Seurattu SDK 940/2023 saakka.

20.10.2016/874

Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 111 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Vartijaksi ja väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymisen hakeminen

Vartijaksi ja väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymistä koskevassa hakemuksessa on mainittava hakijan nimi ja osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika.

Hakemukseen on liitettävä:

1) selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 10 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun vartijan peruskoulutuksen tai 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun väliaikaisen vartijan koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta;

2) passilain (671/2006) 6 §:n 5 momentin nojalla annetuissa säännöksissä säädetyt vaatimukset täyttävä valokuva hakijasta.

Jos väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymistä haetaan yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 12 §:n 2 momentin perusteella, hakemukseen on liitettävä selvitys henkilön siirtymisestä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palvelukseen säännöksessä tarkoitetun liikkeen luovutuksen yhteydessä.

Poliisilaitos voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksymisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

2 §
Vartijaksi ja väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymistä koskeva todistus

Vartijaksi ja väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymistä koskevassa todistuksessa on oltava passilain 6 §:n 5 momentin nojalla annetuissa säännöksissä säädetyt vaatimukset täyttävä valokuva hyväksytystä henkilöstä. Todistuksessa on mainittava:

1) hyväksytyn nimi ja syntymäaika;

2) hyväksymisen voimassaoloaika;

3) tiedot voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutuksen suorittamisesta, jos tästä on esitetty selvitys hakemuksessa;

4) tiedot tehtävissä mukana pidettävään koiraan liittyvän tottelevaisuustarkastuksen hyväksytystä suorittamisesta ja kyseisen koiran tunnistetiedot, jos näistä on esitetty selvitys hakemuksessa; sekä

5) mahdolliset hyväksymisen ehdot ja rajoitukset.

Todistukseen voidaan tehdä myös muita tarpeellisia merkintöjä.

3 §
Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen hakeminen

Järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä koskevassa hakemuksessa on mainittava hakijan nimi ja osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika.

Hakemukseen on liitettävä:

1) selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 35 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta;

2) järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen uudistamista haettaessa selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 35 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta;

3) selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 27 §:ssä tarkoitetun järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta;

4) passilain 6 §:n 5 momentin nojalla annetuissa säännöksissä säädetyt vaatimukset täyttävä valokuva hakijasta.

Jos hakemus koskee hyväksymistä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 §:ssä tarkoitettuja järjestyksenvalvontatehtäviä hoitavaksi, hakemukseen on liitettävä selvitys mainitun lain 10 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta, jos hakijalla ei ole voimassa olevaa hyväksyntää vartijaksi.

Poliisilaitos voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksymisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

4 §
Järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä koskeva todistus

Järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä koskevassa todistuksessa on oltava passilain 6 §:n 5 momentin nojalla annetuissa säännöksissä säädetyt vaatimukset täyttävä valokuva hyväksytystä henkilöstä. Todistuksessa on mainittava:

1) hyväksytyn nimi ja syntymäaika;

2) hyväksymisen voimassaoloaika;

3) tiedot voimankäytön lisäkoulutuksen suorittamisesta; jos tästä on esitetty selvitys hakemuksessa;

4) tiedot voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutuksen suorittamisesta, jos tästä on esitetty selvitys hakemuksessa;

5) tiedot tehtävissä mukana pidettävään koiraan liittyvän tottelevaisuustarkastuksen hyväksytystä suorittamisesta ja kyseisen koiran tunnistetiedot, jos näistä on esitetty selvitys hakemuksessa; sekä

6) mahdolliset hyväksymisen ehdot ja rajoitukset.

Todistukseen voidaan tehdä myös muita tarpeellisia merkintöjä.

5 §
Voimankäyttökouluttajaksi hyväksymisen hakeminen

Hyväksymistä voimankäyttökouluttajaksi haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava hakijan nimi, osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika.

Hakemukseen on liitettävä selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 54 §:n 1 momentissa tarkoitetun voimankäytön kouluttajakoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.

Haettaessa hyväksymisen uusimista hakemukseen on liitettävä selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 54 §:n 3 momentissa tarkoitetun kertauskoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.

Poliisihallitus voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksymisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

6 §
Voimankäyttökouluttajaksi hyväksymistä koskeva päätös

Voimankäyttökouluttajaksi hyväksymistä koskevassa päätöksessä on mainittava:

1) hyväksytyn nimi sekä henkilötunnus tai syntymäaika;

2) hyväksymisen voimassaoloaika; sekä

3) mahdolliset hyväksymisen ehdot ja rajoitukset.

Päätökseen voidaan tehdä myös muita tarpeellisia merkintöjä.

7 §
Asekouluttajaksi hyväksymisen hakeminen

Hyväksymistä asekouluttajaksi haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava hakijan nimi, osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika.

Hakemukseen on liitettävä selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 54 §:n 1 momentissa tarkoitetun voimankäytön kouluttajakoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta sekä selvitys lain 56 §:n 1 momentissa tarkoitetun asekouluttajakoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta asetyypeittäin.

Haettaessa hyväksymisen uusimista hakemukseen on liitettävä selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 56 §:n 3 momentissa tarkoitetun kertauskoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.

Poliisihallitus voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksymisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

8 §
Asekouluttajaksi hyväksymistä koskeva päätös

Asekouluttajaksi hyväksymistä koskevassa päätöksessä on mainittava:

1) hyväksytyn nimi sekä henkilötunnus tai syntymäaika;

2) hyväksymisen voimassaoloaika; sekä

3) mahdolliset hyväksymisen ehdot ja rajoitukset.

Päätökseen voidaan tehdä myös muita tarpeellisia merkintöjä.

9 §
Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymisen hakeminen

Hyväksymistä järjestyksenvalvojakouluttajaksi haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava hakijan nimi ja osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika.

Hakemukseen on liitettävä selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssin hyväksytystä suorittamisesta.

Haettaessa hyväksymisen uusimista hakemukseen on liitettävä selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 58 §:n 3 momentissa tarkoitetun kertauskoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.

Poliisihallitus voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksymisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

10 §
Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymistä koskeva päätös

Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymistä koskevassa päätöksessä on mainittava:

1) hyväksytyn nimi ja sekä henkilötunnus tai syntymäaika;

2) hyväksymisen voimassaoloaika; sekä

3) mahdolliset hyväksymisen ehdot ja rajoitukset.

Päätökseen voidaan tehdä myös muita tarpeellisia merkintöjä.

11 §
Turvasuojaajaksi hyväksymisen hakeminen

Turvasuojaajaksi hyväksymistä koskevassa hakemuksessa on mainittava hakijan nimi ja osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika.

Hakemukseen on liitettävä:

1) selvitys turvasuojaustehtävien hoitamisesta;

2) selvitys siitä, toimiiko hakija työsuhteessa olevana työntekijänä vai itsenäisenä ammatinharjoittajana;

3) selvitys hakijan työnantajasta, jos hakija toimii työsuhteessa olevana työntekijänä; sekä

4) passilain 6 §:n 5 momentin nojalla annetuissa säännöksissä säädetyt vaatimukset täyttävä valokuva hakijasta.

Hakemukseen voidaan liittää myös selvitys hakijan veronumerosta.

Poliisilaitos voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksymisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

12 §
Turvasuojaajaksi hyväksymistä koskeva todistus

Turvasuojaajaksi hyväksymistä koskevassa todistuksessa on oltava passilain 6 §:n 5 momentin nojalla annetuissa säännöksissä säädetyt vaatimukset täyttävä valokuva hyväksytystä henkilöstä. Todistuksessa on mainittava:

1) hyväksytyn nimi sekä henkilötunnus tai syntymäaika;

2) hyväksymisen voimassaoloaika;

3) tieto siitä, toimiiko hyväksytty työsuhteessa olevana työntekijänä vai itsenäisenä ammatinharjoittajana

4) hyväksytyn työnantaja, jos hyväksytty toimii työsuhteessa olevan työntekijänä; sekä

5) mahdolliset hyväksymisen ehdot ja rajoitukset.

Todistukseen voidaan tehdä myös muita tarpeellisia merkintöjä ja siinä voidaan mainita hyväksytyn veronumero.

13 §
Turvallisuusalan elinkeinoluvan hakeminen

Turvallisuusalan elinkeinolupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi ja osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika;

2) hakijan yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) mukainen yritys- ja yhteisötunnus;

3) oikeushenkilön hallintoelimiin kuuluvien henkilöiden, toimitusjohtajan, avoimen yhtiön yhtiömiesten ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten nimet ja osoitteet sekä henkilötunnukset tai syntymäajat;

4) päätoimipaikka ja muut toimipaikat sekä niiden osoitteet; sekä

5) se, mitä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa tarkoitettua luvanvaraista toimintaa hakija aikoo harjoittaa.

Hakemukseen on liitettävä:

1) oikeushenkilön säännöt sekä viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja tase;

2) oikeushenkilön toimintakertomus tai muu selvitys sen toiminnasta;

3) selvitys hakijan organisaatiosta, henkilöstöstä, toimitiloista, kalustosta ja taloudellisesta tilanteesta; sekä

4) turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan toimintaohjeet, jos hakijan tarkoituksena on harjoittaa vartioimisliike- tai järjestyksenvalvojatoimintaa.

Poliisihallitus voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

14 §
Turvallisuusalan elinkeinolupaa koskeva päätös

Turvallisuusalan elinkeinolupaa koskevassa päätöksessä on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja osoite sekä henkilötunnus, syntymäaika tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) 13 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun henkilön nimi ja osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika;

3) päätoimipaikka ja muut toimipaikat sekä niiden osoitteet; sekä

4) mahdolliset lupaehdot ja rajoitukset.

Päätökseen voidaan tehdä myös muita tarpeellisia merkintöjä.

15 §
Vastaavaksi hoitajaksi ja väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen hakeminen

Hyväksymistä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavaksi hoitajaksi tai väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi ja osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika;

2) hakijan yritys- ja yhteisötunnus;

3) vastaavaksi hoitajaksi tai väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi ehdotetun henkilön nimi ja osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika;

4) ehdotus vastaavien hoitajien tai väliaikaisten vastaavien hoitajien lukumääräksi, vastuualueiksi ja tehtävien jaoksi; sekä

5) ehdotus väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen voimassaoloajaksi.

Hakemukseen on liitettävä selvitys:

1) yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 77 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun vastaavan hoitajan koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta;

2) yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 77 §:n 2 momentissa säädettyjen edellytysten täyttymisestä, jos hakija ei ole suorittanut 1 kohdassa tarkoitettua koulutusta;

3) siitä, että vastaavaksi hoitajaksi tai väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi ehdotettu henkilö on turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa;

4) vastaavaksi hoitajaksi tai väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksyttäväksi ehdotetun suostumus; sekä

5) väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen edellytyksenä olevan ennalta arvaamattoman syyn olemassaolosta.

Poliisihallitus voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksymisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

16 §
Vastaavaksi hoitajaksi ja väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymistä koskeva päätös

Vastaavaksi hoitajaksi ja väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymistä koskevassa päätöksessä on mainittava:

1) hyväksytyn nimi sekä henkilötunnus tai syntymäaika;

2) sen turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan nimi, johon henkilö on hyväksytty vastaavaksi hoitajaksi tai väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi;

3) vastaavien hoitajien ja väliaikaisten vastaavien hoitajien lukumäärä, vastuualue ja tehtävien jako;

4) väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen voimassaoloaika; sekä

5) mahdolliset hyväksymisen ehdot ja rajoitukset.

Päätökseen voidaan tehdä myös muita tarpeellisia merkintöjä.

17 §
Toimeksiantosopimus

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 73 §:ssä tarkoitettu toimeksiantosopimus on laadittava kahtena kappaleena, joista toinen jää turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalle ja toinen toimeksiantajalle. Toimeksiantosopimuksessa on mainittava ainakin seuraavat tiedot:

1) toimeksiantajan nimi ja osoite;

2) turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan nimi ja osoite;

3) turvallisuusalan elinkeinolupaa edellyttävät tehtävät, joita sopimus koskee;

4) vartioimisalueet ja vartioimiskohteet, jos sopimus koskee vartioimistehtävää;

5) järjestyksenvalvojan toimialueet, jos sopimus koskee järjestyksenvalvontatehtävää;

6) toimeksiannosta suoritettava korvaus tai korvauksen määräytymisperusteet riittävästi yksilöitynä; sekä

7) toimeksiannon alkamispäivä ja voimassaoloaika.

18 §
Tapahtumailmoitus

Sen lisäksi, mitä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 8 ja 33 §:ssä säädetään, tapahtumailmoituksessa on mainittava:

1) vartijan tai järjestyksenvalvojan nimi ja turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija, jonka palveluksessa vartija tai järjestyksenvalvoja on;

2) tapahtuma-aika ja -paikka;

3) tieto siitä, onko vartija tai järjestyksenvalvoja ottanut jonkun kiinni tai käyttänyt voimakeinoja;

4) tieto siitä, onko vartija tai järjestyksenvalvoja käyttänyt voimankäyttövälineitä; sekä

5) tieto siitä, onko vartija ottanut esille ampuma-aseen tai käyttänyt sitä.

Tapahtumailmoituksessa saadaan tarvittaessa mainita havaintotietoina:

1) toimenpiteen kohteena olleen henkilön tuntomerkit henkilön tunnistamiseksi; sekä

2) havaintoja kohdehenkilön käyttäytymisestä ja tilasta.

19 §
Voimaantulosäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.