Seurattu SDK 125/2023 saakka.

12.2.2015/121

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) nojalla:

1 luku

Yleiset säännöt

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013, jäljempänä maaseutuasetus, 33 artiklassa tarkoitettujen eläinten hyvinvointia edistävien tukien, jäljempänä hyvinvointikorvaus, toimeenpanosta. Hyvinvointikorvaus on osa Euroopan komission hyväksymää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa vuosille 2014–2020. Hyvinvointikorvaus voidaan myöntää ja maksaa kehittämisohjelman voimassaoloaikana valtion talousarviossa osoitettujen varojen rajoissa.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) naudalla maidon, lihan tai muiden elintarvikkeiden tai vuodan tuottamiseksi taikka muuta vastaavaa tarkoitusta varten pidettävää nautaeläintä;

2) emolehmällä Simmental-rotuista poikinutta nautaeläintä, jonka käyttötavaksi nautarekisterissä on merkitty muu kuin maidontuotanto ja poikinutta biisonia sekä Aberdeen angus-, Belgian Blue, Blonde d’Aquitane-, Charolais-, Hereford-, Ylämaankarja-, Limousin-, Piemontese-, Dexter-, Galloway- ja Texas Longhorn -rotuista ja tällaisen rodun kanssa risteytyksestä syntynyttä vähintään 50 prosenttisesti liharotuista poikinutta muuta nautaeläintä;

3) lypsylehmällä maidontuotantoon käytettävää poikinutta nautaeläintä, joka kuuluu Simmental-rotuun ja jonka käyttötavaksi nautarekisterissä on merkitty maidontuotanto tai joka kuuluu Ayrshire-, Jersey-, Brown Swiss-, Guernsey-, Holstein-, Montbéliarde-, itäsuomenkarja-, länsisuomenkarja- tai pohjoissuomenkarja-rotuun;

4) vasikalla alle kuuden kuukauden ikäistä nautaa;

5) urospuolisella naudalla sonnia ja härkää;

6) sialla lihan tai muiden elintarvikkeiden tuottamiseksi tai siitoskäyttöä taikka muuta tarkoitusta varten pidettävää sikaa, ei kuitenkaan villisikaa eikä lemmikkieläimenä pidettävää minisikaa;

7) karjuporsaalla enintään kolmen kuukauden ikäistä urospuolista sikaa;

8) lihasialla lihantuotantoon tarkoitettua yli kolmen kuukauden mutta alle kahdeksan kuukauden ikäistä sikaa; (19.1.2017/32)

9) emakolla eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen (45/2015) 2 §:n 15 kohdassa tarkoitettua sikaa; (21.1.2016/44)

10) joutilaalla emakolla emakkoa porsaiden vierotuksesta sitä seuraavan tiineyden loppuvaiheeseen;

11) ensikolla sikaa sen ensimmäisestä tiineytyksestä porsimiseen;

12) siipikarjalla munivia kanoja ja lihantuotantoon kasvatettavia broilereita ja kalkkunoita;

13) munivalla kanalla vähintään 16 viikon ikäistä kanaa, jonka munantuotanto käytetään kulutukseen; (19.1.2017/32)

14) broilerilla lihantuotantoa varten jalostettua noin 40 vuorokauden iässä teurastettavaa kananpoikaa sekä luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 mukaisesti harjoitettavassa tuotannossa yli 81 vuorokauden iässä teurastettavaa kananpoikaa; (19.1.2017/32)

15) nuorella siitossialla jälkeläisten tuotantoon tarkoitettua yli kolmen kuukauden mutta alle kahdeksan kuukauden ikäistä uros- tai naaraspuolista sikaa. (19.1.2017/32)

2 luku

Hyvinvointikorvauksen yleiset edellytykset

3 §
Sitoumuskausi

Hyvinvointikorvausta koskeva sitoumus alkaa sitoutumisvuoden tammikuun 1 päivänä ja päättyy joulukuun 31 päivänä.

4 § (30.12.2021/1376)
Hyvinvointikorvauksen eläinlajikohtaiset toimenpiteet

Viljelijä voi valita nautatilalla seuraavia toimenpiteitä:

1) nautojen hyvinvointisuunnitelma;

2) vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen pinta-alavaatimuksilla;

3) vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen;

4) emolehmätilojen vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen;

5) vähintään kuuden kuukauden ikäisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen;

6) vähintään 12 kuukauden ikäisten urospuolisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen;

7) nautojen laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella;

8) nautojen pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella;

9) lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito- ja poikimakarsinat;

10) nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat.

Viljelijä voi valita sikatilalla seuraavia toimenpiteitä:

1) sikojen hyvinvointisuunnitelma;

2) joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu;

3) emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen;

4) emakoiden ja ensikoiden parannetut porsimisolosuhteet;

5) vieroitettujen porsaiden, nuorten siitossikojen ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen;

6) karjuporsaiden kivunlievitys ennen ja jälkeen kirurgisen kastraation;

7) sikojen virikkeet;

8) sikojen sairas- ja hoitokarsinat;

9) emakoiden ja ensikoiden vapaaporsitus.

Viljelijä voi valita lammas- ja vuohitilalla seuraavia toimenpiteitä:

1) lampaiden ja vuohien hyvinvointisuunnitelma;

2) lampaiden ja vuohien pito-olosuhteiden parantaminen;

3) lampaiden ja vuohien hoito;

4) lampaiden ja vuohien laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella;

5) lampaiden ja vuohien pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella.

Viljelijä voi valita siipikarjatilalla seuraavia toimenpiteitä:

1) siipikarjan hyvinvointisuunnitelma;

2) broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen;

3) munintakanalan ilmanlaadun parantaminen;

4) siipikarjan virikkeet;

5) siipikarjan tasot, rampit ja orret.

5 §
Toimenpiteiden valinta

Viljelijä voi valita eläinlajikohtaisia toimenpiteitä vuosittain hyvinvointikorvausta hakiessaan. Viljelijä voi sitoutua toteuttamaan toimenpiteitä yhden tai usean eläinlajin osalta. Viljelijä voi valita eläinlajikohtaisen toimenpiteen, jos maatilalla on kyseisen eläinlajin eläimiä eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 7 §:n 2 momentissa mainittu määrä ja toimenpide soveltuu maatilan tuotantorakenteeseen sekä sen teknisiin järjestelyihin. Viljelijän on toteutettava toimenpidettä sen eläinlajin tai eläinryhmän tuotantoeläinten osalta, jotka ovat toimenpiteen kohteena ja viljelijän hallinnassa.

6 § (30.12.2021/1376)
Rajoitukset toimenpiteitä valittaessa

Viljelijä ei voi valita 4 §:n 1 momentin 7 tai 8 kohdassa, 2 momentin 2–5 tai 9 kohdassa eikä 3 momentin 4 tai 5 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä sellaisen eläinlajin osalta, josta hän on antanut sitoumuksen luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta.

Viljelijä voi samanaikaisesti valita 4 §:n 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain yhden. Jos maatilalla on vain emolehmiä, viljelijä ei voi valita 4 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä. Viljelijä voi valita 4 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain toisen. Viljelijä ei voi valita 4 §:n 1 momentin 5–8 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä toteutettavaksi läpi vuoden ulkona kasvatettavilla naudoilla. Viljelijä voi valita 4 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain toisen.

Viljelijä voi valita 4 §:n 2 momentin 5 ja 7 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain toisen. Edellä 4 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen voi valita vain viljelijä, jolla on porsastuotantosikala tai yhdistelmäsikala. Viljelijä voi valita 4 §:n 2 momentin 4 ja 9 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain toisen.

Viljelijä voi valita 4 §:n 3 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain toisen. Viljelijä, jolla on virikehäkkikanala, ei voi valita 4 §:n 4 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitettua toimenpidettä. Jos maatilalla on vain munivia kanoja, 4 §:n 4 momentin 5 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen toteuttamiseen ei voi valita orsia.

7 §
Valitusta toimenpiteestä luopuminen

Viljelijän on luovuttava valitsemastaan toimenpiteestä ja palautettava siitä maksettu hyvinvointikorvaus, jos:

1) sitoumuskauden aikana siitä maatilan kotieläintuotannosta luovutaan, jota koskien toimenpide on valittu;

2) maatilalla harjoitetun eläintuotannon olosuhteissa tapahtuu sellainen muutos, ettei valitun toimenpiteen mukaisia ehtoja enää voida toteuttaa; tai

3) eläinmäärä vähenee muutoin kuin tilapäisesti siten, että ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 7 §:n 2 momentissa säädetty vähimmäiseläinmäärä ei enää täyty.

Jos viljelijä on valinnut tuotantosuuntaansa sopimattoman toimenpiteen, toimenpiteestä on luovuttava sitoumuskauden aikana. Viljelijän on tällöin palautettava siitä maksettu hyvinvointikorvaus.

Viljelijän on ilmoitettava hyvinvointikorvauksen maksamisen edellytyksissä tapahtuneista muutoksista maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 16 §:ssä säädettynä aikana. Hyvinvointikorvaus maksetaan ilmoitettujen muutosten mukaisena.

8 § (30.12.2019/1588)
Hyvinvointikorvauksen maksamisen edellytyksenä olevan eläinmäärän laskeminen

Hyvinvointikorvauksen maksamisen edellytyksenä olevaa eläinyksikkömäärää laskettaessa maatilan keskimääräinen eläinmäärä kalenterivuoden aikana otetaan huomioon eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla.

Sikojen ja siipikarjan osalta viljelijän on ilmoitettava teurastamoon viedyt siipikarjan teuraserät ja sitoumuskauden kunkin kuukauden ensimmäisen päivän eläinmäärä. Lisäksi viljelijän on ilmoitettava korvausta hakiessaan arvio sitoumuskauden keskimääräisestä eläinyksikkömäärästä.

Jos 4 §:n 2 momentin 4 tai 9 kohdassa tarkoitettua toimenpidettä toteutetaan vain osan maatilan emakoiden ja ensikoiden osalta, eläinmäärää laskettaessa otetaan huomioon vain sellaiset toimenpiteen toteuttamiseen käytettävät porsituskarsinat, joissa emakot ja ensikot voivat porsia vapaasti. Eläinmäärä lasketaan siten, että yksi edellä mainittu porsituskarsina vastaa kahta eläinyksikköä. Edellä 4 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen osalta otetaan porsaiden eläinryhmässä huomioon puolet sikojen eläinmäärästä. (30.12.2021/1376)

Edellä 4 §:n 4 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa toimenpiteessä eläinmäärä lasketaan toimenpiteen ehdot täyttävien teuraserien keskiarvona. Jos saapumiserä teurastetaan useammassa osassa, osat yhdistetään vastaamaan alkuperäistä erää. Sitoumuskauden eläinmäärää laskettaessa otetaan huomioon vain ne sitoumuskauden loppuun mennessä tulleiden saapumiserien eläimet, jotka on teurastettu sitoumusvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä ja jotka viljelijä on ilmoittanut viimeistään Ruokaviraston määräämänä ajankohtana. Jos osa tai kaikki sitoumuskauden aikana tulleen saapumiserän eläimistä teurastetaan myöhemmin kuin sitoumusvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä, saapumiserän eläimet otetaan huomioon seuraavan sitoumusvuoden eläinmäärää laskettaessa.

3 luku

Hyvinvointikorvauksen eläinlajikohtaiset toimenpiteet

9 § (30.12.2021/1376)
Nautojen hyvinvointisuunnitelma

Nautojen hyvinvointisuunnitelmaa koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien nautojen osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain (247/1996) 5 §:n 1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 9 §:n 1 momenttia sekä nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (592/2010) 5 §:n 2 momenttia, 6 §:n 4 momenttia ja 13 §:n 1 ja 2 momenttia.

10 § (28.12.2018/1371)
Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen

Vasikoiden pito-olosuhteiden parantamista koskevaa toimenpidettä, vasikoiden pito-olosuhteiden parantamista pinta-alavaatimuksella koskevaa toimenpidettä ja emolehmätilojen vasikoiden pito-olosuhteiden parantamista koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien alle kuuden kuukauden ikäisten vasikoiden osalta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 26 a §:n 1 ja 2 momenttia, eläinten lääkitsemisestä annetun lain (387/2014) 20 §:ää, eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 1 §:n 4 momenttia ja 23 §:n 1 momentin 7 kohtaa sekä nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 1 momenttia, 7 §:ää, 12 §:n 3 momenttia ja 16 §:n 1 momenttia.

11 § (11.6.2015/710)
Nautojen pito-olosuhteiden parantaminen

Vähintään kuuden kuukauden ikäisten nautojen pito-olosuhteiden parantamista koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien vähintään kuuden kuukauden ikäisten nautojen osalta. Vähintään 12 kuukauden ikäisten urospuolisten nautojen pito-olosuhteiden parantamista koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien vähintään 12 kuukauden ikäisten urospuolisten nautojen osalta.

Edellä 1 momentissa mainittujen toimenpiteiden vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia, 4 §:n 1 momenttia ja 8 §:ää sekä nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 1 momenttia ja 8 §:ää.

12 § (11.6.2015/710)
Nautojen laidunnus ja jaloittelu

Nautojen laidunnusta laidunkaudella ja jaloittelua laidunkauden ulkopuolella koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien vähintään kuuden kuukauden ikäisten nautojen osalta. Nautojen pitkäaikaisempaa laidunnusta laidunkaudella koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien vähintään kuuden kuukauden ikäisten nautojen osalta urospuolisia nautoja lukuun ottamatta.

Edellä 1 momentissa mainittujen toimenpiteiden vähimmäistasona on noudatettava nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 §:ää.

13 § (28.12.2018/1371)
Nautaeläinten sairas-, hoito- ja poikimakarsinat

Lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito- ja poikimakarsinoita koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien poikineiden lypsylehmien ja emolehmien osalta. Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinnoita koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien nautojen osalta, lukuun ottamatta alle kahden kuukauden ikäisiä vasikoita, poikineita lypsylehmiä ja emolehmiä.

Edellä 1 momentissa mainittujen toimenpiteiden vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 5 §:n 1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia ja 11 §:ää sekä nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 1 momenttia, 6 §:n 2–4 momenttia, 7 §:ää ja 13 §:n 2 momenttia.

14 § (30.12.2021/1376)
Sikojen hyvinvointisuunnitelma

Sikojen hyvinvointisuunnitelmaa koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien sikojen osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 5 §:n 1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 9 §:n 1 momenttia sekä sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (629/2012) 6 §:n 2 momenttia ja 15 §:n 1 ja 3 momenttia.

15 § (11.6.2015/710)
Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu

Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilua koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten emakoiden ja ensikoiden osalta.

16 § (28.12.2017/1099)
Emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen

Emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantamista koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten emakoiden ja ensikoiden osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia ja 4 §:n 1 momenttia sekä sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 1, 2, 4 ja 5 momenttia, 4 §:n 3 ja 4 momenttia, 10 §:ää sekä 19 §:n 4 momenttia.

17 § (30.12.2019/1588)
Emakoiden ja ensikoiden parannetut porsimisolosuhteet

Emakoiden ja ensikoiden parannettuja porsimisolosuhteita koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien niiden vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten emakoiden ja ensikoiden osalta, jotka porsivat vapaana. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia ja sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 1, 2, 4 ja 5 momenttia, 4 §:n 3 ja 4 momenttia, 5 §:n 1 momenttia, 9 §:ää, 16 §:n 2 momenttia sekä 19 §:n 3 momenttia.

17 a § (30.12.2021/1376)
Emakoiden ja ensikoiden vapaaporsitus

Emakoiden ja ensikoiden vapaaporsitusta koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien niiden vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten emakoiden ja ensikoiden osalta, jotka porsivat vapaana. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 4 §:n 1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 1 ja 4 momenttia ja 3 §:n 1 momenttia sekä sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 2 momenttia, 9 §:ää ja 16 §:n 2 momenttia.

18 § (28.12.2017/1099)
Vieroitettujen porsaiden, nuorten siitossikojen ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen

Vieroitettujen porsaiden, nuorten siitossikojen ja lihasikojen karsinoiden kuivittamista koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien vieroitettujen porsaiden, nuorten siitossikojen ja lihasikojen osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia ja 4 §:n 1 momenttia sekä sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 1, 4 ja 5 momenttia, 4 §:n 3 ja 4 momenttia, 5 §:n 1 ja 3 momenttia sekä 19 §:n 2 momenttia.

19 § (28.12.2017/1099)
Karjujen kastraatio

Karjuporsaiden kivunlievitystä ennen ja jälkeen kirurgisen kastraation koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien enintään kolmen kuukauden ikäisten karjuporsaiden osalta lukuun ottamatta siitoskarjuja.

Edellä 1 momentissa mainitun toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 26 a §:n 1 ja 2 momenttia, eläinten lääkitsemisestä annetun lain 20 §:ää sekä eläinsuojeluasetuksen 23 §:n 1 momentin 5 kohtaa.

20 §
Sikojen virikkeet

Sikojen virikkeitä koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien sikojen osalta lukuun ottamatta vieroittamattomia porsaita. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n 3 momenttia.

21 § (28.12.2018/1371)
Sikojen sairas- ja hoitokarsinat

Sikojen sairas- ja hoitokarsinoita koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien sikojen osalta lukuun ottamatta vieroittamattomia porsaita. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 5 §:n 1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia ja 11 §:ää sekä sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 1, 4 ja 5 momenttia, 5 §:n 1 ja 3 momenttia, 7 §:n 2 momenttia, 10 ja 11 §:ää, 15 §:n 3 momenttia ja 19 §:n 2–4 momenttia.

22 § (30.12.2021/1376)
Lampaiden ja vuohien hyvinvointisuunnitelma

Lampaiden ja vuohien hyvinvointisuunnitelmaa koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien lampaiden ja vuohien osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 5 §:n 1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 9 §:n 1 momenttia, lampaiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (587/2010) 7 §:ää ja 12 §:n 1 momenttia sekä vuohien suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (589/2010) 7 §:n 1 momenttia sekä 11 §:n 1 momenttia.

23 §
Lampaiden ja vuohien pito-olosuhteiden parantaminen

Lampaiden ja vuohien pito-olosuhteiden parantamista koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien lampaiden ja vuohien osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia ja 4 §:n 1 momenttia, lampaiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:ää sekä vuohien suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:ää.

24 § (28.12.2018/1371)
Lampaiden ja vuohien hoito

Lampaiden ja vuohien hoitoa koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien lampaiden ja vuohien osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 5 §:n 1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 11 §:ää, lampaiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 3 momenttia, 4 ja 5 §:ää, 6 §:n 2 momenttia, 12 §:n 3 momenttia sekä 15 §:n 1 momenttia ja vuohien suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 3 momenttia, 4 §:ää, 5 §:n 1 ja 3 momenttia sekä 11 §:n 4 ja 5 momenttia.

25 § (11.6.2015/710)
Lampaiden ja vuohien laidunnus

Lampaiden ja vuohien laidunnusta laidunkaudella ja jaloittelua laidunkauden ulkopuolella koskevaa toimenpidettä sekä lampaiden ja vuohien pitkäaikaisempaa laidunnusta laidunkaudella koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien vähintään kolmen kuukauden ikäisten lampaiden ja vuohien osalta.

26 § (30.12.2021/1376)
Siipikarjan hyvinvointisuunnitelma

Siipikarjan hyvinvointisuunnitelmaa koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan koko siipikarjan osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 5 §:n 1 momenttia ja 26 c §:n 3 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 9 §:n 1 momenttia, kanojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (673/2010) 4 §:n 2 momenttia sekä 9 §:n 1 momenttia, broilereiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (375/2011) 4 §:n 2 momenttia ja 10 §:n 1 momenttia sekä kalkkunoiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (677/2010) 5 §:n 2 momenttia sekä 10 §:n 1 momenttia.

27 §
Broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen

Broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantamista koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien broilereiden ja kalkkunoiden osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 41 a §:n 2 momenttia ja broilereiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n 2 momenttia, 16 §:ää sekä 19 §:n 1 ja 3 momenttia.

28 §
Munintakanalan ilmanlaadun parantaminen

Munintakanalan ilmanlaadun parantamista koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien munivien kanojen osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojeluasetuksen 2 §:n 1 momenttia ja 4 §:n 1 momenttia sekä kanojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 1 momenttia.

29 §
Siipikarjan virikkeet

Siipikarjan virikkeitä koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan koko siipikarjan osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava kanojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n 3 momenttia, 12 §:n 4–6 momenttia ja 13 §:n 1 ja 2 momenttia, broilereiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 6 momenttia sekä kalkkunoiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 1 ja 2 momenttia.

30 § (19.1.2017/32)
Siipikarjan tasot, rampit ja orret

Siipikarjan tasoja, ramppeja ja orsia koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan koko siipikarjan osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava kanojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n 3 momenttia, 12 §:n 4–6 momenttia ja 13 §:n 1 ja 2 momenttia, broilereiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 6 momenttia ja 10 §:n 4 ja 5 momenttia sekä kalkkunoiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 1 momenttia ja 10 §:n 3 momenttia.

31 § (28.12.2017/1099)

31 § on kumottu A:lla 28.12.2017/1099.

4 luku

Hyvinvointikorvauksen määrä ja maksaminen

32 § (28.12.2018/1371)
Hyvinvointikorvauksen maksaminen

Hyvinvointikorvaus maksetaan kahdessa erässä. Naudoista, lampaista ja vuohista maksettavan hyvinvointikorvauksen ensimmäinen erä maksetaan niiden eläinyksiköiden perusteella, jotka ovat nautarekisterin tai lammas- ja vuohirekisterin tietojen mukaan kertyneet sitoumuskaudella 1 päivästä tammikuuta 30 päivään kesäkuuta. Siipikarjasta ja sioista maksettavan hyvinvointikorvauksen ensimmäisessä erässä korvausta maksetaan 50 prosentista hakijan ilmoittamasta eläinmäärästä.

Jos viljelijä on valinnut 4 §:n 1 momentin 5–8 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen, hyvinvointikorvausta ei makseta biisoneista, Galloway-, Texas Longhorn- eikä Ylämaankarja-rotuisista naudoista.

33 § (30.12.2021/1376)
Hyvinvointikorvauksen määrä

Hyvinvointikorvausta voidaan maksaa vuosittain korvauskelpoisista eläimistä eläinyksikköä kohden:

euroa
– nautojen hyvinvointisuunnitelma18
– vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen pinta-alavaatimuksilla439
– vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen292
– emolehmätilojen vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen234
– vähintään kuuden kuukauden ikäisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen43
– vähintään 12 kuukauden ikäisten urospuolisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen126
– nautojen laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella49
– nautojen pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella24
– lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito- ja poikimakarsinat18
– nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat15
– sikojen hyvinvointisuunnitelma10
– joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu33
– emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen38
– emakoiden ja ensikoiden parannetut porsimisolosuhteet436
– vieroitettujen porsaiden, nuorten siitossikojen ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen59
– karjuporsaiden kivunlievitys ennen ja jälkeen kirurgisen kastraation27
– sikojen virikkeet13
– sikojen sairas- ja hoitokarsinat19
– emakoiden ja ensikoiden vapaaporsitus500
– lampaiden ja vuohien hyvinvointisuunnitelma16
– lampaiden ja vuohien pito-olosuhteiden parantaminen55
– lampaiden hoito51
– vuohien hoito33
– lampaiden ja vuohien laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella33
– lampaiden ja vuohien pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella8
– siipikarjan hyvinvointisuunnitelma9
– broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen10
– munintakanalan ilmanlaadun parantaminen5
– siipikarjan virikkeet7
– munivien kanojen tasot, rampit ja orret11
– kalkkunoiden tasot, rampit ja orret14
– broilereiden tasot, rampit ja orret34

5 luku

Erinäiset säännökset

34 §
Hyvinvointikorvausta koskevat seurantatiedot

Korvauksen saajan velvollisuudesta toimittaa hyvinvointikorvauksen seurantaa ja arviointia varten tarvittavat tiedot tukiviranomaiselle säädetään maaseutuasetuksen 71 artiklassa.

34 a § (19.1.2017/32)
Euroopan komission päätöksen huomioonottaminen

Tässä asetuksessa tarkoitettu korvaus myönnetään, jollei Euroopan komission sitä koskevasta päätöksestä muuta johdu.

6 luku

Voimaantulo

35 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä helmikuuta 2015.

36 §
Siirtymäsäännökset

Edellä 3 §:stä poiketen vuonna 2015 eläinten hyvinvointikorvausta koskeva sitoumus alkaa 1 päivänä toukokuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2016.

Edellä 32 §:stä poiketen vuonna 2015 hyvinvointikorvaus maksetaan yhdessä erässä 1 päivästä toukokuuta 31 päivään joulukuuta 2015 kertyneiden eläinmäärien perusteella.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014 (32014R0807); EUVL L 227, 31.7.2014, s. 1

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

11.6.2015/710:

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä kesäkuuta 2015.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014 (32014R0807); EUVL L 227, 31.7.2014, s. 1

21.1.2016/44:

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä tammikuuta 2016.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487

19.1.2017/32:

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä tammikuuta 2017.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014 (32014R0807); EUVL L 227, 31.7.2014, s. 1

28.12.2017/1099:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014 (32014R0807); EUVL L 227, 31.7.2014, s. 1

28.12.2018/1371:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014 (32014R0807); EUVL L 227, 31.7.2014, s. 1

30.12.2019/1588:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014 (32014R0807); EUVL L 227, 31.7.2014, s. 1

30.12.2021/1376:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305) ; EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487, Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014 (32014R0807) ; EUVL L 227, 31.7.2014, s. 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.