Seurattu SDK 829/2022 saakka.

19.3.2015/239

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen, eläinten hyvinvointikorvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2015

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) nojalla:

1 §
Ympäristösitoumus

Aktiiviviljelijä voi vuonna 2015 antaa eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 5 §:ssä tarkoitetun ympäristökorvausta koskevan sitoumuksen. Sitoumukseen voidaan viljelijän hakemuksesta hyväksyä korvauskelpoiseksi peltoalaksi ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (235/2015) 4 ja 5 §:ssä tarkoitettu peltoala.

2 §
Ympäristösopimukset

Aktiiviviljelijä voi vuonna 2015 tehdä seuraavia eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja ympäristösopimuksia:

1) kosteikkojen hoitoa koskeva sopimus;

2) maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskeva sopimus;

3) kurki-, hanhi- ja joutsenpeltojen ylläpitoa koskeva sopimus;

4) alkuperäisrotueläinten kasvattamista koskeva sopimus.

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 5 §:n 5 momentissa tarkoitettu rekisteröity yhdistys voi vuonna 2015 tehdä tämän pykälän 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun sopimuksen. Vesilain (587/2011) 12 luvussa tarkoitettu vesioikeudellinen yhteisö voi tehdä tämän pykälän 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen.

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 5 §:n 6 momentissa tarkoitettu alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitäjä ja 7 momentissa tarkoitetut kasvi- ja eläingeenivarojen säilytyksestä vastaavat tahot voivat vuonna 2015 tehdä mainitun lain 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun sopimuksen.

3 §
Luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumukset

Aktiiviviljelijä voi vuonna 2015 antaa eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksen. Sitoumukseen voidaan viljelijän hakemuksesta hyväksyä korvauskelpoiseksi alaksi luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (237/2015) 4 ja 5 §:ssä tarkoitettu peltoala.

4 §
Eläinten hyvinvointikorvausta koskeva sitoumus

Aktiiviviljelijä voi vuonna 2015 antaa eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen.

5 §
Korvauskelpoinen ala luonnonhaittakorvausta haettaessa

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 6 §:ssä tarkoitettua luonnonhaittakorvausta myönnettäessä korvauskelpoiseksi alaksi voidaan vuonna 2015 hyväksyä aktiiviviljelijän hakemuksesta luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (236/2015) 3 ja 4 §:ssä tarkoitettu ala.

6 §
Ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakeminen

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu korvauksen hakija voi vuonna 2015 hakea ei-tuotannollisia investointeja koskevaa korvausta kosteikkoinvestoinneista sekä perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivauksesta ja aitaamisesta.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2015.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014 (32014R0807); EUVL L 227, 31.7.2014, s. 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.