvoston päätös (1071/1989) ja PCB:n ja PCB-laitteistojen käytöstä poistamisesta sekä PCB-jätteen käsittelystä annettu valtioneuvoston päätös (711/1998).

Neuvoston direktiivi 96/59/EY; EYVL N:o L 243, 24.9.1996, s. 31

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.11.2021/980:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2021.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.