Seurattu SDK 940/2023 saakka.

13.5.2015/603

Valtioneuvoston asetus lisääntymisterveydelle työssä vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja vaaran torjunnasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään työturvallisuuslain (738/2002) nojalla:

1 §
Vaaraa aiheuttavat tekijät

Lisääntymisterveydelle työssä vaaraa aiheuttavia tekijöitä ovat:

1) kemialliset aineet ja seokset, jotka täyttävät aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/ETY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset luokituskriteerit ja kuuluvat yhteen tai useampaan seuraavista vaaraluokista tai vaarakategorioista ja joita koskee yksi tai useampi seuraavista vaaralausekkeista:

a) sukusolujen perimää vaurioittava, kategoria 1A, 1B tai 2 (H340, H341);

b) syöpää aiheuttava, kategoria 1A, 1B tai 2 (H350, H350i, H351);

c) lisääntymiselle vaarallinen, kategoria 1A, 1B tai 2 tai lisäkategoria ”vaikutukset imetykseen tai imetyksen kautta aiheutuvat vaikutukset” (H360, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361f, H361fd, H362);

d) elinkohtainen myrkyllisyys kerta-altistumisen jälkeen, kategoria 1 tai 2 (H370, H371);

2) muut kemialliset tekijät, joita ovat:

a) anestesiakaasut;

b) elohopea ja sen yhdisteet;

c) hiilimonoksidi eli häkä;

d) orgaaniset liuotinaineet

e) sytostaattiset lääkkeet

f) synteettiset estrogeenit ja progestiinit

3) biologiset tekijät, joita ovat:

a) hepatiittivirukset;

b) herpesvirukset;

c) HI-virukset;

d) listeriabakteeri;

e) sytomegalovirus;

f) toksoplasma;

g) vesirokkovirus;

h) vihurirokkovirus;

i) parvorokkovirus;

4) fysikaaliset tekijät, joita ovat:

a) ionisoiva säteily mukaan lukien radionuklidit;

b) paineenalainen työ, joka sisältää maanalaisen kaivostyön, paineistetuissa tiloissa työskentelyn ja vedenalaisen sukeltamisen.

2 §
Vaaraa aiheuttavien tekijöiden korvaaminen

Työnantajan on huolehdittava siitä, että 1 §:ssä tarkoitetut lisääntymisterveydelle vaaraa aiheuttavat tekijät korvataan vähemmän vaaraa aiheuttavilla tekijöillä, kun se on teknisesti mahdollista ja kohtuudella toteutettavissa.

3 §
Raskauden suojelu

Työnantajan on huolehdittava siitä, että raskaana oleva työntekijä ei altistu sellaiselle 1 §:ssä tarkoitetulle kemialliselle, fysikaaliselle tai biologiselle tekijälle eikä käytä sellaista työmenetelmää, että siitä on perusteltua syytä olettaa olevan vaaraa sikiön kehitykselle tai raskaudelle. Tällainen työntekijä on pyrittävä siirtämään vanhempainvapaan alkamiseen saakka muihin työntekijälle sopiviin tehtäviin ottaen huomioon hänen ammattitaitonsa ja kokemuksensa, jos vaaraa aiheuttavaa tekijää ei ole voitu poistaa.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, työnantajan on huolehdittava siitä, että raskaana oleva työntekijä ei altistu 1 §:ssä tarkoitetuille kemiallisille tekijöille siinä määrin, että ne ylittävät työturvallisuuslain (738/2002) 38 §:n 4 momentin nojalla annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa säädettyjen haitallisiksi tunnettujen pitoisuuksien ohjeraja-arvot.

Työnantajan on ilmoitettava työntekijöille sikiön kehitykselle tai raskaudelle aiheutuvasta vaarasta, jos työssä käytetään tai esiintyy tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa tällaista vaaraa. Tällaisessa työssä on raskaana olevan työntekijän ilmoitettava raskaudestaan työnantajalle tai työterveyshuollolle.

Raskaana olevan työntekijän käyttämiä työmenetelmiä valittaessa on otettava huomioon siirrettävien taakkojen suuruus, työasennot tai työliikkeet, jotka voivat olla sikiölle vaarallisia.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan perimälle, sikiölle ja lisääntymiselle työssä aiheutuvan vaaran torjunnasta annettu valtioneuvoston päätös (1043/1991) ja perimälle, sikiölle ja lisääntymiselle työssä vaaraa aiheuttavista tekijöistä annettu työministeriön päätös (1044/1991).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/27/EU, EUVL L 65, 5.3.2014, s. 1-7

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.