Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

17.6.2016/471

Laki liikenneturvallisuusmaksusta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Lain tarkoitus

Liikenneturvallisuuden edistämiseksi on valtiolle suoritettava liikenneturvallisuusmaksua siten kuin tässä laissa säädetään.

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) maksuvelvollisella vakuutusyhtiötä, joka harjoittaa liikennevakuutuslaissa (460/2016) tarkoitettua liikennevakuutustoimintaa Suomessa;

2) maksukaudella tammikuun, huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun 1 päivänä alkavaa kolmen kalenterikuukauden jaksoa.

3 § (23.11.2018/981)
Toimivaltainen viranomainen

Liikenneturvallisuusmaksun kannon toimittaa Liikenne- ja viestintävirasto. Virasto voi tarvittaessa antaa yksityiskohtaisempia määräyksiä maksumenettelystä ja sille maksun määräämistä varten toimitettavista selvityksistä.

2 luku

Maksun määrääminen ja kanto

4 § (26.8.2022/793)
Liikenneturvallisuusmaksun määräytymisen perusteet

Liikenneturvallisuusmaksun määrä on 1,3 prosenttia maksuvelvollisen liikennevakuutuksen maksukauden kokonaisvakuutusmaksutulosta, joka määräytyy samoin perustein kuin vakuutusyhtiön tilinpäätöksen tuloslaskelman mukainen vakuutusmaksutulo.

5 § (23.11.2018/981)
Liikenne- ja viestintävirastolle toimitettavat tiedot

Maksuvelvollisen on annettava Liikenne- ja viestintävirastolle kirjallinen ilmoitus kultakin maksukaudelta viimeistään maksukautta seuraavan kalenterikuukauden 15 päivänä. Ilmoituksessa on oltava maksun määräämistä varten tarvittavat tiedot.

Lisäksi maksuvelvollisen on toimitettava Liikenne- ja viestintävirastolle vuosittain tilinpäätös ja toimintakertomus.

6 § (23.11.2018/981)
Maksun määrääminen

Liikenne- ja viestintäviraston on saamansa selvityksen perusteella viivytyksettä vahvistettava liikenneturvallisuusmaksun määrä.

7 § (23.11.2018/981)
Maksun suorittaminen

Liikenneturvallisuusmaksu on maksettava viimeistään maksukautta seuraavan kalenterikuukauden 30 päivänä.

Jos maksuvelvollinen ei ole saanut maksupäätöstä tiedoksi ennen 1 momentissa tarkoitetun määräajan päättymistä, maksu on suoritettava maksuvelvollisen kirjanpidon mukaisena.

Jos maksuvelvollinen ei ole maksanut liikenneturvallisuusmaksua määräaikana tai on maksanut sitä vähemmän kuin maksupäätöksessä on vahvistettu, Liikenne- ja viestintäviraston on viipymättä pantava suoritettava maksu maksuvelvollisen maksettavaksi.

8 § (23.11.2018/981)
Maksupaikat

Liikenneturvallisuusmaksu maksetaan rahalaitokseen. Maksamisesta aiheutuneista kuluista vastaa maksaja.

Rahalaitoksen on suoritettava vastaanottamansa liikenneturvallisuusmaksut Liikenne- ja viestintäviraston tilille viimeistään maksupäivää seuraavana arkipäivänä.

9 §
Viivästymisseuraamukset

Jos maksuvelvollinen ei ole suorittanut liikenneturvallisuusmaksua säädetyssä määräajassa, suorittamatta jääneelle maksulle lasketaan viivästymisseuraamukset. Viivästysseuraamusten laskemisesta säädetään veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa (1556/1995).

10 §
Korotettu maksu

Jos maksuvelvollinen on ilman pätevää syytä antanut ilmoituksen, muun asiakirjan tai tiedon virheellisenä tai olennaisesti vaillinaisena taikka jos hän on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa kokonaan tai osittain, liikenneturvallisuusmaksua voidaan korottaa enintään 30 prosentilla.

Jos maksuvelvollinen on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta antanut puutteellisen, erehdyttävän tai väärän ilmoituksen, muun asiakirjan tai tiedon tai jättänyt ilmoitusvelvollisuutensa täyttämättä ja mainitunlainen menettely on ollut omiaan aiheuttamaan sen, että maksuvelvolliselle olisi voinut jäädä liikenneturvallisuusmaksua määräämättä, liikenneturvallisuusmaksua voidaan korottaa enintään 50 prosentilla.

11 §
Maksun jälkikanto

Jos maksuvelvollinen on kokonaan tai osittain laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuuden taikka antanut puutteellisen, erehdyttävän tai väärän ilmoituksen, muun asiakirjan tai tiedon ja maksu on sen vuoksi kokonaan tai osittain jäänyt määräämättä, on maksuvelvollisen suoritettavaksi määrättävä kantamatta jäänyt liikenneturvallisuusmaksu sekä säädetty maksunkorotus. Jälkikanto voidaan toimittaa kolmen vuoden kuluessa sitä seuraavan kalenterivuoden alusta, jolloin maksu määrättiin tai olisi pitänyt määrätä.

3 luku

Muutoksenhaku

12 §
Oikaisuvaatimus

Liikenneturvallisuusmaksun määräämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

13 § (23.11.2018/981)
Oikaisu maksuvelvollisen hyväksi

Jos liikenneturvallisuusmaksun määräämisessä on tapahtunut virhe, jonka johdosta maksuvelvolliselle on määrätty liikaa maksua, Liikenne- ja viestintävirasto oikaisee maksua maksuvelvollisen hyväksi, jollei asiaa ole valitukseen tai oikaisuvaatimukseen annetulla päätöksellä ratkaistu. Oikaisu maksuvelvollisen hyväksi voidaan tehdä kolmen vuoden kuluessa maksun määräämistä seuraavan kalenterivuoden alusta.

14 § (23.11.2018/981)
Oikaisu maksunsaajan hyväksi

Jos maksuvelvolliselle on laskuvirheen tai siihen verrattavan erehdyksen vuoksi jäänyt määräämättä liikenneturvallisuusmaksu osaksi tai kokonaan, Liikenne- ja viestintäviraston on oikaistava maksupäätös, jollei asiaa ole valitukseen tai oikaisuvaatimukseen annetulla päätöksellä ratkaistu. Oikaisu maksunsaajan hyväksi voidaan tehdä vuoden kuluessa sitä seuraavan kalenterivuoden alusta, jolloin maksu määrättiin tai olisi pitänyt määrätä.

15 § (30.12.2019/1532)
Muutoksenhaku hallintotuomioistuimeen

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).

16 § (23.11.2018/981)
Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusoikeus korkeimpaan hallinto-oikeuteen on maksuvelvollisella. Liikenne- ja viestintävirastolla on valitusoikeus siinä tapauksessa, että hallinto-oikeus on muuttanut viraston tekemää maksupäätöstä tai kumonnut sen.

17 §
Palautettavalle määrälle suoritettava korko

Jos liikenneturvallisuusmaksua palautetaan maksuunpanon oikaisun tai muutoksenhaun johdosta, palautettavalle maksulle maksetaan veronkantolaissa (609/2005) säädetty korko maksupäivästä takaisinmaksupäivään.

4 luku

Voimaantulo

18 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 125/2015, LiVM 5/2016, EV 43/2016

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

23.11.2018/981:

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

L 981/2018 tuli voimaan L:n 937/2018 mukaisesti 1.1.2019.

HE 61/2018, HE 104/2018, LiVM 21/2018, EV 102/2018

30.12.2019/1532:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

HE 91/2019, LiVM 9/2019, EV 75/2019

26.8.2022/793:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

HE 86/2022, LiVM 8/2022, EV 89/2022

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.