Seurattu SDK 132/2023 saakka.

25.8.2016/744

Laki korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain tarkoitus ja soveltamisala

Tämän lain tarkoituksena on turvata korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueen toimintaedellytykset ja siemenperunan tuotanto koko maan tarpeeseen sekä edistää perunan tuotantoa.

Korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella tarkoitetaan tässä laissa Tyrnävän ja Limingan kuntien aluetta, jolla voidaan luvasta toteuttaa siemenperunoiden kaupan pitämisen osalta tiettyjen jäsenvaltioiden koko alueella tai osalla siitä neuvoston direktiivin 2002/56/EY liitteissä I ja II säädettyjä toimenpiteitä tiukempia toimenpiteitä tiettyjä tauteja vastaan tehdyn komission päätöksen 2004/3/EY mukaisesti toteuttaa siemenperunoiden kaupan pitämisen osalta tiettyjen jäsenvaltioiden koko alueella tai osalla siitä neuvoston direktiivin 2002/56/EY liitteissä I ja II säädettyjä toimenpiteitä tiukempia toimenpiteitä tiettyjä tauteja vastaan.

2 §
Suhde muuhun lainsäädäntöön

Toimenpiteisiin hyvän kasvinterveyden tilan säilyttämiseksi sekä kasvintuhoojien torjumiseen ja leviämisen estämiseen sovelletaan kasvinterveyden suojelemisesta annettua lakia (702/2003). Siemenperunan tuotantoon ja markkinointiin sovelletaan siemenkauppalakia (728/2000).

SiemenkauppaL 728/2000 on kumottu SiemenL:lla 600/2019.

3 §
Perunan kaupan pitäminen ja siemeneksi käyttäminen

Korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella kaupan pidettävän tai siemeneksi käytettävän perunan on oltava luvasta toteuttaa siemenperunoiden  kaupan pitämisen  tiettyjen jäsenvaltioiden koko alueella tai osalla siitä neuvoston direktiivin 2002/56/EY liitteissä I ja II säädettyjä toimenpiteitä tiettyjä tauteja vastaan tehdyssä komission päätöksessä 2004/3/EY edellytettyä tai sitä korkeampaa siemenluokkaa.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella kaupan pidettävistä siemenluokista ja perunan tuotannossa käytettävälle siemenperunalle asetettavista vaatimuksista.

4 §
Kasvinterveyden turvaaminen korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella

Kaupan pitäjän ja viljelijän, jäljempänä toimija, tulee huolehtia perunan hyvän viljelytavan mukaisesta viljely- ja tuotantohygieniasta, tarvittavien kuljetusvälineiden puhdistamisesta sekä tuotantopaikan perunajätteiden turvallisesta käsittelystä ja hävittämisestä. Toimijan tulee tarkastaa vähintään silmämääräisesti kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain soveltamisalaan kuuluvat tuotteet ja tilat siten kuin kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin 3 kohdassa säädetään.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kasvinterveyden turvaamisesta ja perunan hyvän viljelytavan noudattamisesta korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella.

5 §
Tietojen säilyttäminen ja tiedonsaantioikeus

Toimijan on vähintään vuoden ajan säilytettävä ne tiedot, joista tarvittaessa voidaan vaikeuksitta selvittää siemen- ja muun kuin siemenperunan tuotannossa käytetyt siemenluokat ja muut valvontaa varten tarpeelliset tiedot.

Sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, Elintarviketurvallisuusvirastolla on oikeus saada toimijalta tässä laissa tarkoitettua tarkastusta ja valvontaa varten tarpeelliset tiedot ja asiakirjat.

6 §
Valvontaviranomainen

Tämän lain täytäntöönpanosta sekä lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnasta ja valvonnan järjestämisestä vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto.

Elintarviketurvallisuusviraston on laadittava suunnitelma korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueen valvomisesta ja valvontakertomus suoritetuista valvonnoista.

7 §
Tarkastusoikeus

Elintarviketurvallisuusvirastolla on oikeus tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten täytäntöön panemista ja noudattamisen valvontaa varten päästä viljellyille ja muille alueille, tuotanto-, varasto- ja muihin rakennuksiin ja kuljetusvälineisiin sekä tarkastaa 5 §:ssä tarkoitettua tietoja ja toimijan kirjanpitoa, suorittaa tarkastuksia ja ottaa korvauksetta näytteitä tutkimuksia varten. Tarkastuksessa on noudatettava, mitä hallintolain (434/2003) 39 §:ssä säädetään. Tarkastusta ei kuitenkaan saa suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävissä tiloissa.

8 §
Perunan kaupan pitämisen tai käytön kieltäminen

Elintarviketurvallisuusvirasto voi antaa eräkohtaisen perunan kaupan pitämistä tai käyttöä koskevan kiellon sille, joka luovuttaa tai vastaanottaa siemen- tai muuta perunaa kuin siemenperunaa tuotantoalueella viljelyä varten 3 §:n vastaisesti.

9 §
Toimenpiteet hyvän kasvinterveydellisen tilan säilyttämiseksi korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella

Jos siemenperuna ei täytä 3 §:ssä säädettyjä vaatimuksia, Elintarviketurvallisuusvirasto voi, jos se on välttämätöntä kasvinterveyden turvaamiseksi, päätöksellään määrätä siemen- tai muun perunakasvuston hävittämisestä, pellon viljelyn rajoittamisesta seuraavana kasvukautena tai toimijan kustannuksella tehtävästä perunakasvuston tai -sadon tuhoojien tarkastuksista.

Jos toimija on laiminlyönyt 4 §:ssä säädetyt vaatimukset, Elintarviketurvallisuusvirasto voi kasvinterveyden turvaamiseksi päätöksellään määrätä toimijan korjaaviin toimenpiteisiin.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia teknisluonteisia säännöksiä perunakasvuston hävittämisestä, pellon viljelyn rajoittamisesta ja perunakasvuston tai -sadon tuhoojien tarkastuksista.

10 §
Uhkasakko tai teettäminen

Elintarviketurvallisuusvirasto voi tehostaa 8 ja 9 §:ssä tarkoitettua kieltoa ja määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

11 §
Rangaistussäännökset

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta

1) pitää kaupan korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella 3 §:ssä tai sen nojalla annetussa säännöksessä säädetyn vaatimuksen vastaista perunaa,

2) käyttää korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella siemen- tai muun perunan kuin siemenperunan tuotannossa 3 §:ssä tai sen nojalla annetussa säännöksessä säädetyn vaatimuksen vastaista siemenperunaa, tai

3) ei noudata 4 §:ssä tai sen nojalla säädettyä kasvinterveyden turvaamista koskevaa vaatimusta

on tuomittava korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueen vaarantamisesta sakkoon.

Korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueen vaarantamisesta voidaan jättää syyte nostamatta tai rangaistus määräämättä, jos teon johdosta annetusta muusta viranomaisen päätöksestä aiheutuneita taloudellisia seurauksia on pidettävä tekijälle teon vakavuuteen nähden riittävinä taikka jos tekijä rikkoo tämän lain nojalla määrättyä uhkasakolla tehostettua kieltoa tai määräystä.

Ilmoituksen 1 momentissa tarkoitetun rikkomuksen saattamiseksi syyteharkintaan tekee Elintarviketurvallisuusvirasto. Ilmoitus voidaan jättää tekemättä rikkomuksesta, jota on kokonaisuutena pidettävä ilmeisen vähäisenä.

12 §
Muutoksenhaku

Valvontaviranomaisen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin muutoksenhausta hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Tämän lain nojalla tehtävässä kiellossa tai määräyksessä voidaan määrätä, että kieltoa tai määräystä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

13 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2016.

Tällä lailla kumotaan laki korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella noudatettavista perunanviljelyn vaatimuksista (574/2002).

HE 61/2016, MmVM 9/2016, EV 69/2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.