Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

18.3.2016/194

Laki ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Ylimääräinen taiteilijaeläke

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää taiteilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa, tunnustukseksi hänen ansiokkaasta toiminnastaan luovana tai esittävänä taiteilijana.

Eläkettä ei ilman erityistä syytä saa myöntää henkilölle, joka ei ole täyttänyt 60 vuotta.

2 §
Täysi eläke ja osaeläke

Ylimääräinen taiteilijaeläke myönnetään joko täytenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Eläke voidaan myöntää täytenä eläkkeenä, jos hakijan verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta jäävät alle 3 §:ssä säädetyn taiteilijaeläkkeen määrän.

Eläke voidaan myöntää osaeläkkeenä, jos hakijan verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta ylittävät 3 §:ssä säädetyn taiteilijaeläkkeen määrän, mutta jäävät alle tämän pykälän 3 momentissa säädetystä määrästä.

Eläkettä ei myönnetä, jos hakijan verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta ylittävät 3 §:ssä säädetyn taiteilijaeläkkeen määrän kerrottuna kahdella.

3 §
Täyden eläkkeen ja osaeläkkeen määrä

Ylimääräinen taiteilijaeläke on 1 328,69 euroa kuukaudessa. Osaeläke on puolet täyden eläkkeen määrästä.

Osaeläke voidaan korottaa täydeksi eläkkeeksi eläkkeensaajan hakemuksesta, jos eläkkeen saajan eläke- ja muut tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta jäävät alle 1 momentissa säädetyn taiteilijaeläkkeen määrän.

4 §
Eläkkeen myöntäminen ja maksaminen

Ylimääräisen taiteilijaeläkkeen myöntää Taiteen edistämiskeskus. Eläkkeen myöntämistä varten Taiteen edistämiskeskus pyytää valtion taidetoimikunnan lausunnon. Eläke myönnetään maksettavaksi aikaisintaan myöntämisvuoden alusta.

Myönnettävien uusien eläkkeiden ja korotettavien osaeläkkeiden lukumäärä vahvistetaan vuosittain valtion talousarviossa.

Eläkkeen maksaa Keva.

5 §
Eläkkeen maksamisen lopettaminen ja takaisinperintä

Taiteen edistämiskeskus voi päätöksellään määrätä eläkkeen maksamisen lopetettavaksi sekä jo maksetun eläkkeen takaisinperittäväksi, jos eläkkeenhakija on eläkehakemuksessa antanut väärän tai harhaanjohtavan tiedon seikasta, joka on olennaisesti vaikuttanut eläkkeen saantiin.

Taiteen edistämiskeskus voi päättää, että osa takaisinperittävästä eläkkeestä jätetään perimättä, jos täysimääräinen takaisinperintä on kohtuuton eläkkeensaajan taloudelliseen asemaan nähden.

6 §
Eläkkeen tarkistaminen

Maksussa olevaa sekä myönnettävää uutta ylimääräistä taiteilijaeläkettä tarkistetaan kalenterivuosittain siten kuin työntekijän eläkelain (395/2006) 98 §:ssä säädetään.

7 §
Muutoksenhaku

Tämän lain mukaisen päätöksen muutoksenhakuun sovelletaan, mitä muutoksenhausta on Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain (657/2012) 13 §:ssä säädetty.

8 §
Asetuksenantovaltuus

Eläkkeiden hakemisesta, maksamisesta sekä hakemuksessa esitettävistä tiedoista ja siihen liitettävistä selvityksistä säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

9 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2016. Tällä lailla kumotaan ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä annettu valtioneuvoston päätös (75/1974).

HE 121/2015, StVM 1/2016, EV 6/2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.