Ajantasainen lainsäädäntö: 2015

30.12.2015/1737
Valtioneuvoston asetus Vankiterveydenhuollon yksiköstä
30.12.2015/1735
Valtioneuvoston asetus lainsäädännön arviointineuvostosta
30.12.2015/1725
Valtioneuvoston asetus kansallisesti merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista
30.12.2015/1709
Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta
30.12.2015/1696
Laki muussa kuin viranomaisessa tapahtuvasta kuluttajariitojen ratkaisemisesta
30.12.2015/1635
Laki Vankiterveydenhuollon yksiköstä
17.12.2015/1590
Laki oikeustulkkirekisteristä
17.12.2015/1489
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavista palveluista
4.12.2015/1480
Eduskunnan kanslian ohjesääntö
11.12.2015/1474
Oikeusministeriön asetus isyys- ja elatusasioissa käytettävistä lomakkeista
10.12.2015/1460
Valtioneuvoston asetus ulkomailla suoritettuja korkeakouluopintoja täydentävistä opinnoista
11.12.2015/1455
Tuomioistuinmaksulaki
3.12.2015/1426
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
4.12.2015/1393
Laki integroidun hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa
4.12.2015/1385
Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta
4.12.2015/1384
Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta
1.12.2015/1380
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2016
26.11.2015/1377
Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta
26.11.2015/1360
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta
26.11.2015/1356
Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta
24.11.2015/1355
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2016
17.11.2015/1352
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laadusta ja valvonnasta sekä rakennusten vesilaitteistojen riskienhallinnasta
20.11.2015/1340
Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä
5.11.2015/1307
Valtioneuvoston asetus ampumaradoista
30.10.2015/1292
Laki Euroopan unionin jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta
29.10.2015/1290
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkeindeksistä vuodelle 2016
29.10.2015/1289
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus palkkakertoimesta vuodelle 2016
22.10.2015/1275
Valtioneuvoston asetus eräistä toimenpiteistä ja asiakirjoista isyysasioissa
15.10.2015/1267
Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys
18.9.2015/1142
Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta
18.9.2015/1141
Tilintarkastuslaki
25.8.2015/1124
Puolustusministeriön asetus asevelvollisten varusmiespalveluksen aloittamispäivistä vuosina 2016–2023
29.8.2015/1101
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista
21.8.2015/1085
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista
7.8.2015/873
Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki
25.6.2015/819
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta
26.6.2015/817
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
25.6.2015/798
Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta
11.6.2015/768
Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitetusta haittaluokituksesta
12.6.2015/734
Laki oikeustoimen ja toimituksen todistajan esteellisyydestä
11.6.2015/719
Valtioneuvoston asetus pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta
11.6.2015/714
Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta
11.6.2015/712
Valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta
21.5.2015/687
Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista
21.5.2015/685
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta
22.5.2015/684
Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista
22.5.2015/682
Laki perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta
22.5.2015/669
Laki rikosuhrimaksusta
22.5.2015/623
Laki rikostorjunnasta Tullissa
13.5.2015/603
Valtioneuvoston asetus lisääntymisterveydelle työssä vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja vaaran torjunnasta
13.5.2015/593
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain voimaantulosta
8.5.2015/584
Laki laiva-apteekista
8.5.2015/565
Laki tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä
30.4.2015/553
Valtioneuvoston asetus säätiörekisteristä
30.4.2015/551
Valtioneuvoston asetus yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta
30.4.2015/550
Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä
30.4.2015/549
Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta
30.4.2015/548
Valtioneuvoston asetus vankeudesta
24.4.2015/523
Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä
24.4.2015/517
Laki eläimistä saatavista sivutuotteista
23.4.2015/502
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien eläintukien valvonnasta
24.4.2015/488
Laki säätiölain voimaanpanosta
24.4.2015/487
Säätiölaki
24.4.2015/460
Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta
24.4.2015/459
Työtapaturma- ja ammattitautilaki
15.4.2015/450
Oikeusministeriön asetus ryhmärakennuttamisasiakirjoista
10.4.2015/426
Laki kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla
10.4.2015/410
Kuntalaki
10.4.2015/400
Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta
10.4.2015/390
Liikuntalaki
10.4.2015/379
Kalastuslaki
10.4.2015/359
Viittomakielilaki
2.4.2015/351
Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista
26.3.2015/337
Valtioneuvoston asetus poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun perimisestä
24.3.2015/327
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta
20.3.2015/315
Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta
20.3.2015/300
Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista
20.3.2015/263
Perhehoitolaki
20.3.2015/254
Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista
20.3.2015/250
Laki matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista
19.3.2015/242
Valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, hallinnasta ja hoitamisesta
19.3.2015/241
Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta
19.3.2015/240
Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta
19.3.2015/239
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen, eläinten hyvinvointikorvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2015
19.3.2015/238
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta
19.3.2015/237
Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta
19.3.2015/236
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta
19.3.2015/235
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta
19.3.2015/234
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta
20.3.2015/227
Laki yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta
20.3.2015/226
Laki eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta
12.3.2015/216
Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä
6.3.2015/209
Laki suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta
6.3.2015/190
Ryhmärakennuttamislaki
6.3.2015/180
Laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta
6.3.2015/175
Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta
20.2.2015/162
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä
20.2.2015/147
Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä
12.2.2015/123
Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa
12.2.2015/121
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta
6.2.2015/88
Laki todistajansuojeluohjelmasta
5.2.2015/80
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta
29.1.2015/64
Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta
29.1.2015/59
Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä
22.1.2015/47
Valtioneuvoston asetus ympäristövahinkovakuutuksesta
23.1.2015/38
Laki tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä
23.1.2015/34
Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki
15.1.2015/20
Valtioneuvoston asetus energiakatselmuksista
13.1.2015/11
Isyyslaki
13.1.2015/10
Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta
8.1.2015/5
Valtioneuvoston asetus maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista
8.1.2015/4
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.