Seurattu SDK 361/2023 saakka.

26.11.2015/1377

Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tilintarkastuslain (1141/2015) nojalla:

1 §
Rekisteri-ilmoituksen tekeminen ja rekisterimerkintä

Rekisteri-ilmoitus on allekirjoitettava.

Rekisterimerkintä tehdään viipymättä sen jälkeen, kun rekisteri-ilmoitus tai rekisterimerkinnän edellytyksenä oleva lainvoimainen päätös on saapunut Tilintarkastusvalvonnalle.

2 § (18.8.2016/653)
Muun kuin ETA-valtion tilintarkastajaa koskevien tietojen rekisteröinti

Muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (ETA-valtio) hyväksytyn ja rekisteröidyn tilintarkastajan tilintarkastuslain (1141/2015) 6 luvun 9 §:ssä tarkoitetun rekisteröinnin edellytyksenä on, että:

1) tilintarkastajaksi valittu luonnollinen henkilö tai tilintarkastusyhteisön nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja täyttää tilintarkastuslain 6 luvun 2 tai 3 §:ssä säädettyä vastaavat hyväksymisedellytykset;

2) tilintarkastusyhteisön hallituksen tai tätä vastaavan toimielimen jäsenten enemmistö täyttää tilintarkastuslain 6 luvun 5 §:ssä säädettyä vastaavat hyväksymisedellytykset;

3) tilintarkastaja noudattaa tilintarkastuslain 3 luvun 8 §:ssä ja 4 luvun 6 ja 7 §:ssä säädettyä vastaavia riippumattomuutta koskevia vaatimuksia;

4) tilintarkastaja noudattaa tilintarkastuslain 3 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja tai niitä vastaavia standardeja;

5) tilintarkastusyhteisö julkistaa tiedot hallinnostaan ja toiminnastaan siten kuin säädetään 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 537/2014 yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta 13 artiklan 2 kohdassa.

Muussa kuin ETA-valtiossa hyväksyttyä ja rekisteröityä tilintarkastajaa koskevat tiedot on merkittävä rekisteriin siten, että ne erottuvat ETA-valtiossa hyväksyttyjen ja rekisteröityjen tilintarkastajien tiedoista.

Muun kuin ETA-valtiossa hyväksytyn ja rekisteröidyn tilintarkastajan on sisällytettävä toimintakertomukseensa kuvaus laadunvalvontajärjestelmän toiminnasta ja suoritetuista laaduntarkastuksista sekä laaduntarkastusten tuloksista ja niiden aiheuttamista toimenpiteistä.

3 §
Työsuunnitelma

Tilintarkastusvalvonnan on julkistettava vuosittain marraskuun loppuun mennessä seuraavaa vuotta koskeva työsuunnitelmansa.

4 §
Toimintakertomus

Tilintarkastusvalvonnan on julkistettava vuosittain maaliskuun loppuun mennessä kertomus toiminnastaan.

Toimintakertomukseen on sisällytettävä kuvaus laadunvalvontajärjestelmän toiminnasta ja suoritetuista laaduntarkastuksista sekä laaduntarkastusten tuloksista ja niiden aiheuttamista toimenpiteistä.

5 § (18.8.2016/653)

5 § on kumottu A:lla 18.8.2016/653.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

7 §
Siirtymäsäännökset

Tilintarkastusvalvonnan tulee saattaa tilintarkastajarekisteri vastaamaan tämän asetuksen säännöksiä viiden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Tilintarkastusvalvonnan tulee julkaista vuoden 2016 työsuunnitelma neljän kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Tilintarkastusvalvonnan tulee huolehtia, että toimintakertomus laaditaan Valtion tilintarkastuslautakunnan, Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarien tilintarkastusvaliokuntien viimeiseltä toimintavuodelta.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.8.2016/653:

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä elokuuta 2016.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.