Seurattu SDK 926/2022 saakka.

20.2.2015/147

Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Rakennusten energiatodistustietojärjestelmä

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus pitää vastuullisena rekisterinpitäjänä rakennusten energiatodistustietojärjestelmää. Tietojärjestelmää pidetään:

1) rakennuksen energiatodistuksesta annetussa laissa (50/2013) tarkoitettujen energiatodistusten laatimista varten;

2) energiatodistusten laatimisen valvomiseksi;

3) todistusten ja niissä olevien tietojen käytön valvomiseksi;

4) todistusten laatijoiden valvomiseksi;

5) tietopalvelutehtäviä varten.

Tietojärjestelmään kuuluu rekisteri rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 12 §:ssä tarkoitetuista energiatodistusten laatijoista, energiatodistusrekisteri sekä valvontatietorekisteri.

Jollei tässä laissa toisin säädetä, henkilötietojen salassa pitämiseen ja luovuttamiseen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999). (22.12.2021/1224)

2 § (22.12.2021/1224)
Rekisteri energiatodistusten laatijoista

Rekisteriin energiatodistusten laatijoista saadaan tallentaa:

1) energiatodistuksen laatijan nimi, henkilötunnus, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, toiminta-alue, toiminnan sähköpostiosoite ja internetosoite, yrityksen nimi sekä laskutuksessa tarvittavat tiedot;

2) tieto pätevyyden vaativuustasosta ja pätevyyden voimassaoloaika.

Energiatodistuksen laatijan merkitseminen rekisteriin edellyttää sitä, että rekisteröitävä antaa suostumuksensa siihen, että hänen nimensä, pätevyytensä ja sen voimassaoloaika sekä hänen ilmoittamansa toiminta-alue saadaan pitää yleisessä tietoverkossa saatavilla. Suostumuksesta tulee käydä ilmi, että se on annettu vapaaehtoisesti ja nimenomaisesti. Rekisteröitävä voi pyytää myös ilmoittamansa postiosoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, toiminnan sähköpostiosoitteen ja internetosoitteen sekä yrityksen nimen pitämistä yleisessä tietoverkossa saatavilla. Laatijan antamasta suostumuksesta on myös käytävä ilmi, että laatijan ilmoittamat tiedot julkaistaan 5 §:ssä tarkoitetussa julkisessa tietopalvelussa.

Rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 16 §:ssä tarkoitettu pätevyyden toteaja tallentaa rekisteröintiä pyytäneiden ja suostumuksensa tietojen saatavilla pitoon antaneiden rekisteritiedot energiatodistustietojärjestelmään, kun henkilön pätevyys on todettu tai uusittu. Laatija voi milloin tahansa pyytää tietojensa poistamista energiatodistusten laatijarekisteristä ilmoittamalla siitä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle.

Rekisteriin merkittyjen on ilmoitettava rekisteriin ilmoittamiensa tietojen muutoksista viipymättä rekisterinpitäjälle.

3 § (22.12.2021/1224)
Energiatodistusrekisteri

Energiatodistusrekisteriin saadaan tallentaa:

1) energiatodistuksen kohteena olevan rakennuksen tai rakennuksen osan nimi, osoite, pysyvä rakennustunnus, energiatodistuksen laatija, laatimispäivä, todistuksen laatimisvaihe, havainnointikäynnin päivämäärä, yrityksen nimi ja todistustunnus;

2) rakennuksen energiatehokkuutta kuvaava tunnus, rakennuksen laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku), uuden rakennuksen E-luvun vaatimustaso, toimenpiteet energiatehokkuuden parantamiseksi säästövaikutuksineen, ja tieto siitä, onko todistus laadittu rakennukselle tai rakennuksen osalle, jossa viranomainen tai laitos tarjoaa julkisia palveluja yleisön käyntien kohteena olevissa tiloissa (julkinen rakennus);

3) rakennuksen energiatodistuksesta annetussa laissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä määritellyt muut energiatodistuksessa ilmoitettavat tekniset tiedot.

Energiatodistuksen laatija tallentaa tiedot energiatodistusrekisteriin. Todistus saa todistustunnuksen ja rakennuksen energiatehokkuutta kuvaavan tunnuksen rekisteriin tallennettujen tietojen perusteella.

Rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 17 §:ssä tarkoitetulla kevennetyllä energiatodistusmenettelyllä tehtävän todistuksen tietoja ei tallenneta rekisteriin.

4 §
Energiatodistuksen laatiminen ja allekirjoittaminen

Energiatodistus laaditaan siten, että energiatodistuksen laatija tallentaa energiatodistusrekisteriin todistuksen laatimisessa tarvittavat tiedot ja allekirjoittaa energiatodistuksen kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella, josta säädetään sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 910/2014. Energiatodistus katsotaan valvontaviranomaiselle toimitetuksi silloin, kun se on allekirjoitettu edellä mainitulla tavalla. (29.6.2016/546)

Edellä 1 momentissa säädettyä ei sovelleta energiatodistukseen, joka laaditaan käyttämällä kevennettyä energiatodistusmenettelyä.

5 § (22.12.2021/1224)
Julkinen tietopalvelu

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus pitää yleisessä tietoverkossa saatavilla energiatodistusten laatijoita koskevaan rekisteriin merkittyjä tietoja laatijan nimestä, pätevyyden tasosta ja voimassaoloajasta sekä toiminta-alueesta (julkinen tietopalvelu). Henkilötunnusta ei saa pitää saatavilla. Rekisterissä oleva postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, toiminnan sähköpostiosoite ja internet-osoite sekä yrityksen nimi saadaan pitää saatavilla energiatodistuksen laatijan pyynnöstä. Laatija voi milloin tahansa pyytää tietojensa poistamista julkisesta tietopalvelusta ilmoittamalla siitä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle.

Julkisesta tietopalvelusta tietoja voi hakea energiatodistuksen laatijoista yksittäisenä hakuna käyttäen hakuperusteena laatijan nimeä, maakuntaa, kuntaa, postinumeroa tai -toimipaikkaa.

Julkisessa tietopalvelussa saa olla energiatodistusrekisteriin merkittyjä tietoja, ei kuitenkaan yhden tai kaksi huoneistoa käsittävälle asuinrakennukselle tehtyyn energiatodistukseen liittyviä tietoja. Saatavilla saadaan pitää seuraavia tietoja:

1) rakennuksen nimi, osoite, pysyvä rakennustunnus, valmistumisvuosi, käyttötarkoitusluokka ja energiatehokkuusluokka, E-luku ja uuden rakennuksen E-luvun vaatimustaso;

2) todistustunnus, todistuksen laatimisvaihe, havainnointikäynnin päivämäärä, todistuksen laatimispäivä ja viimeinen voimassaolopäivä;

3) lämmitetty nettoala, lämmitysjärjestelmän kuvaus, ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus, vakioituun käyttöön perustuva laskennallinen ostoenergiankulutus energiamuodoittain ja käytetty energiamuodon kerroin;

4) energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet.

6 §
Valvontatietorekisteri

Valvontatietorekisteriin saadaan tallentaa:

1) Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen päätös tai muu toimi energiatodistuksen laatijan toimintaan, energiatodistuksen laatimiseen tai sen tai siinä olevien tietojen käyttöön tai käytön laiminlyöntiin liittyvässä valvonta-asiassa;

2) valvontaa varten rakennuksen omistajalta tai muulta todistuksen hankkimisesta vastuussa olevalta, energiatodistuksen laatijalta taikka viranomaiselta tietopyynnön perusteella saatu sekä muutoin valvontaa varten keskukselle toimitettu tarpeellinen tieto mukaan lukien tarpeelliset henkilötunnukset kyseessä olevien henkilöiden riittäväksi yksilöimiseksi;

3) energiatodistuksen laatijoita koskevasta rekisteristä poistettu tieto, joka on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi;

4) energiatodistusrekisteristä poistettu tieto, joka on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus merkitsee tiedot rekisteriin.

7 §
Tietojen poistaminen energiatodistusten laatijoita koskevasta rekisteristä ja energiatodistusrekisteristä

Energiatodistuksen laatijaa koskevat tiedot poistetaan energiatodistusten laatijoita koskevasta rekisteristä, kun:

1) laatija ilmoittaa lopettavansa toimintansa tai pyytää muutoin tietojensa poistamista rekisteristä pysyvästi tai määräaikaisesti;

2) laatijapätevyyden voimassaoloaika päättyy eikä pätevyyden toteaja ole ilmoittanut pätevyyden uusimisesta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle;

3) laatijalle on annettu todistusten laatimiskielto;

4) laatijan osalta toiminnan harjoittamisen yleiset edellytykset eivät enää täyty;

5) Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on saanut tiedon laatijan kuolemasta.

Energiatodistusta koskevat tiedot poistetaan energiatodistusrekisteristä, kun:

1) todistuksen voimassaoloaika on päättynyt;

2) todistukselle on annettu käyttökielto.

8 §
Tietojen poistaminen valvontatietorekisteristä ja tietojen luovuttaminen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle toimitettu tieto poistetaan valvontatietorekisteristä valvontatoimenpiteiden päätyttyä, kuitenkin viimeistään seuraavasti:

1) energiatodistuksen laatijaa koskeva tieto kymmenen vuoden kuluttua tiedon rekisteröimisestä valvontatietorekisteriin;

2) energiatodistusta koskeva tieto kahden vuoden kuluttua tiedon rekisteröimisestä valvontatietorekisteriin;

3) muu valvontaa varten saatu tieto viiden vuoden kuluttua tiedon rekisteröimisestä valvontatietorekisteriin.

Valvontaa varten saatuja tietoja ei saa luovuttaa edelleen.

9 §
Maksullisuus

Suoritteiden maksullisuudesta ja perittävien maksujen suuruudesta säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla.

10 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015.

Pätevyyden toteajien tulee ilmoittaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle energiatodistusten laatijoita koskevaan rekisteriin tarvittavat tiedot niistä energiatodistusten antajista ja energiatodistusten laatijoista, joiden pätevyys on todettu tai uusittu ennen tämän lain voimaantuloa.

HE 335/2014, YmVM 18/2014, EV 263/2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/31/EU (32010L0031) ; EUVL N:o L 153, 18.6.2010, s.13

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.6.2016/546:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016.

HE 74/2016, LiVM 18/2016, EV 103/2016

17.11.2017/756:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2017.

HE 86/2017, YmVM 12/2017, EV 103/2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/31/EU (32010L0031); EUVL L 153, 18.6.2010, s.13

22.12.2021/1224:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

HE 108/20201, YmVM 4/2021, EV 131/2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2018/844/EU (32018L0844) ; EUVL L 156, 19. 6.2018, s. 75

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.