Seurattu SDK 846/2023 saakka.

30.6.2016/591

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden sekä niiden vähittäismyyntipakkausten merkinnöistä ja muusta ulkoasusta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tupakkalain (549/2016) nojalla:

1 luku

Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen varoitusmerkinnät

1 § (29.12.2016/1375)
Yleisvaroitus ja tiedotusviesti

Poltettavaksi tarkoitetun tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksessa on oltava:

1) yleisvaroitus, jonka teksti on ”Tupakointi tappaa”;

2) tiedotusviesti, jonka teksti on ”Tupakansavussa on yli 70 tunnetusti syöpää aiheuttavaa ainetta”.

2 §
Yleisvaroituksen ja tiedotusviestin kirjasintyyppi ja -koko

Yleisvaroituksen ja tiedotusviestin teksti on:

1) painettava mustalla, lihavoidulla Helvetica-kirjasimella valkoiselle taustalle;

2) painettava kirjasimella, jonka pistekoko on sellainen, että teksti peittää mahdollisimman suuren osan sille varatusta alueesta;

3) sijoitettava keskelle niille varattua aluetta, ja suorakulmaisessa vähittäismyyntipakkauksessa tekstin on oltava yhdensuuntainen vähittäismyyntipakkauksen sivulaitojen kanssa.

3 §
Yleisvaroituksen ja tiedotusviestin sijoittelu savukkeiden vähittäismyyntipakkauksessa

Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksessa yleisvaroitus on sijoitettava yhden sivupinnan alaosaan ja tiedotusviesti toisen sivupinnan alaosaan.

Savukkeiden kovassa vähittäismyyntipakkauksessa, jossa on saranoitu läppäkansi ja jonka sivupinnat jakautuvat kahtia, kun pakkaus avataan, yleisvaroitus ja tiedotusviesti on sijoitettava jakautuvien sivupintojen tilavampiin osiin. Tällaisessa vähittäismyyntipakkauksessa yleisvaroitus on sijoitettava myös yläosan pinnan sisäpuolelle kohtaan, joka tulee näkyviin, kun pakkaus avataan. Tällaisen vähittäismyyntipakkauksen sivupintojen korkeuden on oltava vähintään 16 millimetriä.

4 §
Yleisvaroituksen ja tiedotusviestin sijoittelu kääretupakan vähittäismyyntipakkauksessa

Suorakulmaisessa kääretupakan vähittäismyyntipakkauksessa yleisvaroitus on sijoitettava yhden sivupinnan alaosaan ja tiedotusviesti toisen sivupinnan alaosaan.

Lieriömäisessä kääretupakan vähittäismyyntipakkauksessa yleisvaroitus on sijoitettava kannen ulkopintaan ja tiedotusviesti kannen sisäpintaan.

Pussimaisessa kääretupakan vähittäismyyntipakkauksessa yleisvaroitus ja tiedotusviesti on sijoitettava sellaisille pinnoille, joilla nämä terveysvaroitukset näkyvät kokonaan. Yleisvaroituksen ja tiedotusviestin tarkemmasta sijoittelusta pussimaiseen kääretupakan vähittäismyyntipakkaukseen säädetään yleisvaroituksen ja tiedotusviestin täsmällisestä paikasta pussimaisissa pakkauksissa markkinoidun kääretupakan osalta annetussa komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2015/1735.

5 §
Yleisvaroituksen ja tiedotusviestin koko

Yleisvaroituksen ja tiedotusviestin on katettava 50 prosenttia niistä pinnoista, joille ne painetaan.

Edellä 3 §:n 1 momentissa ja 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa vähittäismyyntipakkauksissa yleisvaroituksen ja tiedotusviestin on oltava vähintään 20 millimetriä korkeita.

6 § (29.12.2016/1375)
Yhdistettyjen terveysvaroitusten sisältö

Poltettavaksi tarkoitetun tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksessa on oltava yhdistetyt terveysvaroitukset, joissa on:

1) jokin seuraavista varoitusteksteistä:

a) Tupakointi aiheuttaa 90 prosenttia keuhkosyövistä;

b) Tupakointi aiheuttaa suun ja kurkun syöpiä;

c) Tupakointi vahingoittaa keuhkojasi;

d) Tupakointi aiheuttaa sydänkohtauksia;

e) Tupakointi aiheuttaa halvauksia ja vammoja;

f) Tupakointi tukkii verisuonia;

g) Tupakointi lisää sokeutumisriskiä;

h) Tupakointi vahingoittaa hampaita ja ikeniä;

i) Tupakointi voi tappaa syntymättömän lapsesi;

j) Tupakansavusi vahingoittaa lapsiasi, perhettäsi ja ystäviäsi;

k) Tupakoijan lapset alkavat polttaa muita herkemmin;

l) Lopeta nyt – pysy elossa läheisiäsi varten;

m) Tupakointi heikentää hedelmällisyyttä;

n) Tupakointi lisää impotenssiriskiä;

2) 1 kohdassa tarkoitettua varoitustekstiä vastaava värivalokuva, josta säädetään tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/40/EU (tupakkatuotedirektiivi) liitteessä II;

3) seuraava tupakoinnin lopettamista koskeva tieto: ”Tukea lopettamiseen: www.lopetan.fi”. (26.4.2022/296)

7 §
Yhdistettyjen terveysvaroitusten vuorottelu

Yhdistettyjen terveysvaroitusten varoitustekstejä ja niitä vastaavia valokuvia on vuoroteltava niin, että ne esiintyvät yhtä monessa tupakkatuotteen tuotemerkin vähittäismyyntipakkauksessa kymmenen prosentin tarkkuudella.

Yhdistetyt terveysvaroitukset ryhmitellään kolmeen tupakkatuotedirektiivin liitteessä II tarkoitettuun kokonaisuuteen. Kokonaisuuksia on vuoroteltava vuosittain.

8 §
Yhdistettyjen terveysvaroitusten sijoittelu

Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksessa on oltava kaksi yhdistettyä terveysvaroitusta, joista yksi on sijoitettava pakkauksen etupinnalle ja toinen pakkauksen takapinnalle. Lieriömäisessä vähittäismyyntipakkauksessa on oltava kaksi yhdistettyä terveysvaroitusta tasaisen välimatkan päässä toisistaan.

Yhdistetyt terveysvaroitukset on sijoitettava vähittäismyyntipakkauksen pintojen ylälaitaan samansuuntaisesti kuin muut pakkauksen kyseisillä pinnoilla olevat tiedot. Yhdistettyjen terveysvaroitusten on oltava samanlaisia vähittäismyyntipakkauksen molemmilla puolilla.

Jos tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) 11 §:ssä tarkoitettu hintalipuke on kiinnitetty tai vähittäismyyntihinta painettu kartongista tehdyn vähittäismyyntipakkauksen ylälaitaan, yhdistetty terveysvaroitus, jonka on näyttävä vähittäismyyntipakkauksen takapinnalla, saadaan 2 momentista poiketen sijoittaa suoraan hintalipukkeen tai vähittäismyyntihintaa koskevan tekstin alle. Jos vähittäismyyntipakkaus on pehmeää materiaalia, tupakkaverosta annetun lain 11 §:ssä tarkoitetun hintalipukkeen tai vähittäismyyntihintaa koskevan tekstin sekä yhdistetyn terveysvaroituksen yläreunan väliin saa 2 momentista poiketen jäädä suorakaiteen muotoinen, enintään 13 millimetrin korkuinen alue. Tässä momentissa tarkoitettuja poikkeuksia sovellettaessa tupakkatuotteen tuotemerkkejä tai logoja ei saa sijoittaa yhdistettyjen terveysvaroitusten yläpuolelle.

3 momentti on voimassa 20.5.2019 saakka.

9 §
Yhdistettyjen terveysvaroitusten koko

Yhdistettyjen terveysvaroitusten on katettava 65 prosenttia niistä pinnoista, joille ne painetaan. Lieriömäisessä vähittäismyyntipakkauksessa yhdistettyjen terveysvaroitusten on katettava 65 prosenttia kaarevan pinnan puoliskosta.

Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksessa yhdistettyjen terveysvaroitusten on oltava vähintään 44 millimetriä korkeita ja 52 millimetriä leveitä.

10 §
Yhdistettyjen terveysvaroitusten ulkoasua koskeva tarkempi sääntely

Yhdistettyjen terveysvaroitusten ulkoasusta säädetään tarkemmin poltettavaksi tarkoitettuja tupakkatuotteita koskevien yhdistettyjen terveysvaroitusten teknisistä eritelmistä ulkoasun, suunnittelun ja muodon osalta annetussa komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2015/1842.

10 a § (29.12.2016/1375)
Savuttomia tupakkatuotteita koskeva varoitusmerkintä

Savuttoman tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksessa on oltava seuraava varoitusmerkintä: ”Tämä tupakkatuote vaarantaa terveytesi ja aiheuttaa riippuvuutta”.

10 b § (29.12.2016/1375)
Savuttomia tupakkatuotteita koskevan varoitusmerkinnän kirjasintyyppi ja -koko

Edellä 10 a §:ssä tarkoitetun varoitusmerkinnän teksti on painettava:

1) mustalla, lihavoidulla Helvetica-kirjasimella valkoiselle taustalle;

2) kirjasimella, jonka pistekoko on sellainen, että teksti peittää mahdollisimman suuren osan sille varatusta alueesta.

10 c § (29.12.2016/1375)
Savuttomia tupakkatuotteita koskevan varoitusmerkinnän sijoittelu

Edellä 10 a §:ssä tarkoitettu varoitusmerkintä on sijoitettava vähittäismyyntipakkauksen kahdelle suurimmalle pinnalle. Varoitusteksti on sijoitettava keskelle sille varattua aluetta, ja sen on oltava yhdensuuntainen pinnalla olevan päätekstin kanssa.

10 d § (29.12.2016/1375)
Savuttomia tupakkatuotteita koskevan varoitusmerkinnän koko

Edellä 10 a §:ssä tarkoitetun varoitusmerkinnän on katettava 32 prosenttia siitä pinnasta, jolle se sijoitetaan.

2 luku

Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen varoitusmerkintä

11 § (26.4.2022/296)
Nikotiinia koskeva varoitusmerkintä

Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksessa on oltava seuraava nikotiinia koskeva varoitusmerkintä, jonka teksti on: ”Tämä tuote sisältää nikotiinia, joka on voimakkaasti riippuvuutta aiheuttava aine”.

12 §
Nikotiinia koskevan varoitusmerkinnän kirjasintyyppi ja -koko

Edellä 11 §:ssä tarkoitetun varoitusmerkinnän teksti on painettava:

1) mustalla, lihavoidulla Helvetica-kirjasimella valkoiselle taustalle;

2) kirjasimella, jonka pistekoko on sellainen, että teksti peittää mahdollisimman suuren osan sille varatusta alueesta.

13 §
Nikotiinia koskevan varoitusmerkinnän sijoittelu

Edellä 11 §:ssä tarkoitettu varoitusmerkintä on sijoitettava sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen kahdelle suurimmalle pinnalle. Varoitusteksti on sijoitettava keskelle sille varattua aluetta, ja sen on oltava yhdensuuntainen pinnalla olevan päätekstin kanssa.

14 §
Nikotiinia koskevan varoitusmerkinnän koko

Edellä 11 §:ssä tarkoitetun varoitusmerkinnän on katettava 32 prosenttia siitä pinnasta, jolle se sijoitetaan.

15 §
Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen lehtinen

Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksessa on oltava lehtinen, joka sisältää suomeksi ja ruotsiksi:

1) tuotteen käyttöä ja säilyttämistä koskevat ohjeet, joissa mainitaan, että tuotetta ei suositella nuorille eikä tupakoimattomille;

2) tiedot sairauksista ja muista terveydentilaan liittyvistä olosuhteista, jotka estävät tuotteen käytön;

3) erityisille riskiryhmille suunnatut varoitukset;

4) tiedot tuotteen mahdollisista haittavaikutuksista;

5) tiedot riippuvuuden aiheutumisesta ja myrkyllisyydestä;

6) valmistajan tai maahantuojan sekä EU:ssa sijaitsevan yhteyshenkilön yhteystiedot.

3 luku

Poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen tuotteen vähittäismyyntipakkauksen varoitusmerkintä

16 §
Polttamista koskeva varoitusmerkintä

Poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen tuotteen vähittäismyyntipakkauksessa on oltava tuotteen polttamista koskeva varoitusmerkintä, jonka teksti on: ”Tämän tuotteen polttaminen vaarantaa terveytesi”.

17 §
Polttamista koskevan varoitusmerkinnän kirjasintyyppi ja -koko

Edellä 16 §:ssä tarkoitetun varoitusmerkinnän tekstin kirjasintyyppiin ja -kokoon sovelletaan, mitä 12 §:ssä säädetään.

18 §
Polttamista koskevan varoitusmerkinnän sijoittelu

Edellä 16 §:ssä tarkoitettu varoitusmerkintä on sijoitettava vähittäismyyntipakkauksen etu- ja takapinnoille. Varoitusteksti on sijoitettava keskelle sille varattua aluetta, ja sen on oltava yhdensuuntainen pinnalla olevan päätekstin kanssa.

19 §
Polttamista koskevan varoitusmerkinnän koko

Edellä 16 §:ssä tarkoitetun varoitusmerkinnän on katettava 32 prosenttia siitä pinnasta, jolle se sijoitetaan.

3 a luku (26.4.2022/296)

Vähittäismyyntipakkauksen sallitut merkinnät ja muu ulkoasu

19 a § (26.4.2022/296)
Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen sallitut merkinnät

Tupakkalain 32 §:n 3 momentissa tarkoitetut merkinnät saa painaa enintään kerran vähittäismyyntipakkauksen kahdelle pinnalle. Merkinnät on painettava Helvetica-kirjasimella, joka on mattapintainen ja väriltään Pantone Cool Gray 2 C. Merkintöjen pistekoko saa olla enintään 10. Mitä tässä momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske vähittäismyyntipakkauksen viivakoodia.

Tuotenimen saa esittää enintään yhdellä rivillä. Mahdollisen versionimen saa esittää enintään yhdellä rivillä heti tuotenimen alapuolella. Tuotenimen ja mahdollisen versionimen tekstin on oltava samansuuntainen 1 ja 6 §:ssä tarkoitettujen merkintöjen kanssa. Merkintöjen on koostuttava pienistä kirjaimista ensimmäistä kirjainta lukuun ottamatta.

Viivakoodin saa painaa vähittäismyyntipakkaukseen vain kerran. Viivakoodin on oltava väriltään joko musta valkoisella taustalla taikka mattapintainen Pantone Cool Gray 2 C tai Pantone 448 C valkoisella taustalla. Viivakoodi on painettava vähittäismyyntipakkauksen pohjaan, takapinnalle tai sivupinnalle.

19 b § (26.4.2022/296)
Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen muu ulkoasu

Savukkeen vähittäismyyntipakkauksen on oltava muodoltaan suorakulmainen särmiö. Muun tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen on oltava muodoltaan suorakulmainen särmiö taikka lieriömäinen tai pussimainen.

Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen on oltava sileä- ja mattapintainen ja väriltään Pantone 448 C.

Savukkeen vähittäismyyntipakkauksen on oltava kartonkia tai pehmeää materiaalia. Muun tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen on oltava kartonkia, pehmeää materiaalia, metallia tai puuta.

Vähittäismyyntipakkauksen kääreen on oltava sileä, läpinäkyvä ja väritön, eikä siinä saa olla merkintöjä. Kääreen repäisynauhan on oltava sileä sekä läpinäkyvä ja väritön taikka musta. Se saa olla enintään kolme millimetriä leveä, ja sen on oltava samansuuntainen pakkauksen yläreunan kanssa. Repäisynauhassa saa olla enintään 23 millimetriä pitkä jatkuva läpinäkyvä ja väritön taikka musta viiva, jolla nauhan alkukohta merkitään.

Vähittäismyyntipakkauksen sisäpinnan on oltava väriltään Pantone 448 C tai valkoinen. Vähittäismyyntipakkauksen sisäpuolella saa olla valkoinen tai hopeanvärinen suojapaperi. Pehmeää materiaalia olevassa savukkeen vähittäismyyntipakkauksessa suojapaperi saa näkyä pakkauksen yläpinnassa.

19 c § (26.4.2022/296)
Savukkeen vähittäismyyntipakkauksen avausmekanismi

Savukkeen vähittäismyyntipakkauksessa ei saa olla avausmekanismia, joka voidaan sulkea tai sinetöidä ensimmäisen avauskerran jälkeen, lukuun ottamatta läppäkantta ja kovan rasian saranoitua kantta. Jos vähittäismyyntipakkauksessa on läppäkansi tai saranoitu kansi, kansi saa olla saranoitu vain vähittäismyyntipakkauksen takapuolella.

19 d § (26.4.2022/296)
Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen sallitut merkinnät

Tupakkalain 36 §:n 4 momentissa tarkoitetut merkinnät saa painaa enintään kerran vähittäismyyntipakkauksen kahdelle pinnalle. Merkinnät on painettava Helvetica-kirjasimella, joka on mattapintainen ja väriltään Pantone Cool Gray 2 C. Merkintöjen pistekoko saa olla enintään 10. Mitä tässä momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske vähittäismyyntipakkauksen viivakoodia.

Tuotenimen saa esittää enintään yhdellä rivillä. Mahdollisen versionimen saa esittää enintään yhdellä rivillä heti tuotenimen alapuolella. Tuotenimen ja mahdollisen versionimen tekstin on oltava samansuuntainen 11 §:ssä tarkoitetun merkinnän kanssa. Merkintöjen on koostuttava pienistä kirjaimista ensimmäistä kirjainta lukuun ottamatta.

Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen viivakoodia koskee, mitä 19 a §:n 3 momentissa säädetään.

19 e § (26.4.2022/296)
Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen muu ulkoasu

Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen on oltava:

1) muodoltaan suorakulmainen särmiö;

2) väriltään Pantone 448 C; vähittäismyyntipakkauksen sisäpinnan on oltava väriltään Pantone 448 C tai valkoinen;

3) materiaaliltaan sileä- ja mattapintaista kartonkia.

Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksen käärettä ja sen repäisynauhaa koskee, mitä 19 b §:n 4 momentissa säädetään.

3 b luku (26.4.2022/296)

Savukkeen, täyttösäiliön ja nikotiininesteen sallitut merkinnät ja muu ulkoasu

19 f § (26.4.2022/296)
Savukkeen merkinnät ja muu ulkoasu

Savukkeen on oltava tasa- ja mattapintainen ja valkoinen. Savukepaperin osa, joka peittää filtterin, saa kuitenkin muistuttaa korkkipuuta. Savukkeen filtterin on oltava valkoinen.

Tuotenimen saa painaa savukkeeseen enintään kerran. Tuotenimi on painettava mustalla, mattapintaisella Helvetica-kirjasimella, jonka pistekoko on enintään 8. Merkintä on painettava savukkeen pituuteen nähden poikittain, ja se saa sijaita enintään 38 millimetrin etäisyydellä savukkeen siitä päästä, jota ei ole tarkoitettu sytytettäväksi.

19 g § (26.4.2022/296)
Täyttösäiliön merkinnät ja muu ulkoasu

Täyttösäiliön on oltava muodoltaan suora ympyrälieriö, jossa on suppilomainen suutin. Täyttösäiliön on oltava läpinäkyvä ja väritön ja pinnaltaan tasainen. Täyttösäiliön korkin on oltava läpinäkyvä, valkoinen tai musta.

Jos täyttösäiliössä on etiketti, sen taustan on oltava saman värinen kuin tuotteen vähittäismyyntipakkauksen. Tätä vaatimusta ei kuitenkaan sovelleta aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisiin merkintöihin.

Tupakkalain 36 b §:n 2 momentissa tarkoitetut merkinnät saa painaa täyttösäiliöön tai sen etikettiin enintään kerran. Merkinnät on painettava Helvetica-kirjasimella, joka on mattapintainen ja väriltään musta tai Pantone Cool Gray 2 C. Merkintöjen pistekoko saa olla enintään 10 pistettä.

Tuotenimen saa esittää enintään yhdellä rivillä. Mahdollisen versionimen saa esittää enintään yhdellä rivillä heti tuotenimen alapuolella. Merkintöjen on koostuttava pienistä kirjaimista ensimmäistä kirjainta lukuun ottamatta.

19 h § (26.4.2022/296)
Nikotiininesteen väri

Nikotiinineste saa olla väriltään vain kellertävää tai väritöntä.

4 luku

Erinäiset säännökset

20 §
Varoitusmerkinnän kiinnittäminen

Tässä asetuksessa tarkoitetut varoitusmerkinnät on sijoitettava vähittäismyyntipakkauksen ulkopinnalle, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

Edellä 1 luvussa tarkoitetut varoitusmerkinnät on painettava pysyvästi niin, että niitä ei voida irrottaa. Muihin vähittäismyyntipakkauksiin kuin savukkeiden vähittäismyyntipakkauksissa ja pussimaisiin kääretupakan vähittäismyyntipakkauksiin varoitusmerkinnät voidaan kuitenkin kiinnittää sellaisilla tarroilla, joita ei voida irrottaa.

Edellä 1 luvussa tarkoitettuja varoitusmerkintöjä ei saa peittää, ja niiden on oltava täysin näkyvissä. Ne eivät myöskään saa peittää tupakkaverosta annetun lain 11 §:ssä tarkoitettua hintalipuketta tai vähittäismyyntihintaa koskevaa tekstiä eivätkä tupakkalain 32 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua paikannus- ja jäljitysmerkintöjä ja turvaominaisuuksia taikka häiritä niiden lukemista.

Edellä 1 luvussa tarkoitetut varoitusmerkinnät on kiinnitettävä niin, että ne eivät rikkoudu, kun vähittäismyyntipakkaus avataan. Tämä ei kuitenkaan koske sellaista vähittäismyyntipakkausta, jossa on läppäkansi ja jonka varoitusmerkintöjen graafinen koskemattomuus ja näkyvyys on varmistettu.

21 §
Varoitusmerkinnän kehystäminen

Edellä 1 luvussa tarkoitetut varoitusmerkinnät on kehystettävä mustalla rajauksella, jonka leveys on yksi millimetri. Rajauksen on oltava merkinnälle varatun pinta-alan sisäpuolella.

22 § (29.12.2016/1375)
Varoitusmerkinnän koon laskeminen

Edellä 1, 6, 10 a, 11 ja 16 §:ssä tarkoitettujen varoitusmerkintöjen koko on laskettava suhteessa pakkauksen pintoihin pakkauksen ollessa suljettuna.

22 a § (26.4.2022/296)
Merkintöjen korostamisen kielto

Edellä 3 a ja 3 b luvussa tarkoitettuja merkintöjä ei saa lihavoida, kursivoida, alleviivata tai muulla tavoin korostaa.

22 b § (26.4.2022/296)
Tuotetietoja koskevien merkintöjen kiinnittäminen

Tupakkalain 32 §:n 3 momentissa, 36 §:n 4 momentissa ja 36 b §:n 2 momentissa tarkoitetut merkinnät saa painamisen sijasta kiinnittää vähittäismyyntipakkauksiin sellaisilla tarroilla, joita ei voida irrottaa.

23 §
Myyntipäällykset

Mitä tässä asetuksessa säädetään vähittäismyyntipakkauksesta, koskee myös myyntipäällystä.

5 luku

Voimaantulo

24 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 2016.

Kun yhdistettyjä terveysvaroituksia vuorotellaan 7 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, on ensin käytettävä tupakkatuotedirektiivin liitteessä II tarkoitettua kokonaisuutta 1 ja sen jälkeen edettävä numerojärjestyksessä. Kun kaikki kokonaisuudet on käytetty, kokonaisuuksien vuorottelu on aloitettava alusta. Uusi kokonaisuus on otettava käyttöön 20 päivänä toukokuuta kunakin vuonna.

Edellä 8 §:n 3 momentti voimassa 20 päivään toukokuuta 2019.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/40/EU (32014L0040); EUVL L 127, 29.4.2014, s. 1

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.12.2016/1375:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Savuttomia tupakkatuotteita saa myydä ja muutoin luovuttaa kuluttajille tupakkalain (693/1976) ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisissa vähittäismyyntipakkauksissa 20 päivään toukokuuta 2017, jos tuotteet on valmistettu tai luovutettu vapaaseen liikkuvuuteen ennen 20 päivää toukokuuta 2016.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/40/EU (32014L0040); EUVL L 127, 29.4.2014, s. 1

26.4.2022/296:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2023. Tämän asetuksen 6 §:n 3 kohta tulee kuitenkin voimaan 20 päivänä toukokuuta 2023.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisesti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.