Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

19.3.2015/234

Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on jätetty voimaan. Ks. L 1332/2022 20 §.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 (tukiasetus) mukaisesta perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tukivuodella sitä kalenterivuotta, jolloin perustukea, viherryttämistukea ja nuoren viljelijän tukea haetaan;

2) horisontaaliasetuksella yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1306/2013;

3) soveltamisasetuksella yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 täydentämisestä ja mainitun asetuksen liitteen X muuttamisesta annettua komission delegoitua asetusta (EU) N:o 639/2014;

4) kasvulohkolla yhteen peruslohkoon kuuluvaa yhtenäistä maa-alaa, jolla viljellään yhtä kasvilajia tai useamman kasvilajin seosta tiettyä tarkoitusta varten tai joka on täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (4/2015) 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettuna hoidettuna viljelemättömänä peltona tai joka on tilapäisesti viljelemätön tai muussa kuin maatalouskäytössä;

5) monimuotoisuuspellolla ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (239/2015) 25 §:ssä tarkoitettua peltoa.

3 § (24.1.2019/146)

3 § on kumottu A:lla 24.1.2019/146.

4 §
Tukialueet

Perustukea ja viherryttämistukea voidaan myöntää maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen (5/2015) liitteen 1 mukaisilla tukialueilla AB ja C.

Harkittaessa viherryttämistuen myöntämisen edellytyksenä olevan viljelyn monipuolistamisvaatimuksen täyttymistä maatilan katsotaan sijaitsevan sillä tukialueella, jolla sen talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, maatilan katsotaan sijaitsevan sillä tukialueella, jolla pääosa sen pelloista sijaitsee.

5 §
Tukikelpoinen ala

Perustukea ja viherryttämistukea myönnetään aktiiviviljelijän tukihakemuksessa ilmoittamien maatalouskäytössä olevien tukiasetuksen 32 ja 33 artiklan mukaisesti tukikelpoisten perus- ja kasvulohkojen perusteella. Tukiasetuksen 44–46 artiklassa tarkoitettuja pinta-alaan liittyviä vähimmäis- ja enimmäismääriä laskettaessa otetaan huomioon myös lohkot, jotka ovat pienempiä kuin 0,05 hehtaaria.

Tukiasetuksen 4 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisia lyhytkiertoisia energiapuita ovat haapa, hybridihaapa, poppeli ja paju, jos niiden sadonkorjuun enimmäiskiertoaika on korkeintaan seitsemän vuotta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 9 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu puiden enimmäistiheys tukikelpoisella pysyvän nurmen ja pysyvän laitumen kasvulohkolla on 50 puuta hehtaarilla. Puuksi katsotaan yli kahden metrin korkuiset puuvartiset kasvit, joilla on yksi runko tai tyvestä yhteenliittyneenä useampi runko, sekä 0,5–2 metrin korkuiset tuotantoeläinten ravinnoksi soveltumattomat puuvartiset kasvit.

Edellä 3 momentissa tarkoitettujen puiden on sijaittava kasvulohkolla hajanaisesti. Kasvulohkolla ei voi olla puuryhmiä. Pysyvällä nurmella ja pysyvällä laitumella saa olla tuotantoeläinten ravinnoksi soveltuvia, korkeintaan kahden metrin korkuisia yksittäisiä tai pieninä ryhminä kasvavia lehtipensaita ja lehtipuiden taimia, jos niitä on alle 50 prosentilla tukikelpoisen kasvulohkon pinta-alasta. Sellaisella pysyvän laitumen tai pysyvän nurmen lohkolla, jolla on joko puita tai lehtipensaita taikka näitä molempia, on yli 50 prosentilla kasvulohkon tukikelpoisesta alasta oltava heinä- ja nurmirehukasveja.

6 § (18.2.2016/130)
Maatalousmaan säilyttäminen

Maatalousmaa on pidettävä avoimena, jos sitä ei käytetä tukiasetuksen 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitettuun maataloustoimintaan, jotta se pysyy soveltamisasetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa kunnossa. Pysyvien viljelykasvien ala katsotaan avoimeksi, vaikka sillä olisi hedelmäpuita, marjapensaita, tukiasetuksen 4 artiklan 1 kohdan j alakohdan mukaisia taimitarhoja tai 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuja lyhytkiertoisia energiapuita. Pysyvien laitumien ja pysyvien nurmien alalla saa olla muita kuin edellä mainittuja puuvartisia kasveja enintään 5 §:n 3 momentissa tarkoitettu määrä.

7 §
Maatalousmaan käyttö muuhun kuin maataloustoimintaan

Pellon viljelykuntoa parantavat kunnostustoimenpiteet tai muut vastaavat toimenpiteet, yhdyskuntatekniset työt, matkailuun ja vapaa-aikaan liittyvä toiminta sekä muu vastaava toiminta ovat maatalousmaalla sallittuja ennen kylvöä, sadonkorjuun jälkeen ja talvikaudella. Kasvukauden aikana ennen sadonkorjuuta ala saa lyhytaikaisesti olla muussa kuin maatalouskäytössä, jos toiminta ei vahingoita satoa. Maatalousmaalla, jota käytetään muuhun kuin maataloustoimintaan, on noudatettava horisontaaliasetuksen 93 artiklassa tarkoitettuja täydentäviä ehtoja. Käyttö muuhun kuin maataloustoimintaan ei saa vaarantaa alan maatalouskäyttöä seuraavana kasvukautena.

Jos maatalousmaa siirretään kokonaan pois maatalouskäytöstä, siitä on ilmoitettava tukihakemuksessa. Maatalouskäytöstä poistettua maa-alaa ei saa käyttää maataloustoimintaan ilmoitusvuonna eikä sitä seuraavana neljänä vuonna. Maatalouskäytöstä poistettu maa-ala saadaan tässä momentissa säädetystä poiketen palauttaa maatalouskäyttöön, jos alalla sijaitsevat rakennukset tai rakennelmat puretaan tai kyseessä on kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen hyväksymä hakijasta riippumaton poikkeustilanne. (24.1.2019/146)

8 § (25.5.2023/837)
Perustuen alueellinen enimmäismäärä

Tukiasetuksen 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perustuen enimmäismäärä jaetaan alueellisesti 4 §:ssä tarkoitetuille tukialueille tukioikeuksien alueellisen kohdentumisen perusteella.

Vuosittaiset alueelliset enimmäismäärät ovat tukialueittain seuraavat:

20152016201720182019202020212022
tukialuemiljoonaa euroa
AB134,20135,42131,83131,88132,03132,03129,77130,09
C132,60133,80130,26130,30130,45130,45128,22128,54
9 § (25.5.2023/837)
Tukioikeuksien arvo

Tukioikeuksien perusteella voidaan myöntää vuosittain alueellista tasatukea tukialueittain enintään seuraava euromäärä tukikelpoista hehtaaria kohden:

20152016201720182019202020212022
tukialueeuroa
AB118,05122,44121,59121,76124,39124,48122,47122,94
C101,53110,71107,90107,99108,14108,05106,13106,48
10 §
Tilakohtaisten lisäosien arvo

Maitopalkkion, sonni- ja härkäpalkkion sekä tärkkelysperunan tuen perusteella muodostettujen tilakohtaisten lisäosien arvo tukivuonna 2015 on 35 prosenttia vuoden 2006 tuen tasosta. Tukivuodesta 2016 alkaen lisäosaa ei myönnetä.

Tilakohtainen sokerijuurikkaan lisäosa on 70 prosenttia vuoden 2009 sokerin hinnanalennuksen korvauksen ja siirtymäkauden lisäkorvauksen perusteella muodostetun lisäosan yhteismäärästä tukivuosina 2015 ja 2016 ja tukivuosina 2017 ja 2018 se on 35 prosenttia. Tukivuodesta 2019 alkaen lisäosaa ei myönnetä.

Timotein siementuotannon tuen perusteella muodostetun tilakohtaisen lisäosan arvo säilyy vuoden 2012 tasolla tukivuonna 2015. Tukivuonna 2016 lisäosa on 50 prosenttia vuoden 2012 tuen tasosta. Tukivuodesta 2017 alkaen lisäosaa ei myönnetä.

Edellä 1–3 momentissa tarkoitettujen tilakohtaisten lisäosien arvon laskemisessa on otettava huomioon lisäosien arvoon vuonna 2014 tehty 8,2 prosentin lineaarinen alennus.

11 §
Tilakohtaisten lisäosien arvon alentaminen

Sen lisäksi, mitä 10 §:ssä säädetään, tilakohtaisten lisäosien arvoa alennetaan tukivuonna 2015 kertomalla lisäosien arvo kertoimella 0,56.

12 § (24.1.2019/146)
Tukioikeuksien siirto

Tukioikeuksien vastaanottajan on ilmoitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ne, joiden omistukseen tukioikeudet rekisteröidään horisontaaliasetuksen 71 artiklassa tarkoitetussa järjestelmässä.

13 § (1.2.2018/123)
Viherryttämistukeen liittyvä viljelyn monipuolistaminen

Ajanjakso, jona peltoalalla on viljeltävä soveltamisasetuksen 40 artiklan 1 kohdassa säädetty määrä eri viljelykasveja, alkaa 30 päivänä kesäkuuta ja päättyy 31 päivänä elokuuta.

Viljelyn monipuolistamisvaatimuksen täyttymistä arvioitaessa katsotaan, että seuraavanlaisilla seoskasvustoilla viljeltävät kasvit ovat tukiasetuksen 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja eri viljelykasveja:

1) öljykasvien ja viljan seoskasvustot;

2) valkuaiskasvien ja viljan seoskasvustot;

3) öljykasvien ja valkuaiskasvien seoskasvustot;

4) viljojen seoskasvustot;

5) valkuaiskasvien seoskasvustot;

6) öljykasvien seoskasvustot;

7) saneerauskasvien seoskasvustot;

8) siirtonurmikasvien seoskasvustot;

9) monimuotoisuuspellon riistakasvien seoskasvustot;

10) monimuotoisuuspellon maisemakasvien seoskasvustot;

11) monimuotoisuuspellon niittykasvien seoskasvustot;

12) hunajantuotantoon käytettävät seoskasvustot;

13) seoskasvustot, jossa eri kasvilajit sijaitsevat vierekkäin ja jokaista yksittäistä lajia on alle 0,05 hehtaarin alue;

14) ekologisen alan vaatimuksen täyttävän typensitojakasvin ja muun kasvin seoskasvustot, joissa typensitojakasvien osuus kylvösiemenseoksen painosta on yli 50 prosenttia.

Saneerauskasvien seoskasvustossa saa olla öljyretikkaa, valkosinappia, samettikukkaa ja näiden seoksia. Monimuotoisuuspellon riistakasvien seoskasvustossa on oltava vähintään kahta seuraavista kasveista: viljat, tattari, auringonkukka, öljypellava, herne, rypsi, rapsi tai sinappi, rehukaali, rehurapsi, öljyretikka, rehusokerijuurikas, naattinauris tai turnipsi, heinäkasvit ja apilat. Monimuotoisuuspellon maisemakasvien seoskasvustossa on oltava vähintään kahta seuraavista kasveista: auringonkukka, hunajakukka, sinimailanen, persianapila, keltalupiini, virnat, ruiskaunokki, malvat, kehäkukka, mesikät. Monimuotoisuuspellon niittykasvien seoskasvustossa on oltava nurmiröllin, lampaannadan tai jäykkänadan ja vähintään yhden monivuotisen niittykasvin siemeniä. Niittykasvi voi olla harakankello, valkoailakki, ahdekaunokki, keltasauramo, ketoneilikka, mäkitervakko, nurmikohokki, purtojuuri, puna-ailakki, päivänkakkara, ruusuruoho, särmäkuisma tai muu vastaava niittykasvi. Lisäksi niittykasvien seoskasvustossa saa olla yksivuotisia niittykasveja, virnoja tai muita yksivuotisia kasveja, ruisvirnaa, hunajakukkaa, kehäkukkaa tai muita yksivuotisia kukkivia linnuille ravintoa tarjoavia kasveja tai pellavaa, durraa, punahirssiä, tattaria, hamppua, maissia, auringonkukkaa, kinuaa, rypsiä, rapsia, kuminaa, viljoja tai muita vastaavia peltokasveja.

Viljelyn monipuolistamisvaatimuksen täyttymistä arvioitaessa eri viljelykasveiksi ei lueta viljelykasveja, joita kasvatetaan seuraavilla aloilla:

1) marja- ja hedelmäkasveista muodostettu kasvilajiryhmittäinen kasvulohko, jos samaan ryhmään kuuluvia eri kasvilajeja viljellään vierekkäin siten, että yksittäisen kasvilajin yhteenlaskettu pinta-ala on alle 0,05 hehtaaria;

2) kasvimaa;

3) luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007–2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 39 §:ssä tarkoitettuun sopimukseen kuuluva ala;

4) ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 §:ssä tarkoitettuun sopimukseen kuuluvaa ala;

5) ala, jolla on täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:ssä tarkoitettu maisemapiirre.

5 momentti oli väliaikaisesti voimassa 11.4.2022–31.12.2022 A:lla 271/2022. (7.4.2022/271)

14 §
Viherryttämistukeen liittyvä pysyvä nurmi Natura-alueella

Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 6 a §:n 1 momentissa tarkoitettujen Natura-alueella sijaitsevien pysyvien nurmien kasvuston saa uudistaa vain erityisestä syystä, jos uudistamiseen ei liity kyntämistä. Uudistamisesta ja sen toteutustavasta on ilmoitettava kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ennen uudistamisen aloittamista.

15 § (24.1.2019/146)
Viherryttämistukeen liittyvä ekologinen ala

Ekologiseen alaan kuuluvaa kesantoalaa ei saa käyttää maataloustuotantoon ja ala on säilytettävä kesantona 1 päivästä tammikuuta 15 päivään elokuuta. Kesantoa saa käyttää laitumena tai sen kasvuston saa korjata 16 päivästä elokuuta. Kesannolla ei saa käyttää kasvinsuojeluaineita 1 päivästä tammikuuta 15 päivään elokuuta.

Ekologiseen alaan kuuluvan kesantoalan mesikasveja ovat aitohunajakukka, mesikät ja apilat sekä edellä mainittujen kasvien seoskasvustot.

Soveltamisasetuksen 45 artiklan 10 kohdassa tarkoitettuja ekologisen alan edellytykset täyttäviä typpeä sitovia kasveja ovat herneet, pavut, lupiinit alaskanlupiinia ja komealupiinia lukuun ottamatta, virnat, soijapavut, mesikät, mailaset, apilat ja näiden kasvien seokset. Ekologisen alan edellytykset täyttävät myös sellaiset edellä mainittujen typpeä sitovien kasvien ja muiden kasvien seoskasvustot, joissa typpeä sitovien kasvien osuus kylvösiemenseoksen painosta on yli 50 prosenttia. Yksi- ja monivuotisten kasvien kylvösiemenseoksen painosta monivuotisten typpeä sitovien kasvien osuuden on oltava yli 50 prosenttia. Viljelijän on merkittävä lohkokohtaisesti muistiin käytetyt siemenlajit ja niiden osuudet kylvösiemenseoksen painosta. Peltolohkolla on oltava typpeä sitovia kasveja 30 päivästä kesäkuuta 31 päivään elokuuta. Jos typpeä sitovat kasvit korjataan ennen edellä mainitun ajanjakson päättymistä, peltolohkoa saa muokata vasta 1 päivästä syyskuuta. Jos alalle kylvetään syyskylvöisiä kasveja, lohkoa saa muokata ja sille saa kylvää kuitenkin jo 15 päivästä heinäkuuta. Ekologisella alalla ei saa käyttää kasvinsuojeluaineita typpeä sitovan kasvin kylvöstä 31 päivään elokuuta. Jos sato korjataan myöhemmin kuin 31 päivänä elokuuta, kasvinsuojeluaineita saa käyttää vasta sadonkorjuun jälkeen. Jos typpeä sitova kasvi on kylvetty edeltävänä vuotena tai sitä ennen, kasvinsuojeluaineiden käyttökielto alkaa 1 päivästä tammikuuta.

Ekologisen alan lyhytkiertoisia energiapuita ovat haapa ja paju. Energiapuiden alaa ei saa lannoittaa kivennäislannoitteilla. Muita kuin rikkakasvien torjuntaan tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita ei saa käyttää kasvuston perustamisvuonna eikä ennen kuin 1 päivänä syyskuuta kasvuston lopettamisvuonna.

Tukiasetuksen 46 artiklan 7 kohdassa säädettyä poikkeusta ei sovelleta maatiloihin, jotka sijaitsevat maakunnista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (100/2015) tarkoitettujen Varsinais-Suomen, Uudenmaan tai Ahvenanmaan maakuntien alueilla. Maatila sijaitsee sen maakunnan alueella, jossa sen talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, maatilan katsotaan sijaitsevan siinä maakunnassa, jossa pääosa sen pelloista sijaitsee.

16 § (25.5.2023/837)
Viherryttämistuen alueellinen enimmäismäärä

Viherryttämistuen alueelliset enimmäismäärät ovat tukiasetuksen liitteessä II säädetty kansallinen enimmäismäärä huomioon ottaen tukialueittain seuraavat:

20152016201720182019202020212022
tukialuemiljoonaa euroa
AB78,9778,9879,0079,0879,1779,1777,8278,10
C78,0378,0478,0578,1478,2278,2276,8977,16
17 §
Viherryttämistuen hehtaarikohtainen määrä

Viherryttämistukea myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä hehtaarilta:

20152016201720182019202020212022
tukialueeuroa
AB75,5474,7574,8975,0075,1375,2474,0874,50
C65,1165,2265,3365,3565,3765,4164,3064,71
(25.5.2023/837)

Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava vuosittainen viherryttämistuen määrä ylittää tai alittaa 16 §:ssä säädetyn enimmäismäärän, viherryttämistuen määrää muutetaan suhteessa ylittymiseen tai alittumiseen.

18 §
Määräysvalta nuoren viljelijän tuessa

Nuorella viljelijällä on Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 24 §:n 1 momentissa tarkoitettu määräysvalta osakeyhtiössä, jos hänellä on yli puolet yhtiön osakkeista ja hänen omistamansa osakkeet tuottavat yli puolet yhtiön osakkeiden äänimäärästä. Jos nuorella viljelijällä on määräysvalta yhtiössä, joka on osakkaana tukea hakeneessa yhtiössä, hänellä katsotaan olevan määräysvalta tässä yhtiössä, jos ensiksi mainittu yhtiö omistaa yli puolet tukea hakeneen yhteisön osakkeista ja nämä tuottavat yli puolet yhtiön osakkeiden äänimäärästä.

Avoimessa yhtiössä määräysvallan katsotaan olevan nuorella viljelijällä, jos kaikki yhtiömiehet täyttävät nuoren viljelijän tuen saajalle asetetut ehdot. Kommandiittiyhtiössä määräysvallan katsotaan olevan nuorella viljelijällä, jos nuoren viljelijän tuen saajalle asetetut ehdot täyttäviä yhtiömiehiä on enemmistö vastuunalaisista yhtiömiehistä. Osuuskunnassa määräysvallan katsotaan olevan nuorella viljelijällä, jos enemmistö jäsenistä täyttää nuoren viljelijän tuen saajalle asetut ehdot.

Jos kyseessä on soveltamisasetuksen 50 artiklan mukainen luonnollisten henkilöiden ryhmä, määräysvallan katsotaan olevan nuorella viljelijällä, jos kaikki ryhmän jäsenet täyttävät nuoren viljelijän tuen saajalle asetetut ehdot.

19 § (1.12.2022/971)
Nuoren viljelijän tuen määrä

Nuoren viljelijän tuen enimmäismäärä on 2 prosenttia tukiasetuksen liitteessä II säädetystä vuosittaisesta kansallisesta enimmäismäärästä.

Nuoren viljelijän tukea myönnetään tukiasetuksen liitteessä II säädetty kansallinen enimmäismäärä huomioon ottaen seuraava euromäärä hehtaarilta:

vuosieuroa
201550,78
201651,50
201753,30
201854,00
201954,30
202082,00
202180,60
202282,80
(25.5.2023/837)
20 § (18.2.2016/130)
Perustuen, viherryttämistuen ja nuoren viljelijän tuen maksaminen

Pienin tukikelpoinen kasvulohko, josta voidaan maksaa perustukea, viherryttämistukea ja nuoren viljelijän tukea on 0,05 hehtaaria. Perustukea, viherryttämistukea ja nuoren viljelijän tukea ei makseta pysyvien viljelykasvien kasvihuonealasta, eikä tilapäisesti viljelemättömästä alasta. Perustukea, viherryttämistukea ja nuoren viljelijän tukea ei makseta sellaisesta viljelystä, jossa viljelykasvien juuret eivät ole yhteydessä maaperään. Tukea ei makseta myöskään alasta, jota koskee maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (760/1995) 10 §:ssä tarkoitettu 20-vuotinen maatalouden ympäristötuen erityistukisopimus.

21 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan tilatukijärjestelmästä annettu valtioneuvoston asetus (242/2013).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

10.12.2015/1437:

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä joulukuuta 2015.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

18.2.2016/130:

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä helmikuuta 2016.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen hakemukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa ollutta 19 §:n 1 momenttia.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

16.6.2016/455:

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä kesäkuuta 2016.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

8.12.2016/1066:

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä joulukuuta 2016.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

16.3.2017/153:

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä maaliskuuta 2017.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen hakemukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa ollutta 19 §:n 1 momenttia.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

8.6.2017/337:

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 2017.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

7.12.2017/841:

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä joulukuuta 2017.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

1.2.2018/123:

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 2018.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen hakemukseen sovelletaan 19 §:n 1 momenttia sellaisena kuin se oli tämän asetuksen voimaan tullessa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

7.6.2018/432:

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 2018.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

6.9.2018/777:

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 2018 ja on voimassa vuoden 2018 loppuun. Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2018.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

5.12.2018/1067:

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä joulukuuta 2018.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

24.1.2019/146:

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä tammikuuta 2019.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen hakemukseen sovelletaan 19 §:n 1 momenttia sellaisena kuin se oli tämän asetuksen voimaan tullessa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

13.6.2019/750:

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä kesäkuuta 2019.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

4.12.2019/1207:

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä joulukuuta 2019.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

23.1.2020/48:

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä tammikuuta 2020.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen hakemukseen sovelletaan 19 §:n 1 momenttia sellaisena kuin se oli tämän asetuksen voimaan tullessa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

4.6.2020/419:

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä kesäkuuta 2020.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

3.12.2020/922:

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä joulukuuta 2020.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

22.4.2021/343:

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä huhtikuuta 2021.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen hakemukseen sovelletaan 19 §:n 1 momenttia sellaisena kuin se oli tämän asetuksen voimaan tullessa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

3.6.2021/455:

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä kesäkuuta 2021.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

25.11.2021/1032:

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä marraskuuta 2021.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

20.1.2022/66:

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä tammikuuta 2022.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen hakemukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa ollutta 19 §:n 1 momenttia.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

7.4.2022/271:

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä huhtikuuta 2022 ja on voimassa vuoden 2022 loppuun.

Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2022.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

2.6.2022/400:

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä kesäkuuta 2022.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s.1

1.12.2022/971:

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä joulukuuta 2022.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

25.5.2023/837:

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä toukokuuta 2023.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307) ; EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639) ; EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.